Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

“Ne ni Swana Sina Kulu ye Mwa Sikapani sa Yona”

“Ne ni Swana Sina Kulu ye Mwa Sikapani sa Yona”

 ZE ZWA MWA SIFALANA SA LUNA

“Ne ni Swana Sina Kulu ye Mwa Sikapani sa Yona”

MWA mungendenge wa ku kutaza o ne u bile teñi mwa likweli za August ku isa September ili ka silimo sa 1929, batu ba ba fitelela 10,000 ne ba hasanezi mwa libaka ze shutana-shutana za mwa naha ya America. Mi taba ye nde ya hasana ka bubebe sina kakundukundu. Mi palo ya libuka ni tubukanyana ze ne ba file kwa batu ne i eza 250,000. Kwa bashaeli ba Mubuso bao, ne ku na ni bakutazi ba ka nako kaufela ba 1,000. Palo ya bakutazi bao ne i ekezehile luli! Hatiso ya Bulletin * ne i bonisize kuli kekezeho ye ne bile teñi ku zwa ka silimo sa 1927 ku isa ka silimo sa 1929, “ne i komokisa luli” kakuli palo ya mapaina mwahalaa lilimo zeo ne i ekezehile ka ku minahanywa halaalu.

Kwa mafelelezo a silimo sa 1929, kwa ba ni butata bwa ku totobela kwa sifumu. Fa lizazi leo le ne li li le li maswe, ili la 29 October, 1929, ku wa kwa liteko za Lisintano za Masheleñi Mwa America ne ku tahisize kuli sifumu sa lifasi si totobele. Lipanga ze ñata ne li kwalilwe bakeñisa ku tokwa masheleñi. Batu ne ba tuhezi ku lima. Lifakitori ze tuna ne li kwalilwe. Batu ba bañata ne ba latehezwi ki mibeleko ya bona. Ka silimo sa 1933, batu ba ba pila mwa America ba ne ba kolotile masheleñi ku leka mandu ne ba amuhilwe mandu a bona bakeñisa kuli ne ba palezwi ku kutisa masheleñi e ne ba kolotile. Mi palo ya batu ba ne ba amuhiwanga mandu ka zazi ne i fitile fa 1,000.

Bakutazi ba ka nako kaufela ne ba tiyezi cwañi butata bo? Nto ye ñwi ye ne ba tusize ne li ku ba ni ndu ya mawili. Bakeñisa kuli ne ba na ni ndu ye cwalo, ne ba sa tokwi ku lifa mitelo ya ndu, mi lika ze cwale ka mandu a mawili kamba tilela ya mota ne li tusanga mapaina ba bañata ku peta hande bukombwa bwa bona ku si na ku sinyehelwa hahulu masheleñi. * Mi ka nako ya mikopano ye mituna, mandu ao naa itusiswanga kwa malobalo mi batu ne ba sa lifangi masheleñi sina mo ne ba ka ezeza mwa hotela. Ka silimo sa 1934, hatiso ya Bulletin ne i file litaba ze ñata ze ne bonisa kuli mwa mandu a cwalo ne ku swanela ku ba ni lika ze cwale ka mezi, sitofu, mumbeta wa ku puta, ni mushini o tahisa moya o cisa.

Bakutazi ba ne ba na ni yeloseli ne ba lukisize ku yaha mandu a na ni mawili. Bo Victor Blackwell, ba li, “Nuwe naa si na yeloseli ya ku yaha aleka, mi ni na ne ni si na yeloseli ya ku yaha ndu ya mawili ye na ni tilela.” Nuwe ni kwa na si na yeloseli, naa konile ku yaha aleka.

Bo Avery ni bo Lovenia Bristow ne ba na ni mota mo ne ba kona ku lobala. Bo Avery ba li: “Ne ni swana sina kulu ye mwa sikapani sa yona.” Lubasi lwa bo Bristow ne lu ezanga bupaina ni bo Harvey ni bo Anne ili bao ndu ya bona ya mawili ne i na ni limota le li basizwe hande. Mapepa a naa kabisizwe fa limota naa wanga ka nako kaufela ha ne ba tutanga. Bo Avery ba li: “Kwa li ku ba ku be ni ndu ya mufuta o cwalo mi ku zwa fo ha ni si ka bona ndu ye swana ni yona!” Kono bo Avery ne ba bulezi kuli lubasi lwa bo Conrow ni bana ba bona ba babeli ne li “lubasi lo lu tabile hahulu.” Bo Harvey Conrow ne ba ñozi kuli: “Ne lu na ni lika kaufela ze ne lu tokwa mi ne lu ikutwa kuli Jehova naa lu babalela ka lilato ha ne lu nze lu mu sebeleza.” Ba bane kaufela mwa lubasi lwa bo Conrow ne ba izo fumaneha kwa sikolo sa Giliadi mi ne ba lumezwi kwa Peru sina balumiwa.

