Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Eze Za Naa Bulezi Jesu Mwa Tapelo

Mu Eze Za Naa Bulezi Jesu Mwa Tapelo

 Mu Eze Za Naa Bulezi Jesu Mwa Tapelo

“Ndate, . . . u kanyise mwanaa hao, kuli mwana a ku kanyise.”—JOA. 17:1.

MU BONA CWAÑI?

‘Ku zwelapili ku ziba’ Mulimu ku talusañi?

Jehova naa alabile cwañi tapelo ya Jesu mwa linako za baapositola?

Lu kona ku eza cwañi kacenu za naa bulezi Jesu mwa tapelo ya hae?

1, 2. Jesu naa ezizeñi hamulaho wa ku ca mukiti wa Paseka ni baapositola ba hae ka silimo sa 33?

NE LI manzibwana la Nisani 14 ka silimo sa 33. Jesu ni balikani ba hae ba batuna kihona ha ne ba sa zo feza mukiti wa Paseka. Mukiti wo ne u ba hupulisa Mulimu mwa naa lamulelezi Maisilaele ku zwa mwa Egepita. Kono balutiwa ba Jesu ba ba sepahala ne ba ka puluswa ku ya ku ile. Jesu naa ka bulaiwa ki lila za hae ka lizazi le li tatama. Sitabelo sa bupilo bwa hae bo bu petehile ne si ka tahisa kuli batu kaufela ba lukululwe kwa sibi ni lifu.—Maheb. 9:12-14.

2 Kuli lu si ke lwa libala lilato leo la lu bonisize Mulimu, Jesu naa tomile mukiti o munca o ne u yolile Paseka ya ka silimo. Naa ngile sinkwa se si si ka ya mumela, a si komauna, mi a si fa kwa baapositola ba hae ba ba sepahala ba 11. Naa ba bulelezi kuli: “Sinkwa se, si yemela mubili wa ka, o na ni ku fiwa bakeñisa mina. Mu ezange cwalo kuli mu ni hupule.” Hape a ba fa komoki ya waine ye fubelu mi a li ku bona: “Komoki ye, i yemela tumelelano ye nca ye ezwa ka mali a ka, aa na ni ku sululelwa mina.”—Luka 22:19, 20.

3. (a) Ki cinceho mañi ye tuna ye ne ezahezi hamulaho wa lifu la Jesu? (b) Ki lipuzo mañi ze lu swanela ku nahanisisa ha lu nze lu nyakisisa tapelo ya Jesu?

3 Tumelelano ya Mulao ya Mulimu ni sicaba sa Isilaele ne i tuha i fela. Ne ku ka ba ni tumelelano ye nca ya Jehova ni balateleli ba Jesu ba ba tozizwe. Jesu naa sa lati kuli balateleli ba hae ba be sina sicaba sa Isilaele. Maisilaele ne ba sa swalisani mwa bulapeli bwa bona ku Mulimu, mi taba yeo ne i shwaulisa libizo Mulimu. (Joa. 7:45-49; Lik. 23:6-9) Jesu naa bata kuli balateleli ba hae ba sebelisane ka swalisano ilikuli ba lumbekise libizo la Mulimu. Cwale ki sifi sa  naa ezize Jesu? Naa kupile tuso ku Ndatahe mwa tapelo ye nde hahulu ya naa ka tabela ku bala mutu kaufela. (Mu bone siswaniso se si fa likepe 26.) Tapelo yeo i ñozwi kwa liñolo la Joani 17:1-26. Ha lu nze lu nyakisisa tapelo yeo, lu nahanisise lipuzo ze: “Kana Mulimu u alabile tapelo ya Jesu? Kana na eza za naa bulezi Jesu mwa tapelo yeo?”

LIKA ZE NEE LI ZA BUTOKWA HAHULU KU JESU

4, 5. (a) Lu itutañi kwa kalulo ya pili ya tapelo ya Jesu? (b) Jehova naa alabile cwañi kupo ya za naa ikupezi Jesu ka butu?

