Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

‘Mu Buhe Bunde Bwa Jehova’

‘Mu Buhe Bunde Bwa Jehova’

Miinelo ye zwafisa ya kona ku lu tahiseza butata bo butuna. Miinelo yeo ya kona ku lu feza ngana, ku lu fokolisa, mi i kona ku tahisa kuli lu cince mo lu ngela bupilo. Mulena Davida wa mwa Isilaele wa ikale naa kopani ni matata a mañata mwa bupilo. Davida naa tiyezi cwañi miinelo yeo? Mwa samu ye ñwi, Davida u alaba kuli: “Linzwi la ka li biza ku Muñaa Bupilo, linzwi la ka li huweleza ku Muñaa Bupilo. Ni tumusa sililo sa ka fapilaa hae, ni mu taluseza ku ziyeleha kwa ka. Ni li: Pilu ya ka ha i letuka, wena u ziba nzila ya ka.” Davida naa lapezi ka buikokobezo ku Mulimu kuli a mu tuse.—Samu 142:1-3.

Mwa linako ze taata, Davida naa lapelanga ka buikokobezo ku Jehova kuli a mu tuse

Mwa samu ye ñwi, Davida naa opezi kuli: “Ni kupile nto i liñwi ku Muñaa Bupilo, mi ni ka i tundamena; kikuli ni ine mwa Ndu ya Muñaa Bupilo mazazi kaufela a bupilo bwa ka, kuli ni buhe bunde bwa Muñaa Bupilo, mi ni shalimisise sibaka sa hae se si kenile.” (Samu 27:4) Davida naa si Mulivi, kono mu nahane feela kuli naa yemanga kwandaa lapa le li kenile bukaufi ni tabernakele ili sona sibaka sa bulapeli bwa niti. Davida naa tabela hahulu ku ina mwa tempele kuli mane naa bata kuli a ine mwateñi mazazi kaufela a ku pila kwa hae kuli a “buhe bunde bwa Muñaa Bupilo.”

Linzwi la “bunde” li itusiswangwa ha ku bulelwa za muinelo kamba kalemeno ka “ku lumelelana fa nto ye ñwi kamba muinelo o tabisa munahano ni maikuto.” Davida naa itebuha hahulu litukiso za Mulimu. Ne ku ka ba hande ha ne lu ka ipuza kuli, ‘Kana na ikutwanga sina mwa naa ikutwezi Davida?’

‘MU ITEBUHE LITUKISO ZA MULIMU’

Mwa linako za luna, ku atumela Jehova kwa luna ha ku si ka itinga fa muyaho. Kono ku ama tempele ya Mulimu ye tuna ya kwa moya—yona tukiso ye kenile ya bulapeli bwa niti. * Haiba lu ‘itebuha’ tukiso yeo ya bulapeli bwa niti, ni luna lwa kona ku ‘buha bunde bwa Jehova.’

Mu nahane aletare ya kopa ya matabelo a ku cisa ye ne li fapilaa munyako wa tabernakele. (Ex. 38:1, 2; 40:6) Aletare yeo ne i yemela tato ya Mulimu ya ku lumeleza bupilo bwa Jesu sina mutu kuli bu be sitabelo. (Maheb. 10:5-10) Mu nahane feela mo lu tusezwa ki taba yeo! Muapositola Paulusi naa ñozi kuli: “Ha ne lu li lila, ne lu kutiselizwe ku Mulimu ka lifu la Mwanaa hae.” (Maro. 5:10) Haiba lu bonisa tumelo mwa sitabelo sa naa lu file Jesu ka ku sulula mali hae, lwa kona ku shemubiwa ni ku sepiwa bakeñisa ku ba balikani ba Mulimu. Ka ku eza cwalo, bulikani bwa luna ni Jehova bu ka tiya hahulu.—Samu 25:14.

Bakeñisa kuli ‘libi za luna li takuzwi,’ lwa ikola “linako za ku katuluha.” (Lik. 3:19) Muinelo o lu li ku ona u swana sina mutu ya li lipantiti ya inyaza bakeñisa likezo za naa ezize kwamulaho, mi u eza licinceho ze tuna ha nzaa libelela katulo ya hae ya ku bulaiwa. Ka ku bona licinceho za eza lipantiti yo, muatuli ya musa wa swalela sifosi yo mi u cinca kuli a si ke a bulaiwa. Sifosi yo luli u ka ba ni tabo ye tuna ni ku ikutwa ku imululwa! Sina muatuli ya musa yo, Jehova ni yena u shemubanga baezalibi ba ba bakile mi u ba imululanga kwa lifu.

