Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mu Ka Fa Matabelo A Ku Tusa Mwa Musebezi Wa Mubuso?

Kana Mu Ka Fa Matabelo A Ku Tusa Mwa Musebezi Wa Mubuso?

 Kana Mu Ka Fa Matabelo A Ku Tusa Mwa Musebezi Wa Mubuso?

“Mulimu u lata ya fana a tabile.”—2 MAKOR. 9:7.

MAÑOLO A KU NAHANISISA

Mañolo a latelela a lu tusa cwañi ku nahanisisa za matabelo e lu fanga a ku zwisezapili za Mubuso?

1 Makolonika 29:9

1 Makorinte 16:1, 2

2 Makorinte 8:12

1. Batu ba bañata ba itombolangañi, mi ki kabakalañi?

BATU ba tabelanga ku fa matabelo kabakala lika ze ba nga ku ba za butokwa. Bashemi ba itusisanga nako ya bona, masheleñi a bona, ni maata a bona kuli ba tuse bana ba bona. Babapali ba ba li mikulwani ba ba batanga ku yo kanganisana mwa lipapali za lifasi kaufela (Olympics), ba tandanga nako ye ñata zazi ni zazi inze ba itukiseza mo ba ka yo bapalela, mi ka nako ye ba eza cwalo, balikani ba bona bona inze ba itabisa feela. Jesu ni yena naa file matabelo kabakala lika ze ne li za butokwa ku yena. Mulelo wa Jesu ne si wa kuli a pile bupilo bwa simbombo kamba kuli a be ni bana. Kono naa bata ku itusisa maata a hae kaufela kuli a tuse ku za Mubuso wa Mulimu. (Mat. 4:17; Luka 9:58) Balateleli ba hae ni bona ne ba file matabelo a mañata. Mubuso wa Mulimu ne li ona nto ya butokwa hahulu mwa bupilo bwa bona, ili nto ye ne ba susuelize ku fa matabelo a ku tusa ku za Mubuso wo. (Mat. 4:18-22; 19:27) Lu swanela ku ipuza kuli, ‘Ki nto mañi ya butokwa mwa bupilo bwa ka?’

2. (a) Ki matabelo a cwañi e ba swanela ku fa Bakreste kaufela ba niti? (b) Ki afi matabelo a mañwi hape e ba kona ku fa Bakreste?

2 Ku na ni matabelo a mañwi e ba swanela ku fa Bakreste kaufela ba niti. Bakreste ba swanela ku fa matabelo ao haiba ba bata ku ba ni bulikani bo bunde ni Mulimu. Matabelo e lu swanela ku fa a kopanyeleza ku itusisa nako ni maata a luna kwa ku lapela, ku bala Bibele, ku lapela sina lubasi, ku fumaneha kwa mikopano, ni ku kutaza. * (Josh. 1:8; Mat. 28:19, 20; Maheb. 10:24, 25) Kabakala buikatazo bwa luna ni ku fuyaulwa ki Jehova, musebezi wa ku  kutaza u sweli wa ekezeha hahulu mi batu ba bañata ba sweli ba kalisa ku lapela Mulimu ka ku ya kwa “lilundu la Muñaa Bupilo.” (Isa. 2:2) Kuli ba tuse mwa musebezi wa ku zwisezapili za Mubuso, batu ba bañata ba fanga matabelo ka ku yo sebeleza kwa Betele, ka ku tusa mwa musebezi wa ku yaha Mandu A Mubuso ni Libaka za Mikopano, ku lukisa za mikopano ye mituna, kamba ku tusa ba ba ipumani mwa likozi za ka taho. Nihaike kuli ku fa matabelo a cwalo haki kona ko ku ka lu tusa ku fumana bupilo bo bu sa feli, matabelo ao ki a butokwa kakuli a tusa mwa ku zwisezapili za Mubuso wa Mulimu kacenu.

3. (a) Lu tusiwa cwañi ha lu fa matabelo a ku zwisezapili za Mubuso? (b) Ki lipuzo mañi ze lu ka nyakisisa?