4 Jesu ka lizazi leo naa lutile balutiwa ba hae lika ze nde ze ñata ku isa mane busihu. Kihona cwale a talima kwa lihalimu ni ku lapela kuli: “Ndate, nako i fitile; u kanyise mwanaa hao, kuli mwana a ku kanyise, ilikuli, sina ha u mu file maata fahalimwaa batu kaufela, a kone ku fa bupilo bo bu sa feli ku be u mu file kaufela.” Naa ekelize kuli: “Ni ku kanyisize mwa lifasi, ka ku feza musebezi o u ni file ku eza. Cwale Ndate, u ni kanyise ni li bukaufi ni wena ka kanya ye ne ni li ni yona bukaufi ni wena pili lifasi li si ka ba kale teñi.”—Joa. 17:1-5.

5 Jesu naa kalisize tapelo ya hae ka ku bulela lika ze nee li za butokwa hahulu ku yena. Pili, naa lapezi kuli Ndatahe a kanyiswe. Mi hape yona nto ye swana yeo ki yona ya naa kalile ku kupa mwa tapelo ya hae ya mutala. (Luka 11:2) Ku zwa fo, Jesu naa lapelezi balutiwa ba hae. Naa ikupela kuli “a kone ku [ba] fa bupilo bo bu sa feli.” Mi cwale Jesu kihona a ikupela za hae ka butu. Naa ize: “Ndate, u ni kanyise ni li bukaufi ni wena ka kanya ye ne ni li ni yona bukaufi ni wena pili lifasi li si ka ba kale teñi.” Jehova naa utwile tapelo ya Mwanaa hae mi mane a mu fa ni za naa si ka kupa. Mulimu naa mu file “libizo le li kutekeha hahulu ku fita mabizo” a mangeloi kaufela.—Maheb. 1:4.

‘KU ZWELAPILI KU ZIBA MULIMU WA NITI’

6. Baapositola ne ba tokwa ku ezañi kuli ba fumane bupilo bo bu sa feli, mi lu ziba cwañi kuli baapositola ne ba ezize cwalo?

6 Mwa tapelo ya hae, Jesu naa bulezi hape ze lu swanela ku eza kuli lu fumane mpo ya bupilo bo bu sa feli. (Mu bale Joani 17:3.) Naa bulezi kuli lu swanela ‘ku zwelapili ku ziba’ Mulimu ni Kreste. Lu kona ku eza cwañi cwalo? Pili, lu lukela ku eza mo lu konela kaufela kuli lu itute ze ñata ka za Jehova ni Mwanaa hae. Sa bubeli, lu tokwa ku sebelisa ze lu itutile mwa bupilo bwa luna. Baapositola ne se ba ezize kale lika ze peli zeo, sina mwa naa bulelezi Jesu mwa tapelo ya hae kuli: “Ni ba file manzwi a ne u ni file, mi ba a amuhezi.” (Joa. 17:8) Kono kuli ba fumane bupilo bo bu sa feli, ne ba tokwa ku zwelapili ku nahanisisanga Linzwi la Mulimu ni ku itusisa ze ba itutile mwa bupilo bwa bona. Kana baapositola ne ba zwezipili ku ezanga cwalo mwa bupilo bwa bona kaufela bwa fa lifasi? Eni ku cwalo. Lu ziba cwalo kakuli libizo la yo muñwi ni yo muñwi wa ku bona li ñozwi ku ya ku ile fa macwe a 12 a mutomo wa Jerusalema yo Munca.—Sin. 21:14.

7. ‘Ku zwelapili ku ziba’ Mulimu ku talusañi? Ki kabakalañi ku zwelapili ku ziba Mulimu ha ku li kwa butokwa?

