Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

“Ni Kalisa ku Lata Musebezi wa ku Kutaza”

“Ni Kalisa ku Lata Musebezi wa ku Kutaza”

 Ze zwa mwa Sifalana sa luna

“Ni Kalisa ku Lata Musebezi wa ku Kutaza”

KA silimo sa 1886, libuka ze 100 ze bizwa Millennial Dawn za volyumu I ne li ingilwe mwa Ndu ya Bibele (Betele) mwa tolopo ya Allegheny, kwa Pennsylvania, U.S.A., ni ku iswa kwa Chicago, Illinois. Muzwale Charles Taze Russell na hupula ku abela libuka ze nca zeo mwa lintolo za libuka. Ye ñwi ya likopano ze tuna za mwa United States ye ne i abelanga libuka za bulapeli ne i lumezi ku abela libuka za Millennial Dawn. Kono hasamulaho wa lisunda ze peli, libuka kaufela ze ne lumilwe za kutisezwa kwa Ndu ya Bibele.

Ne ku bihilwe kuli mukutazi wa evangeli wa bulapeli ili ya zibahala hahulu naa nyemile ha na boni kuli libuka za Millennial Dawn ne li tantekilwe hamoho ni libuka za hae. Muuna yo naa bulezi ka ku filikana kuli haiba libuka zeo ne li ka zwelapili ku tantekiwa hamoho, yena ni balikani ba hae ne ba ka nga libuka za bona ni ku yo li lekiseza ku sili. Mulekisi yo a kutisa libuka za Millennial Dawn isi ka tato ya hae. Hape lizibiso za ku fundota libuka zeo ne li hatisizwe mwa mitende. Kono balwanisi ne ba ezize mo ne ba konela kaufela ku kwalela lizibiso zeo kuli li si ke za hatiswanga mwa mitende. Batu ba ne ba bata ku ziba niti ne ba ka kona ku fumana cwañi hatiso ye nca yeo?

Bakutazi ba kamita, ka mo ne ba bizezwanga ki bona ba ne ba ka kona ku abela hatiso ye nca yeo. * Ka silimo sa 1881, magazini ya Zion’s Watch Tower ne i zibisize kuli ne ku tokwahala bakutazi ba kamita ba 1,000 ba ba kona ku abela libuka za Bibele nako kaufela. Nihaike kuli bakutazi bao ne li ba sikai feela, ne ba hasanyize peu ya niti mwa libaka ze shutana-shutana ka ku itusisa lihatiso. Ka silimo sa 1897, libuka za Millennial Dawn ze bato kwana 1 milioni ne se li abezwi hahulu ki bakutazi ba kamita. Buñata bwa bakutazi bao ne ba fiwanga penenyana ha ba fumana batu ba ba iñolisa kuli ba amuhelange libuka kamba ha ba siyela mutu buka.

Ki bafi bakutazi ba kamita bao ba ne ba na ni bundume? Ba bañwi ne ba kalisize musebezi wo inze ba sa nonoboka mi ba bañwi ne ba tilo u kala ha se ba hulile. Buñata bwa bona ne li makwasha mi ba bañwi ne ba li mwa manyalo kono ne ba si na bana, mi ne li mabasi a mañata a naa eza musebezi wo. Bakutazi ba kamita ne ba sebezanga mazazi a mañata, mi bakutazi ba ku tusa ne ba kutazanga hora i liñwi kamba ze peli ka zazi. Batu ba bañwi ne ba sa koni ku eza musebezi wo bakeñisa buikangulo ni miinelo ya bona. Kono kwa mukopano o mutuna o ne ezizwe ka 1906, batu ba ne ba kwanisa ku eza musebezi wo ne ba bulelezwi kuli ne ba sa tokwi kuli konji ha ba ka ba “ba ba itutile hahulu, ba ba na ni buikoneli, kamba ba ba na ni zibo ye ipitezi.”

Ibato ba kai ni kai mwa lifasi, batu-tu feela ne ba petile musebezi o ipitezi. Muzwale yo muñwi naa bulezi kuli  mwa lilimo ze supile, naa konile ku abela libuka ze bato eza 15,000. Niteñi, muzwale yo naa bulezi kuli, “Mulelo wa ka wa ku sebeza sina mukutazi wa kamita ne si wa ku lekisanga libuka, kono ne li wa kuli ni be paki ya Jehova.” Kai ni kai ko ne ba yo sebelezanga bakutazi ba kamita bao, batu ne ba amuhelanga niti mi palo ya Baituti ba Bibele ne i ekezeha.

