Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Fumane Silelezo Mwahalaa Batu ba Mulimu

Mu Fumane Silelezo Mwahalaa Batu ba Mulimu

 Mu Fumane Silelezo Mwahalaa Batu ba Mulimu

“Ni ka itumela ku Wena mwa Kopano ye tuna.”—SAMU 35:18.

1-3. (a) Ki lika mañi ze kona ku tahiseza Bakreste ba bañwi ku sinya bulikani bwa bona ni Jehova? (b) Batu ba Mulimu ba kona ku fumana kai silelezo?

BO Joe ni bakubona ha ne ba li fa pumulo, ne ba ile kwa ku tapa kwa sibaka se siñwi sa mwa liwate se si tezi litapi za mibala-bala, ze tuna ni ze nyinyani. Ha ne ba nze ba nwela kuli ba buhe hande sibaka seo ba ipumana kuli se ba li mwa buliba. Basali ba bona ba li: “Ni bona kuli se lu ya hahulu kwahule.” Bo Joe ba alaba, ba li: “Ikete, na ziba se ni eza.” Hamulahonyana feela wa fo bo Joe ba kalisa ku komoka kuli litapi kaufela ha li sa li yo. Ba saba hahulu ha ne ba lemuhile libaka litapi ha ne li hasani. Tapi ye tuna ye bizwa shark ne i zwa mwa buliba mi ne i ba libile. Bo Joe ne ba si na silelezo ni ye kana. Ha ne ku siyezi feela sibakanyana kuli i fite fo ne ba li, ya kwenuha ni ku ikela.

2 Mukreste u kona ku hapiwa hahulu ki lika za mwa lifasi la Satani—ili ku itabisa, mubeleko, ni maluwo—kuli mane ha sa lemuha kuli sa liba mwa kozi. Bo Joe, Bakreste ba ba li maeluda, ba bulela kuli: “Nto ye ne ezahalile ku na ne i ni hupulisize ka za liango za luna. Mu tapele mwa sibaka se si si na likozi ni mo mu kona ku ikola—mona mwa puteho!” Mu si ke mwa tapela fa buliba, ili fo mu kona ku ipumana kuli se mu li kwahule ni puteho mi mu mwa kozi. Haiba mu ipumana kuli mu ikauhanyize ni puteho, kapili-pili mu kutele ku yona. Hakusicwalo, bulikani bwa mina ni Jehova bwa kona ku sinyeha.

3 Mwa lifasi kacenu ku na ni likozi ze kona ku tahela Bakreste. (2 Tim. 3:1-5) Satani wa ziba kuli nako ya hae ki ye nyinyani, mi mulelo wa hae ki ku koma batu ba ba si na tokomelo. (1 Pit. 5:8; Sin. 12:12, 17) Kono lu na ni silelezo. Jehova u silelelize batu ba hae mwa mukunda, mi mukunda wo ki puteho ya Sikreste.

4, 5. Batu ba bañata ba ikutwa cwañi ka za bukamuso bwa bona, mi ki kabakalañi?

4 Silelezo ya mifuta kaufela ye ba fa batu ki ya makutelakaufi. Batu ba bañata ba ikutwa ku sa silelezwa kabakala bukebenga, mifilifili, ku tula kwa bupilo, ni litaba ze ama ku sinyeha kwa sibaka. Batu bote ba talimana ni matata a tiswa ki busupali ni mapongo. Mi ba ba na ni mibeleko, mandu, masheleñi, ni buikangulo bo bunde ba kona ku iyakatwa ka za haiba ba ka zwelapili ku pila hande cwalo.

5 Hape batu ba bañata ba palezwi ku fumana mombecima. Ka bumai, ba bañata be ne ba nahananga kuli ba ka fumana tabo mwa bupilo ha ba ka kena mwa linyalo ni ku ba ni lubasi, ba fumani kuli lika ha li si ka ba cwalo. Hape batu ba bañata ba ba yanga kwa likeleke ba lyanganehile, mi ba ikutwa kuli mwendi ha ba si ka etelelwa hande. Ba ikutwa cwalo sihulu kabakala mizamao ye nyazahala ya baeteleli ba bona ni lituto za bona ze si ka toma fa Mañolo. Kona libaka batu ba bañata ha ba ikutwa kuli se ba swanela feela ku sepa sayansi kamba ku itinga kwa tuso ya batu. Kacwalo, ha ku komokisi batu ha ba ikalezwi hahulu kamba ha ba sa tabelangi ku nahanisisa ka za bukamuso bwa bona.

