Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mbelwa wa Kwa Sarepta Naa Fuyauzwi Kabakala Tumelo ya Hae

Mbelwa wa Kwa Sarepta Naa Fuyauzwi Kabakala Tumelo ya Hae

MBELWA ya shebile u kumbata mwanaa hae a nosi wa mushimani. Mbelwa yo u palelwa ku lumela za bona. Ne ku si ka fita nako ye telele ku zwa fa naa kumbatezi situpu sa mwanaa hae yo. Kono cwale u iponela mwanaa hae ya zusizwe kwa bafu mi wa nyakalala ha bona mwanaa hae inzaa menya. Muenyi ya naa tilo potela mbelwa yo, u mu bulelela kuli: “Bona, mwanaa hao wa pila.”

Zuho ye komokisa yeo ne i ezahezi ibato ba lilimo ze 3,000 kwamulaho. Mwa kona ku ipalela za taba yeo kwa liñolo la 1 Malena kauhanyo 17. Muenyi ya naa potezi musali yo ne li Elia, mupolofita wa Mulimu. Me ya naa potezwi ne li mañi? Ki mbelwa ya si ka pundiwa libizo ya naa pila mwa tolopo ya Sarepta. Zuho ya mwanaa hae ne li ye ñwi ya lika ze ne tiisize hahulu tumelo ya mbelwa yo. Ha lu nze lu nyakisisa mutala wa hae, lu ka ituta lituto ze tuna.

ELIA U FUMANA MBELWA YA NA NI TUMELO

Jehova naa atuzi kuli ne ku ka ba ni linanga mwa mubuso wa Akabe, yena mulena ya maswe wa Isilaele. Elia ha saa bulezi za linanga le ne li ka ba teñi, Mulimu a mu pata kuli a si ke a bonwa ki Akabe mi ka makazo, Jehova naa fepanga Elia ka buhobe ni nama ze ne tiswanga ku yena ki mañwalala. Jehova kiha li ku Elia: “Funduka, u ye kwa Sarepta wa Sidoni, u yo ina kwateñi; bona, ni laezi musali wa mbelwa wa kwateñi kuli a ku ute.”—1 Mal. 17:1-9.

Elia ha fita kwa Sarepta, a bona musali wa mbelwa ya shebile inze a lwalela likota. Kana musali yo ki yena ya naa ka fa mupolofita lico? Musali yo naa ka eza cwañi cwalo hailifo yena naa botanile hahulu? Nihaike kuli mwendi naa kakanya ka za musali yo, Elia a kala ku ambola ni yena, a li: “A ku ni tiseze mezinyana mwa sinwiso, ni nwe.” Musali ha sa mu tiselize mezi, Elia a mu kupa hape, a li: “A ku ni tiseze ni musulo wa buhobe.” (1 Mal. 17:10, 11) Musali yo  naa si ka fumana taata ku fa mutu ya naa sa zibi mezi, kono ne ku mu bezi taata ku mu fa sico.

Musali yo a alaba Elia kuli: “Ka Muñaa Bupilo Mulimu wa hao, ya-pila, ha ni na niheba kankwa, konji kabupinyana ka ka felela mwa lizoho, ka ka inzi mwa tubana, ni olinyana mwa silibelo. Bona, ki sona se ni lwalelela bwandilala bo, kuli ni ye, ni ikapeele, na, ni mwanake, lu ce, kihona lu ka shwa.” (1 Mal. 17:12) Ha lu nyakisiseñi ze lu kona ku ituta mwa likande leo.

Mbelwa yo naa zibile kuli Elia ne li Muisilaele ya naa saba Mulimu. Taba yeo ya iponahalela hande ka manzwi a naa bulezi a kuli, “ka Muñaa Bupilo Mulimu wa hao, ya-pila.” Ku bonahala kuli nihaike kuli musali yo naa ziba lika ze ñwi ka za Mulimu wa Isilaele, naa sa mu sebelezi. Naa si ka bulela kuli “Mulimu wa ka” ha naa bulela ka za Jehova. Musali yo naa pila mwa Sarepta, ili tolopo ye ne zamaiswa ki muleneñi wa Fenisia mwa Sidoni. Ku bonahala kuli batu ba ne ba pila mwa Sarepta ne ba lapela Baale. Nihakulicwalo, Jehova naa boni kalemeno ka butokwa hahulu ku mbelwa yo.

Nihaike kuli mbelwa ya shebile yo wa kwa Sarepta naa pila ni batu ba ne ba lapela milimu ya maswaniso, naa bonisize tumelo. Jehova naa lumile Elia ku mbelwa yo kuli a yo mu tusa mi ni yena a tusiwe ka ku ba mupolofita. Lwa kona ku ituta tuto ya butokwa kwa taba ye.

