Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

‘Mu Lemuhe Lika Za Butokwa Hahulu Ni Ku Fita’

‘Mu Lemuhe Lika Za Butokwa Hahulu Ni Ku Fita’

 ‘Mu Lemuhe Lika Za Butokwa Hahulu Ni Ku Fita’

‘Mu lemuhe lika za butokwa hahulu ni ku fita.’—MAFIL. 1:10.

LISUPO ZA KU NAHANISISA

Lipono ze ne ba bile ni zona bo Isaya, Ezekiele, ni Daniele li lu fa sepo mañi?

Lu itutañi kwa mutala wa kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Jehova?

Taba ye i mi tusize cwañi?

1, 2. Ki bupolofita mañi bo bu ama mazazi a maungulelo bo mwendi ne bu tahisize kuli balutiwa ba Jesu ba ipuze lipuzo, mi mwendi ki kabakalañi balutiwa bao ha ne ba ipuzize lipuzo?

JESU kihona ha na saa zo bulelela balutiwa ba hae kuli tempele ne i ka sinyiwa. Taba yeo ne i bilaelize Pitrosi, Jakobo, Joani, ni Andreasi. (Mare. 13:1-4) Bakeñisa kuli ne ba bilaela, ba buza Jesu kwa mukunda kuli: “Ha ku lu taluseze, lika zeo li ka ezahala lili, mi sisupo sa ku ba teñi kwa hao ni sa maungulelo a muinelo wa lifasi si ka ba sifi?” (Mat. 24:1-3) Kwandaa ku ba taluseza lika ze ne ka ezahala pili sinyeho ya Jerusalema i si ka ezahala kale, Jesu hape naa bulelezi balutiwa ba hae ze ne ka ezahala mwa mazazi a mafelelezo a lifasi la Satani. Jesu naa polofitile kuli ne ku ka ba ni miinelo ye taata, ye cwale ka lindwa, matala, ni bumaswe bo bu ekezehile. Kono Jesu naa polofitile nto ye ñwi ye nde ye ne ka ezahala. Naa bulezi kuli: “Taba ye nde ye ya Mubuso i ka kutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana, kihona ku ka taha mafelelezo.”—Mat. 24:7-14.

2 Balutiwa ne se ba kalile kale ku kutaza taba ye nde ya Mubuso ni Jesu. (Luka 8:1; 9:1, 2) Mi mwendi balutiwa bao ne ba hupuzi za naa bulezi Jesu ha naa ize: “Kaniti lukau ki lo lutuna, kono babeleki ki ba banyinyani. Hakulicwalo, mu kupe Muñaa lukau kuli a lume babeleki mwa lukau lwa hae.” (Luka 10:2) Kono balutiwa bao mwendi ne ba ipuzize kuli: ‘Lu ka kutaza cwañi “mwa lifasi kaufela” ni ku fa “bupaki kwa macaba kamukana”? Babeleki ba ka zwa kai?’ Ne ku li taata kwa balutiwa ba Jesu bao ku ziba mo manzwi a kwa Mateu 24:14 naa ka talelelezwa!

3. Ki kabakalañi manzwi a Jesu a kwa Luka 21:34 ha li a butokwa ku luna kacenu, mi ki lipuzo mañi ze lu swanela ku ipuza?

3 Za naa polofitile Jesu li sweli za talelezwa mwa linako  za luna. Batu ba bañata ba sweli ku kutaza taba ye nde ya Mubuso mwa lifasi kaufela. (Isa. 60:22) Kono Jesu hape naa bulezi kuli ne ku ka ba taata ku ba bañwi ku zwelapili ku beya musebezi wa ku kutaza mwa sibaka sa pili. Naa bulezi kuli batu bao ne ba ka pateha hahulu ku eza lika ze ñwi mi ne ba ka “imezwa.” (Mu bale Luka 21:34.) Manzwi a Jesu a lu tusa hahulu kacenu kakuli batu ba Mulimu ba bañwi ha ba beyi lika za butokwa hahulu ni ku fita mwa sibaka sa pili. Batu bao ba bonisa kuli ha ba beyi lika za butokwa hahulu ni ku fita mwa sibaka sa pili ka mufuta wa musebezi o ba iketela, ka ku ndongwama tuto ye pahami, kamba ka ku ndongwama sifumu. Ba bañwi ba tandanga nako ye ñata hahulu kwa lipapali kamba kwa ku itabisa. Ba bañwi bona ha ba sebelezi Mulimu mo ba konela kaufela bakeñisa lipilaelo za mwa bupilo. Mu ipuze kuli: ‘Sebelezo ya ka ku Mulimu i cwañi? Kana ni beile tato ya Mulimu mwa sibaka sa pili mwa bupilo bwa ka?’

