Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mwa Amuhelwa Mwa Nzila ya Bupilo ye Nde Hahulu!

Mwa Amuhelwa Mwa Nzila ya Bupilo ye Nde Hahulu!

 Mwa Amuhelwa Mwa Nzila ya Bupilo ye Nde Hahulu!

“Niha lu pila, niha lu shwa, lu ba [Jehova].”—MARO. 14:8.

1. Jesu naa lutileñi ka za nzila ya bupilo ye nde hahulu?

JEHOVA u bata kuli lu be ni bupilo bo bunde hahulu. Batu ba kona ku pila ka linzila ze shutana-shutana, kono ku na ni feela nzila iliñwi ye nde hahulu. Nzila ye nde hahulu ye lu kona ku pila ka yona bupilo bwa luna ki ka ku pila ka ku lumelelana ni ze mwa Linzwi la Mulimu ni ku ituta ku Mwanaa hae, yena Jesu Kreste. Jesu naa lutile balateleli ba hae ku lapela Mulimu ka moya ni ka niti, mi naa ba file musebezi wa ku luta batu kuli ba be balutiwa. (Mat. 28:19, 20; Joa. 4:24) Ha lu pila ka ku lumelelana ni litaelo za Jesu, lu tabisa Jehova mi lu ikola limbuyoti za Hae.

2. Batu ba bañata mwa lilimo za mwanda wa pili ne ba ngile cwañi lushango lwa Mubuso, mi ne ku talusañi ku ba ba “Nzila ya Mulena”?

2 Batu ba ba ikokobeza ha ba ba balumeli ni ku kolobezwa, lu na ni mabaka a utwahala a ku ba bulelela kuli, “Mwa amuhelwa mwa nzila ya bupilo ye nde hahulu!” Mwa lilimo za mwanda wa pili, likiti-kiti za batu ba ne ba zwa mwa macaba a shutana-shutana ne ba amuhezi niti mi ne ba bonisize bupaki fapilaa nyangela bwa kuli se ba li balapeli ba Mulimu ka ku kolobezwa. (Lik. 2:41) Balutiwa ba makalelo bao ne li ba “Nzila ya Mulena.” (Lik. 9:2; 19:23) Pulelo yeo ne i swanela kakuli batu ba ne ba bile balateleli ba Kreste ne ba kumalezi mupilelo o ne u tomile fa ku ba ni tumelo ku Jesu Kreste ni ku likanyisa mutala wa hae.—1 Pit. 2:21.

3. Ki kabakalañi batu ba Jehova ha ba kolobezwanga, mi ku nwelisizwe ba bakai mwa lilimo ze lishumi ze felile?

3 Musebezi wa ku luta batu kuli ba be balutiwa se u eziwa hahulu mwa mazazi a, a maungulo, mi ka nako ya cwale u eziwa mwa linaha ze fitelela 230. Mwahalaa lilimo ze lishumi ze felile, batu ba ba fitelela 2,700,000 ba ezize katulo ya ku sebeleza Jehova ni ku kolobezwa ili ku bonisa buineelo bwa bona ku yena. Palo yeo i bonisa kuli sunda ni sunda ku kolobezwanga batu ba ba fitelela 5,000 ka avareji! Katulo ya ku kolobezwa i tomile fa lilato la ku lata Mulimu, zibo ya Mañolo, ni tumelo ya ku lumela za luta Mañolo. Kolobezo  ki nto ya butokwa hahulu mwa bupilo bwa luna, kakuli ki yona makalelo a ku ba ni bulikani bo bunde ni Jehova. Hape ki sisupo sa kuli lu na ni buikolwiso bwa kuli u ka lu tusa kuli lu mu sebeleze ka busepahali, sina feela mwa naa tuselize batanga ba hae ba ba sepahala ba kwaikale ku zamaya mwa nzila ya hae.—Isa. 30:21.

Ki Kabakalañi ha mu Swanela ku Kolobezwa?

4, 5. Mu bulele ze ñwi za limbuyoti ze mu ka fumana ka ku kolobezwa.

4 Mwendi mu itutile ka za Mulimu, mu ezize licinceho mwa bupilo bwa mina, mi cwale se mu li muhasanyi ya si ka kolobezwa. Mwa babazwa kabakala zwelopili ye cwalo. Kono kana mu ineezi ku Mulimu ka tapelo, mi kana mu lela ku kolobezwa? Ku zwa ku ze mu itutile mwa Bibele, mwendi mwa ziba hande kuli nto ye mu swanela ku iyakatwa hahulu mwa bupilo bwa mina ki ku lumbeka Jehova, isiñi ku bata feela ku itabisa kamba ku ipatela bufumu. (Mu bale Samu 148:11-13; Luka 12:15) Kacwalo, ki lifi ze ñwi za limbuyoti ze mu ka fumana ka ku kolobezwa?