Ne si batu kaufela ba ne ba pila mwa Sarepta ba ne ba eza lika ze maswe hahulu. Ka ku luma Elia ku mbelwa yo, Jehova naa bonisize kuli wa ziba batu ba ba mu lata kono ili ba ba si ka kala kale ku sebeleza Jehova. Kaniti luli, “mwa sicaba ni sicaba mutu kaufela ya mu saba ni ku eza se si lukile u lumelelwa ki yena.”—Lik. 10:35.

Ki batu ba bakai ba ba pila mwa silalanda sa mina ba ba swana sina mbelwa wa kwa Sarepta? Nihaike kuli batu bao ba pila ni batu ba ba mwa bulapeli bwa buhata, mwendi ba tabela ku ziba niti ka za Mulimu. Mwendi ba na ni liselinyana ka za Jehova kamba mane kutokwa, mi kamukwaocwalo, batu bao ba tokwa ku tusiwa kuli ba be mwa bulapeli bwa niti. Kana mwa batanga batu ba ba cwalo ni ku ba tusa?

“U EZEZE NA PILI SINKWANYANA”

Mu nahane za naa kupile Elia ku mbelwa yo. Mbelwa yo kihona ha naa sa zo bulelela Elia kuli ha na ka feza ku apeha sico sa mafelelezo, yena ni mwanaa hae ne ba ka ca ni ku shwa hasamulaho. Kono Elia naa mu bulelezi kuli: “U si ke wa saba, u eze mo bulelezi; kono u ezeze na pili sinkwanyana, u ni tiseze sona; kihona u ka ikapeela wena ni mwanaa hao. Kakuli Muñaa Bupilo Mulimu wa Isilaele sa bulela ki se, u li; Bupi bo bu mwa tubana ha bu na ku fukuzeha, ni oli ye mwa silibelo ha i na ku fela, mane ku fite lizazi la ka nelisa Muñaa Bupilo pula mwa lifasi.”—1 Mal. 17:11-14.

Mu nahane feela mo ne ba ka alabela batu ba bañwi kambe ne ba kupilwe ku eza nto ya naa kupilwe ku eza mbelwa yo. Mwendi ne ba ka buza kuli, ‘Ku mi fa sico sa luna sa mafelelezo? Mwendi ni mina mu eza feela lishea.’ Kono mbelwa wa kwa Sarepta naa si ka alaba cwalo. Ku si na taba kuli naa sa zibi hande Jehova, mbelwa yani naa lumezi za naa bulezi Elia mi naa ezize za naa kupilwe ku eza. Kaniti luli tumelo ya mbelwa yo ne i likilwe, kono naa ezize katulo ye nde luli!

Tumelo ya naa na ni yona mbelwa yo ku Mulimu wa Elia, yena Jehova, ne i pilisize yena ni mwanaa hae

Mulimu naa si ka yubeka mbelwa wa mubotana yani. Sina mwa naa bulelezi Elia ku mbelwa yo, Jehova naa ekelelize mbelwa yo lico ze ñata ilikuli a kone ku fepa Elia, yena muñi, ni mwanaa hae ku fitela fo ne li ka felela linanga. Kaniti luli, “bupi bo bu mwa  tubana ne bu sa fukuzehi, ni oli ya mwa silibelo ne sa feli, sina mwa naa bulelezi Muñaa Bupilo ka Elia.” (1 Mal. 17:16; 18:1) Kambe musali yani naa si ka eza za naa mu bulelezi Elia, sinkwa sa naa ezize ka bupi bo ne bu li mwa tubana ni oli ya mwa silibelo ne li ka ba zona lico za mafelelezo fa lizazi lani. Kono naa bonisize tumelo, naa sepile Jehova, mi naa fepile Elia pili.

Taba yeo i lu luta kuli Mulimu u fuyaulanga ba ba bonisa tumelo ku yena. Jehova u ka mi tusa haiba mu mu sepa ha mu kopana ni miinelo ye lika busepahali bwa mina. Jehova u ka ba Mubabaleli, Mulamuleli, ni Mulikanaa mina ya ka mi tusa kuli mu tiyele miliko ye mu kopana ni yona.—Ex. 3:13-15.

Mwa magazini ya Zion’s Watch Tower ya 1898, ne ku ñozwi cwana ka ze lu kona ku ituta kwa likande la mbelwa: “Mbelwa yo naa ka tusiwa ki Jehova ha naa ka ba ni tumelo ni ku utwa Elia. Kono kambe naa si ka bonisa tumelo ku Jehova, ne ku ka fumanwa mbelwa yo muñwi ya naa ka bonisa tumelo. Ki nto ye swana ni luna kacenu. Jehova fokuñwi wa tuhelelanga kuli tumelo ye lu na ni yona ku yena i likiwe. Haiba lu bonisa tumelo, lu ka fuyaulwa, kono haiba lu sa i bonisi, lu ka latehelwa ki yona.”

