Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Talife Mu Like ka Taata ku ba ni “Bunangu”

Mu Talife Mu Like ka Taata ku ba ni “Bunangu”

 Mu Talife Mu Like ka Taata ku ba ni “Bunangu”

Bupilo bu bapanywanga kwa musipili o mutelele o ba kona ku zamaya batu mwa liwate ka ku itusisa sisepe. Nihakulicwalo, butali bo ba na ni bona batu ha bu si ka ba tusa kuli ba kondise mwa bupilo. Buñata bwa batu se ba kopani ni butata bo bu shutana-shutana mwa bupilo bwa bona. (Samu 107:23, 27) Ki kabakalañi ha ku li ko ku swanela ku bapanya butata bo ba kopana ni bona batu mwa bupilo kwa butata bo ba kopananga ni bona bafuluhi ba lisepe?

Mwa miteñi ya kwakale, ku zamaya ni sisepe mwa liwate ne ku tokwa kuli mutu a be ni yeloseli mwa musebezi wo. Mutu na kona ku ba ni buikoneli bwa ku fuluha hande ka ku lutiwa ki bafuluhi ba ba yeziseli ili ba ba bile bafuluhi ka nako ye telele. (Lik. 27:9-11) Maswaniso a mañata a kwakale a bonisa bafuluhi ba ba cuukile ku ba ba butokwa hahulu kakuli bafuluhi bao ba swanisizwe ka butuna hahulu ku fita mo ba swaniselizwe batu ba bañwi. Kuli ba zamaye hande mwa liwate, bafuluhi ne ba itutanga ka za linaleli, moya, ni lika ze ñwi ze ne ka kona ku ba tusa kuli ba zibe mwa ku zamaela. Bibele i talusa bafuluhi ba bañwi kuli ba na ni “bunangu,” ili pulelo ye talusa “butali.”—Ezek. 27:8.

Ku lika ku fumana tatululo kwa butata bo lu kona ku talimana ni bona mwa bupilo kacenu ku kona ku bonahala taata hahulu mi ku konwa ku bapanywa kwa miinelo ye taata ye ne ba kopananga ni yona bafuluhi ba kwaikale. Ki nto mañi ye kona ku lu tusa ku tiyela butata bo?

LU KONA KU BA CWAÑI NI “BUNANGU”?

Ha mu nze mu nahana mutala wa kuli bupilo bu swana sina musipili o mutelele ili o ba kona ku zamaya batu ka sisepe, mu nyakisise taba ya mwa Bibele ye ya niti: “Mutu ya talifile a to utwa, mi u ka ekeza kwa zibo ya hae; Ya na ni ngana a fumane bunangu.” (Liprov. 1:5, 6) Linzwi la Siheberu le li tolokilwe kuli “bunangu” li kona ku talusa lika za naa ezanga muzamaisi yo mutuna wa sisepe mwa miteñi ya kale. Linzwi leo li talusa ku ba ni buikoneli bwa ku etelela ni ku zamaisa.

Nihaike kuli lu tokwa ku sebeza ka taata, lwa kona ku ba ni “bunangu” ni ku ituta ku tiyela butata bufi kamba bufi bo lu kana lwa kopana ni bona mwa bupilo. Sina mo li boniseza liñolo la Liproverbia, lu swanela ku sebelisa “butali,” “kutwisiso,” hamoho cwalo ni “zibo.” (Liprov. 1:2-6; 2:1-9) Mi ha lu swaneli ku tuhela ku kupanga Mulimu kuli a lu etelelange, kakuli mane nihaiba batu ba ba maswe ba kona ku fa batu ba bañwi ketelelo ka milelo ye maswe.—Liprov. 12:5.

Ki kwa butokwa kuli lu balange Linzwi la Mulimu kamita, ili kuli lu be baituti ba bande ba linzwi la Mulimu. Ku banga ni tuto ye cwalo ku ka lu tusa ku ziba litaba ze nde ka za Jehova ni mwanaa hae wa libanda, Jesu Kreste. (Joa. 14:9) Kwa mikopano ya Sikreste, lu amuhelanga kelezo ye butali hahulu. Ku zwa fo, lwa kona ku ituta ze ñwi ku ze bonwi za ba bañwi.—Liprov. 23:22.

MU ITUKISEZE

“Bunangu” ki bwa butokwa sihulu ha lu ipumana mwa butata bo butuna hahulu. Ku kakanya ze lu swanela ku eza ha lu kopana ni muinelo o taata ku kona ku lu lembwalisa, ni ku lu tahiseza butata bo bu shutana-shutana.—Jak. 1:5, 6.

 Linzwi la “bunangu” hape la itusiswanga batu ha ba ambola za ndwa. Lu bala kuli: “Hakulicwalo, u swanezi ku eza milelo ka tokomelo pili u si ka kena kale mwa ndwa, ni likelezo ze nde zo u fumana, ni ku tula kwa hao mwendi ku ta ba cwalo.”—Liprov. 20:18; 24:6. Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1984.

