Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Nako ya ku Lapela Sina Lubasi—Mu Kona ku Ezañi Kuli mu Ikole Hahulu Yona?

Nako ya ku Lapela Sina Lubasi—Mu Kona ku Ezañi Kuli mu Ikole Hahulu Yona?

NDATE ya pila kwa Brazil u bulela kuli: “Lwa ikolanga hahulu ku buisana ka nako ya ku lapela sina lubasi kuli mane haiba ni sa buleli kuli kihona, lwa kona ku yo feza busihu luli.” Ndate yo muñwi wa kwa Japan u bulela kuli mwanaa hae wa mushimani ya na ni lilimo ze 10, ha lemuhangi mo i matelanga nako ha lu lapelanga sina lubasi mi u batanga feela kuli lu zwelepili ku ituta. Libaka? Ndate yo u li: “Mwanaa ka u tabelanga tuto ya luna bakeñisa mo lu i ezezanga.”

Haki banana kaufela ba ba tabelanga Nako ya ku Lapela Sina Lubasi. Ba bañwi mane ha ba ikolangi yona. Libaka? Ndate ya pila kwa Togo u bulela cwana ku likana ni lika za naa kopani ni zona: “Ku lapela Jehova ha ku swaneli ku lu utwisanga buzwa.” Haiba lu utwa buzwa ka Nako ya ku Lapela Sina Lubasi, u zibe lu tokwa ku eza licinceho ze ñwi ka mo lu ezezanga tuto yeo. Mabasi a mañata a lemuhile kuli ku lapela sina lubasi ku kona ku ba “lizazi la tabo,” sina mo i bulelela buka ya Isaya.—Isa. 58:13, 14.

Bashemi ba baana ba ba li Bakreste ba ba na ni bana ba swanela ku bona teñi kuli mabasi a bona a ikutwa ku lukuluha ka Nako ya ku Lapela Sina Lubasi. Haiba bashemi bao ba eza cwalo, lubasi lu ka ikola hahulu Nako ya ku Lapela Sina Lubasi. Bo Ralf, ba ba na ni bana ba basizana ba balaalu ni mwanaa mushimani a li muñwi, ba talusa kuli ha ba lapelanga sina lubasi, ku bonahalanga inge ba ba ikambota feela isiñi kuli ba ituta. Libaka? Mañi ni mañi wa bulelanga se siñwi ha ba nze ba buisana. Fokuñwi ku kona ku ba taata ku susueza mañi ni mañi ku tabela ni ku abana mwa tuto. Me yo muñwi u itumelela kuli: “Fokuñwi ha ni bangi ni maata a ku eza lika ze ka tahisa kuli nako ya luna ya ku lapela sina lubasi i be ye tabisa sina mo ni latela.” Kana ku na ni ze mu kona ku eza kuli nako ya mina ya ku lapela sina lubasi i be ye tabisa hahulu?

MU EZANGE LIKA ZE SHUTANA-SHUTANA

Ndate ya pila kwa Germany u bulela kuli: “Lu tokwa ku ba batu ba ba bunolo.” Kaizeli Natalia ya na ni bana ba babeli, u li: “Nto ya butokwa ye lu ezanga mwa  lubasi lwa luna, ki ku nyakisisanga lika ze shutana-shutana.” Batu mwa mabasi a mañata ba alulanga nako ya bona ya ku lapela sina lubasi mwa likalulo-kalulo. Bo Cleiton ba ba li ndate ya na ni bana ba babeli ba ba sa nonoboka, ili ba ba pila kwa Brazil, ba talusa kuli ku alulanga nako ku kona ku tahisa kuli tuto i be ye tabisa hahulu mi nto yeo i “susueza kuli batu kaufela mwa lubasi ba abane.” Haiba kuli mwa lubasi ku na ni banana ni ba bahulu, bashemi ba kona ku isa pilu ku za tokwa mañi ni mañi mwa lubasi mo, ka ku alula nako ye ba lapelanga sina lubasi. Hape bashemi ba tokwa ku ba ba ba bunolo ha ba keta lihatiso ze ka itutiwa ki lubasi ni mo li ka itutelwa.

Ki lika mañi ze ba eza batu mwa mabasi a mañwi kuli ba nyakisisange litaba ze shutana-shutana ha ba lapela sina lubasi? Ba bañwi ba kalanga tuto ya bona ka ku opelela Jehova lipina. Bo Juan ba ba pila kwa Mexico ba li: “Ku kalisa ka ku opela ku tahisanga tabo mwahalaa luna mi ku lu tusanga ku nyolelwa hahulu ze lu ka nyakisisa.” Lubasi lwa bo Juan lu ketanga lipina ze lumelelana ni litaba ze nyakisiswa fa lizazi leo.

Kwa Sri Lanka

Mabasi a mañata a balanga hamoho Bibele. Kuli litaba ze baliwa li tabise hahulu, yo muñwi ni yo muñwi mwa lubasi u kupiwanga ku bala manzwi a mutu yo muñwi ya bulezwi mwa kalulo ya Bibele ye baliwa ka nako yeo. Kwa makalelo, ndate yo muñwi ya pila kwa Japan naa ikutwanga kuli “ku bala Bibele ka nzila yeo ha ku tabisi.” Kono bana ba muzwale yo, ne ba banga ni tabo ku bona bashemi ba bona inze ba ikola ku lapela ni bona sina lubasi. Mabasi a mañwi ona mane a ezanga lipapali ze tomile fa litaba za mwa Bibele. Muzwale Roger, ya pila kwa South Africa ili ya na ni bana ba babeli, u bulela kuli banana “hañata ba lemuhanga lika ze ñwi mwa Bibele ze lu palelwanga ku lemuha luna bashemi fokuñwi.”

