Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mwa Hupula?

Kana Mwa Hupula?

 Kana Mwa Hupula?

Kana mu balile ka tokomelo limagazini za cwanoñu fa za Tawala ya Mulibeleli? Ha mu bone nji mwa kona ku alaba lipuzo ze tatama:

Ki kabakalañi za naa ezize Salumoni ha li li temuso ku luna?

Mulimu naa itusisize Mulena Salumoni mi naa mu fuyauzi. Kono Salumoni ka nako ya naa busa, naa tuhezi ku latelela kelezo ya naa filwe ki Mulimu. A nyala mukwae mwanaa Faro ya naa sa lapeli Mulimu, a nyala ni basali ba bañwi ba bañata, mi ba mu keluseza kwa milimu ya buhata. Lu swanela ku tokomela kuli lu si ke lwa kalisa ku ba ni mikwa ye maswe hanyinyani-hanyinyani. (Deut. 7:1-4; 17:17; 1 Mal. 11:4-8)—12/15, makepe 10-12.

Ki kabakalañi ha lu swanela ku pila ka ku lumelelana ni likuka za mwa Bibele?

Batu ba ba pila ka ku lumelelana ni likuka za mwa Bibele ba na ni lizwalo le li kenile, mi ba ikola swalisano ye tiile mwa mabasi a bona. (Samu 19:8, 11) Batu ba ba keshebisa likuka za mwa Bibele ba banga ni masitapilu.—1/1, makepe 8, 9.

Ki kabakalañi Bakreste ha ba kolobelizwe, mi mutu u kona ku kwanisa cwañi ze tokwahala kuli a kolobezwe?

Kolobezo i tusa Bakreste kuli ba be ni bulikani bo bunde ni Mulimu. (1 Pit. 3:21) Lu ezanga buineelo bwa luna ku Jehova ka ku lapela kwa mukunda ni ku mu sepisa kuli lu ka eza tato ya hae mwa bupilo bwa luna kaufela. Hasamulaho wa ku lapela kwa mukunda, lu bonisanga buineelo bwa luna fa nyangela ka ku kolobezwa.—4/1, makepe 16, 17.

Ki sika mañi se si bonisa kuli Bakreste ba ba tozizwe ba bile teñi fa lifasi ku kala mwa miteñi ya baapositola?

Mwa nguli ya naa file Jesu ya “buloto” ni “mufuka,” “peu ye nde” ne i yemela “bana ba Mubuso.” (Mat. 13:24-30, 38) Mufuka ne u ka hulelela hamoho ni buloto ku fitela nako ya kutulo. Kamukwaocwalo, nihaike kuli ha lu koni ku ziba luli kuli ki bomañi ba ne ba yemelwa ki buloto, ku bile ni Bakreste ba ba tozizwe ku kala mwa miteñi ya baapositola ku to fita cwale.—1/15, likepe 7.

Ki mañi ya naa lumile “naleli” kuli i etelele baana ba linuhi?

Ki Satani Diabulosi ili ya na bata hahulu kuli Jesu ya naa li mwanana ka nako yeo a bulaiwe. Satani u susueza lika ze cwale ka buhata, mifilifili, ni bubulai. Ki lona libaka Jesu ha naa bulezi kuli Satani “ki lihata mi ki ndatahe lishano” Ili yo naa li “ne li mubulai ha kalisa.” (Joa. 8:44)—4/1 likepe 29.

Lu kona ku ezañi kuli lu si ke lwa ba ni muna?

Ku eza lika ze latelela ku ka lu tusa kuli lu si ke lwa ba ni muna: Mu late mizwale ni likaizeli ba mina, mu swalisane ni batu ba ba sebeleza Mulimu, mu eze lika ze nde, mi “mu tabe ni ba ba tabile.” (Maro. 12:15)—2/15, makepe 16-17.

Annasi ya bulezwi mwa taba ya ku zekiswa kwa Jesu ye fumaneha mwa Libuka za Evangeli ne li mañi?

Ka nako ya naa zekiswa Jesu, Annasi naa talusizwe sina “muprisita ya pahami.” (Luka 3:2) Naa kile a ba muprisita yo muhulu ku zwa ibato ba ka 6 kamba 7 C.E. ku isa ibato ba ka 15 C.E., ha tululwa fa situlo, kono naa zwezipili ku bonisa maata a matuna mwa Isilaele.—4/1 likepe 9.

Ki lifi likuka ze lu swanela ku hupulanga ha lu fa ba bañwi kelezo?

Lu zibe muinelo luli. Lu si ke lwa matukela ku alaba. Lu bonise buikokobezo ka ku sebelisa Linzwi la Mulimu. Lu itusise sifalana sa lihatiso za luna. Lu si ke lwa ezeza ba ba bañwi likatulo.—3/15, makepe 7-9.

Jesu naa talusañi ha na bulezi kuli u zamaye ni yena limaili ze peli? (Mat. 5:41)

Ka nako yeo mwa Isilaele, Maroma ne ba hapelezanga batu ku ba belekela. Jesu ha naa susuelize bateelezi ba hae kuli ba zamaye limaili ze peli, naa ba taluseza kuli ba swanela ku eza musebezi wo ne ba hapelezwa ku eza ki babusi ku si na ku bilaela.—4/1, likepe 9.