Sina mutu ya itukiseza ndwa, lu ka eza hande ku itukiseza miinelo ye taata ye kana ya bata ku sinya bulikani bwa luna ni Jehova. (Liprov. 22:3) Ka mutala, mwendi mu kana mwa tokwa ku eza katulo ya ku kena musebezi o munca kamba ku huliswa fa musebezi. Pili mu si ka eza kale katulo yeo, ne mu kana mwa nyakisisa lika ze cwale ka tuwelo ye mu ka fumananga, nako ye mu ka tandanga ku ya ni ku kuta kwa musebezi, ni ze ñwi cwalo. Nihakulicwalo, ku na ni lika ze ñwi ze mu swanela ku hupula mu si ka eza kale katulo, ze cwale ka ze: Kana musebezi wo wa lwanisa likuka za mwa Bibele? Ku cwañi ka za lihora ze ni ka tandanga kwa musebezi inge cwalo ku cinca kwa nako ye ni swanela ku sebezanga? Kana musebezi wo ha u na ku ni palelwisanga ku abananga mwa misebezi ya Sikreste?—Luka 14:28-30.

Bo Loretta ili ba bañwi ba Lipaki za Jehova, ne ba sebezanga musebezi o munde. Kampani ko ne ba sebezanga bo Loretta ha ne i tuha i tutisezwa kwa sibaka se siñwi, bo Loretta ne ba hulisizwe fa musebezi. Bazamaisi ba kampani yeo ba bulelela bo Loretta kuli: “Tohonolo ha i wa u i nope kakuli i tahanga feela hañwi mwa bupilo.” Mi bazamaisi bao ba zwelapili kuli, “Mane kwa sibaka ko u tutela ku na Ndu ya Mubuso.” Kono bo Loretta ne ba bata ku nolofaza bupilo bwa bona ilikuli ba sebeleze Mubupi wa bona ka ku tala. Bo Loretta ba lemuha kuli situlo se ne ba filwe ne si ka ba palelwisanga ku abana mwa misebezi ya Sikreste ka ku tala. Ka lona libaka leo, ba tuhela musebezi nihaike kuli yo muñwi wa bazamaisi ba bona naa ba bulelezi kuli ki bona babeleki bao kampani ne i bata kuli ba zwelepili ku sebeza. Bo Loretta, ba se ba sebelize sina mapaina ba kamita ka lilimo ze 20, ba ikolwisize kuli nto ye ne ba tusize ku eza katulo ye nde ne li “bunangu,” ne ba tusizwe ki ku latelela kelezo ya mwa Linzwi la Mulimu. Ne ba tiisize bulikani bwa bona ni Jehova mi hape bo Loretta ba na ni tohonolo ya ku tusa batu ba bañata ku ituta niti ya mwa Bibele.

“Bunangu” kaniti bwa tokwahala mwa lubasi. Ku uta bana ki musebezi o mutuna ili o tokwa nako, mi liketo ze ba ezanga bashemi ka za mo ba ka tuseza lubasi lwa bona ku ba bukaufi ni Jehova ni liketo za mo ba ka fumanela lika za kwa mubili li ka ama bupilo bwa mañi ni mañi mwa lubasi lwa bona kwapili. (Liprov. 22:6) Ka mutala, bashemi ba Sikreste ba kana ba ipuza kuli: ‘Kana lipuisano ni mutala wa luna li bonisa kuli lu luta bana ba luna ku ba bukaufi ni Jehova ili nto ye ka ba tusa nihaiba ha se ba hulile? Kana mupilelo wa luna wa ba tusa ku utwisisa kuli ba swanela ku ikolwisa ku pila bupilo bo bu bunolo ni ku isa hahulu pilu kwa bukombwa bwa Sikreste?’—1 Tim. 6:6-10, 18, 19.

Ku kondisa mwa bupilo ha ku si ka itinga fa ku ba ni sifumu kamba ku ba ni likonkwani ze ba ndongwama batu ba bañata kacenu. Mulena Salumoni naa lumela cwalo. Naa susumelizwe ku ñola kuli: “Ba ba saba Mulimu ki bona ba ba ka pila mwa buiketo, bona ba ba saba luli fapilaa hae.” (Muek. 8:12) Taba yeo i bonisa kuli ki ko ku butali ku ba ni “bunangu” bo bu zwelela mwa Linzwi la Mulimu.—2 Tim. 3:16, 17.

[Siswaniso se si fa likepe 30]

Ka ku bata ku tunafaza musebezi wa bona, bafufisi ba lifulai hañata ne ba swanisiwanga ka butuna ku fita bafuluhi ba bañwi

[Manzwi a bañi]

Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Siswaniso se ha si swaneli ku hatiswa sinca.