7 Haiba lu bata ku pila ku ya ku ile, lu swanela ‘ku zwelapili ku ziba’ Mulimu. Taba yeo i talusañi? I talusa kuli lu swanela ku zwelapili ku ituta za hae. Kono haki kuli lu swanela feela ku ziba tulemeno twa Mulimu ni mulelo wa hae. Lu swanela ku mu lata hahulu ni ku ba balikani  ba hae ba batuna. Mi lu swanela ku bonisa lilato kwa mizwale ni likaizeli za luna. Bibele i bulela kuli: “Mutu kaufela ya sa bonisi lilato ha si ka ziba Mulimu.” (1 Joa. 4:8) Ku ziba Mulimu hape ku kopanyeleza ni ku mu utwa. (Mu bale 1 Joani 2:3-5.) Ki tohonolo ye tuna ku ba mwahalaa batu ba ba ziba Jehova! Kono lu swanela ku tokomela kuli lu si ke lwa sinya bulikani bwa luna ni yena, sina mwa naa ezelize Judasi Isikariota. Cwale ha lu ezeñi ka taata kuli lu tiise bulikani bwa luna ni Jehova. Ha lu ka eza cwalo, Jehova u ka lu fa mpo ye nde hahulu ya bupilo bo bu sa feli.—Mat. 24:13.

“KABAKALA LIBIZO LA HAO”

8, 9. Ki nto mañi ye ne li ya butokwa hahulu ku Jesu ha naa li fa lifasi? Jesu u lukela ku ba ya naa toile hahulu tuto mañi?

8 Ha lu nze lu bala manzwi a tapelo ya Jesu kwa Joani kauhanyo 17, lu lemuha hande kuli Jesu naa na ni lilato le lituna kwa baapositola ba hae mane ni ku luna. (Joa. 17:20) Kono nto ya butokwa hahulu ku Jesu ne si ya ku piliswa kwa luna. Mwahalaa nako kaufela ya naa li fa lifasi, nto ya butokwa hahulu ku yena ne li ya ku kanyisa libizo la Ndatahe. Ka mutala, lwa pili Jesu ha talusa libaka la naa tezi fa lifasi, naa balile mwa muputo wa Isaya kuli: “Moya wa Jehova u fahalimwaa ka kakuli Mulimu u ni tozize kuli ni shaele taba ye nde kwa babotana.” Lu na ni buniti bwa kuli Jesu ha naa bala manzwi ao, naa pundile libizo la Mulimu ka ku utwahala.—Luka 4:16-21.

9 Kale-kale koo, pili Jesu a si ka taha kale mwa lifasi, baeteleli ba bulapeli bwa Majuda ne ba luta batu kuli ba si ke ba itusisa libizo la Mulimu. Jesu u lukela ku ba ya naa toile hahulu tuto yeo. Naa bulelezi baeteleli ba bulapeli bao kuli: “Ni tile ka libizo la Ndate, kono ha mu ni amuheli; kabe yo muñwi u tile ka libizo la hae feela, ne mu ka mu amuhela.” (Joa. 5:43) Mi ha ne ku siyezi mazazinyana kuli a bulaiwe, Jesu mwa tapelo naa kutezi ku bulela nto yeo ye ne li ya butokwa hahulu ku yena, ha naa ize: “Ndate, ha ku kanyise libizo  la hao.” (Joa. 12:28) Mi mwa tapelo ye lu sweli ku nyakisisa ye, kwa iponahaza hape kuli nto ye ne li ya butokwa hahulu mwa bupilo bwa Jesu fa lifasi ne li ya ku kanyisa libizo la Ndatahe.

10, 11. (a) Jesu naa zibahalize cwañi libizo la Ndatahe? (b) Balutiwa ba Jesu ba zibahalezañi libizo la Jehova?

10 Jesu naa lapezi kuli: “Ni zibahalize libizo la hao kwa batu bo ne u ni file mwa lifasi. Ne ba li ba hao, mi ne u ni file bona, mi ba mamezi linzwi la hao. Hape, ha ni sa li yo mwa lifasi, kono bona ba mwa lifasi mi ni taha ku wena. Ndate ya Kenile, u ba sileleze kabakala libizo la hao le u ni file, kuli ba be a li muñwi sina luna.”—Joa. 17:6, 11.

