Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mo lu Kona ku Tuseza Batu ba ba Mwa Butokwi

Mo lu Kona ku Tuseza Batu ba ba Mwa Butokwi

 Mo lu Kona ku Tuseza Batu ba ba Mwa Butokwi

BO François, baana-bahulu ba ba pila mwa naha ye shebile ba bulela kuli: “Ne ku bile ni mifilifili mwa naha hamulaho wa liketisa ili mifilifili ye ne tumbukile kabakala kuli batu ba ne ba luzize mwa liketisa ne ba si ka lumela kuli ba luzize, mi mifilifili yeo ne i tahisize kuli Lipaki za Jehova ba tunuhe mwa mandu a bona. Lico ni milyani ne li fumaneha ka bunyinyani, mi ne li tula hahulu. Lipanga ne li kwalilwe, mi mishini ya ku ngela ku yona masheleñi ne i sa sebezi.”

Mizwale ba ne ba zwa kwa ofisi ya mutai kapili-pili ba tisa masheleñi ni lika ze ñwi ze ne tokwahala hahulu kwa Lipaki ba ne ba balehile mwa libaka za bona, ili ba ne ba kubukani mwa Mandu A Mubuso mwa naha kaufela. Batu ba ne ba li mwa likwata ze ne itwanisa zeo, ba kwala mikwakwa fahali, kono bakeñisa kuli batu bao ne ba ziba kuli Lipaki za Jehova ha ba ikenyangi mwa litaba za naha, batu bao ne ba si ka hanisa limota za kwa ofisi ya mutai kuli li fite.

Bo François ba bulela kuli: “Ha ne lu ya kwa Ndu ya Mubuso, batu ba ne ba ipatile ba kalisa ku kunupa mota ya luna. Kono ne lu si ka natiwa ki malumo ao. Ha ne lu boni lisole le ne li taha fapilaa luna inze li sweli tobolo, lwa yemisa mota mi lwa kuta mwamulaho, lwa fetuha, mi lwa matisa mota ya luna ka lubilo lo lutuna ni ku kuta kwa mutai. Ne lu itumezi ku Jehova kuli ha ku na mutu ya naa shwile ku luna. Habusa, mizwale ba 130 ba ne ba li mwa Ndu ya Mubuso ko ne lu batile ku ya, ba yo fita kwa sibaka se ne si silelelizwe. Ba bañwi kwa mizwale bao ne ba tile kwa ofisi ya mutai ili ko ne lu tilo ba babalela kwa moya ni kwa mubili ku fitela mifilifili yeo i fela.”

Bo François ba bulela kuli: “Ofisi ya mutai ne i amuhezi mañolo a mañata a naa zwa kwa mizwale mwa naha kaufela ili mo ne ba ñozi za buitumelo bwa bona bo butuna. Ha ne ba boni mo ne ba tuselizwe ki mizwale ba bona ba mwa libaka li sili, mizwale bao ba zwelapili ku sepa hahulu Jehova.”

Mizwale ni likaizeli ba luna ha ba tahelwa ki likozi za ka taho ni ze tiswa ki batu, ha lu ba bulelelangi kuli, ‘mu futumalelwe mi mu kule lico.’ (Jak. 2:15, 16) Kono lwa ba tusanga ka ku ba fa lituso za kwa mubili. Mwa linako za baapositola, ha ne ku filwe temuso ya kuli ne ku ka ba ni tala, “balutiwa ba lela ku lumela mizwale ba ba pila mwa Judea lituso, ku likana ni mwa naa konela yo muñwi ni yo muñwi wa bona.”—Lik. 11:28-30.

Ka ku ba batanga ba Jehova, lu tabela hahulu ku tusa batu ba ba tokwa lituso za kwa mubili. Kono batu hape ba tokwa za Mulimu. (Mat. 5:3) Kuli a tuse batu ku lemuha kuli ba tokwa ku ziba za Mulimu, Jesu naa file balateleli ba hae musebezi wa ku tusa batu ku ba balutiwa. (Mat. 28:19, 20) Mañi ni mañi wa luna u fananga nako ya hae, maata a hae, ni lika za hae kuli a pete musebezi wo. Kopano ya luna i itusisanga linubu kwa ku tusa batu ba ba tokwa lituso za kwa mubili, kono linubu zeo li itusiswa sihulu kwa musebezi wa ku zwisezapili za Mubuso ni musebezi wa ku kutaza taba ye nde. Ka ku eza cwalo, lu bonisa kuli lwa lata Mulimu ni batu be lu pila ni bona.—Mat. 22:37-39.

Batu ba ba fanga linubu za kuli li tuse mwa musebezi wa Lipaki za Jehova mwa lifasi kaufela ba kona ku kolwa kuli linubu za bona li itusiswa ka nzila ye nde. Kana mwa kona ku tusa mizwale ba mina ba ba ziyelehile? Kana mwa tabela ku tusa mwa musebezi wa ku tusa batu ku ba balutiwa? Haiba mwa tabela, ‘mu si ke mwa hana ku tusa ka swanelo, mo mu konela ku fana, mu fane.’—Liprov. 3:27.

