Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana mu Nga Jehova Sina Ndataa Mina?

Kana mu Nga Jehova Sina Ndataa Mina?

 Kana mu Nga Jehova Sina Ndataa Mina?

YO MUÑWI wa balutiwa ba Jesu ha naa mu kupile kuli, “Mulena, u lu lute ku lapela,” Jesu naa alabile kuli: “Ha mu lapela, mu bulele, mu li: Ndate, Libizo la hao a li be le li kenile.” (Luka 11:1, 2) Jesu naa kona ku ama ku Jehova ka ku itusisa malumbatina a mande a cwale ka “Ya-Maata-Kaufela,” “Muluti yo Mutuna,” “Mubupi,” “Yo Muhulu wa Mazazi,” ni “Mulena wa kamita.” (Gen. 49:25; Isa. 30:20, NW; 40:28; Dan. 7:9; 1 Tim. 1:17) Kono Jesu naa ketile ku itusisa linzwi la “Ndate.” Kabakalañi? Mwendi ki kabakala kuli u bata kuli lu atumele ya Pahami mwa pupo kaufela sina mwana yo munyinyani mwa atumelelanga ndate ya lilato.

Niteñi, batu ba bañwi ba fumana taata ku nga Mulimu sina Ndataa bona. Mukreste ya bizwa Atsuko * u itumelela kuli: “Ka lilimo ze ñata ku zwa fo ni kolobelezwa, ne ku ni bezi taata ku sutelela ku Jehova ni ku lapelanga ku yena sina Ndate.” Ha talusa libaka le ne li mu tahiselize butata bo, u li , “Ha ni hupuli nako yeo bondate ba kile ba ni bonisa lilato.”

Mwa mazazi a taata a, a maungulo, “lilato la taho” leo mutu a libelela ku boniswa ki bo ndatahe ha li yo luli. (2 Tim. 3:1, 3) Kacwalo, ha ku komokisi batu ba bañwi ha ba na ni maikuto a swana ni a bo Atsuko. Nihakulicwalo, kwa tabisa ku ziba kuli lu na ni mabaka a utwahala ha lu swanela ku nga Jehova sina Ndataa luna ya lilato.

Jehova ki Mufani ya Lilato

Kuli lu nge Jehova sina Ndataa luna, lu swanela ku mu ziba hande. Jesu naa ize: “Ha ku na ya ziba Mwana konji Ndate; hape ha ku na ya ziba Ndate konji Mwana, ni ye a lata Mwana ku mu taluseza Yena.” (Mat. 11:27) Nzila ye nde hahulu ye lu kona ku ziba ka yona mwa inezi Jehova sina Ndate ki ka ku nahanisisa za naa patuluzi Jesu ka za Mulimu wa niti. Kacwalo, ki lika mañi za naa zibahalize Jesu ka za Ndate?

Ka ku lemuha Jehova kuli ki Yena ya mu file bupilo, Jesu naa ize: “Ni pila ka Ndate.” (Joa. 6:57) Ni luna lu bupilwe ki Ndate. (Samu 36:9; Lik. 17:28) Jehova naa susuelizwe kiñi ku fa ba bañwi bupilo? Kana nee si lilato? Kaniti, mpo yeo ya lu file Ndataa luna wa kwa lihalimu i swanela ku tahisa kuli lu mu late.

Nzila ye tuna ka ku fitisisa yeo Mulimu naa bonisize ka yona lilato la hae kwa batu nee li ya ku fa sitabelo sa tiululo sa Jesu. Tiululo yeo i konisa batu ba sibi ku ba ni silikani se sinde ni Jehova ka Mwanaa hae ya latiwa. (Maro. 5:12; 1 Joa. 4:9, 10) Mi kabakala kuli Ndataa luna wa kwa lihalimu wa talelezanga lisepiso za hae, lwa kona ku kolwa kuli batu kaufela ba ba mu lata ni ku mu kuteka, kwapili ba ka ikola “tukuluho ya kanya ya bana ba Mulimu.”—Maro. 8:21.

