Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ku Sebeleza Jehova Ku Si Na Likesha

Ku Sebeleza Jehova Ku Si Na Likesha

 Ku Sebeleza Jehova Ku Si Na Likesha

“Kaufela ze kutekeha . . . ibe zona ze mu nze mu hupula.”—MAFIL. 4:8.

1, 2. Ki lika mañi ze tahisize kuli batu ba bañata mwa lifasi ba ngange lika ka likesha, mi taba yeo i tahisa lipuzo lifi?

LU PILA mwa linako ze taata ka ku fitisisa ili ze tezi liziezi. Batu ba ba si balikani ba Jehova ba ikutwanga kuli ha ba koni ku tiyela “linako ze taata” ze. (2 Tim. 3:1-5) Batu bao ha ba na ya ba tusa mi hañata ba palelwanga ku tula butata bo ba na ni bona. Batu ba bañata ba likanga ku fumana lika ze ñwi za ku itabisa ka zona kuli ba kone ku libala manyando e ba kopana ni ona.

2 Batu ba nahananga kuli ku lata hahulu ku itabisa kwa kona ku ba tusa ku tiyela butata. Bakreste ni bona ba kona ku ba ni mubonelo o cwalo ha ba sa tokomeli. Lu kona ku tokolomoha cwañi mubonelo o cwalo? Kana nto yeo i talusa kuli ha lu swaneli ku itabisa ni hanyinyani? Lu kona ku eza cwañi kuli lu petange buikalabelo bo lu na ni bona ni ku itabisanga ka ku sa tula tikanyo? Ki likuka lifi za mwa Mañolo ze lu swanela ku latelela ilikuli lu si ke lwa ba ni mubonelo wa kuli lu swanela feela ku ezanga lika za butokwa lu sa itabisi?

Ku Isa Pilu Kwa Lika za Butokwa Mwa Lifasi le li Lata Minyaka

3, 4. Mañolo a lu tusa cwañi ku lemuha kuli lu tokwa ku isanga pilu kwa lika za butokwa?

3 Batu ba lifasi ba “lata minyaka” ku fita nto ifi kamba ifi. (2 Tim. 3:4) Ku ba ni mubonelo wo kwa kona ku sinya bulikani bwa luna ni Jehova. (Liprov. 21:17) Ki lona libaka muapositola Paulusi mwa mañolo a naa ñolezi Timotea ni Tite, naa file kelezo ya kuli lu tokwa ku ikutekanga, kamba ku isa pilu kwa lika za butokwa. Ku mamela kelezo yeo ku ka lu tusa ku sa ba ni mukwa wa lifasi wa ku ezanga lika ka likesha.—Mu bale 1 Timotea 2:1, 2; Tite 2:2-8.

4 Lilimo-limo pili Paulusi a si ka fa kale kelezo yeo, Salumoni naa ñozi kuli ki ko kunde ku no nahananga ka za lika za butokwa mwa bupilo ku fita ku inela feela ku itabisa. (Muek. 3:4; 7:2-4) Kaniti, bakeñisa kuli bupilo ki bo bu kuswani, lu swanela ku ‘eza ka taata’ kuli lu to piliswa. (Luka 13:24) Kuli lu eze cwalo, lu lukela ku no nahanisisanga lika kaufela “ze kutekeha.” (Mafil. 4:8, 9) Ku eza cwalo ku tokwa kuli lu tokomelange lika kaufela ze ama bupilo bwa luna bwa Sikreste. *

5. Ki nto mañi ye lu swanela ku ezanga kuli lu bonise kuli lu isa pilu kwa lika za butokwa?

5 Ka mutala, Bakreste ba likanyisanga Jehova ni Jesu ka ku sebeza ka taata. (Joa. 5:17) Kabakaleo, batu hañata ba lumbanga Bakreste ba niti bakeñisa mukwa wa bona wa ku sebeza ka taata ni wa ku sepahala. Litoho za mabasi sihulu ba swanela ku sebezanga ka taata kuli ba babalele mabasi a bona. Mutu ya sa babaleli ba lubasi lwa hae ki ya “latuzi tumelo,” ili nto ye swana ni ku latula Jehova!—1 Tim. 5:8.