6, 7. (a) Kiñi se si tisa kuli batu ba ba sebeleza Mulimu ba be ni mubonelo o shutana ni wa batu ba ba sa mu sebelezi? (b) Lu ka nyakisisañi?

6 Mubonelo wa batu ba ba li mwa puteho ya  Sikreste u shutanela kwahule ni wa ba ba si mwa puteho. Nihaike kuli ni luna batu ba Jehova lu talimana ni lika ze ñata ni matata e ba talimana ni ona batu ba bañwi, lu shutana hahulu ni bona ka mo lu ngela lika zeo. (Mu bale Isaya 65:13, 14; Malaki 3:18.) Kabakalañi? Kabakala kuli Bibele i lu taluseza hande libaka batu ha ba li mwa muinelo o ba li ku ona, mi lu itukiselize hande ku talimana ni matata a mwa bupilo. Kacwalo ha lu bilaeli hahulu ka za kwapili. Ku ba balapeli ba Jehova ku lu sileleza kwa mihupulo ye fosahalile ye si ka toma fa Mañolo, kwa likezo ze maswe, ni kwa matata a tahiswa ki ze cwalo. Kacwalo, batu ba mwa puteho ya Sikreste ba na ni kozo ye ba si na ba bañwi.—Isa. 48:17, 18; Mafil. 4:6, 7.

7 Ku na ni mitala ye kona ku lu tusa ku itebuha silelezo ye ba ikola batu ba ba sebeleza Jehova ili ye ba si na ba ba sa mu sebelezi. Mitala ye ya kona ku lu susueza ku nyakisisa mihupulo ya luna ni likezo za luna, ni ku bona haiba lu tokwa ku sebelisa hahulu likelezo za Mulimu, ili ze lukiselizwe ku lu sileleza.—Isa. 30:21.

“Mautu A ka A Batile ku Sitatala”

8. Batanga ba Jehova ba tundamezi ku ezañi ku zwa kwa makalelo?

8 Ku zwa feela kwa makalelo, batu ba ba iketezi ku sebeleza Jehova ni ku mu utwa ba tokolomohile ku swalisana hahulu ni batu ba ba sa mu sebelezi. Kaniti, Jehova naa bonisize kuli ne ku ka ba ni toyano mwahalaa balapeli ba hae ni balateleli ba Satani. (Gen. 3:15) Bakeñisa kuli batu ba Mulimu ba kumalezi likuka za hae, ba ezize lika ka ku shutana ni batu ba bañwi. (Joa. 17:15, 16; 1 Joa. 2:15-17) Hañata ku eza cwalo haki ko ku bunolo. Mane ka linako ze ñwi, ba bañwi mwahalaa batu ba Jehova ba kakanyize taba ya kuli ku pila ka buitomboli ku na ni tuso.

9. Mu taluse butata bwa naa kopani ni bona muñoli wa Samu 73.

9 Yo muñwi wa batanga ba Jehova ya naa kalile ku kakanya ka za haiba naa ezize liketo ze nde ne li muñoli wa Samu 73, ili yo mwendi naa li wa lusika lwa Asafi. Walisamu naa buzize libaka ba ba maswe ha ba bonahalanga kuli ba kondisa za bona, ba tabile, mi ba onyoka,  hailifo batu ba bañwi ba ba satalala ku sebeleza Mulimu ba tahelwa ki litiko ni matata.—Mu bale Samu 73:1-13.

