Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Itebuhe Tulemeno Twa Jehova Twa Busepahali Ni Ku Swalela

Mu Itebuhe Tulemeno Twa Jehova Twa Busepahali Ni Ku Swalela

 Mu Itebuhe Tulemeno Twa Jehova Twa Busepahali Ni Ku Swalela

“Wena Muñaa Bupilo u na ni musa, mi wa lata ku swalela, mi u shemuba hahulu kaufela ba ba ku lapela.”—SAMU 86:5.

KANA MWA KONA KU TALUSA?

Ki mwa linzila mañi mo lu kona ku sepahala sina Jehova?

Ki mwa linzila mañi mo lu kona ku swalela sina Jehova?

Ki kabakalañi ha mu bata ku zwelapili ku ituta tulemeno twa Jehova ni ku tu bonisa mwa bupilo bwa mina?

1, 2. (a) Ki kabakalañi ha lu lata balikani ba ba sepahala ni ba ba lata ku swalela? (b) Ki lipuzo mañi ze lu ka nyakisisa mwa taba ye?

MULIKANI yo munde ki mutu ya cwañi? Kaizeli ya bizwa Ashley u bulela kuli mulikani yo munde ki mutu ya itukiselize ku ku tusa ni ya lata ku ku swalela ha u fosa. Kaufelaa luna lu tabela ku ba ni balikani ba ba cwalo. Ba lu tusa ku ikutwa ku silelezwa ni ku latiwa.—Liprov. 17:17.

2 Jehova ki yena mulikani yo mutuna ya sepahala ni ya lata ku swalela ye lu kona ku ba ni yena. Jehova u taluswa cwana ki walisamu: “Wena Muñaa Bupilo u na ni musa, mi wa lata ku swalela, mi u shemuba hahulu kaufela ba ba ku lapela.” (Samu. 86:5) Ku sepahala ni ku lata ku swalela ku talusañi? Jehova u bonisa cwañi tulemeno to tunde to? Mi lu kona ku likanyisa cwañi mutala wa hae? Ku fumana likalabo za lipuzo ze ku ka lu tusa ku tiisa silikani sa luna ni Mulikanaa luna, Jehova. Hape ku ka lu tusa ku ba ni silikani se sinde ni mizwale ni likaizeli ba luna.—1 Joa. 4:7, 8.

JEHOVA WA SEPAHALA

3. Ku sepahala ku talusañi?

3 Mutu ya sepahala, u sepahala ku mutu ya lata. U bonisa lilato la hae ka ku zwelapili ku tusa mutu yo muñwi. Mutu ya sepahala ha tusangi feela mutu yo muñwi ka linako ze nde kono u ezanga cwalo ni mwa linako ze taata. Bibele i bulela kuli Jehova wa “sepahala.” Mi ha ku na mutu ya sepahala sina yena.—Sin. 16:5.

4, 5. (a) Jehova u bonisa cwañi kuli wa sepahala? (b) Ki kabakalañi ku ziba kuli Jehova wa sepahala ha ku lu susueza?

4 Jehova u bonisa cwañi kuli wa sepahala? U bonisa cwalo ka ku tusanga batanga ba hae ba ba sepahala.  Yo muñwi wa batanga bao, ki Mulena Davida, ya naa iponezi mo Jehova naa sepahalezi ku yena. Mulena Davida naa bulezi cwana ka za Jehova: “Wa sepahala ku ba ba sepahala.” (2 Sam. 22:26, Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1984) Davida ha naa li mwa linako ze taata, Jehova naa mu etelezi, naa mu silelelize, ni ku mu lamulela. (2 Sam. 22:1) Davida naa iponezi kuli Jehova ha bonisi busepahali bwa hae ka manzwi feela, kono u bu bonisa ka ku tusa batanga ba hae. Ki kabakalañi Jehova ha naa sepahalile ku Davida? Ne li ka libaka la kuli Davida ni yena naa sepahala ku Jehova. Jehova u lata batanga ba hae bakeñisa busepahali bo ba bonisa, mi u sepahala kwa batu ba ba sepahala ku yena.—Liprov. 2:6-8.

