Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Ba Tuse ku Kutela mwa Mutapi ka Bubebe!

Mu Ba Tuse ku Kutela mwa Mutapi ka Bubebe!

 Mu Ba Tuse ku Kutela mwa Mutapi ka Bubebe!

“Lu ka ya ku mañi? U na ni manzwi a bupilo bo bu sa feli.”—JOA. 6:68.

1. Pitrosi na buleziñi balutiwa ba bañata ha ne ba siile Jesu?

MUTA o muñwi, Jesu Kreste na siilwe ki balutiwa ba bañata ba ne ba hanile ye ñwi ya lituto za hae. Jesu a buza baapositola ba hae kuli: “Mina bo, kikuli ha mu lati ku ikela ni mina?” Pitrosi a alaba, a li: “Mulena, lu ka ya ku mañi? U na ni manzwi a bupilo bo bu sa feli.” (Joa. 6:51-69) Ne ku si na ko kuñwi kwa ku ya. Mwa miteñi yeo, bulapeli bwa Sijuda ne bu si na “manzwi a bupilo bo bu sa feli,” mi kacenu manzwi ao kaniti a’ konwi ku fumanwa mwa Babilona yo Mutuna, yona kopano ya lifasi ya bulapeli kamukana bwa buhata. Kacwalo, ku mañi ni mañi ya keluhile mwa mutapi wa Mulimu kono ili ya bata ku tabisa Jehova, ye “se li nako ya ku zuha” ni ku kutela mwa mutapi.—Maro. 13:11.

2. Ki lika mañi ze lu swanela ku hupula ka za litaba ze li likunutu kamba ze tokwa ku talimwa ki maeluda?

2 Jehova na bonisize kuli na iyakatwa lingu ze ne latehile za Isilaele. (Mu bale Ezekiele 34:15, 16.) Maeluda ba Sikreste ni bona ba na ni takazo ni buikalabelo bwa ku tusa mutu ya swana sina ngu ya keluhile mwa mutapi. Haiba maeluda ba kupa muhasanyi yo muñwi ku ituta ni mutu ya fokozi kwa moya ya bata tuso, muhasanyi u swanela ku ezañi haiba a fita fa ku ziba kuli ya fokozi kwa moya yo, u ezize sibi se situna? Ku fita ku fa kelezo mwa taba ifi kamba ifi ye tokwa ku talimwa ki maeluda kamba ye li kunutu, muhasanyi u lukela ku mu susueza ku ambola ni maeluda. Haiba a palelwa ku eza cwalo, muhasanyi yo u swanela ku zibisa maeluda.—Liv. 5:1; Magal. 6:1.

3. Munna wa lingu ze 100 na ikutwile cwañi ha na fumani ngu ye ne latehile?

 3 Mwa taba ye felile, lu amile kwa nguli ya Jesu ya munna ya n’a na ni lingu ze 100. I liñwi ha ne i tondahalile mwa mutapi, a siya ze 99 ni ku yo bata ngu ye ne latehile yeo. Munna yo na tabile hahulu ha na i fumani! (Luka 15:4-7) Ni luna lu banga ni tabo ye swana muta ngu ye ñwi ya Mulimu ye ne tondahala mwa mutapi i kuta. Kabakala lilato la bona ku mutu ya fokozi yo, mwendi maeluda ni ba bañwi mwa puteho ba kile ba mu potela. Ni bona ba tabela ku bona mutu yo ha kutela mwa mutapi ni ku tusiwa ki Mulimu, ku silelezwa, ni ku fuyolwa ki yena. (Deut. 33:27; Samu 91:14; Liprov. 10:22) Ki lika mañi ze ba kona ku eza maeluda ni ba bañwi mwa puteho haiba ba ba ni kolo ya ku tusa mutu ya fokozi kwa moya?

4. Lu kona ku itutañi kwa Magalata 6:2, 5?

4 Mwendi ba kona ku susueza mutu ya fokozi yo ku kutela kwa puteho ka ku mu bonisa ka musa kuli Jehova u lata lingu za Hae ni kuli u lu tokwa ku eza lika ze lu kona. Lika zeo li kopanyeleza ku ituta Mañolo, ku fumaneha kwa mikopano ya Sikreste, ni ku kutaza taba ye nde ya Mubuso. Mwa kona ku bala Magalata 6:2, 5 ni ku talusa kuli Bakreste ba kona ku lwalisana milwalo, kono “mutu ni mutu u ka lwala mulwalo wa hae” wa ku ikalabela ku Jehova. Mañi ni mañi u tokwa ku sepahala ku Mulimu.

Kana Ba Fokolisizwe ki “ku Bilaela za Bupilo”?