Ku Lapela ka Tabo Kono Isi ka Likesha

6. Lu ziba cwañi kuli ha lu swaneli ku keshebisa bulapeli bwa luna ku Jehova?

6 Jehova u lu tokwa kuli lu mu lapele ka  nzila ye lukile. Ka mutala, Maisilaele ne ba tahelwanga ki liziezi ha ne ba keluhanga mwa bulapeli bwa bona ku Jehova. (Josh. 23:12, 13) Mwa linako za baapositola, balateleli ba Kreste ne ba tokwa ku ezanga ka taata kuli ba sileleze bulapeli bwa niti kwa lituto za buhata ni kwa mikwa ye maswe. (2 Joa. 7-11; Sin. 2:14-16) Kacenu, Bakreste ba niti ni bona ba nga bulapeli bwa bona ku ba bwa butokwa.—1 Tim. 6:20.

7. Paulusi naa itukisezanga cwañi musebezi wa ku kutaza?

7 Lu banga ni tabo ha lu kutaza. Kono kuli lu zwelepili ku ba ni tabo yeo, lu swanela ku nahanisisanga ka za musebezi wa ku kutaza ni ku itukiseza ku u eza. Paulusi naa talusize mwa naa tokomelanga batu ba naa luta. Naa ñozi kuli: “Kwa batu kaufela ni ikezize linto kaufela, kuli ni pilise ba bañwi. Ni eza linto kaufela kabakala Evangeli, kuli ni fumane ku abelwa kwateñi.” (1 Makor. 9:22, 23) Paulusi naa tabelanga ku tusa batu kuli ba zibe Jehova mi naa nahanisisanga mwa naa ka tuseza bateelezi ba hae. Kamukwaocwalo, naa kona ku ba susumeza kuli ba lapele Jehova.

8. (a) Lu swanela ku nga cwañi batu be lu luta mwa simu? (b) Ku zamaisa tuto ya Bibele ku kona ku lu tusa cwañi ku ba ni tabo mwa musebezi wa ku kutaza?

8 Paulusi naa nganga cwañi musebezi wa ku kutaza? Naa tabela ku ‘sebeleza’ Jehova ni batu be ne ba teelezanga kwa niti ya naa shaela. (Maro. 12:11; 1 Makor. 9:19) Ha lu luta batu Linzwi la Mulimu—ibe ka nako ya tuto ya Bibele ya fa ndu, kwa mukopano wa Sikreste, kamba ka Nako ya ku Lapela Sina Lubasi—kana lwa lemuhanga buikalabelo bo lu na ni bona kwa batu bao? Mwendi lu ikutwanga kuli ku zamaisanga tuto ya Bibele kamita ku taata. Kaniti, ku eza cwalo ku tokwa kuli lu itombole nako ya luna kuli lu tuse ba bañwi. Kono kana ku eza cwalo ha ku lumelelani ni manzwi a Jesu a kuli “ku na ni mbuyoti mwa ku fana, ye fita ye mwa ku fiwa”? (Lik. 20:35) Ku luta ba bañwi kuli ba to piliswa ku tahisa hahulu tabo ku fita ku eza musebezi ufi kamba ufi.

9, 10. (a) Kana ku isa pilu kwa lika za butokwa ku talusa kuli ha lu swaneli ku banga ni nako ya ku ikola siango ni batu ba bañwi? Mu taluse. (b) Ki nto mañi ye kona ku tusa eluda kuli a bange ya susueza ni ya atumeleha?

9 Ku isa pilu kwa lika za butokwa ha ku talusi kuli ha lu swaneli ku banga ni nako ya ku ikola siango ni batu ba bañwi. Jesu naa tomile mutala o munde; naa sa lutangi feela batu kono hape naa banga ni nako ya ku ikatulusa ni ku eza silikani se sinde ni batu ba bañwi. (Luka 5:27-29; Joa. 12:1, 2) Ku isa pilu kwa lika za butokwa hape ha ku talusi kuli ha lu swaneli ku ezanga lishea. Kambe Jesu naa sa lati ku eza silikani ni ba bañwi, batu ne ba si ke ba sutelelanga ku yena. Nihaiba banana ne ba tabelanga ku ba ni yena. (Mare. 10:13-16) Lu kona ku likanyisa cwañi mutala wa Jesu?

