Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ku Pateha ni ku ba ni Tabo Mwa Sebelezo ya Mulimu

Ku Pateha ni ku ba ni Tabo Mwa Sebelezo ya Mulimu

 Ku Pateha ni ku ba ni Tabo Mwa Sebelezo ya Mulimu

JEHOVA u bata kuli mu be ba ba tabile. (Samu 100:2) Ka ku ba yo muñwi wa batanga ba hae, mwendi ni mina mu ba ba patehile. Mwendi pili ne mu si ka pateha cwalo ha ne mu neezi bupilo bwa mina ku Mulimu, kono mwendi cwale se mu ikutwa ku imelwa kabakala buikalabelo bo mu na ni bwa kwa mubili hamohocwalo ni bwa kwa moya. Mwendi mane mu kana mwa ikutwa mulatu haiba mu palelwa ku peta lika ze mu bata ku eza kaufela. Mu kona ku ba cwañi ni buitikaneleli ni ku zwelapili ku ba ni “tabo ya Muñaa Bupilo”?—Neh. 8:10.

Ka ku ba kuli mu pila mwa linako ze taata, mu amiwa ki lisineneketo ze ñata, kacwalo mu tokwa ku alakanya hande misebezi ya mina. Kamukwaocwalo, likelezo ze ñwi ze tahile ka moya za naa file muapositola Paulusi za kona ku mi tusa, ze cwale ka ya kuli: “Mu tokomele mo mu zamaela, mu si ke mwa ba sina likuba, kono mu be sina ba ba butali. Mu yolise linako kakuli mazazi saa li a maswe.”—Maef. 5:15, 16.

Ka ku beya mwa munahano kelezo ye nde yeo, mu kona cwañi ku itomela likonkwani ze swanela ni ku kwanisa ku ezanga tuto ya ka butu, ku babalela lubasi lwa mina, ku yanga mwa sebelezo ya mwa simu, ku bona za mubeleko wa mina, ni ku eza misebezi ye miñwi ye tokwahala?

Kana mwa hupula tabo ye ne mu bile ni yona ha ne mu ineezi ku Mulimu ni ku kolobezwa? Tabo yeo ne i tahisizwe ki ku ziba Jehova ni milelo ya hae. Mwendi ne mu na ni ku ituta Bibele ka tukufalelo ka likweli kuli mu fumane kutwisiso ni tabo yeo. Kono ne ku zwile ze nde mwa buikatazo bo. Tuto yeo ne i cincize bupilo bwa mina ku bu bisa bo bunde.

Kuli mu zwelepili ku ba ni tabo, mu swanela ku zwelapili ku ituta lika za kwa moya. Haiba ku mi belanga taata ku fumana nako ya ku bala ni ku ituta Bibele, mu tatube tomahanyo ya mina. Nihaiba feela ku ituta ni ku yeya ka mizuzu i sikai ka zazi ku ka mi suteleza ku Jehova, mi ku si na ku kakanya, ku ka ekeza kwa tabo ya mina.

Batanga ba Mulimu ba bañata ba kona ku yolisa linako ka ku itusisa nako ye ba ezanga lika ze si za butokwa hahulu kwa ku eza lika za butokwa. Mu ipuze kuli, ‘Ni tandanga nako ye kuma kai inze ni bala limagazini za lifasi kamba mitende, ku buha TV, ku teeleza kwa lipina, kamba ku eza nto ye ñwi ye ni lata hahulu?’ Lika zeo za kona ku ba ze tabisa  ku li eza, kono konji haiba mu li eza ka tikanyo. (1 Tim. 4:8) Haiba mu lemuha kuli mu na ni butata bwa ku palelwa ku itusisa hande nako ya mina, muu nge mihato ye ka mi tusa ku eza licinceho kwa tomahanyo ya mina.

Bo Adam, baana ba ba nyezi, ili ba ba na ni bana ba balalu, ni ba ba li maeluda, ba talusa zee ba tusa, ba li: “Ni lika ka taata ku pila bupilo bo bu bunolo. Ni ambukanga lika za ku ishumusa ka zona ze sinya hahulu nako ni maluwo a tokwa mamelelo ye tuna. Haki kuli mwendi ni pila bupilo bwa ku itima lika—ni ikolanga feela ku ishumusa ka lika ze bunolo.”

