Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ne ba Shaezi Linzwi la Mulimu ka Bundume!

Ne ba Shaezi Linzwi la Mulimu ka Bundume!

 Ne ba Shaezi Linzwi la Mulimu ka Bundume!

Bakreste ba niti ba bonisanga bundume, sina mo ku taluselizwe mwa lihatiso za luna, ze cwale ka buka ya “Bearing Thorough Witness” About God’s Kingdom ni ya Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom. Lu lapelanga ku Jehova kuli a lu fe moya wa hae ni ku lu tusa ku bulela linzwi la hae ka bundume, sina mo ne ba ezelize Bakreste ba mwa linako za baapositola.—Lik. 4:23-31.

Muzwale yo muñwi naa ñozi cwana ka za musebezi wa luna wa ku kutaza ka nako ya ndwa ya lifasi ya pili: “Batanga ba Mulimu ne ba sweli ku abela batu buka ya The Finished Mystery, ili volyumu ya busupa kwa lihatiso za Studies in the Scriptures. Buka yeo ne i hasanyiwa hahulu ku fita buka ifi kamba ifi. Taba ya Mubuso ya pili ne i zwisizwe ka silimo sa 1918. Ku zwa fo, kwa zwisiwa Taba ya Mubuso ya bubeli ye ne talusize libaka ba muuso ha ne ba lu hanisize ku hasanya buka ya The Finished Mystery. Hasamulaho kwa hatiswa Taba ya Mubuso ya bulaalu. Lihatiso zeo ne li hasanyizwe hahulu ki sitopa sa batoziwa ba ba sepahala. Musebezi wa ku hatisa ni ku hasanya Taba ya Mubuso ne u tokwa ku ba ni bundume.”

Kacenu, bahasanyi ba Mubuso ba banca ba lutiwanga mwa ku kutaleza, kono kwamulaho ne ku sa bangi cwalo kamita. Muzwale yo muñwi wa kwa Poland ya naa pila mwa United States naa talusize mo ne ku bezi lwa pili ha naa kalile ku kutaza ka 1922. Naa ñozi kuli: “Ne ni yemi ni nosi fapilaa ofisi ya mualafi yo muñwi mi na ngongota. Ne ni sa zibi mwa ku fela batu libuka mi ne ni bulela Sikuwa se si sa utwahali. Nasi yo muñwi a to kwalula sikwalo. Ha ni na ku libala lizazi lani, kakuli ne ni ikalezwi hahulu. Ha ne ni nze ni kwalula mukotana wa ka, libuka kaufela za wela kwa mahutu a nasi yo. Ha ni zibi ze ne ni bulezi kono ne ni file nasi yo hatiso ye ñwi. Ha se lu kauhani ni yena, ne ni ikutwile ku ba ni bundume ni kuli Jehova u ni fuyauzi. Ka lona lizazi leo ne ni file batu libukanyana ze ñata mwa sibaka seo.”

Kaizeli yo muñwi naa ize: “Ibato ba ka silimo sa 1933, mizwale ba bañata ne ba shaelanga taba ya Mubuso ka ku itusisa limota ze ne na ni lipangaliko za mulumo.” Ka zazi le liñwi, kaizeli yo ni Lipaki ba babeli ba ba nyalani ba kutaza mwa sibaka sa malundu sa mwa California, kwa U.S.A. Kaizeli yo u li: “Muzwale yo naa kambamisize mota ye ne na ni lipangaliko za mulumo fa malundu mi na ni musalaa hae lwa siyala mwa tolopo. Muzwale ha naa kalile ku liza matapa a naa na ni litaba, ne ku utwahala inge kuli litaba zeo ne li zwelela kwa lihalimu. Batu ba mwa tolopo yeo ne ba likile ka taata ku bata muzwale yo, kono ne ba sa koni ku mu fumana. Ha sa felize ku liza matapa ao, lwa yo potela batu mi lwa ba kutaza. Ne ni kutalize hamoho ni ba bañwi ka ku itusisa limota ze ñwi ze peli ze ne na ni lipangaliko za mulumo. Mi ku bulela feela niti, batu ne ba sa lati ku utwa litaba ze ne lu kutaza. Kono ha ku na mo ne ba kona ku ezeza; ne ba ikutwezi litaba ze ne zwelela kwa limota zeo inze ba  li mwa mandu a bona. Ne lu iponelanga kuli Jehova naa tahisanga kuli ku itusiswe mukutalezo o lukela ka nako ye lukela. Mukutalezo wo, ne u tokwa kuli lu bange ni bundume, kono ne u petanga mulelo wa ona, mi libizo la Jehova la kanyiswa.”

