Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

 Lipuzo ze Zwa Kwa Babali

Kana kwa konahala ku ziba palo ya bupolofita bo bu bulela za Mesia ili bo bu ñozwi mwa Mañolo a Siheberu?

Lwa kona ku lemuha bupolofita bo buñata bo ne bu talelelizwe ku Jesu Kreste ha lu ituta Mañolo a Siheberu ka tokomelo. Bupolofita bo, ne bu bonisize lusika lwa naa ka pepelwa ku lona Mesia, nako ya naa ka bonahala, za naa ka eza, mo ne ba ka mu ezeza batu, ni za naa tokwa Mulimu kuli a li pete. Litaba zeo kaufela li lu tusa ku lemuha kuli Jesu ki yena Mesia. Kono lu swanela ku tokomela ha lu bata ku ziba palo ya luli ya bupolofita bo bu bulela za Mesia bo bu fumaneha mwa Mañolo a Siheberu.

Haki batu kaufela ba ba lumelelana fa litaba ze ngiwa ki ba bañwi kuli li bulela ka za Mesia. Bo Alfred Edersheim ba ba itutile litaba za Sijuda, ne ba ñozi ka za taba ye. Ne ba bulezi kuli Majuda ba ne ba pilile Jesu a si ka pepwa kale ne ba lumela kuli mwa Mañolo a Siheberu ne ku na ni bupolofita bo bu eza 456 bo ne bu bulela ka za Mesia, nihaike kuli buñata bwa litimana zeo ha li buleli za Mesia. Ku nyakisisa litaba zeo ze 456 ku tahisa kuli ba bañwi ba si ke ba kolwa kuli ze ñwi za litaba zeo ne li polofita ka za Jesu Kreste luli. Ka mutala, bo Edersheim ne ba bulezi kuli Majuda ne ba nga kuli liñolo la Genese 8:11 li bulela ka za Mesia. Majuda ne ba lumela kuli “litali la kota ya olive le ne li tisizwe ki liiba ne li ngilwe kwa Lilundu la Mesia.” Muñoli yo hape naa talusize kuli Majuda ne ba si ka utwisisa hande liñolo la Exoda 12:42. Naa ñozi kuli: “Sina Mushe ha naa zwile mwa lihalaupa, ni Mesia naa ka zwa mwa Roma.” Ne ku ka ba taata kuli baituti ba bañata ni batu ba bañwi ba utwisise kuli mañolo a mabeli ao naa ama ku Jesu Kreste mi ne ba si ke ba utwisisa litaluso zeo ze fosahalile.

Niha lu ka nyakisisa bupolofita bo ne bu talelelizwe luli ki Jesu Kreste, ha lu na ku lumelelana ka za palo luli ya bupolofita bo. Ka mutala, liñolo la Isaya kauhanyo ya 53, li na ni litaba ze ñatanyana ze bulela ka za Mesia. Liñolo la Isaya 53:2-7 li polofita kuli: “Naa sa bonahali ku kateleha . . . U nyazizwe, a fulalelwa ki batu . . . Naa itwesize manyando a luna . . . Sa naa holofalelizwe ki libi za luna . . . A swana sina ngunyana ye iswa kwa silaha.” Kana litaba zeo kaufela ze mwa Isaya kauhanyo ya 53 li swanelwa ku baliwa kuli ki bupolofita bu li buñwi bwa za Mesia, kamba kana taba ni taba ye bulela za Mesia i swanelwa ku baliwa kuli ki bupolofita bo bu ikemezi?

Hape a mu nyake liñolo la Isaya 11:1, le li li: “Mutai u ka mela fa lisina la Jese, lituhela li ka zwa fa mibisi ya hae, le li ka beya miselo.” Timana ya 10 ni yona i bulela manzwi a bato swana ni ao. Kana litimana ze peli ze, ki bupolofita bo bu bubeli bo bu sa swani kamba ki bupolofita bu li buñwi bo bu kutezwi feela? Mo lu ngela palo ya bupolofita bo bu mwa Isaya kauhanyo ya 53 ni kauhanyo ya 11 ku kona ku ama palo mutumbi ya bupolofita bo bu bulela za Mesia.

Kamukwaocwalo, ha lu swaneli ku isa hahulu pilu kwa ku bata ku ziba palo mutumbi ya bupolofita bo bu bulela za Mesia bo bu mwa Mañolo a Siheberu. Kopano ya Jehova i hatisize mikoloko ye miñata ya bupolofita bo bu bulela za Jesu ni mo ne bu talelelizwe. * Lwa kona ku itusisa litaba ze mwa mikoloko yeo ha lu ituta lu nosi, ha lu ituta ni lubasi lwa luna, ni ha lu kutaza. Litaba zeo za kona ku tiisa tumelo ya luna ya kuli za bulela Jehova za petahalanga kamita. Mi bupolofita bo buñata bo bu bulela za Mesia bu lu kolwisa kuli Jesu ki yena Kreste, kamba Mesia, niha lu sa zibi palo ya bupolofita bo.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 7 Mu bone Insight on the Scriptures, Volyumu 1, likepe 1223; Volyumu 2, likepe 387; “Liñolo Kamukana Li Tahile ka Moya wa Mulimu, mi Li Na ni Tuso,” makepe 343-344; Bibele I Lutañi Luli? likepe 200.