Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ku Fana ka Tabo ko ku Zwelela Kwa Pilu

Ku Fana ka Tabo ko ku Zwelela Kwa Pilu

 Ku Fana ka Tabo ko ku Zwelela Kwa Pilu

KA ZA taba ya bufani, muapositola Paulusi naa ñozi kuli: “Mutu ni mutu a zwise mwaa hupulezi mwa pilu ya hae,” mi naa ekelize kuli: “Isi ka ku bilaela, kamba ka ku hapelezwa; kakuli Mulimu u lata ya fana a tabile.” (2 Makor. 9:7) Jehova ha hapelezi batu kuli ba tuse bulapeli bo bu kenile. U tuhelela batanga ba hae ku bonisa buipeyo bwa bona ku yena ka ku fana ka ku itatela ni ka tabo. Ku zwa feela mwa miteñi ya kwaikale, batu ba hae ba ezize cwalo ka cisehelo. Mu nyakisise mitala ye milaalu.

Jehova ha saa lukuluzi Maisilaele mwa Egepita, naa ba laezi kuli ba yahe tabernakele. Ne ku tokwahala liyahiso, kacwalo batu ba Isilaele ne ba kupilwe ku fa linubu. Mi “mutu ni mutu ya [naa] susumelizwe ki pilu ya hae” naa tisize gauda ni silivera, lika ze pangilwe fa macwe a butokwa, ni liyahiso ze ñwi. Batu ne ba file linubu ze ñata kuli mane kwa fiwa zibiso ya ku ba kupa kuli ba tuhele ku tisa linubu.—Ex. 35:5, 21; 36:6, 7.

Ha ne ku tokwa ku yahiwa tempele hamulaho  wa lilimo-limo, batu ba Mulimu hape ne ba na ni kolo ya ku bonisa kemelo ya bona kwa bulapeli bo bu kenile. Mulena Davida naa file nubu ye tuna kwa musebezi wo, mi a mema ba bañwi kuli ni bona ba fane. Ne ba ezize cwalo ka cisehelo. Mane linubu za gauda ni silivera feela ne li fitelela madola a kwa America a eza 100 bilioni ka nako ya cwale. Batu ne ba tabezi ku fa linubu za ka ku itatela ku Jehova.—1 Makol. 29:3-9; 2 Makol. 5:1.

Balateleli ba Jesu Kreste ba kwa makalelo ni bona ne ba na ni moya wa ku fana ka tabo. Fa lizazi la Pentekonta ya 33 C.E., batu ba ba bato ba 3,000 ne ba kolobelizwe, mi buñata bwa bona ne si bayahi ba Jerusalema. Kuli batu ba ba tokwile ba kone ku siyala mwa muleneñi ilikuli ba zwelepili ku ituta ze ñata ka za tumelo ya bona ye nca, ne ku ezizwe tukiso ya ka nakonyana ya kuli batu ba fe linubu. Mizwale ne ba lekisize maluwo a bona ni ku tisa mali kwa baapositola kuli a itusiswe kwa ku tusa batu ba ne ba tokwile. Jehova naa tabile hahulu ku bona tumelo ni lilato le lituna cwalo!—Lik. 2:41-47.

Kacenu, Bakreste ba zwelapili ku tusa bulapeli bo bu kenile ka ku fana nako ya bona, maata bona, ni mali a bona inze ba tabile. Kambokisi ka ka zamaelela ni taba ye ka bonisa linzila ze ñwi za mo mu kona ku fela linubu.

[Mbokisi fa likepe 18, 19]

LINZILA ZEO BA BAÑWI BA IKETELA KU FANA KA ZONA

LINUBU ZA MUSEBEZI WA MWA LIFASI KAUFELA

Ba bañata ba bulukanga mali a ku beya mwa tumbokisi twa linubu to tu ñozwi kuli “Musebezi wa Mwa Lifasi Kaufela.”

Kweli ni kweli, liputeho li lumelanga mali ao kwa ofisi ya Lipaki za Jehova ya mwa naha ya zona. Linubu za mali ze fiwa ka ku itatela za kona ku lumelwa kwaWatch Tower Society, Box33459, Lusaka 10101. (Hape linubu za ka ku itatela ze bulezwi kwatasi, za kona ku lumelwa kwa ofisi ya Lipaki za Jehova ya mwa naha ya mina.) Macheke a lumelwa kwa keyala ye fahalimu a swanela ku bonisa kuli mali aa ñozwi a fiwe kwa “Watch Tower.” Lika ze ñwi za butokwa za kona ku fiwa sina nubu ni zona. Liñolo le li talusa ka bukuswani kuli lika zeo li filwe sina mpo li lukela ku tahelela hamoho ni linubu zeo.