Mwa lilimo za ma-1930 ni kwa makalelo a lilimo za ma-1940, ne lu kutazanga ka ku itusisa mishini ya fonogirafu ni matapa a lingambolo za Bibele. Kaizeli yo muñwi naa ize: “Kaizeli yo muñwi ya li kalibe naa sweli ku kutaza fa ndu ni ndu ka ku itusisa fonogirafu. Ha sa kalile ku liza litapa fa ndu ye ñwi, muñaa ndu a filikana hahulu mi a lahela fonogirafu yeo kwande a malibela. Ha ku na litapa le ne li lobehile. Baana ba balaalu ba ne ba cela sico sa musihali mwa simbayambaya se ne si yemi fakaufi ne ba bona ze ne ezahala mi ba biza kaizeli yo kuli a to ba lizeza matapa, mi ba nga lihatiso ku yena. Taba yeo ya omba-omba kaizeli yo.” Ne ku tokwa ku ba ni bundume kuli kaizeli yo a tiyele miliko ye cwalo.

Kaizeli ya swana yo hape naa ize: “Ni hupula lizazi ha ne lu kalile ku fanga batu limagazini mwa makululu ka 1940. Sapili, ne lu zamayanga mwa makululu inze lu shimbile mapampili a matuna fo ku ñozwi litaba. Mizwale ni likaizeli ne ba zamayanga mwa mulaini mwa likululu inze ba shimbile lisupo ze li “Bulapeli ki Lilaba mi bu Putelela Batu” ni “Mu Sebeleze Mulimu ni Kreste Mulena.” Mi ka nako ye swana, matrakiti naa fiwa feela batu. Ne lu tokwa ku ba ni bundume kuli lu eze musebezi wo, kono musebezi wo ne u zibahalize libizo la Jehova ni batu ba hae.”

Kaizeli yo muñwi naa ize: “Ne ku li taata hahulu ku abela batu limagazini mwa litolopo ze nyinyani. Ka nako yeo Lipaki ne ba lwaniswa hahulu. . . . Ne lu tokwa ku ba ni bundume kuli lu yemange i nze lu sweli limagazini ni ku huweleza manzwi e ne lu bulelezwi kuli lu itusisange ona. Ne lu ezanga cwalo ibato ba la Mukibelo ni la Mukibelo. Fokuñwi batu ne ba tabelanga ku teeleza. Kono fokuñwi ne lu beiwanga mwahali ki likwata za batu ba ba bifile, mi ka linako ze ñwi ne lu shoonokanga kuli lu si ke lwa ezwa maswe ki batu bao.”

Lipaki za Jehova ne ba zwezipili ku kutaza ka bundume niha ne ba nyandisizwe ka nako ya Ndwa ya Lifasi ya Bubeli. Ka nako ya mungendenge wa ku fa bupaki o ne u ezizwe ka mazazi a 43 ku zwa la 1 December, 1940 ku isa la 12 January, 1941, bahasanyi ba ba bato eza 50,000 ba mwa United States ne ba abezi libukanyana ze bato eza 8 milioni.

Basupali ba bañata mwa kopano ya Mulimu ba hupula hande butata bo ne ba talimananga ni bona ili bo ne bu tokwa kuli ba be ni bundume. Ba bañwi ba hupula manzwi a ne ba bulelanga ka lilimo ze ñata a naa bonisa bundume bo ne ba na ni bona, a kuli, Ha lu zweleñipili ku kutaza ku fitela mafelelezo a taha! Mwendi kwapili lu ka iponela mikutalezo ye miñwi ye lu ka itusisa mwa musebezi wa ku kutaza taba ye nde pili lifasi le li maswe le, li si ka fela kale. Kono ka tuso ya Mulimu, lu ka zwelapili ku shaela linzwi la Jehova ka tumelo ni ka bundume.

[Manzwi a fa likepe 9]

Batu ba Mulimu ba tokwa ku ba ni bundume kuli ba kutaze ka za Mubuso