10. Ki kabakalañi litaba za naa bulezi walisamu ha li li za butokwa ku mina?

10 Kana se mu kile mwa ipuza lipuzo ze swana sina za naa ñozi walisamu? Haiba ku cwalo, ha mu tokwi ku ikutwa ku ba ni mulatu kamba ku nahana kuli tumelo ya mina i sweli ya fokola. Mane batanga ba Jehova ba bañwi, ku kopanyeleza ni ba naa itusisize Jehova ku ñola Bibele, ba kile ba ba ni mihupulo ye swana ni ya walisamu yo. (Jobo 21:7-13; Samu 37:1; Jer. 12:1; Hab. 1:1-4, 13) Kaniti, batu bote ba ba lata ku sebeleza Jehova ba swanela ku nahanisisa ni ku lumela kalabo ya puzo ye: Kana ku sebeleza Mulimu ni ku mu utwa ki yona nto ya butokwa ye lu swanela ku eza? Puzo ye i swalisana ni taba ya naa zusize Satani mwa simu ya Edeni. Mi kalabo ya puzo ye ki ya butokwa kwa ku tatulula taba ya kuli ya na ni tukelo ya ku busa pupo kaufela ki mañi. (Gen. 3:4, 5) Kacwalo kaufelaa luna lu swanela ku nyakisisa taba ya naa bulezi walisamu. Kana lwa swanela ku shwela muna baikuhumusi ba ba maswe ba ba bonahala ku pila hande? Kana lwa swanela ku “sitatala” mwa sebelezo ya luna ku Jehova ni ku likanyisa mupilelo wa bona? Seo ki sona luli sa bata Satani kuli lu eze.

11, 12. (a) Walisamu naa tuhezi cwañi ku kakanya, mi lu itutañi kwa taba yeo? (b) Ki sika mañi se si mi tusize ku ba ni mubonelo o swana ni wa naa bile ni ona walisamu hasamulaho?

11 Walisamu naa tusizwe kiñi kuli a tuhele ku kakanya? Niha naa itumelezi kuli naa batile ku sitatala ni ku tuhela ku eza ze lukile, walisamu naa cincize mubonelo wa hae ha naa keni mwa “Sibaka se si kenile sa Mulimu”—fo ki ku talusa kuli, ha naa swalisani ni batu ba Mulimu mwa tabernakele kamba tempele ya Hae, ni ha naa kengeyezi mulelo wa Mulimu. Kacwalo walisamu naa iponezi hande kuli naa sa lati ku ba ni mafelelezo a swana ni a ba ba maswe. Naa iponezi kuli mupilelo wa bona ni liketo za bona mwa bupilo ne li ba beya mwa “mabaka mo ku telela.” Walisamu naa lemuhile kuli batu kaufela ba ba izamaela kwahule ni Jehova, ba tamehile ku feliswa ka ku “saba,” ili ku talusa kuli ba ka yundiswa ka sipundumukela, kono ba ba sebeleza Jehova bona ba ka tusiwa. (Mu bale Samu 73:16-19, 27, 28.) Ku si na ku kakanya, mu iponezi buniti bwa manzwi ao. Batu ba bañata ba tabela ku ipilela ni ku sa kuteka milao ya Mulimu, kono ze zwa mwa mupilelo o cwalo ha ku na ya kona ku li picuka.—Magal. 6:7-9.

12 Kiñi se siñwi se lu ituta kwa taba ya walisamu? Naa fumani silelezo ni butali mwahalaa batu ba Mulimu. Naa kalisize ku nahana hande ha naa ile kwa sibaka sa ku lapelela teñi Jehova. Ka ku swana, ni kacenu lwa kona ku fumana baelezi ba ba butali ni ku ikola lico ze nde za moya kwa mikopano ya puteho. Ki lona libaka Jehova ha bulelela batanga ba hae kuli ba fumanehange kwa mikopano ya Sikreste. Teñi ko, ba ka ikutwa ku susuezwa mi ba ka tusiwa kuli ba ezange lika ka butali.—Isa. 32:1, 2; Maheb. 10:24, 25.

Mu Kete Hande Balikani ba Mina

13-15. (a) Dina naa ipumani mwa butata bufi, ili ku bonisa buniti bwa taba ifi? (b) Ki kabakalañi ku swalisana ni Bakreste ka luna ha ku li ko ku sileleza?