3 Ki kwa butokwa hahulu ku luna kacenu kuli lu eze ka mo lu konela kaufela ku zwisezapili za Mubuso. Lu na ni tabo ye tuna ha lu bona batu ba bañata inze ba fa matabelo ku Jehova ka ku itatela! (Mu bale Samu 54:6.) Haiba ni luna lu fa matabelo ku Jehova ka ku itatela, lu ka ba ni tabo ha lu nze lu libelela ku taha kwa Mubuso wa Mulimu. (Deut. 16:15; Lik. 20:35) Kaufelaa luna lu tokwa ku itatuba hande ni ku ipuza lipuzo ze latelela: Ki mwa linzila mañi mo lu kona ku zwisezapili za Mubuso? Lu itusisanga cwañi nako ya luna, masheleñi a luna, maata a luna, ni buikoneli bwa luna? Lu swanela ku tokomelañi ha lu fa matabelo? Ha lu nyakisiseñi ze lu kona ku ituta kwa mitala ye miñwi ya matabelo a naa fiwanga ka ku itatela. Ku eza cwalo ku ka lu tusa ku ba ni tabo ye tuna.

MATABELO A MWA LINAKO ZA ISILAELE

4. Maisilaele ne ba tusizwe cwañi ka ku fanga matabelo?

4 Kuli libi za bona li swalelwe, batu ba mwa Isilaele wa kwaikale ne ba fanga matabelo. Batu ne ba tokwa ku fa matabelo kuli Jehova a ba shemube. Matabelo a mañwi naa tokwa ku fiwanga ki mañi ni mañi, mi a mañwi ona naa fiwanga ka ku itatela. (Liv. 23:37, 38) Linubu za ku cisa ne li fiwanga sina linubu za ku itatela, kamba sina limpo ze ne fiwa ku Jehova. Mutala o bonisa kuli matabelo naa fiwanga ku Jehova ki nubu ya matabelo ye ne filwe ka nako ye ne i kakulwa tempele ya Salumoni.—2 Makol. 7:4-6.

5. Jehova naa tusize cwañi babotana kuli ba kone ku fa matabelo?

5 Bakeñisa lilato la hae, Jehova naa utwisisa kuli haki mutu kaufela ya naa kona ku fa matabelo a naa swanela ku fiwa. Naa kupile Maisilaele kuli ba fe feela ze ne ba kona ku fa. Mulao wa Jehova ne u tokwa kuli matabelo a lifolofolo a fiwe ni kuli mali a zona a sululwe. Matabelo ao naa li “muluti wa lika ze nde ze ne sa taha” ka Jesu. (Maheb. 10: 1-4) Nihakulicwalo Jehova naa itusisize mulao wo ka nzila ye nde. Ka mutala, Mulimu naa amuhelanga nubu ya maiba haiba mutu naa sa koni ku fa nubu ye tuna, inge cwalo ku fa ngu kamba puli. Kamukwaocwalo, nihaiba babotana ne ba kona ku fa matabelo ku Jehova, mi ku eza cwalo ne ku ba fanga tabo. (Liv. 1:3, 10, 14; 5:7) Nihaike kuli Jehova naa kona ku amuhela lifolofolo ze shutana-shutana ze ne fiwa sina matabelo, naa tokwa lika ze peli kwa batu kaufela ba ne ba fanga matabelo a ku itatela.

6. Ki lika mañi ze peli ze ne tokwahala ku mutu ya naa fa matabelo, mi ki kabakalañi ha ne ku li kwa butokwa ku latelela taelo yeo?

6 Nto ya pili, mutu ya naa fa matabelo naa swanela ku fa ze nde ka ku fitisisa kwa lika za hae. Jehova naa sa amuhelangi matabelo a lifolofolo ze kula kamba ze nyazahala. (Liv. 22:18-20) Nto ya bubeli, mutu ya naa fa matabelo naa swanela ku ba ya kenile sina mo ku taluselizwe mwa Mulao. Haiba mutu ya bata ku fa sitabelo u silafezi, naa na ni ku fa pili sitabelo bakeñisa sibi kamba sitabelo bakeñisa mulatu ilikuli Jehova a mu shemube hape. Ku eza cwalo ki kona ko ne ku ka tahisa kuli Jehova a amuhele matabelo e ne ba fa batu ka ku itatela. (Liv. 5:5, 6, 15) Batu ne ba swanela ku latelela mulao wo luli. Jehova naa laezi kuli mutu kaufela ya na ka ca kwa nama ya sitabelo inze a silafezi, niha neikaba linubu za ku itatela, naa ka fiwa koto. (Liv. 7:20, 21) Kono haiba mutu naa kenile mi sitabelo sa hae ne si sa nyazahali, mutu ya fa sitabelo yo naa ka ba ni lizwalo le linde ni tabo ye tuna.—Mu bale 1 Makolonika 29:9.