5 Lwa kona ku tiiswa haiba lu nahanisisa mo Jehova a sepahalela kwa batanga ba hae. Muzwale wa luna ya sepahala ya bizwa Reed u bulela kuli u lata hahulu ku bala litaba ze bonisa mo Jehova naa tuselize Davida ka nako ya naa talimana ni miinelo ye taata. Muzwale yo u li: “Davida niha naa zumiwa, niha naa ipumananga mwa mikoti, Jehova naa zwezipili ku mu tiisa. Ku bala litaba ze cwalo kwa ni tiisanga luli! Litaba zeo li ni hupulisa kuli ku si na taba ni miinelo ye taata ye ni kona ku kopana ni yona, Jehova u ka ni tusa ha u bona feela ni zwelepili ku sepahala ku yena.” Kaniti luli ni mina kona mo mu ikutwela.—Maro. 8:38, 39.

6. Ki mwa linzila lifi ze ñwi zeo Jehova a bonisa kuli wa sepahala, mi ku sepahala kwa hae ku tusa cwañi batanga ba hae?

6 Ki mwa linzila lifi ze ñwi zeo Jehova a bonisa kuli wa sepahala? Nzila ye ñwi ki ya kuli Jehova u latelelanga likuka za hae ka nako kaufela. (Isa. 46:4) Likatulo za ezanga Jehova kaufela li tomile fa likuka za hae, mi likuka za hae ha li cinci ni kamuta. (Mala. 3:6) Nzila ye ñwi ya bonisa ka yona Jehova kuli wa sepahala ki ka ku talelezanga lisepiso za hae ka nako kaufela. (Isa. 55:11) Bakeñisa kuli Jehova wa sepahala, batanga ba hae kaufela ba ba sepahala ba tusiwa. Kamukwaufi? Haiba lu sebeza ka taata kuli lu utwe milao ya Jehova, lwa kona ku kolwa kuli Jehova u ka taleleza sepiso ya hae ya ku lu fuyaula.—Isa. 48:17, 18.

MU SEPAHALE SINA JEHOVA

7. Ki ifi nzila ye ñwi ye lu kona ku bonisa ka yona kuli lwa sepahala sina Jehova?

 7 Lu kona ku sepahala cwañi sina Jehova? Nzila ye ñwi ye lu kona ku eza cwalo ki ka ku tusa batu ba ba li mwa miinelo ye taata. (Liprov. 3:27) Ka mutala, kana ku na ni muzwale kamba kaizeli ye mu ziba ili yo mwendi u zwafisizwe ki makulanu, ku lwaniswa ki ba mwa lubasi, kamba u zwafisizwe ki bufokoli bwa hae? Mwa kona ku mu susueza ka ku itusisa ‘manzwi a mande, a tiisa pilu.’ (Zak. 1:13) * Ha mu ka eza cwalo, mu ka bonisa kuli mwa sepahala mi mu balikani ba niti ba ba kona ku “tusa ku fita mwanahabo mutu.”—Liprov. 18:24.

8. Lu kona ku sepahala cwañi mwa linyalo?

8 Ku na ni linzila ze ñwi ze lu kona ku bonisa ka zona kuli lwa sepahala kwa batu be lu lata. Ka mutala, haiba kuli lu mwa linyalo, lu swanela ku sepahala ku bakuluna. (Liprov. 5:15-18) Kamukwaocwalo, lu swanela ku eza ze ñata ku fita ku ambuka feela bubuki. Lu swanela ku ambuka nto ifi kamba ifi ye kona ku tahisa kuli lu eze bubuki. (Mat. 5:28) Ku zwa fo, lu bonisa kuli lwa sepahala kwa mizwale ni likaizeli ba luna ka ku sa bulela lika ze maswe ka za bona kamba ku ba sinya libizo. Mi lu swanela ku ambuka nihaiba ku teeleza kwa makande a mufuta wo.—Liprov. 12:18.

9, 10. (a) Ki ku mañi sihulu ko lu bata ku sepahala? (b) Kana ku bunolo ku utwa Jehova ka nako kaufela? Mu fe mutala.

