Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mukoloko wa Litaba ze Bulezwi mwa Litawala za Mulibeleli za 2012

Mukoloko wa Litaba ze Bulezwi mwa Litawala za Mulibeleli za 2012

 Mukoloko wa Litaba ze Bulezwi mwa Litawala za Mulibeleli za 2012

U bonisa kweli ya magazini mo i fumaneha taba

BIBELE

Bibele ya Cincanga Bupilo Bwa Batu, 4/1

Ku Polofita ze ka Ezahala Kwapili, 7/1

Ku ba Banca, 4/1, 7/1

Ku Itusisa Bibele ka Mafosisa, 12/15

BUPILO NI TULEMENO TWA SIKRESTE

Pampili ya Buitamo Bwa ku Sepahala,12/15

Mpo ya Bukwasha, 11/15

Mu Fanga Cwañi Kelezo? 3/15

Mu Ikole Tuto mi mu Tusiwe ki Yona, 1/15

Ku Buhanga Maswaniso A Mapunu ku Kona ku Tahisa Kuli Mutu A Zwiswe Mwa Puteho, 3/15

Mu Bate “Bunangu,” 6/15

“Mu Tokomele Mumela wa Bafalisi,” 5/15

Ki Kabakalañi Bakreste ha ba Kolobezwanga? 4/1

JEHOVA

Mu Sutelele ku Mulimu, 1/1, 4/1

Ki Kabakalañi Mulimu ha Naa Kupile Abrahama ku Eza Mwanaa Hae Sitabelo? 1/1

JESU KRESTE

Libuka za Evangeli za Apocrypha, 4/1

Kana Jesu ki Mulimu? 4/1

Taluso ya ku “Zamaya Limaili ze Peli” (Mat 5:41), 4/1

Lipuzo za Alabiwa, 4/1

Ki Mañi ya Naa Lumile “Naleli”? 4/1

LIPAKI ZA JEHOVA

Piho ya Mukopano wa ka Silimo, 8/15

‘Lushango lo Lunde lo ne lu Filwe Haisali’ (wayalesi ya kwa Canada), 11/15

Musebezi wa ku Kutaza, 5/15

Ne ba Shaezi Linzwi la Mulimu ka Bundume! 2/15

“Ni ka Kona Cwañi ku Kutaza?” (ya naa omelezi lineku la mubili), 1/15

‘Ne U Tahisize Kuli ni Zibahale Kwa Batu’ (mukotana wa mawili), 2/15

U Kutelwa ki Mwangalwa Hamulaho wa ku Boniswa Sishemo, 6/15

“Mulelo wa ka U Petahalile” (bupaina), 7/15

Ne ba Ifanile Mwa Brazil, 10/15

Ne ba Ifanile Mwa Naha ya Ecuador, 7/15

Susuezo ye ne Zwa Kwa Banana (Russia, Australia), 10/15

Baokameli ba Maeto, 8/15

Shangwe mu lu Nge Siswaniso (Mexico), 3/15

Ku Bukeleza Lika za Luna za Butokwa, 1/15

“Mu Babalele Pilu ya Mina!” Mikopano ya Sikiliti, 7/1

Hatiso ya Sikuwa se si Nolofalizwe (Tawala ya Mulibeleli), 12/15

Hatiso ya ku Ituta (Tawala ya Mulibeleli), 1/15

Za Ñambekelo li ba Cimbule (linubu), 11/15

Likolo za Bukombwa, 9/15

Libaka Lipaki ha ba Kutazanga fa Ndu ni Ndu, 7/1

LITABA ZA KU ITUTA

Kana Mwa Benyisa Kanya ya Jehova? 5/15

‘Mu Itiise mi mu be ni Bundume Luli,’ 2/15

Ku Betekana ki Sisupo sa Mazazi A Maungulelo! 4/15

Mu Tokomele Malaba A Diabulosi! 8/15

Lu Zweleñipili ku Pila Sina Bayahi ba Mubuso! 8/15

Mu be ni Moya wa Buikokobezo, 11/15

Mu si ke Mwa Talima ‘Lika za Kwamulaho,’ 3/15

Kana Luli Mwa Itebuha Mpo ya Linyalo ye Zwa ku Mulimu? 5/15

Mu Kondise Mwa Bupilo Bwa Mina, 12/15

Mu Swalelane ka Pilu Kaufela, 11/15

Tabo Mwa Lubasi Lwa Bulapeli bo bu Shutana, 2/15

Mu Tuse Batu Kuli ba “Zuhe Kwa Buloko,” 3/15

Mo li ka Felisezwa Lifasi Le, 9/15

“Ni Inzi ni Mina,” 8/15

Mu Latelele Mutala wa Jesu wa ku Tona, 2/15

Jehova U Kubukanya Sicaba sa Hae se si Tabile, 9/15