5, 6. (a) Ki kabakalañi ha ku li kwa butokwa ku teeleza ka tokomelo balumeli ba ba fokozi kwa moya ha ba talusa maikuto a bona? (b) Mu kona ku tusa cwañi ba ba fokozi ku lemuha kuli ku ikauhanya kwa batu ba Mulimu ku ba kenyize mwa kozi?

5 Kuli ba zibe mwa ku tuseza balumeli ba ba fokozi, maeluda ni bahasanyi ba bañwi ba ba hulile kwa moya ba tokwa ku ba teeleza ka tokomelo ha ba talusa maikuto a bona. Mu nge kuli mu maeluda, mi mu potela batu ba ba nyalani ba ba tuhezi ku kopana kabakala ku “bilaela za bupilo.” (Luka 21:34) Mwendi ku tokwa masheleñi kamba ku ekezeha kwa buikalabelo bwa lubasi hanyinyani-hanyinyani ku fitile fa ku ba fokolisa kwa moya. Ba kana ba bulela kuli ba tokwa ku imuluha ka ku pumula hanyinyani kwa buikalabelo bwa bona, kono mwa kona ku ba bonisa kuli ku ikauhanya kwa puteho ha ku na ku ba tusa se siñwi. (Mu bale Liproverbia 18:1.) Mwa kona ku ba buza ka maseme kuli: “Kana se mu na ni tabo ye tuna cwale ku zwa fo mu tuhelezi ku fumaneha kwa mikopano? Kana bupilo bwa mina bwa lubasi se li bo bunde cwale? Kana tabo ya Jehova isali ona m’ata a mina?”—Neh. 8:10.

6 Ku nahanisisa lipuzo zeo kwa kona ku tusa ba ba fokozi ku lemuha kuli ku sa swalisana ni puteho kwa bona ku ba fokolisize kwa moya mi ba latehezwi ki tabo ye ne ba banga ni yona  sapili. (Mat. 5:3; Maheb. 10:24, 25) Mwa kona ku ba tusa ku lemuha kuli ku sa shaela taba ye nde ku felisize tabo ya bona. (Mat. 28:19, 20) Ki nto mañi he ye ba swanela ku eza?

7. Ki lika mañi ze lu kona ku susueza ba ba keluhile mwa mutapi kuli ba li eze?

7 Jesu na ize: “Mu tokomele kuli lipilu za mina li si ke za sinyiwa ki ku ca maswe, ni ku kolwa bucwala, ni ku bilaela za bupilo . . . Kifohe, mu tone mi mu lapele kamita, kuli mu kone ku banduka ku zeo kaufela ze ka bonahala.” (Luka 21:34-36) Ba ba keluhile mwa mutapi kono ili ba bata ku kutelwa ki tabo ye ne ba banga ni yona ba kona ku susuezwa ku lapelela moya o kenile, ku kupa tuso ku Mulimu, ni ku eza lika ze lumelelana ni litapelo za bona.—Luka 11:13.

Kana Ne Ba Sitatalisizwe?

8, 9. Eluda u kona ku ambolisana cwañi ni mutu ya na sitatalisizwe?

8 Bakeñisa kuli batu ha ba si ka petahala, ba banga ni ku sa utwana, mi ku shelana ko, kwa kona ku sitatalisa mutu. Ba bañwi ba sitatalile kabakala kuli mutu yo muñwi ya na kutekeha mwa puteho na ezize lika ze ñwi ze sa lumelelani ni likuka za Bibele. Haiba mutu ya fokozi u sitatalile ka nzila yeo, eluda ya mu potela wa kona ku mu bonisa kuli Jehova ha sitatalisi mutu ufi kamba ufi. Kacwalo mutu kiñi sa ka sinyeza bulikani bwa hae ni Mulimu ni batu ba Hae? Mwa sibaka sa ku sitatala, kiñi ku sa zwela fela pili ku sebeleza Mulimu, mutu inge a na ni buikolwiso bwa kuli “Muatuli wa lifasi kaufela” wa ziba ze ezahezi ni kuli u ka lukisa litaba ka nzila ye swanela? (Gen. 18:25; Makolo. 3:23-25) Haiba mutu a sitatala fa sika ni ku wa, ha na ku siyala a lobezi fafasi a sa liki nihaiba ku yema.

9 Ka ku ikataza ku tusa ya fokozi kuli a kutele mwa mutapi, eluda wa kona ku talusa kuli ba bañwi hamulaho wa nako ba lemuhanga kuli nto ye ne ba sitatalisize ha i sa na hahulu ni tuso. Mwendi mane ha i sa li yo. Haiba mutu u sitatalisizwe ki kalimelo ya na filwe, ku nahanisisa hande ka za taba ya na kalimezwi ni ku lapela kwa kona ku mu tusa ku bona kuli kwa neku le liñwi na tokwa kalimelo yeo mi ne i sa swaneli ku mu sitatalisa.—Samu 119:165; Maheb. 12:5-13.