Ku nahanisisanga ze nde ze zwile mwa liketo za mina kwa kona ku mi fa tabo hape ni ku mi tusa ku zwelapili ku ba ni mubonelo o munde. Ka mutala, bo Mariusz ba ba li maeluda ba ba na ni bana ba balalu, ba li: “Ha ne ni kalisize ku ituta Bibele, ne ni kalile ku ba ni sepo ya za kwapili. Ka linako ze ñwi, ni sa tahelwanga ki matata, ili ao buñata bwa ona ki Jehova feela yaa ziba. Kono kabakala tuso ya hae, ni talimezi kwapili ka tabo.”

Sina feela bo Mariusz, ku ba ni mubonelo o munde wa lika ha ku na ku feza lipilaelo za mina kaufela. Kono kwa kona ku mi tusa ku ikutwa hande ni ku mi fa maata a ku talimana hande ni matata a mwa bupilo. Lu bala kuli: “Ku ya inzi mwa maswabi, mazazi kaufela a maswe; kono mwa pilu ya ya tabile ki mukiti wa kamita.” (Liprov. 15:15) Hape, mu nahanisise lilato la saa mi bonisize kale Mulimu. Ku eza cwalo kwa kona ku mi tusa ku hulisa lilato la mina ku yena ni ku ekeza kwa tabo ya mina yaa mi fa Mulimu.—Mat. 22:37.

Ba mwa lubasi ha ba beya Jehova ni tato ya hae mwa sibaka sa pili mwa bupilo bwa bona, ba ka ekeza kwa tabo ya bona. Ku ba ni mikwa ya Sikreste ku fukuza kwa lifapaano, mi ku tahisa buñwi ni swalisano ye nde hahulu mwa lubasi. Kacwalo, lapa la mina li ka ba sibaka sa kozo ni swalisano kwa lubasi lwa mina kaufela.—Samu 133:1.

Ku ezanga lika za kwa moya hamoho sina lubasi ku ekeza kwa tabo. Bo Mariusz ba talusa kuli: “Ni itebuha hahulu nako ye lu inanga hamoho sina lubasi. Musalaa ka u ni tusa hahulu. Fo ku konahalela kaufela, u banga kwatuko ni na, ibe kuli ni mwa bukombwa bwa mwa simu kamba ni sweli ku kenisa kwa sitediyamu mikopano ya likiliti i si ka kalisa kale, mi wa ni sindeketanga ha ni yanga kwa ku fa lingambolo za nyangela kwa liputeho li sili. Tuso ye cwalo ya ni tiisa luli.

Mañolo a laela Bakreste ku babalela mabasi a bona kwa mubili. (1 Tim. 5:8) Kono haiba mubeleko u mi feleza hahulu nako ni maata, wa kona ku felisa tabo ya mina mwa sebelezo ya Mulimu. Mu lapele ku Jehova ka za taba yeo. (Samu 55:22) Ba bañwi ba boni kuli, kuli ba kone ku beya Mubuso wa Mulimu mwa sibaka sa pili, ne ba na ni ku fumana mubeleko u sili. Ha ku na Mukreste ya swanela ku lumeleza musebezi o mu fumanisa masheleñi kono ili o mu cela hahulu nako ni maata a hae ku mu palelwisa ku lemuha lika za butokwa hahulu, zona za kwa moya.—Liprov. 22:3.

Mwa kona ku fumana tuso ka ku ñola bunde ni bumaswe kaufela bwa mubeleko o mu lela ku fumana kamba o mu beleka cwale. Ki niti kuli mutu u tokwa mubeleko wa tabela, ili o mu fumanisa pene ya ngana. Niteñi, kana mubeleko wa mina wa cwale wa mi konisa ku babalela lubasi lwa mina kwa moya? Mu nyakisise litaba kaufela, mi mu eze likatulo ze mi tusa ku beya bulikani bwa mina ni Jehova mwa sibaka sa pili.

Haiba mubeleko wa mina u mi palelwisa ku hula kwa moya, mu tokwa ku cinca muinelo wa mina. Bakreste ba bañata ba ezize licinceho ze tuna ilikuli ba fumane nako ya ku eza lika za kwa moya. Muzwale yo muñwi wa kwa Poland u talusa kuli: “Nako ye ñwi ne ni fitile fa ku ikatulela feela ku tuhela musebezi wa ka kwa kampani ko ne ni beleka bakeñisa kuli hañata ne ni tamanga hahulu misipili ya ku yo belekela ku sili. Ne ni sa fumanangi nako ya ku eza hande lika za kwa moya kamba ya ku babalela lubasi lwa ka.” Ka nako ya cwale, muzwale yo u ipilisa ka ku beleka musebezi o tokwa feela nako ye nyinyani ni maata a likani.