13 Mutala wa mutu ya naa keni mwa butata bakeñisa ku eza siango ni balikani ba lifasi, ki wa Dina mwanaa Jakobo wa musizana. Likande le li bulela ka za hae le li mwa Genese li talusa kuli naa na ni mukwa wa ku ezanga siango ni bana ba basizana ba Makanana ba mwa sibaka mo ne lu pila lubasi lwa hae. Makanana ne ba sa lateleli likuka ze pahami za muzamao ze swana ni ze ne ba latelela balapeli ba Jehova. Mane lika ze ba fumani bapumbuli li paka kuli likezo za Makanana ne li tahisize kuli mwa naha ya bona ku ate bulapeli bwa milimu ya maswaniso, mizamao ye maswe, bulapeli bwa buhule bo bu maswe-maswe, ni mifilifili. (Ex. 23:23; Liv. 18:2-25; Deut. 18:9-12) Ha mu hupule za naa ipumani ku zona Dina bakeñisa ku swalisana ni batu bao.

 14 Muuna ya bizwa Sikemi ya naa pila mwa sibaka seo ya taluswa kuli “naa kutekiwa hahulu mwa lusika lwa ndatahe kaufela,” a bona Dina mi “a mu nga, a fosa ni yena, a mu sinya.” (Gen. 34:1, 2, 19) Bo ne li bumai bo butuna. Kana mu hupula kuli Dina naa nahanile kuli nto ye cwalo ya kona ku mu ezahalela? Mwendi naa bata feela ku eza bulikani ni mikulwani ba mwa sibaka seo ili ba naa bona kuli ha ba koni ku mu tiseza kozi. Kono Dina naa ipumile luli.

15 Lu itutañi kwa taba yeo? Lu ituta kuli ha lu koni ku swalisana ni batu ba ba si balumeli ni ku sepa kuli ha lu na ku ipumana mwa likozi ze tahiswa ki ku eza cwalo. Mañolo a bulela kuli “litwaelano ze maswe li sinya mikwa ye minde.” (1 Makor. 15:33) Kono ku swalisana ni batu ba ba na ni tumelo ye swana ni ya mina, ba ba latelela likuka ze pahami za muzamao ze mu latelela ni mina, ni ba ba lata Jehova sina mina kwa mi sileleza. Liango ze nde ze cwalo li ka mi susueza ku eza ka butali.—Liprov. 13:20.

“Mu Tapisizwe”

16. Muapositola Paulusi naa buleziñi ka za batu ba bañwi ba mwa puteho ya Korinte?

16 Puteho ya Sikreste i tusize batu ba bañata ku ikenisa kwa likezo ze masila. Muapositola Paulusi ha naa ñolezi puteho ya mwa Korinte liñolo la hae la pili, naa bulezi ka za licinceho ze ne ba ezize Bakreste ba mwa puteho yeo ilikuli ba pile ka ku lumelelana ni likuka za Mulimu. Ba bañwi ne ba li mahule, ba ba lapela milimu, babuki, ba kalombe, masholi, matahwa, ni cwalo-cwalo. Paulusi naa ba bulelezi kuli: “Kono mu tapisizwe.”—Mu bale 1 Makorinte 6:9-11.

17. Ku pila ka ku lumelelana ni likuka za Bibele ku cincize cwañi bupilo bwa batu ba bañata?

17 Batu ba ba si na tumelo ba tokwile likuka ze nde za ku latelela. Ba ikezeza lika mo ba latela, kamba ba likanyisa feela mizamao ye maswe ya batu ba bañwi, sina ba bañwi ba mwa Korinte mo ne ba ezezanga pili ba si ka ba kale balumeli. (Maef. 4:14) Kono zibo ye nepahezi ya Linzwi la Mulimu ni milelo ya hae, i na ni maata a ku cinca bupilo bwa batu kaufela ba ba sebelisa Mañolo. (Makolo. 3:5-10; Maheb. 4:12) Batu ba bañata ba ba li mwa puteho ya Sikreste kacenu ba kona ku mi taluseza kuli ba si ka ituta kale likuka za Jehova ze lukile ni ku kala ku li sebelisa, ne ba pila mutakafululele. Kono ne ba sa fumani mwangalwa mwa bupilo. Kozo ne ba i fumani feela ha ne ba kalile ku swalisana ni batu ba Mulimu ni ku pila ka ku lumelelana ni likuka za Bibele.