Kana Neli ku Sa Lumelelana ni Tuto Ye Ñwi?

10, 11. Maeluda ba kona ku ambola cwañi ni mutu ya si ka lumelelana ni lituto ze ñwi za Bibele ka mukwa o kona ku mu tusa?

10 Ba bañwi ba zwile mwa mutapi wa Mulimu kabakala ku sa lumelelana ni tuto ye ñwi ya mwa Mañolo. Maisilaele ha ne ba lukuluzwi mwa butanga bwa Egepita, ba “libala misebezi ya [Mulimu]” ya na ba ezelize mi ne “ba si ka kolwa milelo ya hae.” (Samu 106:13) Kwa kona ku tusa ku hupulisa ya fokozi kuli “mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso” u sweli ku lukisa lico ze nde za kwa moya. (Mat. 24:45) Mi na itutile niti ka lico zeo. Kacwalo, ki kabakalañi ha sa ikatuleli ku zwelapili ku zamaya mwa niti hape?—2 Joa. 4.

11 Eluda ha tusa batu ba ba keluhile mwa mutapi, wa kona ku ama kwa balutiwa ba ne ba siile Jesu kabakala ku hana tuto ye ñwi ya hae. (Joa. 6:53, 66) Ka ku tuhela ku swalisana ni Kreste ni balateleli ba hae ba ba sepahala, balutiwa bao ne ba tuhezi ku itebuha lika za kwa moya mi ne ba felezwi ki tabo ya bona. Kana ba ba tuhezi ku swalisana ni puteho ya Sikreste ba fumani sibaka se siñwi ko ku na ni lico ze nde za kwa moya? Ku tokwa! Ha ku na ko kuñwi ko ku na ni sibaka se si cwalo!

Kana Na Ezize Sibi Se Situna?

12, 13. Haiba mutu ya keluhile mwa mutapi a itumelela kuli u ezize sibi se situna, u kona ku tusiwa cwañi?

12 Batu ba bañwi ba tuhelanga ku kutaza ni ku fumaneha kwa mikopano kabakala kuli ba ezize sibi se situna. Ba kana ba nahana kuli haiba ba ipulela sibi sa bona kwa maeluda, ba ka zwisiwa mwa puteho. Niteñi, ha ba na ku zwisiwa mwa puteho haiba ba tuhezi mukwa wa bona o sa lumelelani ni Mañolo mi ba bakile luli. (2 Makor. 7:10, 11) Mane ba ka amuhelwa,  mi maeluda ba ka ba fa tuso ya kwa moya ye tokwahala.

13 Haiba mu bahasanyi ba ba hulile kwa moya ba ba kupilwe ku tusa mutu ya fokozi, mu swanela ku ezañi haiba a mi bulelela kuli u ezize sibi se situna? Sina mo ku boniselizwe kwa makalelo a taba ye, ku fita ku ikenya hahulu mwa taba yeo, mu mu susueze ku atumela maeluda. Haiba ha tabeli ku eza cwalo, mu ka bonisa kuli mwa iyakatwa libizo la Jehova ni buiketo bwa puteho ka ku latelela ketelelo ya Mulimu mwa litaba za mufuta wo. (Mu bale Livitike 5:1.) Maeluda ba ka ziba mwa ku tuseza mutu ufi kamba ufi ya bata ku kutela kwa mutapi ni ku pila ka ku lumelelana ni tato ya Mulimu. Kalimelo ye lilato ya kona ku fiwa. (Maheb. 12:7-11) Haiba mutu a itumelela kuli u foselize Mulimu, ni kuli u tuhezi bumaswe bwa hae, mi u bakile luli, maeluda ba ka mu tusa, mi wa kona ku swalelwa ki Jehova.—Isa. 1:18; 55:7; Jak. 5:13-16.

Ku Kuta kwa Mwana ku Tisa Tabo

14. Ka manzwi a mina, mu taluse nguli ya Jesu ya mwana ya latehile.

14 Ka ku bata ku tusa mutu ya fokozi, ya kupilwe ku mu tusa wa kona ku ama kwa nguli ya Jesu ye kwa Luka 15:11-24 ilikuli a tuse ngu ye latehile yeo. Mwa nguli yeo, mutangana u sinya bufumu bwa hae ka ku pila ka buhule. Hasamulaho u kala ku inyaza bakeñisa mupilelo wa hae wa buhule. Tala ya mu simeha, u kala ku tonda lubasi lwa hae, mi cwale wa ikupula ni ku kutela kwahae! A sa tahelela kwahule, ndat’ahe wa mu bona; wa mu matela ku yo mu wela mwa mulala ni ku mu tubeta, mi u tabile luli. Ku nahanisisa nguli ye kwa kona ku susueza mutu ya latehile ku kutela mwa mutapi. Bakeñisa kuli lifasi le li tuha li sinyiwa, mutu ya fokozi u lukela ku ‘kutela kwahae’ ka bubebe.

