Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mwa Hupula?

Kana Mwa Hupula?

 Kana Mwa Hupula?

Kana mu balile ka tokomelo limagazini za cwanoñu fa za Tawala ya Mulibeleli? Ha mu bone nji mwa kona ku alaba lipuzo ze tatama:

Kana maata a Samisoni naa zwa kwa milili ya hae?

Milili ya Samisoni haki yona luli ye ne mu fa maata. Milili ya hae ne i yemela bulikani bo bu ipitezi bwa naa na ni bona ni Mulimu ka ku ba Munazareni. Bulikani bo, ne bu sinyehile hamulaho wa Delila ku kuta milili ya Samisoni.—4/15, likepe 9.

Ki lika mañi ze taalu ze kona ku tusa pilu ya luna?

(1) Lico. Sina feela ha lu swanela ku ca lico ze swanela kuli pilu ya luna i si ke ya kenelwa ki matuku, lu tokwa ku ca lico za kwa moya kamita. (2) Ku eza lika ze tiisa mubili. Ku tukufalelwa mwa bukombwa kwa kona ku tusa pilu ya luna ya kwa moya kuli i zwelepili ku ba mwa muinelo o munde. (3) Sibaka se lu pila ku sona. Lwa kona ku fukuza kwa lipilaelo haiba lu swalisana ni balumeli sina luna ba ba iyakatwa luna.—4/15, likepe 16.

Mutu u kona ku ambuka cwañi ku swalisana ni madimona?

Mu ambuke nto ifi kamba ifi ye kona ku tahisa kuli mu be ni tumelo ya mioya. (Lik. 19:19, 20) Mu like mo mu konela kaufela kuli “mu sutelele ku Mulimu” ni ku sepa kuli Mulimu u na ni maata, mi u ka mi tusa ku ambuka ku kukuezwa ki madimona. (Jak. 4:7, 8)—7/1, likepe 12.

Ki kabakalañi mubuleli ya fa ngambolo ya malilo ha sa swaneli ku itusisa liñolo la Samu 116:15 ku mufu?

Liñolo leo li bulela kuli: “Ki le li babaleha mwa meeto a Muñaa Bupilo lifu la ba hae ba ba kenile.” Liñolo leo li talusa kuli Mulimu ha na ku tuhelela sikwata kaufela sa batanga ba hae ba ba sepahala kuli si shwe kakuli u ba nga ku ba ba butokwa. Ha na ku tuhelela sikwata sa batanga ba hae ba ba sepahala ku bulaiwa kaufela sona.—5/15, likepe 22.

Bakutazi ba kamita ne li bo mañi?

Hamulaho wa silimo sa 1931, pulelo ya “mukutazi wa kamita” ne i yolisizwe ka linzwi la paina.—5/15, likepe 31.

Ki ifi “mibuso kaufela” ye talusizwe kwa Daniele 2:44?

Taba yeo i ama kwa mibuso, kamba milonga ye yemelwa ki likalulo za siswaniso sa sipi se si talusizwe ki Daniele.—6/15, likepe 17.

Mubuso wa lifasi wa Britain ni America ne u bile lili mubuso o maata wa busupa mwa lifasi ka ku ya ka bupolofita bwa mwa Bibele?

Mubuso o maata wo ne u bile teñi ka nako yeo naha ya Britain ni America ne li sebelisani hamoho ka nzila ye ipitezi ili ka nako ya Ndwa ya Lifasi ya Pili.—6/15, likepe 19.

Ki likuka mañi ze ñwi ze kona ku tusa mutu ku iketela ku ba ni bupilo bwa tabo kwapili?

Mu bonelange cimo ze kona ku zwa mwa liketo za mina (Liprov. 22:3) Mu ikezeze liketo mina beñi. Mu nyakisise mo likatulo ze mu eza cwale li ka mi amela kwapili. (Liprov. 21:5). Mu eze ka taata kuli mu taleleze likonkwani za mina. (Joa. 17:3)—7/1, likepe 18-19.

Ki lifi likuka ze ñwi za mwa Bibele ze kona ku tusa mutu haiba sifumu sa naha si totobela?

Mu nyakisise lisinyehelo. (Luka 14:28) Mu cince mupilelo wa mina. (Liprov. 22:3) Mu itatele ku kena misebezi ya mufuta u sili. (Liprov. 29:25) Mu kolwe ka ze mu na ni zona. (Mafil. 4:11, 12)—7/1, makepe 7-8.