18. Kalibe yo muñwi naa ipumani mwa muinelo mañi, ili ku bonisa buniti bwa taba ifi?

18 Kono batu ba bañwi be ne ba iketezi ku siya sibaka se si si na likozi, yona puteho ya Sikreste, ba inyaza hahulu kuli ne ba si ka eza keto ye nde. Kaizeli ya bizwa Tanya * u talusa kuli ha naa hula naa “itutanga niti,” kono ha naa li wa lilimo ze 16, a siya puteho ni ku “ndongwama za lifasi.” Ze ñwi za ze ne zwile mwateñi ne li kuli naa filwe mba mi a i sulula. Cwale kaizeli yo u talusa kuli: “Ni ikutwanga hahulu bumaswe kabakala ze ne ni ezize mwa lilimo ze talu ze ne ni li kwande a puteho, mi maikuto ao ha na ku fela. Nto ye zwelapili ku ni kataza mwa munahano kikuli ne ni bulaile mwanaka ya naa si ka pepwa. . . . Ba banca kaufela ba ba lakaza kuli kambe ba ‘lika’ za mwa lifasi nihaiba feela hanyinyani, ni ba bulelela kuli: ‘Mu si ke mwa lika!’ Mu kona ku ikutwa munyaka kwa makalelo, kono mafelelezo a teñi a maswe. Ha ku na ze mu kona ku  fumana mwa lifasi le kwandaa feela matomola. Na ziba. Ne ni li mwateñi. Mu ine mwa kopano ya Jehova! Ki yona feela nzila ye mu kona ku fumana ka yona tabo mwa bupilo.”

19, 20. Ki silelezo ifi ye lu fumana mwa puteho ya Sikreste, mi lu i fumana cwañi?

19 Mu nahane feela ze ne mu ka ipumana ku zona ha ne mu ka siya sibaka sa silelezo, yona puteho ya Sikreste. Batu ba bañata ha ba latangi nihaiba ku nahana ka za mupilelo wa bona o si na tuso o ne ba pila ka ona pili ba si ka amuhela kale niti. (Joa. 6:68, 69) Mwa kona ku zwelapili ku ba mwa buiketo ni ku silelezwa kwa manyando ni matomola a atile mwa lifasi la Satani ka ku swalisana hahulu ni mizwale ni likaizeli ba mina ba Sikreste. Ku swalisana ni bona ni ku fumanehanga kamita kwa mikopano ya puteho ku ka zwelapili ku mi hupulisa bunde bwa likuka za Jehova ze lukile, mi ku ka mi susueza ku pila ka ku lumelelana ni likuka zeo. Mu na ni mabaka a utwahala a ku ‘itumela ku Jehova mwa kopano ye tuna,’ sina mwa naa ezelize walisamu.—Samu 35:18.

20 Ka mabaka a shutana-shutana, Bakreste kaufela ba ipumananga mwa miinelo ye tahisanga kuli ku ba bele taata ku zwelapili ku sepahala. Ha ba li mwa miinelo ye cwalo, mwendi ba kona ku tokwa feela mutu ya ka ba bonisa nzila ye lukile. Mina hamohocwalo ni puteho kaufela, mu kona ku ezañi kuli mu tuse balumeli ka mina mwa linako ze cwalo? Taba ye tatama i ka nyakisisa mo mu kona ‘ku tiiseza [mizwale ba mina] lipilu ni ku ba yahisa.’—1 Mates. 5:11.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 18 Libizo li cincizwe.

Mu Kona ku Alaba Cwañi?

• Lu itutañi ku ze ne ezahezi ku muñoli wa Samu 73?

• Lu itutañi ku ze ne ezahezi ku Dina?

• Ki kabakalañi ha mu kona ku fumana silelezo mwa puteho ya Sikreste?

[Lipuzo za Tuto]

[Maswaniso a fa likepe 7]

Mu tapele mwa sibaka se si si na likozi; mu ine mwa puteho!