Ndataa luna wa kwa lihalimu hape wa lu ‘pazulisezanga lizazi la hae’ zazi ni zazi. (Mat. 5:45) Mwendi ha lu hupulangi ni za ku lapelela ku pazula kwa lizazi. Kono lu tokwa hahulu mufutumala wa lona mi lwa ikolanga ona! Ku zwa fo, Ndataa luna ki Mufani yo mutuna ka ku fitisisa, ya ziba ze lu tokwa kwa mubili mane lu si ka mu kupa kale. Kacwalo, kana ne lu si ke lwa eza hande ku banga ni nako ya ku talimisisa ni ku nahanisisa ka buitebuho mo Ndataa luna wa kwa lihalimu a babalelela pupo ya hae?—Mat. 6:8, 26.

Ndataa Luna ki Musilelezi ya Makeke

Mwa bupolofita bwa Isaya, batu ba Mulimu ba kwaikale ne ba sepisizwe kuli: “Malundu  niha ka suta, niha tu ka zikinyeha tulundu, sona sishemo sa ka ku wena ha si na ku suta, ni bulikani bwa ka bwa kozo ha bu na ku zikinyeha, ku bulela Muñaa Bupilo ya ku shwela makeke.” (Isa. 54:10) Tapelo ya naa lapezi Jesu fa busihu bwa hae bwa mafelelezo fa lifasi i koñomeka taba yeo, ya kuli Jehova kaniti ki Musilelezi ya makeke. Jesu naa lapelezi balutiwa ba hae kuli: “Bona ba mwa lifasi; mi na, ni taha ku Wena. Ndate ya Kenile, u buluke ka Libizo la hao boo ni file.” (Joa. 17:11, 14) Jehova u bulukile balateleli ba Jesu mi u zwezipili ku ba sileleza.

Nzila ye ñwi yeo Mulimu a lu sileleza ka yona kwa tushambwe twa Satani kacenu ki ka ku lu fa lico za kwa moya ka nako ye swanela ka “mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso.” (Mat. 24:45) Ku ca lico ze tiisa zeo ki kwa butokwa kuli lu “swale lilwaniso kaufela za Mulimu.” Ka mutala, ha mu nyakisise “tebe ya Tumelo,” ye lu tusa kuli lu “kone ku tima masho kaufela a tuka, a ya maswe.” (Maef. 6:11, 16) Tumelo ya luna i lu sileleza kwa likozi za kwa moya, mi i bonisa kuli lu na ni buikolwiso bwa kuli Ndataa luna u na ni maata a ku lu sileleza.

Lwa kona ku ituta ze ñata ka za makeke a Ndataa luna wa kwa lihalimu ka ku nyakisisa hande mo Mwanaa Mulimu naa sebelisanezi ni ba bañwi ha naa li fa lifasi. Mu lemuhe likande le liñozwi kwa Mareka 10:13-16. Mwa likande leo, ku na ni manzwi a Jesu a naa bulezi kwa balutiwa ba hae, aa li: “Mu tuhele bana ba banyinyani ba tahe ku na.” Banana bao ha ne ba tilo kubukana ku yena, Jesu naa ba kumbatile ka makeke ni ku ba fuyola. Banana bao ba lukela ku ba ba ne ba tabile hahulu! Mi bakeñisa kuli Jesu naa ize: “Ya ni boni, u boni Ndate,” lwa ziba kuli Mulimu wa niti u bata kuli lu tahe ku yena.—Joa. 14:9.

Jehova Mulimu ki yena Simbule se situna sa lilato. Ki Mufani ni Musilelezi yo mutuna ka ku fitisisa, ili ya bata kuli lu sutelele ku yena. (Jak. 4:8) Kacwalo, kaniti Jehova ki yena Ndate yo munde ka ku fitisisa!

Lu Tusiwa Hahulu!

