Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lu ba Jehova ka Sishemo sa Hae Feela

Lu ba Jehova ka Sishemo sa Hae Feela

 Lu ba Jehova ka Sishemo sa Hae Feela

‘Lu ba Jehova.’—MARO. 14:8.

1, 2. (a) Ki tohonolo mañi ye lu na ni yona? (b) Ki lipuzo mañi ze lu ka nyakisisa?

JEHOVA naa file sicaba sa Isilaele tohonolo ye tuna ha naa ba bulelezi kuli: “Mu ka ba buswa bwa ka tota mwahalaa macaba a mañwi kaufela.” (Ex. 19:5) Kacenu, batu ba mwa puteho ya Sikreste ni bona ba na ni tohonolo ya ku ba ba Jehova. (1 Pit. 2:9; Sin. 7:9, 14, 15) Ki tohonolo ye kona ku lu tusa ku ya ku ile.

2 Kwandaa ku ba feela tohonolo, ku ba ba Jehova hape ki buikalabelo. Ba bañwi ba kana ba ipuza kuli: ‘Kana ni ka kona ku eza lika zaa libelela Jehova ku na? Haiba ni eza sibi, kana u ka ni hana? Kana ku ba wa Jehova ku ka ni tokwisa tukuluho?’ Zeo ki lipuzo za butokwa ze lu swanela ku nyakisisa. Kono pili, ku na ni puzo ye ñwi ye lu swanela ku nahanisisa ka tokomelo: Ki limbuyoti mañi ze lu fumana ka ku ba ba Jehova?

Ku ba ba Jehova ku Tahisa Tabo

3. Rahaba naa tusizwe cwañi ki keto ya hae ya ku sebeleza Jehova?

3 Kana ku na ni limbuyoti ze ba fumana batu be li ba Jehova? Mu nyakisise mutala wa Rahaba, lihule ya naa pila mwa Jeriko wa kwaikale. Ku si na ku kakanya, naa huliselizwe mwa bulapeli bo bu silafezi bwa ku lapela milimu ya mwa Kanana. Kono ha naa utwile za Jehova mwa naa tuselize Isilaele ku tula mwa lindwa, a lemuha kuli Jehova ki Mulimu wa niti. Kacwalo a beya bupilo bwa hae mwa  lubeta kuli a sileleze batu ba Mulimu ba ba ketilwe ili ka sepo ya kuli kwapili ba mu sileleze. Bibele i li: “Rahaba wa lihule, ha ni li , a bewa ya lukile ka misebezi, nako yaa amuhela linumwana, mi a li kutisa ka nzila i sili?” (Jak. 2:25) Mu nahane limbuyoti za naa fumani ha naa bile yo muñwi wa batu ba Mulimu ba ba kenile, ba ba lutilwe linzila za lilato ni za katulo ye lukile ku zwelela mwa Mulao wa Mulimu. U lukela ku ba ya naa tabile hahulu kuli naa tuhezi mupilelo wa hae wa pili. A nyalwa ku Muisilaele ni ku pepa mwana wa mushimani, Boazi, ya naa ka ba muuna wa Mulimu ya zwile mubano.—Josh. 6:25; Ruti 2:4-12; Mat. 1:5, 6.

4. Ruti naa tusizwe cwañi ki keto ya hae ya ku sebeleza Jehova?

4 Ruti wa kwa Moabi ni yena naa ikatulezi ku sebeleza Jehova. Mwendi ha naa sa li musizana naa lapelanga mulimu ya bizwa Kemoshi ni milimu ye miñwi ya mwa Moabi, kono naa tiloo ziba Mulimu wa niti, Jehova, mi a nyalwa ku Muisilaele ya naa balehezi mwa naha ya habo Ruti. (Mu bale Ruti 1:1-6.) Hasamulaho, Ruti ni Olipa, ili basali ba ne ba nyezwi kwa bana ba mba iliñwi, ha ne ba fundukile hamoho ni mukwenyanaa bona, Naomi, ku liba kwa Betelehema, Naomi a kupa likalibe ze peli zeo kuli li kute habo zona. Ne ku si ke kwa ba bela bunolo ku yo kala ku pila mwa naha ya Isilaele. Olipa kaniti naa “kutezi kwa sicaba sa habo, ni kwa milimu ya habo,” kono Ruti yena naa si ka eza cwalo. Naa ezize ka ku ya ka tumelo ya hae mi naa ziba lineku kwa naa lukela ku ba. Naa bulelezi Naomi kuli: “U si ke wa ni pihelela kuli ni ku siye, mi ni tuhele ku ku latelela; kakuli ni ka ya koo ka ya, ni ine moo ka ina; sicaba sa hao ikaba sicaba sa ka, mi Mulimu wa hao ibe Yena Mulimu wa ka.” (Ruti 1:15, 16) Bakeñisa keto ya hae ya ku sebeleza Jehova, Ruti naa tusizwe ki Mulao wa Mulimu, mo ne ku na ni litaelo ze ipitezi za ku babalela limbelwa ni babotana ni ba ne ba si na mubu. Ka ku silelezwa ki Jehova, Ruti naa fumani tabo ni buiketo.