10 Muzwale yo muñwi naa bulezi cwana ka za eluda yo muñwi: “U ikutwa kuli u swanela ku peta ze ñata hahulu kono ha bati kuli ba bañwi ba eze cwalo.” Kana ni mina ki mona mo mu inezi cwalo? Ha lu swaneli ku bata kuli batu ba eze lika ze ba sa koni. Ka mutala, bana ba ezanga hande haiba bashemi ba ba bulelela kuli ba eze lika ze ba kona ku eza ni ku ba tusa ku li eza. Kamukwaoswana, maeluda ni bona ba kona ku susueza batu ba mwa puteho ku eza zwelopili ni ku ba fa liakalezo za mo ba kona ku ezeza cwalo. Hape, haiba eluda a sa ipahamisi, u ka susueza ba bañwi mi u ka ba ya atumeleha. (Maro. 12:3) Kaizeli yo muñwi naa ize: “Ha ni tabeli kuli eluda a ezange lika kaufela ka lishea. Kono haiba ka nako kaufela ki mutu ya sa lati ku eza lishea, ku taata ku mu atumela.” Hape kaizeli yo muñwi naa bulezi kuli maeluda ba bañwi “ba kona ku ba ba ba sabisa hahulu bakeñisa ku sa atumeleha kwa bona.” Maeluda ha ba swaneli ku palelwisa balumeli ka bona ku ba ni tabo ha ba nze ba lapela Jehova, yena “Mulimu ya tabile.”—1 Tim. 1:11, NW.

 Ku Lwala Buikalabelo Mwa Puteho

11. Ki lika mañi za tokwa ku eza mutu ya bata ku fiwa buikalabelo mwa puteho?

11 Paulusi ha naa susuelize baana mwa puteho ku sebeza ka taata kuli ba kone ku lwala buikalabelo, naa sa susuezi mutu ufi kamba ufi kuli a ipahamise. Kono naa ñozi kuli: “Mutu ha lata ku kena fa buluti, u lakaza musebezi o munde.” (1 Tim. 3:1, 4) Baana ba ba li Bakreste ba swanela ku ba ni takazo ye tuna ya ku sebeza ka taata kuli ba be ni tulemeno to tu tokwahala to tu ka ba tusa ku sebeleza mizwale ba bona. Haiba muzwale sa kolobelizwe ka silimo si li siñwi kamba ku fitelela mi wa latelela ze mwa Mañolo ze konisa mutu ku ba mutangaa bukombwa ze ñozwi kwa 1 Timotea 3:8-13, fohe wa konwa ku babazwa kuli a fiwe buikalabelo. Mu lemuhe kuli timana ya 8 i bulela cwana ka za batanga ba bukombwa: “Batanga ba Keleke ni bona ibe baana ba ba na ni kutwisiso.”

12, 13. Mu taluse lika ze ba tokwa ku eza mizwale ba mikulwani kuli ba kone ku lwala buikalabelo mwa puteho.

12 Kana mu muzwale ya kolobelizwe ya sutelela kwa lilimo ze 20 ili ya tukufalezwi mwa ku lapela Jehova? Ku na ni lika ze ñata ze mu kona ku eza kuli mu fiwe buikalabelo. Ye ñwi ya lika zeo ki ku ekeza kwa sebelezo ya mina ya mwa simu. Kana mwa ikolanga ku sebeza ni mizwale ni likaizeli ba ba shutana-shutana mwa simu, ibe kuli ki ba bahulu kamba ki banana? Kana mwa ikataza ku bata mutu wa ku ituta Bibele ni yena? Ha mu zamaisa tuto ya Bibele ka ku itusisa liakalezo ze fiwanga kwa mikopano ya Sikreste, mu ka ekeza kwa buikoneli bwa mina bwa ku luta. Hape mu ka ituta ku bonisa sishemo ku mutu ya ituta linzila za Jehova. Muituti wa mina ha kalisa ku lemuha kuli u tokwa ku eza licinceho, mu ka ituta ku ba ni pilu-telele ni maseme ha mu nze mu mu tusa ku sebelisa likuka za mwa Bibele.