Lu tusiwa hahulu ka ku sepa Jehova sina Ndataa luna wa kwa lihalimu ya lilato ni ya makeke. (Liprov. 3:5, 6) Jesu naa tusizwe ki ku sepa Ndatahe ka ku tala. Kreste naa bulelezi balutiwa ba hae kuli: ‘Ha ni yo ni nosi, kono ni inzi ni Ndate ya ni lumile.’ (Joa. 8:16) Jesu kamita naa na ni buikolwiso bwa kuli Jehova naa mu tusa. Ka mutala, ka nako ya naa kolobezwa, Jesu naa amuhezi manzwi a lilato a kolwisa a zwa ku Ndatahe, ya naa zibahalize kuli: “Yo ki mwana ka ya latiwa, ye ni katelwa.” (Mat. 3:15-17) Mi nakonyana pili a si ka shwa kale, Jesu naa huwelelize kuli: “Ndate, ni beya moya wa ka mwa mazoho a hao.” (Luka 23:46) Jesu naa sa sepile Ndatahe ka ku tiya sina mwa naa mu sepezi pili.

Ni luna lwa kona ku eza cwalo. Ha lu lwanelwa ki Jehova, ki sika mañi hape se lu kona ku saba? (Samu 118:6) Bo Atsuko ba ba bulezwi kwa makalelo, ne ba twaezi ku itinganga fa maata a bona ha ba tahelwa ki matata. Kono ba kalisa ku ituta za bupilo ni bukombwa bwa Jesu, sihulu ka ku isa hahulu mamelelo kwa bulikani bwa hae ni Ndatahe wa kwa lihalimu. Ki lifi ze nee zwile mwateñi? Bo Atsuko ba li: “Ne ni itutile se ku talusa ku ba ni Ndate ni ku itinga ku yena.” Ba ekeza kuli: “Ne ni fumani kozo ni tabo sakata. Kaniti, ha lu swaneli ku bilaela ka za nto ifi kamba ifi.”

Ki lifi lituso ze ñwi ze lu fumana ka ku nga Jehova sina Ndataa luna? Hañata bana ba latanga bashemi ba bona mi ba batanga ku ba tabisa. Mwanaa Mulimu ‘kamita naa eza ze tabisa Ndatahe’ bakeñisa lilato la naa na ni lona ku yena. (Joa. 8:29) Kamukwaoswana, lilato la luna ku Ndataa luna wa kwa lihalimu la kona ku lu susueza ku pila ka butali ni ku mu “lumbeka” fa nyangela.—Mat. 11:25; Joa. 5:19.

Ndataa Luna U lu “Sweli Kwa Lizoho la Bulyo”

Ndataa luna wa kwa lihalimu hape u lu file “mutiisapilu”—ona moya wa hae o kenile. Jesu naa bulezi kuli moya wo, “u ka mi isa mwa niti kaufela.” (Joa. 14:15-17; 16:12, 13) Moya o kenile  wa Mulimu wa kona ku lu tusa ku fita fa ku ziba hande Ndataa luna. Wa kona ku lu tusa ku “wisa makwakwa,” yona mihupulo ni mibonelo ye fosahalile, ili ku “tama mihupulo kaufela, kuli i ipeye ku utwa Kreste.” (2 Makor. 10:4, 5) Kacwalo, ha lu lapeleñi ku Jehova kuli a lu fe “mutiisapilu” wa naa sepisize, inze lu na ni buikolwiso bwa kuli “Ndate ya kwa lihalimu u ka . . . fa Moya o Kenile ku ba ba u kupa ku yena.” (Luka 11:13) Hape kwa swanela ku lapelanga kuli moya o kenile u lu tuse ku sutelela hahulu ku Jehova.

Mwanana ha zamaya ni bo ndatahe, u ikutwanga ku ba mwa silelezo ni mwa buiketo, mi ha ku na saa sabanga. Haiba luli mu nga Jehova sina Ndataa mina, mu ka tiiswa ki manzwi a omba-omba a, a li: “Na, Muñaa Bupilo Mulimu wa hao, ni ku sweli kwa lizoho la bulyo, mi ni ku bulelela, ni li: Si sabi, ni ka ku tusa.” (Isa. 41:13) Mwa kona ku ba ni tohonolotuna ya ku ‘zamaya’ ni Mulimu ku ya ku ile. (Mika 6:8) Mu zwelepili ku eza tato ya hae, mi mu ka ikola lilato, tabo, ni maikuto a ku ba mwa buiketo a tiswa ki ku nga Jehova sina Ndataa mina.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 3 Libizo li cincizwe.