Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

‘Mukotana wa Mawili ne U Tahisize Kuli ni Zibahale Kwa Batu’

‘Mukotana wa Mawili ne U Tahisize Kuli ni Zibahale Kwa Batu’

 Ze zwa mwa Sifalana sa luna

‘Mukotana wa Mawili ne U Tahisize Kuli ni Zibahale Kwa Batu’

Bo Charlotte White, ba ne ba li bakutazi ba ka nako kaufela ha ne ba fitile mwa tolopo ye bizwa Louisville, ye fumaneha mwa Kentucky, ili mwa U.S.A., inze ba kuba mukotana wa mawili, ne ba hohile mamelelo ya batu ba bañata.

KA SILIMO sa 1908, Kaizeli White naa hohile mamelelo ya batu ba ne ba pila mwa tolopo yeo bakeñisa mukotana wa hae wa mawili ili o no sa zo taha-taha. Kaizeli White u bulela kuli: “Batu ne ba bulezi ka za mukotana wo, mi mukotana wo ne u tahisize kuli ni zibahale kwa batu.”

Baituti ba Bibele, ili mo ne ba bizezwa Lipaki za Jehova sapili, ne ba lemuhile butokwa bwa ku taluseza ba bañwi niti ye ne ba itutile ka ku bala Mañolo ka tokomelo. Batu ba bañata ne ba itutile Bibele ka ku itusisa libuka ze ne hatiswanga ka ku tatamana ili ze ne bizwa Millennial Dawn (ili zeo hasamulaho ne li tilo bizwa Studies in the Scriptures). Bakreste ba ne ba tabela ili ba ne ba na ni buikoneli ne ba zamaile misipili ye mitelele ku ya mwa litolopo, mwa minzi, ni mwa libaka za matakanyani ba nze ba fa libuka zeo ze ne zibahala sina “Liitusiso za Baituti ba Bibele” kwa babali ba bañwi ba ne ba li tabela.

Ka silimo sa 1908, Kaizeli White ni bashaeli ba bañwi ba Mubuso ba ne ba na ni tukufalelo ne ba kona ku abela batu libuka ze 6 ze ne kopanyizwe hamoho ka miputo ya masila ili ze ne leka $1.65 (U.S) (K8,167). Mwa sibaka sa ku fa muñaa ndu libuka honafo feela, ne ba ñolanga oda ya libuka za naa tokwa muñaa ndu mi ne ba kutanga hasamulaho ili fa lizazi le ne ba holanga masheleñi batu ili ku to li fa kwa batu bao ka tekonyana ye ne kwahela lisinyehelo za ku hatisa libuka zeo. Mulwanisi yo muñwi naa bilaezi kuli batu ba ne ba amuhelanga libuka zeo ne ba fanga masheleñi a manyinyani hahulu!

Bo Malinda Keefer ba hupula kuli ne ba fiwanga lioda za libuka ze mwahalaa 200 ni 300 ka sunda. Batu ne ba tabezi hahulu libuka zeo, mi taba yeo ne i tahisize butata bo buñwi. Kakuli buka ya bu 6 inosi feela ne i na ni makepe a 740! Hatiso ya The Watch Tower ne i bulezi kuli: “Libuka ze 50 ne  li na ni buima bo bu eza 18 kg.” Mi nto yeo ne i tahisa kuli musebezi wa ku iseza batu libuka u be o “taata hahulu” sihulu kwa likaizeli.

Kuli butata bwa mwa ku iseza libuka zeo kwa batu bu tatululwe, Muzwale James Cole a panga fulemu ya mawili a mabeli ye ne kona ku putiwa ili fo ne ku konwa ku tamelwa mukotana. Kabakala kuli fulemu yeo ne i kona ku ba tusa ku shimba libuka ze bukiti, bo James Cole ne ba ize: “Ha ni sa kulekanga libuka ze bukiti.” Bo James ne ba zibahalize sipangaliko se sinca seo kwa batu ba ne ba putehani ka tabo kwa mukopano wa sikiliti wa Baituti ba Bibele o ne u ezizwe ka 1908 mwa tolopo ya Cincinnati, ili kwa Ohio. Fa liñomeliso ze ne li fa fulemu ya sipangaliko seo, ne ku ñozwi kuli Mukotana wa Mawili wa Libuka kabakala kuli sipangaliko seo sihulu ne si itusiswa kwa ku lwala libuka ze ne bizwa Millennial Dawn. Haiba mutu a itwaeza ku itusisanga sipangaliko seo, naa kona ku kuba mukotana wa mawili wo o tezi libuka ze ñata ka ku itusisa feela lizoho li li liñwi. Sipangaliko seo ne si kona ku kutiswa mwatasi kamba ku iswa mwahalimu, mi ne si kona ku zamaiswa mwa mikwakwa ya matulungundu. Muhasanyi ha sa kotokile mwa bukombwa, naa kona ku putela mawili a pangilwe fa pulasitiki kwa neku le liñwi la mukotana ilikuli a kone ku shimba mukotana wo ka mazoho ha kutela kwahae ka mahutu kamba ka kamotanyana.

Likaizeli ba ne ba li mwa sebelezo ya nako kaufela ne ba fiwanga Mukotana wa Mawili mahala. Kono ba bañwi ne ba lekanga mukotana wo ka teko ye eza $2.50 (U.S) (K12,375). Kaizeli Keefer, ya bonisizwe fa siswaniso se si fa likepe le, naa itwaelize hahulu mwa ku itusiseza Mukotana wa Mawili kuli mane naa kona ku kuba mukotana o tezi libuka ka lizoho li li liñwi ni ku shimba mukotana o muñwi mo ku na ni libuka ze ñwi kwa lizoho le liñwi. Bakeñisa kuli Kaizeli Keefer naa fumananga batu ba bañata ba ba tabela libuka zeo mwa tolopo ye ñwi ya mwa Pennsylvania, mwa U.S.A., ili tolopo mo ne ku lafiwa butale, naa tamanga misipili ye milaalu kamba ye mine ye ne tokwa ku silanga mutano o muñwi fa lizazi la naa isezanga batu libuka.

Kwa mafelelezo a lilimo za ma-1980, mufufisi yo muñwi wa fulai naa pangile sipangaliko sa mawili sa ku shimbela libyana ili se se si fumaneha hahulu kwa mabala a lifulai ni mwa makululu a patehile mwa litolopo ze ñwi. Kono lilimo ze bato fitelela 100 kwamulaho, mwendi Baituti ba Bibele ba ne ba na ni tukufalelo ne ba ikutwanga hande ku buhiwa ki batu ha ne ba nze ba kuba Mikotana ya Mawili ha ba ya kwa ku taluseza batu niti ye mwa Bibele ni ha ba kuta.

[Manzwi a fa likepe 32]

Kaizeli Keefer naa tamanga misipili ye milaalu kamba ye mine ye ne tokwa ku silanga mutano o muñwi fa lizazi la naa isezanga batu libuka

[Manzwi a fa likepe 32]

Mukotana wo ne u tatuluzi butata bwa mwa ku iseza libuka zeo kwa batu