4. (a) Ki lika mañi za naa lapezi Paulusi ka za Bakreste ba kwa Filipi, mi ki kabakalañi? (b) Lu ka nyakisisañi mwa taba ye ni ye tatama, mi litaba ze li ka lu tusa cwañi?

4 Bakreste ba mwa miteñi ya baapositola ne ba tokwa ku sebeza ka taata kuli ba zwelepili ku sebeleza Mulimu. Kona libaka muapositola Paulusi ha naa lapezi kuli Bakreste ba mwa Filipi ba ‘lemuhe lika za butokwa hahulu ni ku fita.’ (Mu bale Mafilipi 1:9-11.) Sina muapositola Paulusi, Bakreste ba bañata ne ba “bonisa bundume bo butuna bwa ku bulela linzwi la Mulimu ba sa sabi.” (Mafil. 1:12-14) Ni kacenu, buñata bwa luna lu kutaza Linzwi la Mulimu ka bundume. Niha lu kutaza ka bundume, lu ka susuezwa hahulu mwa taba ye ka ku nyakisisa mo Jehova a itusiseza kopano ya hae kacenu kuli a taleleze manzwi a kwa Mateu 24:14. Ku nyakisisa taba yeo ku ka lu tusa ku ba ni cisehelo ye tuna mwa musebezi wa ku kutaza. Kopano ya Jehova i ezañi, mi i lu susueza cwañi luna ni lubasi lwa luna? Mwa taba ye tatama, lu ka nyakisisa ze kona ku lu tusa ku itiisa ha lu nze lu sebeleza Jehova ni ze kona ku lu tusa ku latelela ketelelo ye lu fumana mwa kopano ya Jehova.

KALULO YA KWA LIHALIMU YA KOPANO YA JEHOVA

5, 6. (a) Ki kabakalañi Jehova ha naa fanga batanga ba hae lipono za lika ze ne ezahala mwa lihalimu? (b) Ezekiele naa boniñi mwa pono?

5 Ku na ni lika ze ñata za naa ketile Jehova kuli li si ke za fumaneha mwa Bibele. Ka mutala, Jehova ha si ka talusa litaba kaufela ze ama booko bwa mutu kamba ze ama pupo kaufela. Kono Jehova u lu file litaba ze lu tokwa ilikuli lu utwisise tato ya hae ni ku mu utwa. (2 Tim. 3:16, 17) Kwa tabisa ku ziba kuli Jehova u ketile ku lu bulelela litaba ze ama kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya hae. Lwa ikolanga ku bala litaba zeo mwa libuka za mwa Bibele za Isaya, Ezekiele, Daniele, ni Sinulo! (Isa. 6:1-4; Ezek. 1:4-14, 22-24; Dan. 7:9-14; Sin. 4:1-11) Ki kabakalañi Jehova ha lu zibisize lika ze ñwi ze ezahala mwa lihalimu?