5. Mu lemuhileñi ka za batu ba ba sebeleza Jehova ka busepahali?

5 Mwendi mwa ziba batu ba bañwi ba ba sebelelize Jehova ka busepahali ka lilimo ze ñata hamulaho wa ku ineela ku yena. Mu ba buze mo ba tuselizwe ki ku sebeleza Jehova. Nihaike kuli ha ku na mutu ya si na matata, bupaki bo buñata bu lumelelana hande ni manzwi a walisamu aa li: “Si filwe mbuyoti sicaba seo Muñaa Bupilo a li Mulimu wa sona.”—Samu 144:15.

Jehova Haa Libeleli ze Tuna Hahulu ku Luna

6. Ki kabakalañi ha lu sa swaneli ku saba kuli lu ka palelwa ku eza zaa libelela Jehova ku luna?

6 Mwendi mu kile mwa nahana ka za haiba mu ka kona ku eza zaa libelela Jehova ku mina. Ku bunolo ku ikutwa ku imelwa kabakala tibelelo ya ku ba mutangaa Mulimu, ku pila ka mulao wa hae, ni ku bulela ka libizo la hae. Ka mutala, Mushe ha naa lumilwe ku yo bulela  kwa Maisilaele ni mulena wa Egepita, naa ikutwile kuli naa sa koni ku eza cwalo. Kono Mulimu naa sa libeleli Mushe ku eza za naa sa koni ku eza. Jehova naa mu ‘lemusize sa naa ka eza.’ (Mu bale Exoda 3:11; 4:1, 10, 13-15.) Bakeñisa kuli Mushe naa amuhezi tuso ya naa filwe, naa tabile ha naa petile tato ya Mulimu. Ni luna, Jehova haa lu libeleli ku eza ze lu sa koni. Wa utwisisa kuli ha lu si ka petahala, mi u bata ku lu tusa. (Samu 103:14) Ku sebeleza Mulimu ka ku ba mulateleli wa Jesu ha ku imezi kono kwa imulula, kakuli mupilelo o cwalo u tusa ba bañwi mi u tabisa pilu ya Jehova. Jesu naa ize: “Mu tahe ku na . . . , mi ni ka mi imulula. Mu itwese coko ya ka, mi mu itute ku na; kakuli ni na ni musa ni pilu ye bunolo.”—Mat. 11:28, 29.

7. Ki kabakalañi ha mu kona ku kolwa kuli Jehova u ka mi tusa ku eza zaa libelela ku mina?

7 Jehova kamita u ka lu fa susuezo ye lu tokwa, ibile feela lwa itinga ku yena kuli a lu tiise. Ka mutala, Jeremia ka sipepo naa si na buikoneli bwa ku bulela. Kona libaka, Jehova ha naa mu ketile kuli a be mupolofita wa hae, Jeremia naa bulezi kuli: “Mawe Mulena Muñaa Bupilo, bona, ha ni zibi ku bulela, kakuli ni sa li mwanana!” Mane hasamulaho naa bulezi kuli: “Ha ni sa tola ni . . . bulela ka Libizo la Hae.” (Jer. 1:6; 20:9) Kono ka susuezo ya Jehova, Jeremia naa konile ku kutaza lushango lo ne ba sa tabeli batu, mi na ezize cwalo ka lilimo ze 40. Jehova naa kuta-kutezi ku mu susueza ka manzwi a li: “Ni na ni wena ku ku pilisa ni ku ku lwanela.”—Jer. 1:8, 19; 15:20.

