Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ze mu Kona ku Eza ka Nako ya Tuto ya Lubasi ni ya ka Butu

Ze mu Kona ku Eza ka Nako ya Tuto ya Lubasi ni ya ka Butu

 Ze mu Kona ku Eza ka Nako ya Tuto ya Lubasi ni ya ka Butu

KWA makalelo a silimo sa 2009, liputeho za Lipaki za Jehova ne li kalisize ku kopananga hañwi manzibwana mwahalaa sunda isiñi habeli. Kabakaleo, ne lu susuelizwe kuli lu bange ni Nako ya ku Lapela Sina Lubasi hañwi ka sunda manzibwana kamba ku eza tuto ya ka butu. Kana mwa itusisanga hande nako yeo? Ze mu keta ku eza ka nako yeo za kona ku mi tusa hahulu.

Ki litaba mañi ze lu swanela ku ituta ka Nako ya ku Lapela Sina Lubasi? Sitopa se si Etelela ha si bulelelangi mabasi ze ba swanela ku ituta ka sunda ni sunda. Miinelo ye a li ku yona mabasi ha i swani. Kamukwaocwalo, toho ya lubasi u swanela ku nyaka butokwi bwa lubasi lwa hae ni ku keta litaba ze kona ku lu tusa hahulu. Ba ba pila ba nosi ni bona ba kona ku nyaka mo ba kona ku itusiseza hande nako yeo.

Mabasi a mañwi a itukisezanga mikopano ya puteho hamoho. Kono zeo haki zona feela za kona ku eza mabasi ka Nako ya ku Lapela Sina Lubasi. Mabasi a mañwi a balanga Bibele kamba litaba ze ñwi za mwa lihatiso za luna ni ku li nyaka hamoho. Ba bañwi ba ezanga papali ye tomile fa Bibele. Papali yeo sihulu i tusanga banana. Kamukwaocwalo, tuto ya lubasi ha i swaneli ku ba sina mikopano ya puteho ko lu balanga maparagilafu ni ku buza lipuzo. Nako ya ku Lapela Sina Lubasi i swanela ku ba nako ye lu kona ku ikambota ni ku talusa maikuto a luna. Ki nako ye lu swanela ku itusisa minahano ya luna ni ku ambolisana ka tabo litaba ze lu balile mwa Bibele. Ka ku eza cwalo, mañi ni mañi u ka ikolanga tuto ya lubasi.

Ndate yo muñwi ya na ni bana ba balaalu naa ñozi kuli: “Ze lu ezanga hañata li tomanga fa litaba ze lu balile mwa Bibele. Kaufelaa luna lu balelanga cimo likauhanyo, mi banana ba ketanga mwateñi litaba ze ba ka batisisa, kihona ba ka talusa ze ba fumani. Michael [ya na ni lilimo ze supile] hañata u swanisanga siswaniso kamba ku ñola se siñwi ka za balile. Fokuñwi David [ya na ni lilimo ze 13] ni Kaitlyn [ya na ni lilimo ze 15] ba ñolanga ka za likande la mwa Bibele inge ba ba bona ze ne ezahala. Ka mutala, ha ne lu bala ka za mo Josefa naa taluselize litolo za [batanga ba babeli] ba Faro, Kaitlyn naa ñozi taba yeo inge kuli ne li yena lipantiti le ne li bona ze ne ezahala.”—Gen., kauha. 40.

Miinelo ye lu li ku yona ha i swani. Ze tusa lubasi lo luñwi kamba mutu yo muñwi ha li na ku tusa ba bañwi. Fa likepe le li tatama ku bonisizwe lika ze mu kona ku eza ka Nako ya ku Lapela Sina Lubasi kamba ka nako ya tuto ya ka butu. Mi mwa kona ku ikupulela lika ze ñwi ze mu kona ku eza ka nako yeo.

[Mbokisi/Siswaniso se si fa likepe 6, 7]

 Mabasi aa na ni banana ba ba sa nonoboka:

• Mu bale buka ya Questions Young People Ask—Answers That Work mi mu ikambote litaba ze ku yona

• Mu ipone inge kuli ne mu pila mwa linako ze bulezwi mwa Bibele (Ka mutala, mu bone Tora ya ku Libelela ya June 1, 1996, likepe 13, maparagilafu 17-18.)

• Mu ikambote ze mu lela ku eza mwa sebelezo ya Jehova ka nako ya cwale ni kwapili

• Mu buhe ye ñwi ya mavidio a luna mi mu ambolisane ka za teñi

• Mu nyakisise taba ye li “Ku ba Banca” ye fumanehanga mwa Tawala ya Mulibeleli

Mabasi aa si na bana:

• Mu ikambote litaba ze mwa likauhanyo za 1, 3, 11-16 za mwa buka ya Sinotolo Kwa Tabo ya Lubasi

• Mu bale likauhanyo ze ñwi za mwa Bibele mi mu eze lipatisiso kihona mu ka ikambota ze mu itutile

• Mu itukiseze Tuto ya Bibele ya Puteho kamba Tawala ya Mulibeleli

• Mu ikambote linzila ze mu kona ku ekeza ka zona sebelezo ya mina ku Jehova

Mizwale ni likaizeli ba ba li makwasha kamba ba ba mwa mabasi a mwa bulapeli bo bu shutana:

• Mu itute lihatiso ze nca ze zwisizwe fa mikopano ya likiliti

• Mu bale Yearbook ya silimo se ni ya lilimo za kwamulaho

• Mu batisise likalabo za lipuzo ze ba buzanga batu mwa sibaka se mu kutalezanga

• Mu itukiseze ze mu ka bulela ha mu li mwa simu

Mabasi aa na ni banana ba ba sa li ba banyinyani:

• Mu eze papali ye tomile fa likande la mwa Bibele

• Mu eze lipapali ze cwale ka ze boniswanga fa likepe la 31 la Mu Zuhe!

• Mu eze nto ye ñwi ye susumeza banana ku nahanisisa (Mu bone taba ye li “Haki Buikatazo Bwa Mbango!” mwa Tawala ya Mulibeleli ya February 15, 2011, likepe 11.)

• Mu bale hamoho litaba za mwa Tawala ya Mulibeleli ze li, “Mu Lute Bana ba Mina”