5 Ka ku ba Mukreste ya ineezi, bupilo bwa mina bu ka ba ni mulelo o butokwa hahulu. Mu ka taba bakeñisa kuli mu eza tato ya Mulimu. (Maro. 12:1, 2) Moya o kenile wa Jehova u ka mi tusa ku bonisa tulemeno to tu swana ni twa Mulimu to tu cwale ka kozo ni tumelo. (Magal. 5:22, 23) Mulimu u ka alaba litapelo za mina ni ku fuyaula buikatazo bwa mina bwa ku pila ka ku lumelelana ni Linzwi la hae. Mu ka ba ni tabo mwa bukombwa, mi ku pila ka nzila ye tabisa Mulimu ku ka tiisa sepo ya mina ya bupilo bo bu sa feli. Ku tuha fo, ku ineela ni ku kolobezwa ku ka bonisa kuli luli mu bata ku ba yo muñwi wa Lipaki za Jehova.—Isa. 43:10-12.

6. Kolobezo ya luna i bonisañi?

6 Ha lu ineela ku Mulimu ni ku kolobezwa, lu bonisa nyangela kuli lu ba Jehova. Muapositola Paulusi naa ñozi kuli: ‘Kakuli ku luna ha ku na ya ipilela, mi ha ku na ya ishwela. Kono ha lu pila, lu pilela Jehova; mi ha lu shwa lu shwela Jehova. Mi cwale niha lu pila, niha lu shwa, lu ba Jehova.’ (Maro. 14:7, 8) Mulimu u lu kutekile ka ku lu fa tukuluho ya ku iketela. Ha lu ikatulela ka ku tiya ku ndongwama nzila ye ya bupilo bakeñisa kuli lu lata Mulimu, lu tabisa pilu ya hae. (Liprov. 27:11) Kolobezo ya luna ki sisupo se si bonisa buineelo bwa luna ku Mulimu ni ku bonisa nyangela kuli Jehova ki yena Mubusi wa luna. I bonisa kuli lu ketile ku yema kwa lineku la hae mwa taba ya bubusi bwa pupo kamukana. (Lik. 5:29, 32) Mi Jehova ni yena u ka lu lwanela. (Mu bale Samu 118:6.) Kolobezo hape i kwalula nzila ya kuli lu amuhele limbuyoti ze ñwi ze ñata za kwa moya mwa nako ya cwale ni ya kwapili.

Ba ba Kolobelizwe ba Ikola Swalisano ye Lilato ye Mwahalaa Mizwale

7-9. (a) Jesu naa sepisizeñi batu ba ne ba siile lika kaufela ni ku mu latelela? (b) Sepiso ya Jesu ye ñozwi kwa Mareka 10:29, 30 i sweli ku talelezwa cwañi?

7 Muapositola Pitrosi naa ize ku Jesu: “A ku bone, luna lu tuhezi linto kaufela mi lu ku  latelezi. Ku ka ba cwañi ku luna?” (Mat. 19:27) Pitrosi naa bata ku ziba zeo yena ni balutiwa ba bañwi ba Jesu ne ba ka fumana kwapili. Ne ba ezize buitomboli bo butuna kuli ba ifane ka ku tala kwa musebezi wa ku kutaza Mubuso. (Mat. 4:18-22) Jesu naa ba sepisizeñi?

8 Ka ku ya ka taba ya Mareka ye swana ni ya naa ñozi Mateu, Jesu naa bonisize kuli balutiwa ba hae ne ba ka ba kalulo ya mizwale ba ba swalisani ka moya. Naa bulezi kuli: “Ku bao kamukana ba ba tuhezi ndu, kamba banabahabo, kamba likaizeli, nihaiba maa bona, kamba ndataa bona, kamba bana, kamba masimu, kabakala ka ni la Evangeli, ha ku na nihaiba a li muñwi ku bona ya ka tokwa ku amuhela mwa nako ya cwale, lika ze mwanda ku si li siñwi se ba siile, ili mandu, ni banabahabo, ni likaizeli, ni bo-maa bona, ni bana, ni masimu, hamoho ni ku nyandiswa; mi mwa linako ze taha, bupilo bo bu sa feli.” (Mare. 10:29, 30) Bakreste ba mwa lilimo za mwanda wa pili, ba ba cwale ka Lidia, Akila, Prisila, ni Gayusi nee li ba bañwi ba batu ba ne ba file balumeli sina bona “mandu” ni ku ba “banabahabo, ni likaizeli, ni bo-ma” kwa balumeli bao, sina mwa naa sepiselize Jesu.—Lik. 16:14, 15; 18:2-4; 3 Joa. 1, 5-8.