MU TABELE BULAPELI BWA NITI

Ze ñwi kwa lika za naa tabelanga Davida ka za ndu ya Jehova ne li ku bona buñata bwa Maisilaele sina yena, ku bala mulao ni ku u talusa fa nyangela,  ku cisa insense, ni sebelezo ye kenile ye ne ba peta baprisita ni Malivi. (Ex. 30:34-38; Num. 3:5-8; Deut. 31:9-12) Mwa linako za luna, ku na ni lika ze ñwi ze swana ni lika ze ne ezahalanga mwa linako za Isilaele wa kwakale.

Sina mo ne ku inezi kwamulaho, mwa linako za luna, “ku munati cwañi mi ku kateleha cwañi, batu ni banabahabo bona ha ba pila hamoho, mwa buñwi!” (Samu 133:1) Ku bile ni zwelopili ye tuna mwa “kopano ya mizwale” ba luna mwa lifasi kaufela. (1 Pit. 2:17) Kwa mikopano ya luna, lwa balanga ni ku talusa Linzwi la Mulimu. Ka ku itusisa kopano ya hae, Jehova u lukisize tukiso ye nde ya ku lu luta ka yona litaelo za hae. Hape lu na ni lico za kwa moya ze mwa lihatiso za luna ili ze lu itusisanga ha lu eza tuto ya ka butu niha lu lapela sina lubasi. Muzwale yo muñwi ya mwa Sitopa se si Etelela naa bulezi kuli: “Ku yeya Linzwi la Jehova, ku nahanisisa mo li ni tuseza, ni ku eza lipatisiso kuli ni utwisise, ku ni tusanga ku ba ni tabo ni ku ziba ze ñata ka za Mulimu.” Kaniti, ‘zibo ya kona ku tabisa moya wa luna.’—Liprov. 2:10.

Kacenu, Jehova u amuhelanga litapelo ze zwelela kwa batanga ba hae ka zazi ni zazi. Ku Jehova, litapelo ze cwalo li swana sina insense ye munati ye nunka hande. (Samu 141:2) Kwa tabisa luli ku ziba kuli Jehova Mulimu wa tabelanga hahulu ha lu lapela ku yena ka buikokobezo!

Mushe naa lapezi kuli: “Sishemo sa Muñaa Bupilo Mulimu wa luna, si be ni luna; mi u lu kondiseze musebezi wa mazoho a luna.” (Samu 90:17) Jehova wa fuyaulanga musebezi wa luna ha lu kutaza ka tukufalelo mwa bukombwa. (Liprov. 10:22) Mwendi lu tusize batu ba bañwi ku ituta niti. Kamba mwendi lu zwezipili ku kutaza ka lilimo ze ñata ku si na taba ni kuli batu ha ba tabeli lushango lwa luna, kamba mwendi lu katazwa ki makulanu, masitapilu, kamba lwa nyandiswa. (1 Mates. 2:2) Nihakulicwalo, kana ha lu iponeli ‘bunde bwa Jehova’ ni ku lemuha kuli Ndataa luna wa kwa lihalimu wa tabiswa ki buikatazo bo lu eza?

Davida naa opezi kuli: “Muñaa Bupilo ki yena saanda sa ka, ni sinwiso sa ka; ki wena ya tiiseleza saanda sa ka. Milulwani ya ka i mwa mabaka a mande.” (Samu 16:5, 6) Davida naa itebuha “saanda” sa hae, ili ku talusa kuli naa itumela bakeñisa kuli naa na ni bulikani ni Jehova mi naa na ni tohonolo ya ku mu sebeleza. Sina Davida, mwendi ni luna lwa kopananga ni miinelo ye taata, kono lu ikola limbuyoti ze ñata za kwa moya! Kamukwaocwalo, haike lu zweleñipili ku tabela bulapeli bwa niti ni ku ‘itebuhanga’ tempele ya Jehova ya kwa moya ka nako kaufela.

^ par. 6 Mu bone Tora ya ku Libelela ya July 1, 1996, makepe 21 ku isa 26.