KU FA MATABELO KACENU

7, 8. (a) Ki bunde bufi bo ba fumananga batu ba ba fanga matabelo a ku zwisezapili za Mubuso? (b) Ki lika mañi ze lu na ni zona ze lu kona ku fa sina matabelo ku Jehova?

7 Kacenu mizwale ni likaizeli za luna ba bañata ba tabela ku sebeleza Jehova ka mo ba konela kaufela. Ku eza cwalo ku tabisa Jehova. Ku sebeleza mizwale ba luna ka mo lu konela kaufela ku lu fa tabo. Muzwale yo muñwi ya tusanga mwa musebezi wa ku yaha Mandu A Mubuso ili ya naa tusize batu ba ne ba ipumani mwa likozi za ka taho, u bulela kuli u banga ni tabo ye tuna hahulu ha tusanga mizwale ni likaizeli za hae. Muzwale yo u li: “Ku bona mizwale ni likaizeli inze ba tabile ni ku itebuha kwa Ndu ya Mubuso ye nca ye ba yahezwi kamba ku ba bona inze ba amuhela tuso ha ba li mwa likozi za ka taho ku tahisanga kuli ni itebuhe musebezi o ni eza.”

8 Batu ba Jehova mwa linako za luna ba zwezipili ku bata linzila ze ba kona ku  zwisezapili za Mubuso. Ka silimo sa 1904, Muzwale C. T. Russell naa talusize kuli kaufelaa luna lu swanela ku eza ka mo lu konela kaufela ku itusisa nako ya luna, maata a luna, masheleñi a luna, ni lika ze ñwi ilikuli lu kanyise Jehova. Nihaike kuli ku fa matabelo ku Jehova ku tokwa kuli lu itombole lika ze ñata, ku eza cwalo ku lu tahiseza limbuyoti ze ñata. (2 Sam. 24:21-24) Kana lwa kona ku itusisa hande lika ze lu fanga sina matabelo ku Jehova?

9. Lu itutañi kwa Luka 10:2-4 ka za mo lu kona ku itusiseza hande nako ya luna?

9 Nako ya luna. Mizwale ni likaizeli ba ba eza misebezi ye cwale ka ku toloka ni ku hatisa lihatiso za luna, ku yaha Mandu A Mubuso ni Libaka za Mikopano, ku lukisa mikopano ye mituna, ku tusa ba ba mwa likozi, ni ku eza misebezi ye miñwi ya butokwa, ba tandanga nako ye ñata mi ba sebezanga ka taata luli. Lizazi ni lizazi li na ni feela lihola ze 24, kono Jesu u lu file sikuka se si kona ku lu tusa ku itusisa hande nako ya luna. Jesu ha naa lumile balutiwa ba hae ku yo kutaza, naa ba bulelezi kuli ba si ke ba “itumelisa ni mutu mwa nzila ka ku mu kumbata.” (Luka 10:2-4) Ki kabakalañi Jesu ha naa ba file litaelo ze cwalo? Mwa linako za Jesu, batu ha ne ba itumelisanga, ne ba sa kubamangi feela kamba ku swalana mwa mazoho. Kono ne ba kumbatananga ka ku kuta-kutela mi mane fokuñwi ne ba wanga ka pata fafasi. Mulumelisezo wo, ne u canga hahulu nako. Jesu naa sa luti balateleli ba hae ku ba ni kashwau. Kono naa ba tusa ku lemuha kuli ne ba si na nako ye ñata mi ne ba tokwa ku itusisa hande nako ya bona ni ku eza lika ze ne li za butokwa hahulu. (Maef. 5:16) Kana lwa kona ku sebelisa sikuka seo ilikuli lu be ni nako ye ñata ya ku zwisezapili za Mubuso?

10, 11. (a) Linubu ze lu fanga kuli lu tuse mwa musebezi wa mwa lifasi kaufela li itusiswanga mwa linzila lifi? (b) Ki sikuka mañi se si kwa 1 Makorinte 16:1, 2 se si kona ku lu tusa?