 [Mbokisi fa likepe 9]

MO BA FANELANGA BA BAÑWI MWA MUSEBEZI WA MWA LIFASI KAUFELA

Sina mo ne ku inezi mwa linako za muapositola Paulusi, ba bañata kacenu ba ‘beyanga se siñwi kwatuko, kamba ku buluka masheleñi a ku beya mwa tumbokisi twa linubu to tu ñozwi kuli “Musebezi wa Mwa Lifasi Kaufela.” (1 Makor. 16:2) Kweli ni kweli, liputeho li lumelanga masheleñi ao kwa ofisi ya Lipaki za Jehova ye sebeleza liputeho zeo. Hape mwa kona ku lumela linubu kwa kopano ya mulao ye itusiswa ki Lipaki za Jehova mwa naha ya mina. Kuli mu zibe kopano ya mulao ye itusiswa ki Lipaki za Jehova mwa naha ya mina, mu ñolele kwa ofisi ya mutai ye sebeleza naha ya mina. Mwa kona ku fumana keyala ya ofisi ya mutai fa Webusaiti ya luna ya www.jw.org. Mwa kona ku lumela linubu za mina mwa linzila ze latelela:

LINUBU ZA KU FA FEELA HONAFO

• Linubu za masheleñi, lika ze pangilwe fa macwe a butokwa, kamba lika ze ñwi za butokwa ze mu na ni zona.

• Mu ñole liñolo le li bonisa kuli masheleñi kamba lika ze mu lumile ki nubu ya ku fa feela honafo.

LINUBU ZA KU FA KA TUMELELANO

• Linubu za masheleñi ze fiwa ka tumelelano ya kuli za kona ku kutiswa haiba li tokwiwa ki mufani.

• Mu buze ofisi ya mutai ye sebeleza naha ya mina mu si ka luma kale linubu za mufuta wo.

MILELO YA KU FANA

Kwandaa ku fa feela limpo, masheleñi, ni lika ze ñwi za butokwa ze mu luwile, ku na ni mifelo ye miñwi ye tusa ku zwisezapili musebezi wa ku kutaza mwa lifasi kaufela. Mifelo yeo i kolohanyizwe hande. Ku si na taba ni mufelo kamba mifelo ye mu ka tabela ku itusisa, mu ñolele pili kwa ofisi ya mutai ye sebeleza naha ya mina kuli mu zibe kuli ki mifelo ifi ye li teñi mwa naha ya mina. Bakeñisa kuli milao ye ama mitelo ya shutana-shutana, ki kwa butokwa ku buza batu ba ba kona ku mi tusa ku ziba ze ñata ka za mitelo mu si ka keta kale nzila ye nde ye mu kona ku fa ka yona linubu.

Insurance: Batu ba bañwi ba kona ku lukisa kuli hamulaho wa lifu la bona, mali e ne ba bulukisanga kwa likampani ze ñwi kamba mali a bona a penshini a fiwe kwa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Liakaunti za Kwa Panga: Liakaunti za kwa panga, mapampili a bonisa mali a kalimilwe ki panga, kamba mali a penshini a bulukisanga mutu kwa panga, za konwa ku fiwa kwa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania kuli i itusise zona, kamba mutu wa kona ku lukisa kuli ha ka shwa, mali ao a fiwe kwa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ili tukiso ya eza ka ku latelela milao ya panga yeo.

Ma-Stock ni Ma-Bond: Ma-stock ni ma-bond a konwa ku fiwa kwa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania sina mpo, kamba muñaa ona wa kona ku eza tukiso ya kuli a fiwe kwa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ha ka timela.

Miyaho ni Ndao: Miyaho ni ndao ze konwa ku lekiswa za konwa ku fiwa sina mpo kwa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, mi haiba mufi u sa pila mwa miyaho yeo, wa kona ku zwelapili ku pila mwateñi ku fitela a shwa.

Gift Annuity: Gift annuity ki tukiso ya kona ku itusisa mutu ku fa mpo ya mali a mañata kwa kopano ye itusiswa ki Lipaki za Jehova kamba ku i fa lika ze ñwi ze kona ku tisa mali a mañata. Mi kabakala mpo yeo ya file, kopano i ka mu fanga mali e i lumelelani ni yena ka silimo ni silimo ku fitela a timela.

Ma-Will ni Ma-Trust: Tutu kamba mali za konwa ku fiwa kwa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ka ku itusisa pampili ye bonisa mwa batela mutu kuli libyana za hae li abelwe ha sa shwile (will ye ñozwi ka mulao), kamba kwa konwa ku ezwa tumelelano ye ñwi (trust agreement) ye bonisa kuli Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania i fiwange se siñwi. Trust ye tusa kopano ya bulapeli i kona ku tahisa kuli ba ba ezize tumelelano yeo ba si ke ba telanga mitelo ye miñwi.

Sina ka mo i taluseza pulelo ya kuli “milelo ya ku fana,” linubu ze cwalo li tokwa kuli mufani a lele hande. Mu buze ofisi ya mutai ye sebeleza naha ya mina mu si ka itusisa kale tukiso ya linubu za tumelelano kamba tukiso ya milelo ya ku fana. Mu swanela ku nyaka milao ya naha ya mina kamba ku buza baelezi ba za mitelo. Ka ku itusisa mifelo yeo ya ku fana ka yona, ba bañata se ba konile ku tusa mwa musebezi wa luna wa bulapeli ni wa ku tusa batu o lu sweli ku eza mwa lifasi kaufela mi ba konile ku fumana lituso ze ekezehile ka za mitelo ha ba nze ba eza cwalo.

Kuli mu utwe ze ñata, mwa kona ku ñola kamba ku lizeza luwaile kwa Ofisi ya Mubuluki wa Sikwama ka ku itusisa keyala ye bonisizwe kwatasi, kamba mwa kona ku ñolela kwa ofisi ya Lipaki za Jehova ya mwa naha ya mina.

TREASURY

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

P.O. Box 33459

Lusaka 10101

Telephone: 260 211 272062