TUKISO YA LINUBU ZA KA TUMELELANO

Mali a kona ku beiwa mwa pabalelo ya Watch Tower Society kuli a itusiswe mwa lifasi kaufela. Nihakulicwalo, mutu ya fa nubu wa kona ku kutisezwa mali a hae haiba aa kupa. Haiba mu bata litaba ze ekezehile, shangwe mu lize luwaile kamba ku ñolela kwa “Treasurer’s Office” (Ofisi ya Mubuluki wa Sikwama) ka ku itusisa keyala ye bonisizwe kwatasi.

MILELO YA KU FANA

Kwandaa ku fa linubu za mali, ku na ni mifelo ye miñwi ya ku tusa ka yona sebelezo ya Mubuso mwa lifasi kaufela. Mifelo yeo i kopanyeleza:

Mali A Silelezo: Batu ba bañwi ba kona ku lukisa kuli hamulaho wa lifu la bona, mali e ne ba bulukanga kwa likampani ze ñwi kamba mali a bona a penshini a fiwe kwa Watch Tower Society.

Liakaunti za Kwa Panga: Mali a bulukiswa mwa panga, mapampili a mali a bulukisizwe, kamba mali a fiwa mutu ya tuhela musebezi a kona ku beiwa mwa pabalelo ya Watch Tower Society kamba mutu wa kona ku lukisa kuli mali ao ite a fiwe kwa Watch Tower Society haa ka shwa, ili tukiso ya eza ka ku lumelelana ni ze i tokwa panga yeo.

Ma-Share ni ma-Stock ni ma-Bond: Ma-stock ni ma-bond a kona ku fiwa kwa Watch Tower Society sina mpo kamba muñaa ona wa kona ku eza tukiso ya kuli ite a fiwe kwa Watch Tower Society haa ka timela.

Miyaho ya ka Butu ni Ndao: Miyaho ya ka butu kamba ndao ye kona ku lekiswa ya kona ku fiwa sina mpo, kamba haiba ki miyaho mwaa sa pila mufi yoo, wa kona ku zwelapili ku pila mwateñi ku fitela a shwa. Mu ñolele kwa ofisi ya mutai ya mwa naha ya mina pili mu si ka ñolisa kale za ku fa muyaho kamba mubu wa mina.

Ma-Will ni ma-Trust: Tutu kamba mali a kona ku fiwa kwa Watch Tower Society ka ku itusisa will (pampili ye bonisa mwaa batela mutu kuli libyana za hae li itusisezwe ha saa shwile) ye ñozwi ka mulao, kamba kwa kona ku ezwa tumelelano ye bonisa kuli Watch Tower Society i fiwange se siñwi. Trust ye tusa kopano ya bulapeli i kona ku tahisa kuli ba ba ezize tumelelano yeo ba si ke ba telanga mitelo ye miñwi.

Sina ka mo i taluseza pulelo ya kuli “milelo ya ku fana,” linubu ze cwalo li tokwa kuli mufani a lele hande. Kuli batu ba ba bata ku fa linubu kwa musebezi wa Lipaki za Jehova wa mwa lifasi kaufela ba tusiwe, ku lukisizwe broshuwa ya mwa Sikuwa ni mwa puo ya Spanish ye na ni toho ya taba ye li Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide. Broshuwa yeo ne i ñolezwi kuli i fe litaba ka za linzila ze shutana-shutana za mo li kona ku felwa linubu ibe cwale kamba mutu ha sa timezi. Ba bañata ha se ba balile broshuwa yeo ni ku nyaka milao ya naha ya bona kamba ku buza baelezi ba za mitelo, se ba konile ku tusa kwa musebezi wa luna wa bulapeli ni wa ku tusa batu o lu sweli ku eza mwa lifasi kaufela mi ba konile ku fumana lituso ze ekezehile ka za mitelo ha ba nze ba eza cwalo.

Kuli mu utwe ze ñata, mwa kona ku ñola kamba ku lizeza luwaile kwa keyala ye bonisizwe kwatasi, kamba mwa kona ku ñolela kwa ofisi ya Lipaki za Jehova ya mwa naha ya mina. Shangwe mu zibisange ba Ofisi ya Mubuluki wa Sikwama pili mu si ka feleleza kale milelo ya mina ya ku fana linubu.

Treasurer’s Office

Watch Tower Society

Box 33459, Lusaka 10101

Farm 23a, Makeni, Lusaka

Telephone: (021) 1 272062