Ba bahulu ba bulapeli ne ba sheununanga bakutazi ba kamita ni ku ba nga kuli ne li balekisi feela ba libuka. Magazini ya Watch Tower ya 1892 ne i bulezi kuli: “Batu ba sikai ba ziba batu bao kuli ki bayemeli luli ba Mulena, kamba ba lemuha likute leo Mulena a ziba kwa bakutazi bao ba ba ikokobeza ni ku itombola. Mukutazi yo muñwi naa bulezi kuli: “Bupilo bwa bakutazi ba kamita ne si bo bu bunolo.” Makatulo a tiile ni linjinga ki zona ze ne itusiswa hahulu mwa misipili ya ku isa libuka. Kwa batu ba ne ba sina masheleñi, bakutazi ne ba cincanga libuka ni lico. Ha se ba tandile lizazi mutumbi mwa simu, bakutazi ne ba kutanga kwa litende ni kwa mizuzu ye ne ba lifela inze ba katezi kono inze ba tabile. Hamulaho, ba kala ku itusisa mota ye ipitezi ye na ni ndu ili ye ne ba tusize ku sebelisa hande nako ni masheleñi. *

Kwa mukopano o mutuna o ne u ezizwe ka silimo sa 1893 kwa Chicago, bakutazi ba kamita bao ne ba filwe kolo ye ipitezi ya ku abana mwa tukiso. Bakutazi bao ne ba talusize ze bonwi ze shutana-shutana, mikutalezo, ni ku fa likelezo ze nde. Ka nako ye ñwi muzwale Russell naa bulelezi bakutazi ba ne ba sebeza ka taata bao kuli ba cange mukushuko o kulisa, ba nwange mabisi ha se ku tutumukile, mi ha ku cisa ba cange tuco to tuñwi to tu bata.

Bakutazi ba kamita ba ne ba tokwa mutu wa ku beleka ni yena mwa simu ne ba tinanga kasila ka mubala wa ñandatalukeke. Bakutazi ba kamita ba ne ba sa zo kalisa ne ba fiwanga ku sebeza ni bakutazi ba ba na ni yeloseli. Bakutazi ba ne ba sa zo kalisa ne ba tokwa luli ku lutiwa kakuli yo muñwi wa bakutazi bao ya na naa ni boi na kile a fa mutu libuka ka ku mu buza kuli, “Kuli mwa tokwa libuka ze?” Ka litohonolo, muñaa ndu yo naa amuhezi libuka zeo mi hasamulaho a ba kaizeli wa Sikreste.

Muzwale yo muñwi naa ipuzize kuli, ‘Kana na swanela ku zwelapili ku eza musebezi o ni fumanisa masheleñi a mañata kuli ka silimo ni fange nubu ye eza $1,000 (U.S.) (K5,100,000) kwa musebezi wa ku kutaza, kamba kana ni swanela ku ba mukutazi wa kamita?’ Muzwale yo naa bulelezwi kuli Mulena naa ka itebuha nto ifi kamba ifi ya na ka eza, kono ha na ka ifana nako ya hae kuli a be mukutazi wa kamita na ka fuyaulwa hahulu. Bo Mary Hinds ne ba boni kuli ku ba mukutazi wa kamita ki yona “nzila ye nde ka ku fitisisa ya ku ezeza batu ba bañata lika ze nde.” Mi bo Alberta Crosby ba ne ba katazwa ki maswabi ne ba bulezi kuli, “Ni kalisa ku lata musebezi wa ku kutaza.”

Kacenu, batu ba bañata ba zwelapili ku latelela mutala o ne ba tomile bakutazi ba kamita bao ba ne ba tukufalezwi. Haiba mwa lubasi lwa mina ha ku na mukutazi wa kamita kamba paina, mina kasibili mwa kona ku nga muhato. Ni mina mu ka kalisa ku lata musebezi wa ku kutaza ka nako kaufela.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 5 Hamulaho wa silimo sa 1931, pulelo ya “mukutazi wa kamita” ne i yolisizwe ka linzwi la “paina.”

^ para. 8 Litaba ze ñata ka za limota ze na ni ndu li ka hatiswa mwa magazini ye ñwi ya kwapili.

[Manzwi a fa likepe 32]

Ne ba sa tokwi kuli konji ha ba ka ba “ba ba itutile hahulu, ba ba na ni buikoneli, kamba ba ba na ni zibo ye ipitezi”

[Siswaniso se si fa likepe 31]

Bo Alfred Winfred Osei, bakutazi ba kamita kwa Ghana, ibato ba ka silimo sa 1930

[Maswaniso a fa likepe 32]

Fahalimu: Bakutazi ba kamita bo Edith Keen ni bo Gertrude Morris kwa England, ibato ba ka silimo sa 1918; kwatasi: bo Stanley Cossaboom ni bo Henry Nonkes kwa United States, inze ba yemi bukaufi ni mambokisi a mukungulu mo ne ba shimbezi libuka