13 Mina mizwale ba mikulwani, mu ifane kuli mu tuse ba bahulu mwa puteho ka mo mu konela kaufela. Hape mwa kona ku tusa mwa ku kenisa Ndu ya Mubuso. Ha mu ifana kuli mu tuse ka mo mu konela kaufela, mu ka bonisa kuli mu tukufalezwi mwa sebelezo ya mina. Ka ku swana sina Timotea, mu ka ituta ku tokomela lika ze i tokwa puteho.—Mu bale Mafilipi 2:19-22.

14. Mizwale ba mikulwani ba konwa ku “likwa” cwañi kuli ku bonwe nji ba kona ku lwala buikalabelo mwa puteho?

14 Maeluda, mu sebelisange mizwale ba mikulwani ba ba ikataza ku “saba litakazo za kwa bucaha” ili ba ba tundamena “ze lukile, ni tumelo, ni lilato, ni kozo,” ni tulemeno to tuñwi to tunde. (2 Tim. 2:22) Ka ku ba fanga misebezi ya ku eza mwa puteho, ba konwa ku “likwa” kuli ku bonwe nji ba konwa ku fiwa buikalabelo, ilikuli “ku zwelapili kwa [bona] ku lemuhiwe ki batu kaufela.”—1 Tim. 3:10; 4:15.

Ku sa ba ni Likesha Mwa Puteho ni Mwa Lubasi

15. Ka ku ya ka 1 Timotea 5:1, 2, lu kona ku bonisa cwañi kuli ha lu ngi batu ba bañwi ka likesha?

15 Ku sa ba ni likesha ku kopanyeleza ku kuteka mizwale ni likaizeli ba luna. Paulusi naa elelize Timotea kuli a ku kutekange ba bañwi. (Mu bale 1 Timotea 5:1, 2.) Ku eza cwalo  ki kwa butokwa sihulu haiba mizwale ba sebelisana ni likaizeli kamba likaizeli ha li sebelisana ni mizwale. Lu swanela ku likanyisa mutala wa Jobo ya naa kutekanga basali, sihulu musalaa hae. Naa ikatazanga ku sa talima musali u sili ka ku mu lakaza. (Jobo 31:1) Haiba lwa kuteka mizwale ni likaizeli ba luna, ha lu na ku eza linyawe ni bona kamba ku eza nto ifi kamba ifi ye kona ku tahisa kuli ba ikutwe maswabi ha ba inzi ni luna. Ba ba mwa libato sihulu ba swanela ku bonisananga likute. Mukreste ya sa ezangi lika ka likesha ha na ku puma-puma mutu yo muñwi kuli u bata ku nyalana ni yena kono inge a si na mulelo wa ku eza cwalo.—Liprov. 12:22.

16. Mubonelo wa lifasi ka za buikalabelo bwa muuna ni ndate-lubasi u shutana cwañi ni ze i bulela Bibele?

16 Hape lu swanela ku tokomela kuli lu si ke lwa ba ni likesha ha lu peta buikalabelo bwa luna bwa lu file Mulimu bwa mwa lubasi. Lifasi la Satani li nyinyafaza buikalabelo bwa na ni bona muuna ni ndate-lubasi. Fa mazimumwangala ni mwa mafilimu, toho ya lubasi wa shwaulwanga hahulu. Kono Mañolo a bonisa kuli muuna u na ni buikalabelo bo butuna bwa ku ba ‘toho ya musalaa’ hae.—Maef. 5:23; 1 Makor. 11:3.

17. Mu taluse ka mo ku ba ni kabelo mwa tukiso ya ku lapela sina lubasi ku kona ku boniseza kuli lwa tokomela buikalabelo bwa luna.

17 Muuna u swanela ku babalela lubasi lwa hae. Kono ha sa tusi lubasi lwa hae ku sutelela ku Jehova, fohe u bonisa kuli ha na butali. (Deut. 6:6, 7) Kabakaleo, liñolo la 1 Timotea 3:4 li bulela kuli haiba mu toho ya lubasi mi mu ikataza ku kwanisa ze tokwahala kuli mu fiwe buikalabelo mwa puteho, mu swanela ku zamaisanga ‘ba ndu ya mina hande, mu utwiwe ki bana ba mina, mi ba be ni kutwisiso.’ Kacwalo, mu ipuze kuli: ‘Kana na banga ni nako ya ku ituta Bibele hamoho ni lubasi lwa ka?’ Basali ba Sikreste ba bañwi mane ki bona ba ba hupulisanga baana ba bona kuli ba ezange tuto ya lubasi. Muuna kaufela u swanela ku bona teñi kuli wa peta buikalabelo bo. Mi musali wa Sikreste u swanela ku tusana ni muunaa hae kuli tukiso ya ku lapelanga hamoho sina lubasi i kone ku zamaya hande.