11 Jesu naa zibahalize libizo la Ndatahe kwa balutiwa ba hae isiñi ka ku itusisa feela libizo leo la Jehova. Jesu naa ba tusize ku utwisisa kuli Jehova ki mañi. Naa ba lutile tulemeno twa Mulimu to tunde ni mwa lu ezeza Mulimu ka lilato. (Ex. 34:5-7) Jesu ka nako ya cwale ki Mulena mwa lihalimu, mi u zwelapili ku tusa balutiwa ba hae ku zibahaza libizo la Jehova mwa lifasi kaufela. Musebezi wo u ezezwañi? U ezezwa kuli batu ba bañata ba zibe za Jehova pili muinelo wa lifasi le u si ka fela kale. Mi nako yeo i ha ka fita, Jehova u ka pilisa lipaki za hae ze sepahala, mi batu kaufela ba ka ziba libizo le lituna la Jehova!—Ezek. 36:23.

“KULI LIFASI LI LUMELE”

12. Ki lika mañi ze taalu ze lu swanela ku eza kuli lu feleleze musebezi wa naa kalile Jesu?

12 Jesu naa laezi balutiwa ba hae kuli ba feleleze musebezi wa naa kalile. Naa lapezi kuli: “Sina ha u ni lumile mwa lifasi, ni na, ni ba lumile cwalo mwa lifasi.” Kono Jesu naa ziba kuli ne ba tokwa tuso kuli ba pete musebezi wo. Jesu ha naa sa li ni bona, naa ezize ka taata kuli a ba tuse ku tula mifokolo ya bona. Mi mwa tapelo ya hae, naa kupile Jehova kuli a tuse balutiwa ba hae ku eza lika ze taalu za butokwa. Pili, naa lapezi kuli balutiwa ba hae ba si ke ba ba ba lifasi la Satani. Sa bubeli, naa lapezi kuli balutiwa ba hae ba mamele Linzwi la Mulimu ni kuli ba keniswe. Sa bulaalu, Jesu naa kupile kuli balutiwa ba hae ba swalisane, sina yena ni Ndatahe mo ba swalisanezi. Mañi ni mañi wa luna u swanela ku ipuza kuli: ‘Kana na eza lika ze taalu za naa bulezi Jesu mwa tapelo ya hae?’ Jesu naa kolwa kuli balutiwa ba hae ha ne ba ka eza lika zeo, batu ba bañata ne ba ka amuhela litaba ze ne ba shaela.—Mu bale Joani 17:15-21.

13. Jehova naa alabile cwañi tapelo ya Jesu mwa linako za baapositola?

13 Ha lu nze lu ituta litaba ze mwa buka ya Likezo, lu ka lemuha kuli Jehova naa alabile tapelo ya Jesu. Mwahalaa Bakreste ba mwa linako za baapositola ne ku na ni Majuda ni batu Bamacaba, bafumi ni babotana, batanga ni malenaa batanga. Mu nahane feela lishutano ze ne kona ku ba mwahalaa bona! Kono ne ba swalisana hahulu kuli mane muapositola Paulusi naa ba bapanyize kwa lilama za mubili wa mutu mi naa ize Jesu ki yena toho. (Maef. 4:15, 16) Swalisano ye cwalo mwa lifasi la Satani le li kauhani le, ne i konahalile feela ka tuso ya moya o kenile o maata wa Jehova.—1 Makor. 3:5-7.