6 Jehova u bata kuli kamita lu hupulange kuli lu mwa kopano ya hae. Ba ba mwa kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya Jehova ba sebeza ka taata ku eza tato ya hae. Ka mutala, mwa pono, Ezekiele naa boni kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya Jehova ye ne swanisezwa ki koloi ye tuna. Koloi yeo ne i mata ka lubilo lo lutuna mi ne i kona ku cinca nzila ka sipundumukela. (Ezek. 1:15-21) Mwa pono yeo hape, Ezekiele naa boni ya naa pahami koloi yeo. Ezekiele naa bulezi kuli: “Na bona inge mubala wa sipi ye  fubelu, ye bonahala inge mulilo.” Ezekiele u ekeza kuli: “Ne li poniso ya mo i bonahalela kanya ya Muñaa bupilo.” (Ezek. 1:25-28) Mwendi Ezekiele naa komokisizwe ki pono yeo. Naa iponezi kuli Jehova u zamaisa hande kopano ya hae ni kuli u itusisa moya o kenile kwa ku etelela kopano ya hae. Koloi ye zamaya ya mwa pono yeo, i yemela hande mo i sebeleza kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya Jehova!

7. Pono ya naa bile ni yona Daniele i lu fa cwañi sepo?

7 Daniele ni yena naa bile ni pono ye lu fa sepo. Mwa pono, Daniele naa boni Jehova, “Yo Muhulu wa Mazazi,” inze a inzi mwa lubona lo lu na ni mawili. (Dan. 7:9) Jehova naa bata kuli Daniele a bone kuli kopano ya Hae ya zamaya, ili ku talusa kuli kopano ya Jehova ya sebeza ni ku zwelapili ku eza tato ya Hae. Hamulaho, Daniele a bona “yo muñwi ya swana sina mwanaa mutu,” ili ku talusa Jesu, mi Jesu naa fiwa maata fahalimwaa kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Jehova. Jesu ha na ku busa batu ka lilimonyana feela. “Bulena bwa hae ki bulena bwa kamita, bo bu si na ku fela, mi mubuso wa hae ha u na ku feliswa.” (Dan. 7:13, 14) Pono yeo i lu susueza kuli lu sepe Jehova ni ku sepa za sweli ku eza. Mi bakeñisa kuli Jesu u fiwa maata ki Jehova, pono yeo hape i lu susueza ku sepa Jesu ka ku ba Mueteleli wa luna.

8. Ezekiele ni Isaya ne ba ikutwile cwañi ka za lipono ze ne ba bile ni zona, mi lu swanela ku ikutwa cwañi ka za lipono zeo?

8 Lu swanela ku ikutwa cwañi ka za lipono zeo ze ama kopano ya Jehova? Ka ku swana ni Ezekiele, lu susuezwa hahulu  ki za sweli ku eza Jehova. (Ezek. 1:28) Mupolofita Isaya ni yena naa bile ni pono ya ze ezahala mwa lihalimu. Isaya naa itatezi ku amuhela memo ya ku taluseza ba bañwi ze ezahala mwa lihalimu. (Mu bale Isaya 6:5, 8.) Bakeñisa kuli naa tusiwa ki Jehova, Isaya naa ziba kuli ha ku na nto ye ne ka mu palelwisa ku peta musebezi wa hae wa ku polofita. Sina Isaya, lwa susuezwa ku swalisana ni kopano ya Jehova ka ku eza ze ñata ha lu nze lu sebeleza Mulimu. Kwa susueza ku ziba kuli lu mwa kopano ye patehile kamita ku eza tato ya Jehova!

KALULO YA FA LIFASI YA KOPANO YA JEHOVA

9, 10. Ki kabakalañi kalulo ya kopano ya Jehova ya fa lifasi ha i li ya butokwa?

9 Ka ku itusisa mwanaa hae, Jehova naa tomile kalulo ya fa lifasi ya kopano ya hae ye sebeza hamoho ni kalulo ya kwa lihalimu. Jehova naa ezize cwalo ilikuli musebezi o no polofitilwe kwa Mateu 24:14 u petiwe. Ki kabakalañi ha ne ku tokwahala kuli ku be ni kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Jehova? Ha lu nyakisiseñi mabaka a malaalu