10 Masheleñi a luna. Kuli musebezi wa ku kutaza mwa lifasi kaufela u zwelepili, ku tokwahala masheleñi a mañata. Ka silimo ni silimo, ku itusiswanga madola a eza mamilioni-milioni kwa ku tusa mwa musebezi o ba eza baokameli ba maeto, mapaina ba ba ipitezi, ni balumiwa. Ku zwa ka silimo sa 1999, ku yahilwe Mandu A Mubuso a fitelela 24,500 mwa linaha ze shebile. Nihakulicwalo, ku sa tokwahala Mandu A Mubuso a bato eza 6,400. Ka kweli ni kweli, ku hatiswanga limagazini za Tawala ya Mulibeleli ni Mu Zuhe! ze 100 milioni. Musebezi wo kaufela u petiwanga bakeñisa linubu ze mu fanga ka ku itatela.

11 Jehova naa susumelize muapositola Paulusi ku ñola sikuka se lu kona ku itusisa ha lu fa linubu. (Mu bale 1 Makorinte 16:1, 2.) Paulusi naa susuelize mizwale ba hae ba mwa Korinte kuli isali kwa makalelo a sunda ba lukiseleze cimo masheleñi e ne ba ka to fa sina nubu, ku fita ku libelela kuli konji kwa mafelelezo a sunda kona ha ne ba ka to ziba kuli ba siyalezwi ki masheleñi a kuma kai e ba ka fa sina nubu. Sina mo ne ku inezi mwa linako za baapositola, mizwale ni likaizeli kacenu ba lelanga cimo ku fana linubu ku likana ni buikoneli bwa bona. (Luka 21:1-4; Lik. 4:32-35) Jehova wa itebuha moya wa bufani o ba bonisa batu ba hae.

12, 13. Ki kabakalañi batu ba bañwi ha ba kona ku nahana kuli ha ba koni ku sebeleza Jehova ka maata a bona ni ka buikoneli bwa bona kaufela, kono Jehova u ka ba tusa cwañi?

12 Maata ni buikoneli bwa luna. Jehova wa lu tusa ha lu nze lu ikataza ku itusisa maata ni buikoneli bwa luna ku zwisezapili za Mubuso. U lu sepisa ku lu tusa ha lu ikutwa kuli lu felezwi ki maata. (Isa. 40:29-31) Kana lu nga kuli ha lu na buikoneli bo bu tokwahala kuli lu zwisezepili za Mubuso, kamba lu nahana kuli batu ba bañwi ba kona ku zwisezapili hande za Mubuso ku lu fita? Mu hupulange kuli Jehova wa kona ku lu tusa ku ba ni buikoneli bo lu tokwa sina mwa naa ezelize ku Bezaleele ni Oholiabi.—Ex. 31:1-6; mu bone siswaniso se si fa likepe 11.

13 Jehova u lu susueza kuli lu si ke lwa tuhelela nto ifi kamba ifi ku lu palelwisa ku mu sebeleza mo lu konela kaufela. (Liprov.  3:27) Tempele ha ne i yahiwa sinca, Jehova naa bulelezi Majuda ba mwa Jerusalema kuli ba ise hahulu pilu kwa musebezi wa ku yaha tempele. (Hag. 1:2-5) Majuda bao ne ba yauluzwi mi ne ba sa beyi musebezi wa Jehova pili mwa bupilo bwa bona. Lu swanela ku ipuza kuli: Kana ku eza tato ya Jehova ki kwa butokwa hahulu ku luna ku fita nto ifi kamba ifi? Kana lwa kona ku eza licinceho mwa bupilo bwa luna ilikuli lu kone ku tusa hahulu mwa ku zwisezapili za Mubuso wa Mulimu mwa mazazi a maungulelo a?

KU FA MATABELO KA KU YA KA ZE LU NA NI ZONA

14, 15. (a) Mu susuelizwe cwañi ki mizwale ba ba si na hande lika za kwa mubili? (b) Lu swanela ku ikatulela ku ezañi?

14 Batu ba bañata ba pila mwa libaka mo bupilo bu tatafezi hahulu, mi matata a cwale ka bubotana a atile. Kopano ya luna i tusanga mizwale ni likaizeli za luna ba ba pila mwa linaha ze cwalo. (2 Makor. 8:14) Nihakulicwalo, nihaiba mizwale ba luna ba ba si na hande lika za kwa mubili ba tabela ku fana. Jehova wa tabanga ha bona mizwale ba ba cwalo inze ba fana mo ba konela kaufela.—2 Makor. 9:7.