8. Lu bonisa cwañi kuli lu sepile Jehova?

8 Sina feela mwa naa tiiselize Mushe ni Jeremia, Jehova u ka lu tusa ku eza zaa libelela kuli Bakreste ba li eze kacenu. Sa butokwa ki ku itinga ku Mulimu. Bibele i bulela kuli: “U sepe Muñaa Bupilo ka pilu ya hao kaufela, mi u si ke wa tiyela fa butali bwa hao; u beye Muñaa Bupilo mwa milelo ya hao kaufela, mi Yena u ka lukisa linzila za hao.” (Liprov. 3:5, 6) Lu bonisa kuli lu sepile Jehova ha lu amuhela tuso yaa fa ka ku itusisa Linzwi la hae ni puteho. Haiba lu lumeleza Jehova ku lu etelela mwa bupilo bwa luna kaufela, ha ku na se si ka lu palelwisa ku sepahala ku yena.

Jehova U Babalela Batu ba Hae ka Butu

9, 10. Samu ya bu 91 i sepisa silelezo ya mufuta mañi?

9 Batu ba bañwi ha ne ba lela za ku ineela ku Jehova, mwendi ne ba bile ni maikuto a ku ikalelwa kuli ba ka eza sibi, mi ba ka ikutwa ku sa swanela, ni ku haniwa ki Jehova. Taba ye tabisa ki ya kuli Jehova u lu fa silelezo kaufela ye lu tokwa kuli lu kone ku bukeleza bulikani bwa luna ni yena bo bu butokwa hahulu. Ha lu boneñi mwa lu sileleleza Jehova ka mo ku taluselizwe kwa Samu ya bu 91.

10 Samu yeo i kalisa cwana: “Ya yahile mwa mukunda wa Muambakani-ya-Pahami, u pila mwa muluti wa Ya-Mata-Kaufela. Ni bulela Muñaa Bupilo, ni li: Ki Yena mapilelo a ka ni sisabelo sa ka, ki Yena Mulimu wa ka ye ni sepile. Kakuli u ka ku lukulula mwa katwa ka mutei wa linyunywani.” (Samu 91:1-3) Mu lemuhe kuli Mulimu u sepisa ku sileleza batu ba ba mu lata ni ku mu sepa. (Mu bale Samu 91:9, 14.) Ki silelezo ya mufuta mañi ya naa talusa? Jehova naa file silelezo ya kwa mubili kwa batanga ba hae ba bañwi ba kwaikale—mi mwa miinelo ye miñwi naa ezanga cwalo ka mulelo wa ku bukeleza lusika mwa naa ka simuluha Mesiya ya naa sepisizwe. Kono ku na ni baana ba bañata ba ba sepahala ba ne ba lengilwe mwa litolongo, ku tukufazwa maswe, ni ku bulaiwa ka situhu ka mulelo wa ku ba tuhelisa ku sepahala ku Mulimu. (Maheb. 11:34-39) Ne ba fumani bundume bo ne bu tokwahala kuli ba itiise bakeñisa kuli Jehova naa ba silelelize kwa moya ilikuli ba si ke ba tuhela busepahali bwa bona. Kacwalo, Samu ya bu 91 i kona ku utwisiswa kuli ki sepiso ya ku silelezwa kwa moya.

11. “Mukunda wa Muambakani-ya-Pahami” ki nto mañi, mi ki bomañi baa sileleza Mulimu mwateñi?

11 Kacwalo, “mukunda wa Muambakani ya  Pahami” o talusizwe ki walisamu, ki mukunda wa swanisezo wa silelezo ya kwa moya. Ba ba pila mwa mukunda wa Mulimu ba silelelizwe kwa nto ifi kamba ifi ni ku mutu kaufela ya bata ku shandaula tumelo ni lilato la bona ku Mulimu. (Samu 15:1, 2; 121:5) Silelezo yeo ki mukunda kakuli ba ba sa lumeli ha ba koni ku i lemuha. Mwa mukunda wo, Jehova u sileleza batu bo lu ka li ba bulela kuli: ‘Ki Wena Mulimu wa ka ye ni sepile.’ Haiba lu ina mwa sibaka se sa masabelo, ha lu swaneli ku bilaela hahulu za kuli lu ka wela mwa siteo sa Satani, yena “mutei wa linyunywani,” ni kuli Mulimu u ka tuhela ku lu shemuba.

