Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Butokwa Bwa ku Lutiwa ki Mulimu

Butokwa Bwa ku Lutiwa ki Mulimu

 Butokwa Bwa ku Lutiwa ki Mulimu

“Ni talima linto kaufela kuli ki sinyehelo, kabakala bufumu bo butuna ni ku fita bwa ku ziba Jesu Kreste.”—MAFIL. 3:8.

1, 2. Bakreste ba bañwi ba ezize keto mañi, mi ki kabakalañi?

KU ZWA feela kwa bwanana bwa hae, Robert naa ezanga hande hahulu kwa sikolo. Ha naa li wa lilimo feela ze 8, yo muñwi wa baluti ba hae naa tiloo mu potela fa lapa la bashemi ba hae ni ku mu taluseza kuli naa kona ku peta za naa bata kaufela. Muluti yo a talusa kuli naa na ni sepo ya kuli Robert naa ka ba mualafi kwapili. Kwa sikolo se si pahami, Robert naa pasize hande hahulu kuli mane naa kona ku amuhelwa fa liyunivesiti ze nde hahulu za mwa naha ya habo. Kono ku fita ku amuhela nto yeo ye ne baa nga ba bañata kuli ki tohonolo ye sa ipona-iponelwi feela, Robert a iketela ku ba paina wa kamita.

2 Ka ku swana ni Robert, Bakreste ba bañata, ili banana ni ba bahulu, ba na ni kolo ya ku peta lika ze tuna mwa lifasi le. Kono ba bañwi ba iketezi ku sa bubana mwa lifasi le ilikuli ba pete likonkwani za kwa moya. (1 Makor. 7:29-31) Ki sika mañi se si susuezanga Bakreste ba ba swana sina Robert ku tukufalelwa mwa musebezi wa ku kutaza? Kwandaa libaka le lituna la ku lata Jehova, Bakreste bao hape ba itebuha butokwa bwa tuto ye ba lutiwa ki Mulimu. Kana cwanoñu fa mu nahanile mo ne bu ka bela bupilo bwa mina kambe ne mu si ka ituta niti? Ku nyakisisa ze ñwi za limbuyoti ze lu ikola kabakala ku lutiwa ki Jehova ku ka lu tusa ku zwelapili ku itebuha taba ye nde ni ku tukufalelwa ku i taluseza ba bañwi.

Tohonolo ya ku Lutiwa ki Mulimu

3. Ki kabakalañi ha lu kolwa kuli Jehova u itatela ku luta batu ba ba si ka petahala?

3 Jehova ka lilato u itatela ku luta batu ba ba si ka petahala. Ha i polofita ka za Bakreste ba ba tozizwe, Isaya 54:13 i bulela kuli: “Bana ba hao kaufela i ka ba ba ba lutiwe ki [Jehova]; mi kozo ye ba ka pila ku yona bana ba hao, i ka ba ye tuna.” Manzwi ao a ama ni kwa “lingu ze ñwi” za Kreste. (Joa. 10:16) Taba yeo ya iponahaza hande mwa bupolofita bo bu sweli ku talelezwa kacenu. Isaya naa boni mwa pono batu ba ba zwa mwa macaba kaufela ba ne ba selahanela mwa bulapeli bwa niti. Isaya u talusa kuli batu bao ne ba bulelisana, ba li: “A mu te, lu kambamele fa lilundu la Muñaa Bupilo, kwa Ndu ya Mulimu wa Jakobo; u ka lu luta linzila za hae, lu zamaye mwa makululu a hae.” (Isa. 2:1-3) Ku lutiwa ki Mulimu ki tohonolo ye tuna hakalo!

4. Jehova u tokwa lika mañi kwa batu baa luta?

4 Lu tokwa ku ezañi kuli lu lutiwe ki Mulimu? Sa butokwa kikuli mutu u swanela ku ba ya ishuwa, ili ya kona ku lutiwa. Walisamu Davida naa ñozi kuli: “Muñaa Bupilo u na ni sishemo, mi u lukile. . . . Ba ba ishuwa, a ba lute nzila ya hae.” (Samu 25:8, 9) Mi Jesu naa ize: “Na ku lumba Ndate, Mulena wa lihalimu ni wa lifasi, kakuli litaba ze, u li patezi ba ba butali ni ba ba talifile, mi u li patululezi banana ba banyinyani.” (Luka 10:21) Kaniti, ku ziba kuli Mulimu u “shemuba ba ba ishuwa” ku lu suteleza hahulu ku yena!—1 Pit. 5:5.

