Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

“Mulelo wa ka U Petahalile”

“Mulelo wa ka U Petahalile”

 “Mulelo wa ka U Petahalile”

Bo Emilia ne ba banga mapaina ba kamita, kono ne ba tuhezi ku eza musebezi wo lilimo ze 15 kwamulaho. Cwanoñu fa, ne ba kalile ku nahana hahulu ka za tabo ye ne ba banga ni yona ha ne ba li mapaina mi ne ba bata ku kalisa musebezi wo hape.

Bo Emilia ne ba patehiswanga hahulu ki musebezi wa bona, mi nto yeo ne i ba tokwisa tabo. Zazi le liñwi ne ba bulelezi batu ba ne ba beleka ni bona kuli: “Kambe ne ni ka belekanga lihora ze likani!” Mubelekisi wa bona naa utwile ze ne ba bulezi bo Emilia mi a ba buza haiba ne ba bata ku sebezanga lihora ze likani luli. Bo Emilia ba taluseza mubelekisi yo kuli ne ba bata ku belekanga lihora ze likani. Kono kampani yeo ne i tokwa kuli babeleki ba yona ba belekange lizazi mutumbi. Bo Emilia ne ba tokwa ku buisana ni muzamaisi wa kampani yeo kuli ba kupe sibaka sa ku sebezanga lihora ze likani. Bo Emilia ba itukiseza za puisano ya bona ni muzamaisi wa kampani yeo ni ku lapela kuli ite ba lukuluhe ni ku ba ni bundume bwa ku bulela.

Ha ne ba nze ba buisana ni muzamaisi yo, bo Emilia ba bulela ka likute kono ili ka bundume kuli ne ba kupa ku belekanga lihora ze likani. Ba taluseza muzamaisi yo kuli ka nako ye ba sa bangi kwa mubeleko ba itusisanga nako ya bona ku tusa ba bañwi. Ba zwelapili ku talusa kuli ki ba bañwi ba Lipaki za Jehova ni kuli ba tusanga batu ku ituta Bibele. Ba ekeza kuli batu ba bañata kacenu ha ba zibi shutano ye mwahalaa bunde ni bumaswe, mi ba tokwa butali bwa mwa Bibele kuli bu ba tuse ku ezanga likatulo ze nde. Bo Emilia ne ba kolwisize muzamaisi wa bona kuli ba ka zwelapili ku ba mubeleki yo munde mwa kampani yeo, kono ne ba bata feela ku sebezanga lihora ze likani ilikuli ba bange ni nako ye ñata ya ku tusa batu.

Muzamaisi yo naa teelelize ka tokomelo ni ku bulela kuli nako ye ñwi naa kile a nahana za ku ezanga misebezi ya ku tusa batu ba mwa silalanda sa pila ku sona. Muzamaisi yo naa utwisisize mabaka e ne ba file bo Emilia, mi a ba lumeleza kuli ba belekange lihora ze likani. Kono naa buzize bo Emilia kuli: “Kana wa ziba kuli u ka holanga masheleñi a manyinyani?” Bo Emilia ne ba alabile kuli ba ziba kuli ba ka holanga masheleñi a manyinyani kono ba ka ituta ku pila ka ku itusisa masheleñi a manyinyani. Bo Emilia ba zwelapili ku bulela kuli ba banga ni tabo ha ba tusa batu. Muzamaisi yo naa ba bulelezi kuli naa tabela ku ba bona inze ba itusisa nako ya bona ku tusa batu ba bañwi.

Ha ku na mutu ya na beleka kwa kampani yeo ya kile a lumelezwa ku beleka lihora ze likani. Ka nako ya cwale, bo Emilia se ba belekanga feela mazazi a mane mwa sunda. Mane bo Emilia ne ba komokile muta kampani yeo ne i ekelize kwa tuwelo ya bona kuli mane se ba fumananga tuwelo ye ne ba fumananga sapili. Bo Emilia ba bulela kuli: “Mulelo wa ka u petahalile, mi na kona ku eza bupaina bwa kamita hape!”

Kana mu kile mwa nahana za ku eza licinceho mwa bupilo bwa mina ilikuli mu eze bupaina? Kamba haiba ne mu ezanga bupaina kono ne mu tuhezi, kana mwa kona ku kalisa hape?

[Manzwi a fa likepe 32]

Muzamaisi yo naa ba bulelezi kuli naa tabela ku ba bona inze ba itusisa nako ya bona ku tusa batu ba bañwi