12. Ki likozi mañi ze li teñi ze kona ku sinya bulikani bwa luna ni Mulimu?

12 Ki mabeta mañi a kona ku sinya bulikani bwa luna bwa butokwa ni Mulimu? Walisamu u talusa likozi li sikai, mi ze ñwi za zona ki “butuku bo bu yambukela mwa lififi, . . . [ni] se si bulaya musihali.” (Samu 91:5, 6) “Mutei wa linyunywani” u swasize ba bañata ka ku ba tahiseza ku ba ni takazo ye maswe ya ku bata ku itamaisa. (2 Makor. 11:3) U swasa ba bañwi ka ku susueza moya wa mukwañuli, wa buikuhumuso, ni wa ku lata sifumu. Mi ba bañwi u ba yembulula ka lituto za butali bwa batu ze cwale ka za ku lata hahulu naha ya habo mutu, za ku ipilaula, ni ka bulapeli bwa buhata. (Makolo. 2:8) Mi ba bañata ba swasizwe mwa siteo sa buhule. Matuku a cwalo aa holofaza kwa moya, a tahiselize batu ba bañata-ñata ku tuhela lilato la bona ku Mulimu.—Mu bale Samu 91:7-10; Mat. 24:12.

Mu Sileleze Lilato la Mina ku Mulimu

13. Jehova u lu sileleza cwañi kwa likozi ze kona ku lu holofaza kwa moya?

13 Jehova u sileleza cwañi batu ba hae kwa likozi za kwa moya ze? Walisamu u bulela kuli: “U ka laela mangeloi a hae, a ku babalele mwa linzila za hao kaufela.” (Samu 91:11) Mangeloi a kwa lihalimu a lu etelela ni ku lu sileleza ilikuli lu kone ku kutaza taba ye nde. (Sin. 14:6) Kwandaa mangeloi, maeluda ba Sikreste ba lu sileleza kuli lu si ke lwa pumiwa ki mihupulo ye fosahalile, mi ba eza cwalo ka ku kumalela kwa Mañolo ha ba nze ba luta. Ba kona ku fa tuso ku mutu kaufela ya fumana taata ku tula mikwa ya lifasi. (Tite 1:9; 1 Pit. 5:2) Hape, “mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso” u lu fa lico za kwa moya ili ku lu sileleza kwa lituto za ku ipilaula, kwa likukuezo za litakazo ze maswe, kwa ku ndongwama sifumu ni libubo, ni kwa litakazo ni likukuezo ze ñwi ze ñata ze kona ku lu holofaza. (Mat. 24:45) Kiñi ze mi tusize ku ambuka ze ñwi za likozi zeo?

14. Lu kona ku itinga cwañi kwa ketelelo yaa lu fa Mulimu?

14 Lu swanela ku ezañi kuli lu zwelepili ku ina mwa “mukunda” wa Mulimu wa silelezo? Sina feela mo lu isilelezanga nako kaufela kwa mabeta a kwa mubili, a cwale ka likozi, likebenga, kamba matuku, lu swanela ku zwelapili kuu nga mihato ya ku isileleza kwa mabeta a kwa moya. Kacwalo, lu swanela ku zwelapili  ku itinga kwa ketelelo yaa lu fa Jehova mwa lihatiso za luna ni kwa mikopano ya puteho ni ya mwa mipotoloho. Lu kupe likelezo kwa maeluda. Mi hape lu tusiwa ki ku bona mikwa ye shutana-shutana ye ba bonisa mizwale ni likaizeli ba luna ba Sikreste. Kaniti, ku swalisana ni puteho ku lu tusa ku talifa.—Liprov. 13:20; mu bale 1 Pitrosi 4:10.

15. Ki kabakalañi ha mu kolwa kuli Jehova wa kona ku mi sileleza kwa nto ifi kamba ifi ye kona ku tahisa kuli a tuhele ku mi lata?

15 Ha lu koni ku kakanya kuli Jehova u ka lu sileleza kwa nto ifi kamba ifi ye kona ku tahisa kuli a tuhele ku lu lata. (Maro. 8:38, 39) U silelelize puteho kwa lila ze maata za bulapeli ni za bupolitiki ili zeo mulelo wa zona hañata ha u si ka ba wa ku lu bulaya, kono wa ku lu kauhanya ku Mulimu wa luna ya kenile. Sepiso ya Jehova i bile ya niti ye li: “Ha ku na silwaniso se si ezezwa wena se si ka konda.”—Isa. 54:17.