5. Ki sika mañi se si lu konisize ku ziba Mulimu?

5 Ka ku ba batanga ba Jehova, kana lwa  swanela ku ikutwa kuli lu zibile niti bakeñisa buikoneli kamba butali bwa luna? Batili. Mane ka ili luna feela, ne lu si ke lwa kona ku fita fa zibo ya ku ziba Mulimu. Jesu naa ize: “Ha ku na mutu ya ka ta ku na, konji haa ka hohiwa ki Ndate.” (Joa. 6:44) Ka musebezi wa ku kutaza ni ka moya o kenile, Jehova u sweli ku kubukanya batu ba ba swana sina lingu, bona “bufumu bwa macaba kamukana.” (Hag. 2:7) Kana ha mu itumeli ka ku ba ba bañwi ba batu ba hohezi Jehova ku Mwanaa hae?—Mu bale Jeremia 9:23, 24.

Lituto za Mulimu li Cinca Batu

6. Ku ituta “zibo ya Muñaa Bupilo” ku tahisa kuli batu ba eze licinceho mañi ze tuna?

6 Mwa bupolofita bwa Isaya ku na ni swanisezo ye nde hahulu ye bonisa batu mo ba sweli ku cinceza butu bwa bona mwa miteñi ya luna. Batu ba ne ba banga ba mifilifili ba cincize mi se ba pilisana ka kozo ni ba bañwi. (Mu bale Isaya 11:6-9.) Ba ne ba toyani kabakala mushobo, naha, puo, kamba sizo ba itutile ku pilisana ka kozo. Ku swana inge kuli ba ‘tuzi mikwale ya bona ku ba mihuma.’ (Isa. 2:4) Ki kabakalañi ha ba ezize licinceho zeo? Kakuli ba itutile “zibo ya Muñaa Bupilo” mi ba itusisa yona mwa bupilo bwa bona. Nihaike kuli batanga ba Mulimu ha ba si ka petahala, ba pila hamoho ka buñwi kai ni kai. Ku tabelwa kwa taba ye nde kai ni kai ni ze nde ze sweli ku zwa mwateñi ki bupaki bo bu bonisa kuli ku lutiwa ki Mulimu ki kwa butokwa hahulu.—Mat 11:19.

7, 8. (a) Ku lutiwa ki Mulimu ku lukulula batu kwa lika mañi ze swana sina “makwakwa”? (b) Ki lika mañi ze bonisa kuli ku lutiwa ki Mulimu ku lumbekisa Jehova?

7 Muapositola Paulusi naa bapanyize bukombwa bwa batanga ba Mulimu kwa ndwa ya kwa moya. Naa ñozi kuli: “Lilwaniso za ndwa ya luna hasi za butu; kono li na ni maata, ka Mulimu, a ku wisa makwakwa. Ka zona lu wisa milelo, ni ze pahami kaufela, ze pahamela ku lwanisa zibo ya Mulimu.” (2 Makor. 10:4, 5) Ku lutiwa ki Mulimu ku lukulula batu kwa lika mañi ze swana sina “makwakwa”? Ze ñwi za lika zeo ki lituto za buhata ze imeza, tumelo ya mioya, ni lituto za mihupulo ya butu. (Makol. 2:8) Ku lutiwa ki Mulimu ku tusa batu ku ambuka mikwa ye maswe ni ku ituta ku ba ni mikwa ya tabela Mulimu. (1 Makor. 6:9-11) Ku tusa mabasi ku pilisana hande. Mi ku tusa batu ba ba si na sepo kuli ba zibe luli se ba pilela. Yeo ki yona tuto ye tokwahala kacenu.