 9 Lu bata ku sepahala sihulu ku Jehova. Lu kona ku eza cwañi cwalo? Lu kona ku eza cwalo ka ku lata za lata Jehova ni ku toya za toile. Mi hape lu swanela ku pila ka nzila ye tabisa Jehova. (Mu bale Samu 97:10.) Ha lu nze lu ituta ku bona lika mwa li bonela Jehova, ku ka lu bela bunolo ku mu utwa.—Samu 119:104.

10 Ki niti kuli ku taata hahulu ku luna ku utwa Jehova ka nako kaufela. Lu kana lwa tokwa ku sebeza ka taata kuli lu zwelepili ku sepahala ku Mulimu. Ka mutala, mwendi kaizeli wa likwasha u bata ku nyalwa, kono ha si ka fumana kale muzwale ya swanela. (1 Makor. 7:39) Batu baa sebeza ni bona ba ba si balumeli ba kana ba mu hapeleza kuli a kene mwa libato ni mutu yo muñwi. Ka nako ye swana, mwendi kaizeli yo u ikutwa hahulu bulutu. Kono kaizeli yo u ikatulezi kuli ha na ku kena mwa libato kamba ku nyalana ni mutu ya sa sebelezi Mulimu bakeñisa kuli u bata ku sepahala ku Jehova. Bakreste ba ba swana sina kaizeli yo ba toma mitala ye minde ya busepahali. Jehova u ka fuyaula batu kaufela ba ba zwelapili ku mu sebeleza ka busepahali nihaiba mwa miinelo ye taata.—Maheb. 11:6.

JEHOVA WA LATA KU SWALELA

11. Ku lata ku swalela ku talusañi?

11 Ku swalela ku talusañi? Mutu ya lata ku swalela ha bangi ni ndimbelela kwa batu ba ba mu foselize. Seo ha si talusi kuli mutu ya lata ku swalela wa tabelanga ku fosezwa kamba wa icanganisanga inge kuli ha si ka fosezwa. Kono mutu ya lata ku swalela u ambukanga ku filikana. Kalemeno ka kañwi kwa tulemeno to tunde twa Jehova ka ku fitisisa ki ka ku lata ku swalela. Bibele i bulela kuli Jehova “wa lata ku swalela” batu ba ba baka ha buniti.—Samu 86:5.

12. (a) Jehova u swalela ha kuma kai? (b) Pitrosi naa talusañi ha naa bulezi kuli libi za mutu za kona ku ‘takulwa’?

12 Jehova u swalela ha kuma kai? Bibele  i bulela kuli Jehova “ha katali ku swalela.” Taba yeo i bonisa kuli Jehova ha swalezi mutu, u mu swalezi ka ku tala mi ha sa na ku hupula sibi seo. (Isa. 55:7) Lu ziba cwañi kuli Jehova u swalelanga ka ku tala? Mu nyakisise sepiso ye ñozwi kwa liñolo la Likezo 3:19. (Mu bale.) Muapositola Pitrosi naa bulezi kuli mutu ya bakile ha buniti, u ikutwanga bumaswe ka za sibi sa naa ezize. Mutu ya ezize sibi u kona ku swalelwa cwañi ki Jehova? Pitrosi naa bulezi kuli mutu ya ezize sibi u swanela ku ‘baka’ ni ku ‘sikuluha’. Mutu ya bakile ha buniti u ikatulela ku sa eza sibi seo hape. (2 Makor. 7:10, 11) Mutu yo kihona a ka sikuluha ili ku talusa ku tuhela ku eza lika ze maswe ni ku eza mwa konela kaufela kuli a tabise Mulimu. Mutu yo ha eza cwalo, libi za hae li ka ‘takulwa.’ Ku takula ku talusa ku zwisa, kamba ku kenisa. Kamukwaocwalo, Jehova ha swalela, ku swana feela inge kuli wa kenisa libi za luna. Taba yeo i bonisa kuli Jehova ha swalela mutu, u mu swalela ka ku tala.—Maheb. 10:22; 1 Joa. 1:7.