15 Mwa naha ye ñwi ye shebile ya mwa Africa, mizwale ba bañwi ba lukisize sibaka se siñwi mwa simu ya bona fo ba limanga lico za ku lekisa, mi masheleñi e ba fumananga ba a fanga sina nubu kwa musebezi wa ku zwisezapili za Mubuso. Mwa naha ye swana yeo, mizwale ni likaizeli ba bañwi ne ba bata ku tusa mwa musebezi wa ku yaha Ndu ya Mubuso. Kono nako yeo ne li ya ku lima. Bakeñisa kuli ne ba tabela ku tusa mwa musebezi wa ku yaha Ndu ya Mubuso, ne ba yo tusanga mwa musebezi wo musihali kaufela, mi manzibwana ne ba yanga kwa masimu kuli ba yo feleleza ku cala lipeu za bona. Mizwale bao luli ba na ni moya wa bufani! Taba yeo i lu hupulisa mizwale ba mwa Masedonia wa kwaikale. Nihaike kuli ne ba li mwa ‘bubotana bo butuna,’ mizwale bao ne ba kupile Paulusi kuli a ba lumeleze ku fa mizwale ba bona masheleñi. (2 Makor. 8:1-4) Haike ni luna lu fange mo lu konela kaufela kuli lu bonise buitumelo ku Jehova kwa limbuyoti za lu file.—Mu bale Deuteronoma 16:17.

16. Lu kona ku ezañi kuli matabelo e lu fa a amuhelwe ki Jehova?

16 Ha lu fa matabelo, lu swanela ku tokomela lika za butokwa hahulu, ze cwale ka mabasi a luna. Sina mo ne ba ezelize Maisilaele ba kwa makalelo, lu swanela ku bona teñi kuli matabelo a luna a amuhelwa ki Mulimu. Ki lika mañi ze kona ku tahisa kuli Jehova a si ke a amuhela matabelo a luna? Lu swanela ku hupulanga kuli buikalabelo bwa butokwa hahulu ku luna ki ku babalela lubasi lwa luna ni ku lapela Jehova. Ku itusisa nako ni maluwo a luna kuli lu tuse ba bañwi ha ku swaneli ku lu palelwisa ku babalela mabasi a luna kwa moya ni kwa mubili. Kakuli ha lu sa tokomeli lwa kona ku fana lika ze lu si na. (Mu bale 2 Makorinte 8:12.) Ku zwa fo, lu swanela ku tiisa bulikani bwa luna ni Jehova. (1 Makor. 9:26, 27) Lwa kona ku kolwa kuli haiba lu pila ka ku latelela likuka za mwa Bibele, ku fa kwa luna matabelo ku ka lu tahiseza tabo, mi matabelo a luna a ka “lumelelwa” ki Jehova.

MATABELO A LUNA KI A BUTOKWA HAHULU

17, 18. Lu ikutwa cwañi ka za batu ba ba fa matabelo a ku zwisezapili za Mubuso, mi kaufelaa luna lu swanela ku nahanisañi?

17 Mizwale ni likaizeli ba bañata ba itombolanga nako ya bona, maata bona, ni masheleñi a bona kuli ba tuse mwa ku zwisezapili za Mubuso. (Mafil. 2:17) Lu itebuha hahulu kwa batu ba ba bonisa moya wo wa bufani. Hape lu babaza basali ni bana ba mizwale ba ba etelela mwa musebezi wa ku zwisezapili za Mubuso bakeñisa moya wa bona wa bufani ni buitomboli.

18 Lu tokwa ku sebeza ka taata kuli lu zwisezepili za Mubuso. Haike lu lapelange ni ku nahanisisa mo lu kona ku ezeza ze ñata ha lu nze lu sebeleza Jehova. Haiba lu eza cwalo, lu ka ikola limbuyoti ze ñata cwale ni ze ñata hahulu “mwa linako ze taha.”—Mare. 10:28-30.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 2 Mu bone taba ye li, “ Ku fa Jehova Matabelo ka Moyo Kaufela” ye mwa magazini ya Tawala ya Mulibeleli ya January 15, 2012, makepe 21-25.

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 12]

Linubu ze ñata ne li fiwanga ka ku itatela sina feela matabelo e lu fa kacenu (Mu bone maparagilafu 4, 7-13)

[Siswaniso se si fa likepe 12]

Bahasanyi ba Mubuso kwa Ndu ya Mubuso mwa Kenya, ili mwa Africa

[Siswaniso se si fa likepe 13]

Muitateli ya mwa Katengo ka Miyaho ya mwa Silalanda sa naha, mwa Tuxedo, kwa New York, ili kwa America

[Siswaniso se si fa likepe 13]

Ba ba sebeleza fa Betele ya mwa Australia