8 O muñwi wa mikwa yeo Jehova a tusa batu ku ba ni yona ki busepahali, sina mo u boniseza mutala o latelela. (Maheb. 13:18) Musali yo muñwi wa kwa India naa lumezi ku ituta Bibele mi hamulaho a ba muhasanyi ya si ka kolobezwa. Zazi le liñwi ha naa kuta kwahae ku zwa kwa musebezi wa ku yaha Ndu ya Mubuso, a fumana sifaha sa gauda bukaufi ni sitishini sa limbasi. Sifaha seo ne si lekwa masheleñi a fita fa madola a 800 a kwa America. Nihaike kuli kaizeli yo nee li mubotana, a nga sifaha seo mi a si isa kwa ofisi ya mapokola kuli ba batisise muñaa sona. Mupokola ya naa fumani kwa ofisi yeo naa komokile hahulu. Hamulaho, mupokola yo muñwi a mu buza kuli: “Kiñi ha u si ka ipulukela sifaha se?” Kaizeli yo a talusa kuli: “Ze ni itutile mwa Bibele li ni cincize, mi cwale se ni li mutu ya sepahala.” Ha utwa cwalo, mupokola yoo a taluseza eluda ya naa sindeketile kaizeli yo kuli: “Mwa silalo se, ku na ni batu ba ba fitelela 38 milioni. Ha ne mu ka tusa batu baa lishumi ku ba inge musali yo, neikaba zwelopili ye tuna luli.” Ha lu nahana batu ba bañata-ñata ba ba cincizwe ki ku lutiwa ki Mulimu, kana ha lu susuezwi ku lumbeka Jehova?

9. Batu ba kona ku eza cwañi licinceho ze tuna mwa bupilo bwa bona?

9 Batu ba ezanga licinceho ze tuna mwa bupilo bwa bona bakeñisa maata a Linzwi la Mulimu a ku cinca batu ni tuso ya fanga Jehova ka moya wa hae o kenile. (Maro. 12:2; Magal. 5:22, 23) Makolose 3:10 i bulela kuli: ‘Mu apale mutu yo munca, ya nzaa shemunwa ka siswaniso sa ya mu bupile.’ Litaba ze mwa Linzwi  la Mulimu, yona Bibele, li na ni maata a ku patulula mwa inezi mutu luli mwa pilu, mi la kona ku cinca mwa nahanela mane ni mwa ngela lika. (Mu bale Maheberu 4:12.) Ka ku ba ni zibo ye nepahezi ya Mañolo ni ka ku latelela likuka za Jehova ze lukile, mutu wa kona ku ba mulikanaa Mulimu ni ku ba ni sepo ya ku pila ku ya ku ile.

Jehova U lu Tusa ku Itukiseza za Kwapili

10. (a) Ki kabakalañi Jehova ha li yena feela ya kona ku lu tusa ku itukiseza za kwapili? (b) Ki licinceho lifi ze tuna ze tuha li cinca miinelo kaufela fa lifasi?

10 Jehova ki yena feela ya kona ku lu tusa ku itukiseza za kwapili kakuli wa ziba ze ka ezahala kwapili. Ki yena ya atula ze ka ezahala kwa batu kwapili. (Isa. 46:9, 10) Bupolofita bwa Bibele bu patulula kuli “lizazi la Muñaa Bupilo le lituna li sutelezi.” (Zef. 1:14) Mi ka ku ama kwa lizazi leo, manzwi a kwa Liproverbia 11:4 a ka ba a niti, a li: “Bufumu ha bu tusi se siñwi ka lizazi la buhali; kono ku luka ku lamulela kwa lifu.” Nako ya Jehova ya ku atula lifasi la Satani ha i ka fita, se si ka ba sa butokwa ki silikani sa luna ni Mulimu. Mali haa na ku tusa se siñwi. Mane Ezekiele 7:19 i bulela kuli: “Ba ka latakela silivera ya bona kaufela mwa makululu, ba talime gauda ya bona inge nto ye masila.” Ku zibela cimo taba yeo kwa kona ku lu tusa ku eza lika ka butali ka nako ya cwale.