Kwa South Africa

Ze ñwi ze ba kona ku eza batu mwa lubasi kuli ba ikole lika ze shutana-shutana ki ku eza nto ye ñwi hamoho, inge cwalo ku panga aleka ya Nuwe kamba tempele ya Salumoni. Ku eza lipatisiso za lika ze cwalo ze mu lela ku eza ka nako ya ku lapela sina lubasi kwa tabisa. Ka mutala, musizana yo muñwi wa kwa Asia ya na ni lilimo ze 5 naa likile muezezo wo ni bashemi ba hae hamoho cwalo ni bo kukwaa hae ba basali. Ha ne ba li mwa ndandulo ya bona, ba sebeza hamoho ku panga mapa ye ne bonisa misipili ya Paulusi ya bulumiwa. Mabasi a mañwi a itusisanga lika ze ñwi kwa ku eza lipapali ze tomile fa makande a mwa buka ya Exoda. Donald, ya na ni lilimo ze 19, ya pila kwa Togo, u bulela kuli: “Ku ezanga lika ze shutana-shutana ku tahisize kuli lu ikolange hahulu Nako ya ku Lapela Sina Lubasi mi ku tahisa kuli lu be ni tabo ye tuna mwa lubasi lwa luna.” Kana ku na ni nto ye mu kona ku eza ye ka mi tusa ku ikola Nako ya ku Lapela Sina Lubasi?

Kwa America

MU TOKWA KU ITUKISEZANGA

Nihaike kuli ku eza lika ze shutana-shutana ni ku ba ba ba bunolo ku kona ku tahisa kuli ku lapela sina lubasi ku tabise, ku na ni lika ze ñwi ze lu tokwa ku eza kuli mañi ni mañi mwa lubasi a fumane tuso. Mañi ni mañi u swanela ku itukisezanga. Ku kona ku ba taata kwa banana kuli ba ine ni ku ituta ka nako ye telele, kacwalo, ndate u tokwa ku keta hande lika ze ka tabisa banana. Mi hape ndate u tokwa ku itukisezanga hande. Ndate yo muñwi u li: “Ha ni itukisezanga, mañi ni mañi wa tusiwanga ki tuto ya luna.” Ndate yo muñwi wa kwa Germany u bulelelanga cimo lubasi lwa hae ze ba ka ituta mwa kweli ye tatama ka Nako ya ku Lapela Sina Lubasi. Batu ba mwa lubasi lo luñwi lwa kwa Benin ili mo ku na ni banana ba 6, fokuñwi ba buhanga ma DVD a luna ka Nako ya ku Lapela Sina Lubasi. Lubasi lo, lu itukisezanga cwañi? Ndate mwa lubasi lo u fanga ba mwa lubasi lwa hae mukoloko wa lipuzo ze ba ka to nyakisisa pili lizazi la nako ya bona ya ku lapela sina lubasi li si ka fita kale. Haiba lu itukisezanga hande lu ka tusiwa ki tuto ya luna.

Ba mwa lubasi ha ba ziba cimo ze ka to itutiwa, ba kona ku ambolanga ka za teñi mwahalaa sunda. Mi nto yeo i kona ku tahisa kuli ba nyolelwe hahulu nako ya bona ya ku lapela sina lubasi. Mi haiba yo muñwi ni yo muñwi mwa lubasi u filwe buikalabelo bwa ka to eza ka nako yeo, mañi ni mañi u ka ikutwa kuli nako ya ku lapela sina lubasi ki ya butokwa ku yena.

MU ITUTANGE KAMITA

Mabasi a mañata a fumana taata ku fumananga Nako ya ku Lapela Sina Lubasi kamita. Libaka?

Bashemi ba bañwi ba tandanga nako ye ñata inze ba sebeza kuli ba kone ku fumanela mabasi a bona za ku ca. Ka mutala, ndate yo muñwi wa kwa Mexico u zwanga fa ndu ka 6 kiloko ya kakusasana mi ha yo kutanga konji ka 20 kiloko. Kamba mwendi fokuñwi lubasi lu ka tokwa ku lapela sina lubasi fa lizazi li sili bakeñisa tukiso ye ñwi ya kwa moya, inge cwalo puteho ya bona ha i potelwa ki muokameli wa mupotoloho kamba ha ku na ni mukopano wa sikiliti.

Ku si na taba ni matata e lu kopana ni ona, lu tokwa ku lapelanga sina lubasi kamita. Loïs ya pila kwa Togo ili ya na ni lilimo ze 11, u talusa butokwa bwa ku ezanga tuto yeo mwa lubasi lwa hae kamita. U bulela kuli: “Nihaike kuli fokuñwi lu kalisanga tuto ya luna ka ku liyeha mwendi bakeñisa kuli ne ku na ni ze ne ezahezi fa lizazi leo, lu ezanga tuto ya luna kamita.” Kacwalo, ki kwa butokwa ku ketanga lizazi la kwa makalelo a sunda kuli ki lona le mu ka lapelanga sina lubasi. Libaka? Kakuli haiba ku ezahala nto ye ñwi ka sipundumukela, mu sa kona ku to lapela sina lubasi fa lizazi le liñwi kwa mafelelezo a sunda.

Ki kabakalañi ha lu biza nako yeo kuli ki ya ku lapela sina lubasi? Bakeñisa kuli ki nzila ye ñwi ye lu lapela ka yona Jehova. Kaufelaa luna sina lubasi, lwa kona ku fa sitabelo sa “lipoho,” ili ku talusa kuli lwa kona ku lumbeka Jehova. (Hos. 14:2) Haike mañi ni mañi mwa lubasi a ikolange Nako ya ku Lapela Sina Lubasi, “kakuli tabo ya Muñaa Bupilo ki ona maata a mina.”—Neh. 8:9, 10.