Ha lu kopana ni miliko ye shutana-shutana, lu tokwa ku bata ketelelo mwa Mañolo ni mwa lihatiso za luna ze tomile fa Bibele. Mi kihona lu ka latelela ketelelo ya lu fa Jehova ku si na taba kuli ku eza cwalo ku kona ku ba taata. Kaniti luli lu ka fuyaulwa haiba lu latelela lishitanguti le li butali le: “U sepe Muñaa Bupilo ka pilu ya hao kaufela, mi u si ke wa tiyela fa butali bwa hao; u beye Muñaa Bupilo mwa milelo ya hao kaufela, mi yena u ka lukisa linzila za hao.”—Liprov. 3:5, 6.

‘KANA U TEZI KU TO BULAYA MWANAKA?’

Tumelo ya mbelwa ne i tuha i likiwa hape. Bibele i li: ‘Zeo ha li felile, mwanaa musali, muñaa ndu, a kula; butuku bwa mu kwaula ka taata, mane sa shwa. Musali a li ku Elia: Ne ni na ni taba ifi ni wena muuna wa Mulimu? Kanti u tezi ku ni hupulisa sibi sa ka, ni ku bulaya mwanaa ka!’ (1 Mal. 17:17, 18) Manzwi a bonisa butuku bwa naa ikutwa mbelwa yo a talusañi?

Kana kikuli musali naa hupuzi sibi sa naa ezize kwamulaho se ne si kataza lizwalo la hae? Kana naa nahana kuli lifu la mwanaa hae ne li koto ye ne zwa ku Mulimu ni kuli Elia naa lumilwe ki Mulimu kuli a to bulaya mwanaa hae? Bibele ha i lu buleleli ka za taba yeo, kono se lu ziba kikuli mbelwa yani naa si ka nyaza Mulimu ka za lika ze ne si ka luka ze ne ezahezi ku yena.

Elia u lukela ku ba ya naa komokisizwe ki lifu la mwanaa mbelwa yo ni taba ya naa bulelezwi ya kuli mwendi ki yena ya naa tahisize lifu leo. Ha saa isize mwanana yo ya naa sa buyeli kwa muzuzu wa fahalimu, Elia a lapela a li: “Mawe Muñaa Bupilo Mulimu wa ka, ku taha cwañi ha u tahiseza musali yo wa mbelwa, ye ni ina ku yena, kozi, ka ku bulaya mwanaa hae?” Mupolofita Elia naa ikalezwi hahulu kuli libizo la Mulimu ne li ka shubulwa, Jehova ha naa ka tuhelela musali ya musa ili ya naa lata ku amuhela baenyi kuli hape a nyande hahulu mane ni ku fita. Kacwalo, Elia a itilelela a li: “Mawe Muñaa Bupilo Mulimu wa ka, na ku lapela, moyo wa mwana yo u kutele ku yena!”—1 Mal. 17:20, 21.

“BONA MWANAA HAO WA PILA”

Jehova naa teeleza kupo ya Elia. Mbelwa naa bonisize tumelo mi naa babalezi mupolofita Elia. Ku bonahala kuli Mulimu naa tuhelezi mushimani yo ku shwa kakuli naa ziba kuli mushimani yo ha naa ka zusiwa kwa bafu, ili yona zuho ya pili ye bulezwi mwa Mañolo, batu ba bañata ba ne ba sa taha kwapili ne ba ka ba ni sepo ya kuli ku ka ba ni zuho. Jehova naa teelelize kwa tapelo ya Elia mi a zusa mwanana yo kwa bafu. Mbelwa yo u lukela ku ba ya naa tabile hahulu mupolofita Elia ha naa mu bulelezi kuli: “Bona mwanaa hao wa pila!” Mbelwa yo kihaa li ku Elia: “Cwale na ziba kuli u mutu wa Mulimu, ni kuli luli Muñaa Bupilo u bulela ka wena.”—1 Mal. 17:22-24, Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1984.

Litaba ze kwa 1 Malena kauhanyo 17, ha li buleli muhato wa naa ngile musali yo hamulaho. Nihakulicwalo, Jesu naa babalize musali yo, kacwalo, mwendi musali yo naa bile mutangaa Jehova ya sepahala. (Luka 4:25, 26) Likande la mbelwa yo li lu luta kuli Mulimu u fuyaulanga batu ba ba ezanga hande batanga ba hae. (Mat. 25:34-40) Ku zwa fo, likande leo li bonisa kuli Mulimu u babalela batanga ba hae ba ba sepahala ku yena niha ba kopana ni miinelo ye taata. (Mat. 6:25-34) Likande le hape li bonisa kuli Jehova wa tabela mi wa kona ku zusa ba ba shwile. (Lik. 24:15) Kaniti luli, ao ki mabaka a mande a lu tusa ku hupulanga mbelwa ya naa pila kwa Sarepta.