Ki Mañi ya lu fa Tukuluho?

16. Ki kabakalañi lifasi ha li sa koni ku lu fa tukuluho?

16 Kana ku ba ba Jehova ku ka lu tokwisa tukuluho? Batili, ku ba ba lifasi ki kona ko ku ka lu tokwisa tukuluho. Lifasi li ikauhanyize ku Jehova mi li busiwa ki mulimu ya situhu ya bisa batu batanga. (Joa. 14:30) Ka mutala, lifasi la Satani li itusisa matata a za mali ku byangula batu tukuluho. (Mu bapanye Sinulo 13:16, 17.) Sibi hape si na ni maata a ku puma batu ku ba batanga ba sona. (Joa. 8:34; Maheb. 3:13) Kacwalo, batu ba ba si balumeli niha ba kana ba sepisa tukuluho ha ba susueza mupilelo o lwanisana ni lituto za Jehova, batu kaufela ba ba ba teeleza hañihañi ba ka ipumana kuli se ba li batanga ba mupilelo o maswe wa sibi.—Maro. 1:24-32.

17. Jehova u lu fa tukuluho mañi?

17 Kono Jehova u ka lu lukulula kwa lika kaufela ze kona ku lu holofaza haiba lu ifana ku yena. Ka linzila ze ñwi, muinelo wa luna u swana sina wa mutu ya beya bupilo bwa hae mwa mazoho a mupazuli ya cuukile ili ya kona ku mu lukulula kwa butuku bo bu kona ku mu bulaya. Kaufela luna lu na ni butuku bo bu kona ku lu bulaya—ili sibi se lu hozize. Lu kona feela ku ba ni sepo ya ku pima manyando a tiswa ki sibi ni ku pila ku ya ku ile haiba lu ifana ku Jehova fa mutomo wa sitabelo sa Kreste se si liulula. (Joa. 3:36) Sina feela ha lu kona ku sepa hahulu mupazuli ha lu nze lu utwa libubo la hae, sepo ya luna ku Jehova i ka hula ha lu nze lu zwelapili ku ituta ka za hae. Kacwalo, lu zwelapili ku ituta Linzwi la Mulimu ka tokomelo kakuli ku eza cwalo ku ka lu tusa ku mu lata ka nzila ye kona ku felisa sabo kaufela ya ku ba ba hae.—1 Joa. 4:18.

18. Ki bunde mañi bo ba ka ikola batu ba ba li ba Jehova?

18 Jehova u fa batu kaufela tukuluho ya ku iketela. Linzwi la hae li bulela kuli: “Iketele bupilo kuli u pile, wena ni baikulu ba hao. Iketele ku lata Muñaa Bupilo Mulimu wa hao.” (Deut. 30:19, 20) U bata kuli lu bonise kuli lwa mu lata ka ku iketela ku mu sebeleza. Ku fita ku lu tokwisa tukuluho, ku ba ba Mulimu ye lu lata, kaniti ku ka lu bisa ba ba tabile nako kaufela.

19. Ki kabakalañi ha lu kona ku ba ba Jehova ka sishemo sa hae feela?

19 Ka ku ba baezalibi, ha lu lukeli ku ba ba Mulimu ya petehile. Lu kona ku ba ba Mulimu ka sishemo sa hae feela. (2 Tim. 1:9) Kona libaka Paulusi naa ñozi kuli: ‘Ha lu pila, lu pilela Jehova; mi ha lu shwa lu shwela Jehova. Mi cwale niha lu pila, niha lu shwa, lu ba Jehova.’ (Maro. 14:8) Kaniti, ha lu na ku inyaza kabakala ku keta ku ba ba Jehova.

Mu Kona ku Alaba Cwañi?

• Ki limbuyoti mañi ze lu fumana ka ku ba ba Jehova?

• Ki kabakalañi ha lu kona ku eza lika zaa libelela Mulimu ku luna?

• Jehova u sileleza cwañi batanga ba hae?

[Lipuzo za Tuto]

[Maswaniso a fa likepe 8]

Mu buze ba bañwi mo ba tuselizwe ki ku ba ba Jehova

[Siswaniso se si fa likepe 10]

Ki linzila lifi ze ñwi zaa lu sileleza ka zona Jehova?