13. Manzwi a kuli “ha ni sa na ku hupula sibi sa bona” a lu lutañi ka za Jehova?

13 Lu ziba cwañi kuli Jehova ha hupulangi libi za luna ha saa lu swalezi? Ku zwelela ku za naa bulezi Jehova ku Jeremia mwa bupolofita bo bu bulela za Bakreste ba ba tozizwe, lu ituta kuli Jehova wa lata ku swalela. (Mu bale Jeremia 31:34.) Jehova naa bulezi kuli: “Ni ka swalela bumaswe bwa bona, mi ha ni sa na ku hupula sibi sa bona.” Kamukwaocwalo, Jehova ha swalela, ha nahanangi ka za libi za luna ilikuli a kuta-kutele ku lu fa koto. Jehova ha swalelanga libi za luna, ha li hupulangi ni kamuta.—Maro. 4:7, 8.

14. Lu kona ku tusiwa cwañi haiba lu nahanisisa lilato la Jehova la ku swalela? Mu fe mutala.

14 Lu kona ku tusiwa haiba lu nahanisisa lilato la Jehova la ku swalela? Ha lu nyakisiseñi mutala wa kaizeli ye lu ka biza kuli Elaine. Kaizeli yo naa zwisizwe mwa puteho lilimo ze ñata kwamulaho. Hasamulaho wa lilimo li sikai ku zwa fa naa zwiselizwe mwa puteho, naa kutisizwe mwa puteho. Niha naa kutile mwa puteho cwalo, kaizeli yo u bulela kuli naa sa lumeli luli kuli Jehova naa mu swalezi. Naa ikutwa kuli Jehova naa lata hahulu batu ba bañwi ku fita yena. Kono kaizeli yo naa omba-ombilwe hamulaho wa ku kengeyela mo Bibele i taluseza Jehova ku ba Mulimu ya lata ku swalela. Ka mutala, naa balile taba ye bonisa kuli Jehova ha swalela, ku swana feela inge kuli wa lu kenisa kwa libi za luna. Libi za luna ha li swaneli ku lu tahiseza kuli lu ikutwange mulatu mwa bupilo bwa luna kaufela. * Kaizeli Elaine u bulela kuli: “Ne ni lemuhile kuli ne ni si ka lumela kuli Jehova wa kona ku ni swalela luli, mi ne ni nahana kuli ni ka zwelapili ku ikutwa mulatu mwa bupilo bwa ka kaufela. Na ziba kuli ku ka nga nako kuli ni tuhele ku ikutwa cwalo, kono ki kale ni kalisa ku ikutwa luli kuli na kona ku sutelela bukaufi ni Jehova, mi ni ikutwa ku imululwa!” Jehova kaniti ki Mulimu ya lilato ili ya lata ku swalela.—Samu 103:9.

MU LIKANYISE JEHOVA KA KU LATA KU SWALELA

15. Lu kona ku likanyisa cwañi Jehova ka ku lata ku swalela?

15 Lwa kona ku likanyisa Jehova ka ku lata ku swalela ba bañwi fo ku konahalela kaufela. (Mu bale Luka 17:3, 4.) Mu si ke mwa libala kuli Jehova ha swalela, ha zwelangipili ku hupula libi za luna. Ha lu swalela ba bañwi, ni luna lu swanela ku libalanga milatu ya bona ni ku sa ba ni ndimbelela.

16. (a) Ku swalela ba bañwi ku talusañi? Mu taluse. (b) Lu swanela ku ezañi haiba lu bata kuli Mulimu a lu swalele?

 16 Ku swalela milatu ya ba bañwi ha ku talusi kuli lwa tabela ze ne ba ezize kamba kuli lwa tabela ku eziwa maswe. Kono ku talusa kuli ha lu zwelipili ku ba nyemela. Mi lu swanela ku hupulanga kuli haiba lu  bata kuli Jehova a lu swalele, lu swanela ku swalelanga ba bañwi. (Mat. 6:14, 15) Jehova wa ziba kuli ‘lu liluli feela.’ Wa utwisisa kuli ha lu si ka petahala. (Samu 103:14) Kamukwaocwalo, haiba ba bañwi ba lu foseza, lu swanela ku hupulanga kuli ha ba si ka petahala sina luna, mi lu swanela ku ba swalelanga ku zwelela kwa pilu.—Maef. 4:32; Makolo. 3:13.