Mu Fumane Tabo Mwa ku Tusa ba Bañwi

Jesu naa bulezi kuli “ku na ni mbuyoti mwa ku fana, ye fita ye mwa ku fiwa.” (Lik. 20:35) Bakreste ba na ni linzila ze ñata ze ba kona ku fana ka zona. Ka linako ze ñwi, ku menyeza mutu yo muñwi, ku lumelisa mutu ka ku mu swala mwa lizoho, kamba ku itumela ha buniti ku mutu yo muñwi kabakala musebezi wa kwa moya wa ezize, ku kona ku mi tahiseza tabo sibeli sa mina.

Muapositola Paulusi naa susuelize Bakreste sina  yena kuli: “Mu tiise ba lipilu ze shekesha; mu babalele ba ba fokozi.” (1 Mates. 5:14) Batu ba lipilu ze shekesha ba kana ba ikutwa kuli ha ba koni ku tiyela matata ka maata a bona feela. Kana mwa kona ku tusa batu ba ba cwalo? Haiba mu lemuha kuli yo muñwi wa mizwale ba mina u felelwa ki tabo ya hae mwa sebelezo ya Jehova, mu like ku mu susueza. Ku eza cwalo ku ka mi susueza ni mina. Matata a mañwi ha ku na mutu ya kona ku a tatulula. Nihakulicwalo, mwa kona ku bonisa mufelañeke ni ku susueza muzwale wa mina ku itinga ku Jehova ya sa palelwi ku tusa. Ba ba itinga ku Jehova ha ba na ku swaba ni kamuta.—Samu 27:10; Isa. 59:1.

Nto ye ñwi ye kona ku tusa ki ku mema mutu ya bonahala ku sa ba ni tabo ku ya ni mina mwa bukombwa. Jesu ha naa lumile balutiwa ba 70, naa ba lumile “ka bubeli, ka bubeli.” (Luka 10:1) Kana ha mu lumeli kuli ka ku eza cwalo, Jesu naa ba file kolo ya ku susuezana? Kana mwa kona ku itusisa muezezo wo kuli mu tuse ba bañwi ku fumana tabo ya bona hape kacenu?

Bupilo bu tezi lipilaelo. Niteñi, Paulusi u lu eleza kuli: “Mu be ba ba tabile kamita ku Mulena; hape ni kutela ni li: Mu be ba ba tabile.” (Mafil. 4:4) Bakeñisa kuli mwa lata Mulimu, mwa mu kuteka, mi mu tukufalezwi ku eza musebezi wa mi file ku eza, bupilo bwa mina bu na ni mulelo. Seo si mi tahiseza tabo. Ku zwa fo, Jehova u mi tusa ku tiyela lisineneketo ni matata e mu kopana ni ona.—Maro. 2:6, 7.

Ka meeto a tumelo, lwa bona kuli se lu li fakaufi ni lifasi le linca la sepisize Jehova. Kaniti, talelezo ya sepiso yeo i ka lu fa limbuyoti ni mabaka a mañata ha lu swanela ku taba! (Samu 37:34) Kacwalo, lwa kona ku ba ni mwangalwa, ha lu nze lu bona Jehova mwa sweli ku lu fuyaulela nihaiba ka nako ya cwale. Mi kamukwaocwalo, lwa kona ku ‘sebeleza Jehova inze lu tabile.’—Samu 100:2.

[Siswaniso fa likepe 8]

(Kuli mu bone mo i hatiselizwe luli, mu bone hatiso)

Mwendi mu kana mwa tokwa ku cinca mo mu itusisezanga nako ya mina haiba mu bata ku zwelapili ku ba ni tabo

KU ISHUMUSA ni KU ITABISA

KU BABALELA LAPA ni LUBASI

MUBELEKO

MIKOPANO YA SIKRESTE

TUTO YA KA BUTU

BUKOMBWA

[Maswaniso a fa likepe 10]

Kana mwa kona ku tusa ba bañwi ku fumana tabo ya bona hape?