Lubasi lwa bo Battaino ni lona ne lu ezize bupaina. Bo Giusto ni bo Vincenza ha ne ba lemuhile kuli ne ba tuha ba ba ni mwana, ba fetula simbayambaya se ne ba na ni  sona ili se ne si pangilwe ka silimo sa 1929 ku ba ndu ye “ne bonahala inge hotela ye nde” ha i bapanywa kwa litende ze ne ba pila ku zona sapili. Mi ha ne ba tilo ba ni mwanaa bona wa musizana, ba zwelapili mwa musebezi wa bona o ne ba lata ili ku kutaza kwa batu ba ne ba zwa kwa Italy, ba ne ba pila mwa America.

Batu ba bañata ne ba teelelize kwa taba ye nde, kono babotana ni batu ba ne ba si na misebezi ne ku ba belanga taata ku zwisa linubu za masheleñi kwa lihatiso za Bibele. Kono ne ba fanga mufuta kaufela wa lika kuli ba fiwe lihatiso zeo. Mapaina ba babeli ne ba ñozi mukoloko wa lika ze 64 ze ne ba filwe ki batu ba ne ba tabela ku ituta niti. Mukoloko wo ne u swana “inge mukoloko wa libyana ze mwa sintolo se situna.”

Bo Fred Anderson ne ba kopani ni mulimi ya naa bata libuka li sikai kwa libuka za luna, mi mulimi yo a lu fa mangilasi a bo mahe kuli yena a nge libuka zeo. Ha lu fita fa famu ye tatama, muuna yo muñwi a tabela lihatiso za luna kono a li: “Ha ni na mangilasi a ku balisa.” Nihakulicwalo, naa balile hande ha naa tinile mangilasi a mutu ya naa pila mabapa ni yena, mi a zwisa nubu bakeñisa libuka zeo ni mangilasi a naa itusisize.

Bo Herbert Abbott ne ba shimbile sikalamunanga sa likuhu mwa mota ya bona. Ha ne ba amuhelanga likuhu ze taalu kamba zee ne hamulaho wa ku fa batu libuka, bo Abbott ne ba isanga likuhu zeo kwa musika, ku yo li lekisa, mi ha ba feza ne ba yo lekelanga mafula mwa mota ya bona. Bo Abbott ba buza kuli: “Kana fokuñwi ne ku banga ni nako fo ne lu sa belangi ni masheleñi e ne lu tokwanga? Eni. Kono muinelo wo ne u si ka lu tuhelisa ku zwelapili mwa musebezi wa luna. Mwa mota ya luna ha ne ku banga ni mafula, ne lu zwelangapili mwa musebezi wa luna inze lu sepile Jehova.”

Ku itinga ku Jehova ni ku zwelapili ku itiisa ne ku tusize batu ba hae mwa lilimo zeo ze ne ba kopani ni matata. Nako ye ñwi ha ne ku nela hahulu pula, bo Maxwell ni bo Emmy Lewis ba mata ku zwa mwa ndu ya bona ya mawili mi ba iponela ndu yeo ha i pumiwa fahali ki kota ye ne i wa. Bo Maxwell ba ñola kuli: “Muinelo wo ne u si ka lu palelwisa ku zwelapili, lika ze cwalo za ezahalanga, mi ne lu si ka nahana nihaiba hanyinyani za ku tuhela musebezi wa luna. Ne ku na ni musebezi o mutuna o ne u swanela ku eziwa mi ne lu bata ku eza musebezi wo luli.” Ka ku tusiwa ki balikani ba ba lilato, bo Maxwell ni bo Emmy ba ikatulela ku yaha sinca ndu ya bona ya mawili.

Mwa linako ze taata ze lu pila ku zona ze, Lipaki za Jehova ba bañata ba ba tukufalezwi ni bona ba bonisa moya wa buitomboli wo. Kakuli mane ka ku swana ni mapaina be lu nyakisisize, lu ikatulezi ku zwelapili mwa musebezi wa ku kutaza ku fitela Jehova ha ka bulela kuli ha lu sa tokwa ku eza cwalo.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 3 Hatiso ye se bizwa cwale kuli Bukombwa Bwa Luna Bwa Mubuso.

^ para. 5 Mwa linako zeo, mapaina ba bañata ne ba sa sebezi. Ne ba fiwanga lihatiso za Bibele ka teko ye kwatasinyana mi ne ba itusisanga linubu ze ne ba fiwanga kwa ku leka lika ze ne ba tokwanga ka zazi ni zazi.

[Siswaniso se si fa likepe 32]

Ndu ya mawili ye tuha i fitiswa fa likamba ka nako ye ku nelanga hahulu pula mwa India