17. Ki lika mañi ze kona ku mi tusa ku swalela mutu ya mi foselize?

 17 Fokuñwi ku taata ku swalela ba bañwi. Nihaiba Bakreste ba ba tozizwe ba mwa linako za Paulusi ne ba tokwa ku tusiwa kuli ba tatulule butata bo ne ba na ni bona. (Mafil. 4:2) Haiba muzwale kamba kaizeli u mi foselize, ki lika mañi ze ka mi tusa ku mu swalela? Mu nahane ze ne ezahezi ku Jobo. Elifazi, Bilidadi, ni Zofari ne ba swanela ku ba balikani ba Jobo. Kono ne ba mu shubuzi ni ku mu tameleza kuli naa ezize lika ze maswe. Jobo naa ikutwile hahulu butuku. (Jobo 10:1; 19:2) Kwa mafelelezo, Jehova a bulelela baana ba balaalu bao kuli ne ba fosize ni kuli ba ye ku Jobo kuli ba yo fa sitabelo sa libi za bona. (Jobo 42:7-9) Kono Jehova naa bulelezi Jobo kuli a eze nto ye ñwi. Ne li nto mañi ona yeo? Jehova naa bulelezi Jobo kuli a lapelele baana bao. Jobo naa ezize cwalo mi Jehova naa mu fuyauzi bakeñisa ku lata ku swalela. (Mu bale Jobo 42:10, 12, 16, 17.) Mu kona ku itutañi kwa taba yeo? Ha mu lapelela mutu ya mi foselize, ha mu na ku zwelapili ku nyemela mutu yo.

MU ZWELEPILI KU ITUTA NI KU NAHANISISA TULEMENO TWA JEHOVA

18, 19. Lu swanela ku zwelapili ku ezañi?

18 Lu ikozi ku ituta ze ñata ka za tulemeno twa Jehova. Lu itutile kuli Jehova wa atumeleha, ha na ketululo, u na ni bufani, u na ni kutwisiso, wa sepahala, mi wa lata ku swalela. Nihakulicwalo, lu sa tokwa ku ituta lika ze ñata ka za Jehova. Lu ka ba ni tabo ha lu nze lu ituta ze ñata ka za hae ku ya ku ile. (Muek. 3:11) Lwa lumelelana ni muapositola Paulusi ya naa ñozi kuli: “O buliba bwa bufumu bwa Mulimu, ni butali, ni zibo ya hae!” Lwa kona ku bulela nto ye swana ka za lilato la Mulimu ni tulemeno to tu silezi twa hae to lu nyakisisize mwa litaba ze.—Maro. 11:33.

19 Haike kaufelaa luna lu zweleñipili ku ituta ze ñata ka za tulemeno twa Jehova, ni ku tu nahanisisa, mane ni ku tu bonisa mwa bupilo bwa luna. (Maef. 5:1) Ha lu ka eza cwalo, lu ka lata hahulu Jehova, mi lu ka ba hahulu bukaufi ni yena. Lu ka lumelelana hahulu ni walisamu ya naa opezi kuli: “Kono na, buswa bwa ka, ki ku sutelela ku Mulimu.”—Samu 73:28.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 7 Kuli mu bale litaba ze ñata ka za taba yeo, mu bone taba ye li, “Have You Encouraged Anyone Lately?” (“Kana Kihona mu sa zo Susueza Mutu yo muñwi?”) ye mwa Tora ya ku Libelela ya Sikuwa ya January 15, 1995, ni taba ye mwa Tora ya ku Libelela ya April 1, 1995, ili ye na ni toho ya taba ye li, “Lu Susumezane Mwa Lilato ni Mwa Misebezi ye Minde—Kamukwaufi?”

^ para. 14 Mu bale paragilafu 10 mwa kauhanyo 26 ya buka ya Mu Sutelele ku Jehova.

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 19]

“Mulikani a ka ba teñi ya ka tusa ku fita mwanahabo mutu.”—Liprov. 18:24 (Mu bone  paragilafu 7)

‘Mu swalelane ka pilu kaufela.’—Maef. 4:32 (Mu bone  paragilafu 16)

[Siswaniso se si fa likepe 21]

Haike litapelo za mina za ku kupa swalelo li zwelelange kwa pilu (Mu bone  paragilafu 17)