9 Za naa bulezi Jesu li talelezwa hahulu kacenu. “Masimu” e ba siya balateleli ba hae a supa kwa mipilelo ye ba itatela ku siya batu ba bañata ba ba cwale ka balumiwa, lilama za lubasi lwa Betele, batanga ba ba sebeleza mwa linaha li sili, ni ba bañwi, kuli ba zwisezepili za Mubuso mwa linaha ze shutana-shutana. Mizwale ni likaizeli ba bañata ba siile mandu a bona kuli ba nolofaze mupilelo wa bona, mi lu banga ba ba tabile ku utwa ze bonwi za bona ze bonisa mo Jehova a ba babalelezi ni mo sebelezo ya bona ku yena i ba tahiselize tabo. (Lik. 20:35) Ku tuha fo, batanga ba Jehova kaufela ba ba kolobelizwe ba kona ku ikola mbuyoti ya ku “[bata] pili mubuso wa Mulimu ni Ku Luka kwa Hae” sina kalulo ye ñwi ya ze ba eza Bakreste ba ba swalisani mwa lifasi kaufela.—Mat. 6:33.

Ku Silelezwa Mwa “Mukunda”

10, 11. “Mukunda wa Muambakani-ya-Pahami” ki nto mañi, mi lu kona ku kena cwañi ku wona?

10 Buineelo ni kolobezo hape li tahisa mbuyoti  ye ñwi ye tuna—ili yona tohonolo ya ku yaha mwa “mukunda wa Muambakani-ya-Pahami.” (Mu bale Samu 91:1.) Mukunda wo ki sibaka sa swanisezo sa buiketo ni silelezo—ili muinelo wa ku silelezwa kwa likozi za kwa moya. Sibaka seo ki “mukunda” bakeñisa kuli batu ba ba si na kutwisiso ya kwa moya ni ba ba sa sepi Mulimu ha ba si zibi. Ha lu pila ka ku lumelelana ni buineelo bwa luna ni ku sepa Jehova ka ku tala, ku swana inge lu mu taluseza kuli: ‘Ki Wena mapilelo a ka ni sisabelo sa ka, ki Wena Mulimu wa ka ye ni sepile.’ (Samu 91:2) Jehova Mulimu u ba mapilelo a luna a silelelizwe. (Samu 91:9) Kana ku na ni sibaka se siñwi se sinde ku fita seo?

11 Ku kena mwa “mukunda” wa Jehova hape ku talusa kuli lu fuyauzwi ka ku fiwa tohonolo ya ku ba ni silikani ni yena. Ku kena mwa mukunda wo ku kalisanga ka ku ineela ni ku kolobezwa. Mi kihona cwale lu tiisa silikani sa luna ni Mulimu ka ku sutelela ku yena ka ku itutanga Bibele, ku lapelanga ku yena ka pilu kaufela, ni ka ku mu utwa ka ku tala. (Jak. 4:8) Ha ku na mutu ya kile a ba bukaufi hahulu ni Jehova ku fita Jesu, ili yo sepo ya hae ku Mubupi ha i si ka fokola ni kamuta. (Joa. 8:29) Kacwalo, ni kamuta lu si ke lwa kakanya Jehova kamba takazo ya hae ni maata a hae a ku lu tusa ku taleleza buitamo bwa luna bwa buineelo. (Muek. 5:4) Litukiso za kwa moya zeo Mulimu a ezelize batu ba hae ki bupaki bo bu sa konwi ku latulwa bwa kuli wa lu lata luli ni kuli u bata kuli lu kondise mwa ku mu sebeleza.

Mu Itebuhe Muinelo wa Kozo ni Swalisano O lu Ikola

12, 13. (a) Ki muinelo mañi o lu ikola? (b) Lu kona ku tusa cwañi batu ba banca mwa tumelo?

12 Buineelo ni kolobezo hape li kwalula nzila ya kuli lu be mwa muinelo wa kozo ni swalisano o ba ikola balapeli ba Jehova. Wo ki muinelo o ipitezi o lu ikola ni balumeli sina luna ba ba pila ka kozo ni Jehova Mulimu ni yo muñwi ku yo muñwi. (Samu 29:11; Isa. 54:13) Mwa lifasi le, ha ku na nto ye kona ku bapanywa kwa muinelo wa kozo ni swalisano o lu ikola. Taba yeo ya iponelwanga hande sihulu kwa mikopano ya macaba, ko mizwale ni likaizeli ba luna ba ba zwa kwa linaha ze ñata, lipuo, ni lisimuluho ze shutana ba kopananga hamoho ka kozo, ka swalisano, ni ka lilato la Sikreste.