18. Bana ba kona ku ituta cwañi ku isanga pilu kwa lika za butokwa?

18 Bana ni bona ba susuezwa ku isa pilu kwa lika ze ka ba tusa ku sebeleza hande Jehova kwapili. (Muek. 12:1) Ha ku si ka fosahala banana ha ba ituta ku beleka ka taata ka ku ezanga misebezi ya fa lapa ye ba kona ku eza. (Mali. 3:27) Mulena Davida ha naa sa li mutangana, naa itutile ku ba mulisana yo munde. Hape naa itutile ku ba muopeli ni mulukisi wa lipina, ili misebezi ye ne mu tusize ku yo sebeleza mulena wa Isilaele. (1 Sam. 16:11, 12, 18-21) Kaniti, Davida ha naa sa li mwanana naa bapalanga, kono hape naa itutile ku ba ni  buikoneli bo ne bu mu tusize ku lumbeka Jehova. Za naa itutile ha naa li mulisana ne li mu tusize ku etelela sicaba sa Isilaele ka pilu-telele. Mina ba banca, ki lika mañi ze mu sweli ku ituta ili ze ka mi tusa ku sebeleza Mubupi wa mina ni ku mi tusa kuli mu kone ku lwala buikalabelo ha mu ka hula?

Mu be ni Mubonelo O Lukile

19, 20. Ki mubonelo ufi o mu ka tundamena ku ba ni ona ka za bupilo ni bulapeli bwa mina?

19 Kaufelaa luna lwa kona ku ba ni mubonelo o lukile; ha lu swaneli ku eza kuli mane nihaiba ku menya ha lu menyi. Mi ha lu swaneli ku ba ni “niti ku feleleza.” (Muek. 7:16) Fokuñwi ku ezanga lishea kwa kona ku lu katulusa, ha lu li kwa ndu, kwa mubeleko, kamba ha lu inzi ni mizwale ni likaizeli ba luna. Batu ba mwa lubasi ba swanela ku tokomela kuli ba si ke ba batisisanga tulatu-latu kakuli ha ba eza cwalo ba kona ku felisa kozo mwa lapa. Kaufelaa luna lwa kona ku ezanga lishea ni ku ikola siango ni mañi ni mañi mwa puteho, inze lu yahisana ka mo lu ambolela ni ka mo lu fela lingambolo za luna.—2 Makor. 13:10; Maef. 4:29.

20 Lu pila mwa lifasi le li keshebisa milao ya Jehova. Kono batu ba Jehova bona ba nga kuli ki kwa butokwa hahulu ku utwa Jehova ni ku sepahala ku yena. Ki tohonolo ye tuna ku ba ba ba bañwi ba sikwata sa batu ba ba lapela Jehova ku si na likesha! Haike lu tundamene ku isa pilu kwa lika za butokwa ni lika ze ama bulapeli bwa luna.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 4 Linzwi la Sigerike le li tolokilwe kuli “ku ikuteka,” “kutwisiso,” ni “kutekiwa,” mwa Bibele ya Silozi kwa 1 Timotea 2:2; 3:4; ni Tite 2:2-8 li talusa ku sa eza lika ka likesha.

Mu Kona ku Alaba Cwañi?

• Ki kabakalañi ha lu swanela ku tokolomoha mubonelo wa lifasi wa ku nganga lika ka likesha?

• Lu kona cwañi ku ba ni tabo mwa musebezi wa ku kutaza lu sa ezi lika ka likesha?

• Mubonelo wa luna wa ku lwala buikalabelo u kona ku bonisa cwañi kuli lwa iseza pilu kwa lika za butokwa kamba lu na ni likesha?

• Mu taluse mabaka ha ku li kwa butokwa ku kuteka mizwale ba luna ni lilama za lubasi lwa luna.

[Lipuzo za Tuto]

[Maswaniso a fa likepe 12]

Muuna u swanela ku babalela lubasi lwa hae kwa mubili ni kwa moya