14. Tapelo ya Jesu i alabilwe cwañi mwa linako za luna?

14 Ka bumai lika ne li cincize baapositola ha se ba felile ku shwa. Ne ku na bukwenuheli bo butuna. Mwa puteho ne ku keni lituto za buhata mi taba yeo ya felisa swalisano. (Lik. 20:29, 30) Kono ka silimo  sa 1919, Jesu naa lukuluzi Bakreste ba ba tozizwe kwa maata a bulapeli bwa buhata mi a ba kopanya hamoho ka “tamo ye tamahanya batu ka ku petahala.” (Makolo. 3:14) Ki lika mañi ze zwile mwa musebezi wa ku kutaza o ba eza ka swalisano? Batu ba ba fitelela 7 milioni “ba ba zwa mwa macaba kaufela ni mishobo ni batu ni malimi” se ba lapela Jehova ka ku swalisana ni ba ba tozizwe. (Sin. 7:9; Joa. 10:16) Yeo ki kalabo ye nde kwa kupo ya Jesu ya naa lapezi ku Jehova ha naa ize: “Kuli lifasi li zibe kuli ne u ni lumile ni kuli u ba latile sina mo u ni latezi”!—Joa. 17:23.

MAFELELEZO A MANDE

15. Ki kupo ifi ye ipitezi yeo Jesu naa lapelezi balateleli ba hae ba ba tozizwe?

15 Kwa makalelo a manzibwana a lizazi la Nisani 14, Jesu naa file baapositola ba hae “kanya,” kamba likute, ka ku eza ni bona tumelelano ya ku yo busa ni yena mwa Mubuso wa hae. (Joa. 17:22; Luka 22:28-30) Cwale Jesu kihona a lapelela batu kaufela ba ne ba ka ba balateleli ba hae ba ba tozizwe, a li: “Ndate, ni bata be u ni file kuli ni bona ba be ni na ko ni inzi, kuli ba bone kanya ye u ni file, kakuli u ni latile pili lifasi li si ka ba kale teñi.” (Joa. 17:24) Ba lingu ze ñwi ha ba shweli muna ba ba tozizwe kabakala mupuzo wa bona, kono ba tabile. Bo hape ki bupaki bo bu bonisa kuli Bakreste ba niti kacenu ba swalisani luli.

16, 17. (a) Kwa mafelelezo a tapelo ya hae, Jesu naa bulezi kuli naa ka zwelapili ku ezañi? (b) Ki lika mañi ze lu swanela ku zwelapili ku eza?

16 Buñata bwa batu mwa lifasi ba iketezi ku eza inge kuli ha ba zibi kuli Jehova u na ni batu ba ba swalisani ili ba ba mu ziba luli. Hañata se si tahisanga cwalo ki lituto za buhata ze ba luta baeteleli ba bulapeli. Ne ku li cwalo ni mwa linako za Jesu. Kabakaleo, Jesu naa unguzi tapelo ya hae ka manzwi a: “Ndate ya lukile, lifasi kaniti ha li si ka ku ziba; kono na, ni ku zibile, mi ba, ba zibile kuli ne u ni lumile. Mi ni zibahalize libizo la hao ku bona mi ni ka li zibahaza, kuli lilato le u ni latile ka lona li be ku bona ni na ni swalisane ni bona.”—Joa. 17:25, 26.

17 Jesu kaniti u zibahalize libizo la Ndatahe. Mi ka nako ya cwale, Jesu ka ku ba toho ya Puteho, u zwezipili ku lu tusa ku zibahaza libizo la Ndatahe ni milelo ya hae. Haike lu zweleñipili ku latelela ketelelo ya Jesu ni ku tukufalelwa ku kutaza ni ku luta batu ku ba balutiwa. (Mat. 28:19, 20; Lik. 10:42) Hape haike lu sebeze ka taata kuli lu zwelepili ku swalisana ka ku batu ba Mulimu. Ha lu ka eza cwalo, lu ka bonisa kuli lwa eza za naa bulezi Jesu mwa tapelo. Mi fo, libizo la Jehova li ka kanyiswa mi luna lu ka ba ni tabo ku ya ku ile.

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 28]

Bakreste ba mwa linako za baapositola ne ba latelezi zamaiso ya moya o kenile kuli ba be ni swalisano (Mu bone paragilafu 13)

[Siswaniso se si fa likepe 30]

Batu ba Jehova ba swalisani mwa lifasi kaufela (Mu bone paragilafu 14)