13 Muinelo wa kozo ni swalisano o lu ikola u shutanela kwahule ni miinelo ye maswe ye li teñi mwa lifasi kacenu. (Mu bale Isaya 65:13, 14.) Ka ku shaela lushango lwa Mubuso, lu na ni tohonolo ya ku mema ba bañwi kuli ba tahe mwa muinelo wa kozo ni swalisano o lu ikola. Hape lu na ni tohonolo ya ku tusa batu ba ba sa zo kalisa ku swalisana ni puteho, ili ba ba ka tusiwa ka ku ba twaeza mwa bukombwa. Haiba lu kupiwa ki maeluda, lu kana lwa ba ni tohonolo ya ku tusa batu ba banca mwa tumelo, sina mo ne ba ezelize bo Akila ni Prisila ba ne ba taluselize Apolosi “Nzila ya Mulimu, ku fita mwa naa i zibela pili.”—Lik. 18:24-26.

Mu Zwelepili ku Ituta ku Jesu

14, 15. Lu na ni mabaka mañi a utwahala ha lu swanela ku zwelapili ku ituta ku Jesu?

14 Lu na ni mabaka a utwahala ha lu swanela ku zwelapili ku ituta ku Jesu. Jesu a si ka ba kale mutu wa fa lifasi, naa tandile lilimo ze ñata-ñata ze lu sa koni ku ziba palo ya zona inzaa sebeza ni Ndatahe. (Liprov. 8:22, 30) Naa ziba kuli nzila ya bupilo ye nde hahulu i tomile fa ku sebeleza Mulimu ni ku paka niti. (Joa. 18:37) Jesu naa ziba hande kuli nzila kaufela ya bupilo isili kwandaa ya ku sebeleza Mulimu ki ya buitati ni ya makutelakaufi. Naa ziba kuli naa ka likiwa hahulu ni ku bulaiwa. (Mat. 20:18, 19; Maheb. 4:15) Ka ku ba yena ye lu likanyisa, naa lu lutile mo lu kona ku bela ni busepahali ka nako kaufela.

15 Jesu a mano kolobezwa, Satani naa mu likile ilikuli a tuhele nzila ya bupilo ye nde hahulu—kono naa palezwi. (Mat. 4:1-11) Taba ye i lu luta kuli, ku si na taba ni za eza Satani, lwa kona ku zwelapili ku sepahala. Ku bonahala kuli Satani u ndongwamanga hahulu batu ba ba bata ku kolobezwa hamohocwalo ni ba ba sa zo kolobezwa. (1 Pit. 5:8) Twaniso i kona ku zwelela kwa banabahabo luna ba ba kana ba ikutwa kuli ba bata ku lu tusa, kono ili ba ba eza cwalo kabakala litaba ze maswe ze ba bulelezwi ka za Lipaki za Jehova. Niteñi, miliko ye cwalo i lu fa kolo ya ku bonisa tulemeno to tunde twa Sikreste, to tu cwale ka  likute ni maseme ha lu alaba lipuzo ni ku fa bupaki. (1 Pit. 3:15) Kacwalo, ku ipumana mwa miinelo ye cwalo, ku kona ku tusa hahulu batu ba ba lu teeleza.—1 Tim. 4:16.

Mu Kumalele Nzila ya Bupilo ye Nde Hahulu!

16, 17. (a) Ki lika mañi ze talu ze ba tokwa batu kuli ba pile ze fumaneha kwa Deuteronoma 30:19, 20? (b) Jesu, Joani, ni Paulusi ne ba yemezi cwañi za naa ñozi Mushe?

16 Lilimo ze bato ba 1,500 pili Jesu a si ka taha kale fa lifasi, Mushe naa susuelize Maisilaele ku keta nzila ya bupilo ye nde hahulu, ye ne i li teñi ka nako yeo. Naa ize: “Kacenu ni biza lihalimu ni lifasi kuli li be lipaki ku mina, li pake kuli: Ni beile fapilaa hao bupilo ni lifu, ni beile mbuyoti ni sikuto. Hakulicwalo, iketele bupilo kuli u pile, wena ni baikulu ba hao. Iketele ku lata Muñaa Bupilo Mulimu wa hao, ku utwa linzwi la hae ni ku mu kumalela.” (Deut. 30:19, 20) Maisilaele ne ba si ka sepahala ku Mulimu, kono lika ze talu za naa bulezi Mushe ze ba tokwa batu kuli ba pile ha li si ka cinca. Ne li kutezwi ku bulelwa ki Jesu ni ba bañwi.