11. Ki ifi nzila ye ñwi yeo ku lutiwa ki Mulimu ku lu tusa ku itukiseza za kwapili?

11 Nzila ye ñwi ya butokwa yeo ku lutiwa ki Mulimu ku lu tusa ku itukiseza lizazi la Jehova le li taha, ki ka ku lu tusa ku ziba ze lu swanela ku beya mwa sibaka sa pili mwa bupilo bwa luna. Muapositola Paulusi naa ñolezi Timotea kuli: “Laela ba ba luwile bufumu bwa nako ya cwale, kuli ba si ke ba ipona butuna, ba si ke ba sepa bufumu bo bu sa tiyi; kono ba sepe Mulimu.” Niha lu si ka fuma, lwa kona ku tusiwa ki kelezo yeo ye filwe ka ketelelo ya moya o kenile. Kelezo yeo i talusañi? I talusa kuli, ku fita ku ikubukanyeza bufumu, lu lukela ku satalala ku ‘sebeza ze nde’ ni ku ‘fuma misebezi ye minde.’ Ka ku beya lika za kwa moya mwa sibaka sa pili mwa bupilo bwa luna, ‘lu ka ikubukanyeza bufumu bwa mwa linako ze taha.’ (1 Tim. 6:17-19) Ku eza buitomboli bo bu cwalo ku bonisa kuli lu na ni butali, kakuli sina mwa naa bulelezi Jesu, “ku ka tusañi mutu haa luwile lifasi kamukana, mi a sinyehelwa ki moya wa hae?” (Mat. 16:26, 27) Ka ku ziba kuli lizazi la Jehova li sutelezi, neikaba hande ha ne lu ka ipuza kuli: ‘Ni ikubukanyeza kai bufumu? Kana ni sebeleza Mulimu kamba bufumu?’—Mat 6:19, 20, 24.

12. Ki kabakalañi ha lu sa swaneli ku zwafa haiba ba bañwi ba sheununa bukombwa bwa luna?

12 Musebezi wa butokwa hahulu kwa “misebezi ye minde” ye talusizwe mwa Linzwi la Mulimu ye ba swanela ku eza Bakreste ki musebezi o pilisa batu wa ku kutaza Mubuso ni ku tahisa balutiwa.  (Mat. 24:14; 28:19, 20) Sina mo ne ku inezi mwa miteñi ya baapositola, ba bañwi ba kona ku sheununa bukombwa bwa luna. (Mu bale 1 Makorinte 1:18-21.) Kono nto yeo ha i nyinyafazi butokwa bwa taba ye nde kamba butokwa bwa ku fa mañi ni mañi kolo ya ku amuhela taba yeo ha ku sa na ni nako. (Maro. 10:13, 14) Ha lu nze lu tusa ba bañwi kuli ba fumane tuso ka ku lutiwa ki Mulimu, ni luna lu ka ipumanela limbuyoti ze ñata.

Jehova U Fuyaulanga ba ba Eza Buitomboli

13. Muapositola Paulusi naa itobohile lika mañi kabakala taba ye nde?

13 Pili a si ka ba kale Mukreste, muapositola Paulusi naa lutilwe ilikuli ite a bubane mwa muinelo wa Sijuda. Mwendi ha naa li feela wa lilimo ze 13, naa zwile mwa munzi wa habo wa Tarese ni ku tutela kwa Jerusalema ku yo lutiwa ki Gamaliele ya naa li muluti ya tumile wa Mulao. (Lik. 22:3) Hamulaho, Paulusi naa kalile ku bubana mwahalaa ba bañwi kaufela mi kambe naa zwezipili mwa nzila yeo, naa kabe a bile mutu yo mutuna mwa bulapeli bwa Sijuda. (Magal. 1:13, 14) Kono ha naa amuhezi taba ye nde ni ku kalisa musebezi wa ku kutaza, naa fulalezi lika zeo kaufela. Kana Paulusi hasamulaho naa inyazize bakeñisa keto ya naa ezize? Batili. Mane naa ñozi kuli: “Ni talima linto kaufela kuli ki sinyehelo, kabakala bufumu bo butuna ni ku fita bwa ku ziba Jesu Kreste Mulenaa ka, ye ni tobohile linto kamukana kabakala hae, mi ni li talima inge matakala.”—Mafil. 3:8.