Jehova ki “Yena ya Patulula Makunutu,” 6/15

Jehova wa Ziba Mwa ku Piliseza Batu ba Hae, 4/15

Jehova U Patulula Lika ze “Lukela ku Ezahala Hona Cwale-cwale Fa,” 6/15

Jehova wa lu Sileleza Kuli lu to Piliswa, 4/15

Jesu Naa lu Tomezi Mutala wa Buikokobezo, 11/15

Mu Itute se Siñwi Kwa ‘Mutomo wa Niti,’ 1/15

Mu Likanyise Pilu-telele ya Jehova ni Jesu, 9/15

Mu Tone Sina mo ne ba Ezelize Baapositola ba Jesu, 1/15

Mu tuhelele Jehova A mi Libise Kwa Tukuluho ya Niti, 7/15

Eni ya Mina I be Eni Honacwalo, 10/15

Mu Zwelepili ku Sebeleza Jehova ka Pilu ya Mina Kaufela, 4/15

Lu Zwelepili ku Pila Sina “Baenyi Mwa Lifasi,” 12/15

Mu Zwelepili ku Kutaza ka Putako, 3/15

Ku fa Jehova Matabelo ka Moyo Kaufela, 1/15

Mu Ndumebe ha mu Kopana ni Butata, 10/15

Mu Utwe Mulimu Kuli mu Tusiwe ki Lisepiso za Hae, 10/15

“Ni ka Sabiswa ki Mañi?” 7/15

“Muñaa Bupilo A Nosi” U Kopanya Lubasi Lwa Hae, 7/15

Ku Pila Mwa Kozo ka Lilimo ze Sikiti ni Hasamulaho! 9/15

Mu Bukeleze Moya O Munde wa Puteho, 2/15

Lu Wabelwe Kabakala Sepo ya Luna, 3/15

Buprisita Bwa Silena bo bu ka Tusa Batu Kamukana, 1/15

Mu sebeleze Mulimu ya fa Tukuluho, 7/15

Mu Tiye mi mu Ambuke Tutwa Twa Satani! 8/15

Mu be ni Mubonelo O Munde Haiba Linyalo la Mina li Mwa Lubeta, 5/15

“U ni Lute ku Eza Tato ya Hao,” 11/15

“Baenyi Mwa Lifasi” ba Swalisani Mwa Bulapeli Bwa Niti, 12/15

‘Mwana U Lata ku Patulula Ndate,’ 4/15

‘Ne ba Susumelizwe ki Moya O Kenile,’ 1/15

Mu Sepe Jehova Mulimu wa “Linako za Mazazi, ni Linako za Mwaha,” 5/15

Jehova U Itukiselize ku Swalela, 11/15

Ki Moya O Cwañi O mu Bonisa? 10/15

Ki Kabakalañi ku Sebeleza Jehova ha ku Swanela ku ba Nto ya Pili Mwa Bupilo? 6/15

Mu Sikombwa se si Sepilwe! 12/15

“Ha mu Zibi Lizazi Kamba Nako,” 9/15

ZE EZAHEZI MWA BUPILO

Balikani ka Lilimo ze 60 (L. Turner, W. Kasten, R. Kelsey, R. Templeton), 10/15

Ne ni Tabela ku Swalisana ni Basupali (E. Gjerde), 5/15

Jehova U ni Lutile ku Eza Tato ya Hae (M. Lloyd), 7/15

“Ku la Bulyo la Hao ku Inzi ze Tabisa, ku ya ku Ile” (L. Didur), 3/15

Tuto ya Butokwa ye lu Itutile Mwa Sebelezo ye Kenile (O. Randriamora), 6/15

Ku Swala Mungundo wa Kubo ya Mujuda ka Lilimo ze 70 (L. Smith), 4/15

ZE SHOBANI-SHOBANI

Annasi wa Mwa Libuka za Evangeli, 4/1

Armagedoni, 7/1

Mu Kete Bupilo Bwa Tabo Bwa Kwapili, 7/1

Lifu la Batanga ba Mulimu ba ba Sepahala la Babaleha, 5/15

Malena ba 8 ba Patululwa, 6/15

Muna, 2/15

Mubonelo wa Mina wa Pili ka za Mutu yo Muñwi, 7/1

Lii le li Nunisizwe ki Bwenze Ili le li Kangelisizwe, 12/15

Natani—Naa Yemezi Bulapeli bo bu Kenile ka Busepahali, 2/15

Naa Silelelize Lubasi Lwa Hae, Naa lu Babalezi, mi Naa Tundamezi (Josefa), 4/1

Masheleñi A Manyinyani, 7/1

Mupuzo wa Musebezi wa Mina (Asa), 8/15

Tumelo ya Mioya, 7/1

Mubuso wa Lifasi wa Britain ni America U ba Mubuso O Maata wa Busupa, 6/15