10 Libaka la pili: Jesu naa bulezi kuli balutiwa ba hae ne ba ka yo kutaza nihaiba “kwa mafelelezo a lifasi.” (Lik. 1:8) Libaka la bubeli: Batu ba ne ba ka eza musebezi wa ku kutaza ne ba ka tokwa litaelo ze zwa mwa Bibele mi hape ne ba ka tokwa ku susuezwa. (Joa. 21:15-17) Libaka la bulaalu: Ne ba ka tokwa ku banga ni mikopano ili ko ne ba ka kopananga hamoho ka mulelo wa ku lapela Jehova ni ku ituta mwa ku kutaleza. (Maheb. 10:24, 25) Kuli zeo kaufela li petiwe, balutiwa ba Jesu ne ba ka tokwa ku ba ba ba swalisani.

11. Lu kona ku swalisana cwañi ni kopano ya Jehova?

11 Lu kona ku swalisana cwañi ni kopano ya Jehova? Nzila ye ñwi ya butokwa ye lu kona ku bonisa ka yona kuli lwa swalisana ni kopano ya Jehova ki ka ku sepa mizwale ba ba etelela mwa musebezi wa ku kutaza. Jehova ni Jesu ba sepile mizwale ba, mi ni luna lu swanela ku ba sepa. Mizwale bao ne ba ka kona ku itusisa nako ni maata a bona kuli ba like ku tatulula miinelo ye taata ya mwa lifasi le. Kono ha ba si ka eza cwalo. Ha lu nyakisiseñi zeo kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Jehova i tukufalezwi ku eza.

BA BEYA “LIKA ZA BUTOKWA HAHULU NI KU FITA” MWA SIBAKA SA PILI

12, 13. Baana-bahulu ba peta cwañi buikalabelo bwa bona, mi ki kabakalañi mo ba petela buikalabelo bwa bona ha ku mi susueza?

12 Mwa lifasi kaufela, baana-bahulu ba ba yeziseli ba filwe buikalabelo bwa ku onga-onga ni ku etelela mwa musebezi wa ku kutaza mwa linaha ze ba sebeleza ku zona. Ba peta cwañi musebezi wo? Ha ba eza likatulo, mizwale bao ba batanga ketelelo ya mwa Bibele, ili ku tuhelela Linzwi la Mulimu kuli li be ‘lumonyi mwa mahutu a bona ni liseli mwa nzila ya bona,’ mi ba lapelanga ku Jehova kuli a ba etelele. Ka ku eza cwalo, ba latelela ketelelo ya kalulo ya kwa lihalimu ya kopano ya Jehova.—Samu 119:105; Mat. 7:7, 8.

13 Sina mo ne ba ezezanga baana-bahulu mwa linako za baapositola, baana-bahulu ba ba etelela mwa musebezi wa ku kutaza kacenu ba beya “bukombwa bwa linzwi” mwa sibaka sa pili. (Lik. 6:4) Baana-bahulu ba tabanga hahulu ku bona musebezi wa ku kutaza ha u zwelapili mwa naha ya bona ni mwa lifasi kaufela. (Lik. 21:19, 20) Mwa sibaka sa ku tomela batu ba Mulimu milao ye miñata, ba isa pilu kwa lika ze kona ku tusa kuli taba ye nde i hasanywe mi ba eza cwalo ka ku latelela ketelelo ya mwa  Bibele ni ketelelo ya moya o kenile. (Mu bale Likezo 15:28.) Ka ku eza cwalo, mizwale bao ba tomela batu kaufela ba ba mwa liputeho mutala o munde.—Maef. 4:11, 12.

14, 15. (a) Ki lika mañi ze sweli ku eziwa ze lu tusa ku kutaza mwa lifasi kaufela? (b) Mu ikutwa cwañi ka za tohonolo ye mu na ni yona ya ku zwisezapili musebezi wa ku kutaza?