14, 15. Lu ikola limbuyoti mañi ka ku “sebeza ni Mulimu”?

14 Ka ku swana ni Paulusi, Bakreste kacenu ba ezanga buitomboli kabakala taba ye nde. (Mare. 10:29, 30) Kana ku na ni ze lu yawa ha lu eza cwalo? Ka ku bulela manzwi a swana ni a ba bulelanga ba bañata, Robert ya bulezwi kwa makalelo a taba ye, u li: “Ha ni inyazi nihaiba hanyinyani. Bukombwa bwa nako kaufela bu ni tahiselize tabo ni nyakalalo, mi bu ni konisize ku ‘lazwa ni ku bona kuli Mulimu u na ni sishemo.’ Ha ne ni itombolanga lika ze ñwi kuli ni pete likonkwani za kwa moya, Jehova kamita naa ni fanga lika ze ñata ku fita ze ne ni itombolanga. Ku swana feela inge kuli ne ku si na luli ze ne ni itombolanga. Ha ni si ka luza se siñwi, ni fumani feela lika ze ñata.”—Samu 34:8; Liprov. 10:22.

15 Haiba mwa eza musebezi wa ku kutaza ni ku luta ba bañwi, u zibe ku si na kakanyo ni mina mu iponezi kuli Jehova u na ni sishemo. Kana ku bile ni linako fo ne mu ikutwezi kuli  moya wa hae ne u mi tusize ha ne mu kutaza taba ye nde? Kana mu iponezi ba bañwi ha ba kala ku ba ni tabo bakeñisa kuli Jehova naa kwaluzi lipilu za bona kuli ba teeleze kwa taba ye nde? (Lik. 16:14) Kana Jehova u mi tusize ku tula matata a mina, mwendi ka nzila ye nee mi tusize ku yandulula bukombwa bwa mina? Kana Jehova u mi tiisize mwa linako ze taata ha ne mu ikutwile ku fokola, ili ku mi konisa ku zwelapili ku mu sebeleza? (Mafil. 4:13) Ha lu iponela tuso ya Jehova ha lu nze lu peta bukombwa bwa luna, lu fita fa ku mu sepa hahulu ni ku sutelela hahulu ku yena. (Isa. 41:10) Kana ku “sebeza ni Mulimu” mwa musebezi o mutuna wo wa ku luta batu ka za Jehova haki mbuyoti ye tuna?—1 Makor. 3:9.

16. Mu ikutwa cwañi ka za buikatazo ni buitomboli bo mu eza kuli mu tuse ba bañwi ku lutiwa ki Mulimu?

16 Batu ba bañata ba banga ni milelo ya ku peta lika ze tuna mwa bupilo bwa bona. Mane lu boni kuli nihaiba lika ze tuna ze petiwanga mwa lifasi la cwale za libalwanga kapili-pili. Kono misebezi ye ba sweli ku peta batanga ba Jehova cwale ka ku bonisa bukeni bwa libizo la hae, yona ha i na ku libalwa ni kamuta mwa litaba za batu ba Jehova. Misebezi yeo i kana i hupulwa ku ya ku ile. (Liprov. 10:7; Maheb. 6:10) Haike lu itebuhe hahulu musebezi wa luna wa butokwa wa ku tusa ba bañwi ku lutiwa ki Mulimu, ili musebezi o si ke wa libalwa ni kamuta.

Mu Kona ku Alaba Cwañi?

• Jehova u tokwa lika mañi kwa batu baa luta?

• Ku lutiwa ki Mulimu ku tahisa kuli batu ba eze licinceho mañi?

• Lu ka ipumanela limbuyoti mañi ha lu nze lu tusa ba bañwi ku fumana tuso ya ku lutiwa ki Mulimu?

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 23]

Ba ba lutilwe ki Jehova ba swalisana hahulu sina mizwale

[Siswaniso se si fa likepe 24]

Kana ku “sebeza ni Mulimu” mwa musebezi o mutuna wo wa ku luta batu ka za Jehova haki mbuyoti ye tuna?