17 Sapili, lu swanela ku ‘lata Muñaa Bupilo Mulimu wa luna.’ Lu bonisa kuli lwa lata Mulimu ka ku eza lika ze lumelelana ni linzila za hae ze lukile. (Mat. 22:37) Sa bubeli, lu swanela ku ‘utwa linzwi la Jehova’ ka ku ituta Linzwi la Mulimu ni ku mamela litaelo za hae. (1 Joa. 5:3) Ku eza cwalo ku tokwa kuli lu fumanehange kamita kwa mikopano ya Sikreste, ko ku nyakisiswanga litaba za mwa Bibele. (Maheb. 10:23-25) Sa bulalu, lu swanela ku ‘kumalela Jehova.’ Ku si na taba ni ze lu ka kopana ni zona, kamita lu zweleñipili ku ba ni tumelo ku Mulimu ni ku latelela Mwanaa hae.—2 Makor. 4:16-18.

18. (a) Kwamulaho ka 1914, magazini ya The Watch Tower ne i talusize cwañi niti? (b) Lu swanela ku ikutwa cwañi ka za liseli la niti kacenu?

18 Kaniti, lu fumana mbuyoti ye tuna ha lu pila ka ku lumelelana ni niti ya Bibele! Ka 1914, taba ya butokwa ye, ne i hatisizwe mwa magazini ya The Watch Tower: “Kana ha lu batu ba ba fuyauzwi, ni ba ba tabile? Kana haki niti kuli Mulimu wa luna wa sepahala? Haiba ku na ni mutu ya ziba tuto ye fita ye, a i latelele. Haiba yo muñwi ku mina a fumana tuto ye nde ku fita ye, lu sepa kuli mu ka lu taluseza. Ha ku na nto ye ñwi ye lu fumani, ye nde ku fita ze lu fumani mwa Linzwi la Mulimu. . . . Ha lu koni ku talusa kozo, tabo ni mbuyoti yeo zibo ye utwahala ka za Mulimu wa niti i tahisize mwa lipilu ni mwa bupilo bwa luna. Litaba ze bulela ka za Butali, Katulo ye Lukile, Maata ni Lilato la Mulimu li kolwisa ka ku tala ze li tokwa lipilu ni minahano ya luna. Ha lu sa zwelapili ku bata. Ha ku na nto ye ñwi ye lu bata kwandaa ku bata feela ku utwisisa ka ku tala Taba ye makaza ye.” (The Watch Tower, December 15, 1914, makepe 377-378) Buitebuho bwa luna kwa liseli la kwa moya ni niti ha bu si ka cinca. Mane ka nako ya cwale se lu na ni mabaka a mañata a tahisa kuli lu tabe kabakala kuli lu ‘zamaya mwa liseli la Muñaa Bupilo.’—Isa. 2:5; Samu 43:3; Liprov. 4:18.

19. Ki kabakalañi batu ba ba fitile ku ze konisa za ku kolobezwa ha ba sa swaneli ku zina-zina ku nga muhato wo?

19 Haiba mu bata ku ‘zamaya mwa liseli la Muñaa Bupilo’ kono ha mu si ka ba kale Mukreste ya ineezi ni ya kolobelizwe, mu si ke mwa zina-zina ku eza cwalo. Mu eze mo mu konela kaufela kuli mu fite ku ze tokwahala za mwa Bibele za kuli mu kolobezwe—ili yona nzila ye nde ya ku bonisa ka yona buitebuho ku zeo Mulimu ni Kreste ba lu ezelize. Mu fe Jehova liluwo la mina la butokwa hahulu—bona bupilo bwa mina. Mu bonise kuli mu bata ku eza tato ya Mulimu ka ku latelela Mwanaa hae. (2 Makor. 5:14, 15) Ku si na ku kakanya, yeo ki yona nzila ya bupilo ye nde hahulu!

Mu Kona ku Alaba Cwañi?

• Kolobezo ya luna ki sisupo sañi?

• Ku ineela ku Mulimu ni ku kolobezwa ku tahisa limbuyoti mañi?

• Ki kabakalañi ku ituta ku Jesu ha ku li kwa butokwa hahulu?

• Kiñi ze ka lu tusa ku kumalela nzila ya bupilo ye nde hahulu?

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 25]

Kolobezo ya mina i bonisa kuli mu ketile nzila ya bupilo ye nde hahulu

[Maswaniso a fa likepe 26]

Kana mu silelelizwe mwa “mukunda”?