14 Mizwale ba luna ba bañata ba sebeza ka taata ka zazi ni zazi ku lukisa lihatiso, mikopano ye minyinyani, ni mikopano ye mituna. Ka mutala, baitateli ba bañata ba sebeza ka taata ku toloka lihatiso mwa lipuo ze fitelela 600. Bakeñisa buikatazo bo, batu ba bañata ba kona ku ituta “ze tuna za Mulimu” mwa lipuo za bona. (Lik. 2:7-11) Mizwale ni likaizeli ba mikulwani ba sebeza ka taata ku hatisa ni ku lukisa hande lihatiso ka ku itusisa mishini. Mi hamulaho, lihatiso zeo li lumelwanga kwa liputeho mane ni kwa libaka ze kwahule.

15 Nihaiba mwa libaka ze lu pila ku zona, ba bañata ba eza musebezi o lu tusa ku zwelapili ku kutaza taba ye nde. Ka mutala, mizwale ni likaizeli ba bañata ba itatelanga ku kena mwa musebezi wa ku yaha Mandu A Mubuso ni Libaka za Mikopano. Ba bañwi ba tusanga batu ba ba mwa likozi ni batu ba ba tokwa likalafo za ka sipundumukela. Ba bañwi ba lukisanga mikopano ye ipitezi ya lizazi li li liñwi, mikopano ya mupotoloho, mikopano ya sikiliti, ni mikopano ya macaba. Mi ba bañwi bona ba banga baluti mwa likolo za Sikreste. Ki ufi mulelo wa misebezi yeo kaufela? Misebezi yeo i lu tusa ku kutaza taba ye nde, ku zwelapili ku tiisa bulikani bwa luna ni Jehova, ni ku tusa batu ba bañata ku ba balapeli ba Jehova. Kaniti luli, kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Jehova i beile lika za butokwa hahulu ni ku fita mwa sibaka sa pili!

MU LATELELE MUTALA WA KOPANO YA JEHOVA

16. Mu kona ku batisisañi ka nako ya ku lapela sina lubasi kamba ha mu eza tuto ya ka butu?

16 Kana fokuñwi lwa nahanisisanga ze i zwezipili ku eza kopano ya Jehova? Ka nako ya ku lapela sina lubasi kamba ka nako ye mu eza tuto ya ka butu, mwa kona ku eza lipatisiso ka za kopano ya Jehova ni ku nahanisisanga ze mu ituta. Ka mutala, mwa kona ku ikola ku ituta ze ñata ka za lipono ze ne ba bile ni zona bo Isaya, Ezekiele, Daniele, ni Joani. Ze ñwi ze kona ku lu tusa ku ziba ze ñata ka za kopano ya Mulimu ki buka ya Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, lihatiso ze ñwi, kamba ma DVD a luna.

17, 18. (a) Taba ye i mi tusize cwañi? (b) Ki lipuzo mañi ze mu swanela ku ipuza?

17 Ku nahanisisanga mo Jehova a itusiseza kopano ya hae kwa ku zwisezapili musebezi wa ku kutaza kwa kona ku lu tusa. Haike lu ise hahulu pilu kwa lika za butokwa hahulu ni ku fita ha lu nze lu li mwa kopano ya Jehova. Lu ka ikutwa sina mwa naa ikutwezi Paulusi ya naa ñozi kuli: “Ha u bona lu na ni bukombwa bo, ku likana ni sishemo se lu bonisizwe, ha lu zwafi.” (2 Makor. 4:1) Paulusi hape naa susuelize mizwale ba hae kuli: “Lu si ke lwa katala ku eza ze nde, kakuli lu ka kutula ka nako ya teñi haiba lu sa zwafi.”—Magal. 6:9.

18 Kana mina kamba lubasi lwa mina mu tokwa ku eza licinceho ze ñwi ilikuli mu ise hahulu pilu kwa lika za butokwa hahulu ni ku fita? Kana mwa kona ku nolofaza mupilelo wa mina ilikuli mu be ni nako ye ñata mwa musebezi wa ku kutaza? Mwa taba ye tatama, lu ka nyakisisa lika ze ketalizoho ze kona ku lu tusa ku latelela mutala wa kopano ya Jehova ni ku zwelapili ku sebeleza Mulimu ka tukufalelo?

[Lipuzo za Tuto]