15. Ki kabakalañi ba bañwi ha ba siyanga puteho?

15 Buñata bwa ba ba siyanga puteho ha ba swani hahulu ni mwana ya latehile yo. Ba bañwi ba keluhanga hanyinyani-hanyinyani, sina fela mukolo o kukana fa mezi mi mafelelezo u yo fumaneha kwahule ni likamba. Ba bañwi ba imezwanga ki lipilaelo kuli mane ba kala ku keshebisa lika za kwa moya. Ba bañwi bona ba tuhelelanga mutu yo muñwi mwa puteho ku ba sitatalisa, kamba mwendi ha ba si ka lumelelana ni tuto ye ñwi ya Mañolo. Ba bañwi ba ikenyanga mwa muzamao o sa lumelelani ni Mañolo. Nihakulicwalo, ha mu ka latelela likelezo ze bulezwi ka za mwa ku tuseza batu ba ba mwa miinelo ye kaufela ili ba ba keluhile mwa mutapi ka mabaka ao kamba ka mabaka a sili, mu ka kona ku ba tusa ku kutela mwa mutapi ku sa na ni nako.

“U Kutile Mwan’aka!”

16-18. (a) Eluda yo muñwi na tusize cwañi muzwale ya na fokozi ka lilimo-limo? (b) Ki kabakalañi muzwale yo ha na fokozi, na tusizwe cwañi, mi na amuhezwi cwañi ki puteho?

16 Eluda yo muñwi wa Sikreste u talusa kuli: “Sitopa sa luna sa maeluda si iyakatwa hahulu  ku potela ba ba fokozi kwa moya. Ni hupula muzwale ye ne ni itutanga ni yena ili ye ne ni tusize ku ziba niti. Na fokozi ka lilimo ze bat’o ba 25 mi na li mwa butata bo butuna hahulu, kacwalo na mu taluseza mwa kona ku tusezwa ki ku latelela likuka za mwa Mañolo. Hamulaho wa nako, a kalisa ku tahanga kwa Ndu ya Mubuso mi a lumela ku ituta Bibele ilikuli katulo ya hae ya ku kutela mwa mutapi i tiye.”

17 Ki kabakalañi muzwale yo ha na fokozi? U itumelela kuli: “Ne ni kalile ku isa hahulu pilu kwa lika za lifasi ku fita za kwa moya. Kacwalo na tuhela ku ituta, ku yanga mwa bukombwa, ni ku fumanehanga kwa mikopano. Hañihañi, na fumaneha kuli ha ni sa li yo mwa puteho ya Sikreste. Kono ku isezwa pilu ki eluda ne ku ni tusize ku kutela kwa puteho.” Muzwale yo ha sa amuhezi tuto ya Bibele, butata bwa hae bwa kala ku fela. U bulela kuli, “Ne ni lemuhile kuli nto ye ne tondahala mwa bupilo bwa ka ne li lilato ni ketelelo ya Jehova ni kopano ya hae.”

18 Muzwale yo na amuhezwi cwañi mwa puteho? U bulela kuli: “Ni ikutwa inge mwana ya na latehile ya na bulezi Jesu Kreste. Mane kaizel’a luna yo muñwi wa musupali ya sa zwelapili a tiile, ya na li teñi lilimo ze 30 kwamulaho, na ni bulelezi kuli, ‘U kutile Mwan’aka!’ Manzwi ao luli na ni fitile kwa pilu. Ne ni ikutwile kuli ni kutile kwahae luli. Mi ni bata ku fitisa buitebuho bwa ka ku eluda yani ni kwa puteho kaufela kabakala ku ni bonisa lilato, silikani, pilu-telele, ni ku ni iseza pilu. Lilato la bona ku Jehova ni ku bomuyahwa ni bona li ni tusize ku kutela mwa mutapi.”

Mu Ba Susueze ku Nga Muhato ka Bubebe!

19, 20. Mu kona ku susueza cwañi ba ba fokozi ku kutela mwa mutapi ka bubebe, mi mu kona ku ba bonisa cwañi kuli Mulimu h’a lu tokwi ku eza ze lu sa koni?

19 Lu pila mwa mazazi a maungulelo, mi mafelelezo a lifasi le a sutelezi luli. Kacwalo mu susueze ba ba fokozi ku fumaneha kwa mikopano ya Sikreste. Mu ba susueze kuli ba eze cwalo onafa. Mu ba bonise kuli Satani u lika ku sinya bulikani bwa bona ni Mulimu, mi u ba tahiseza kuli ba nahane kuli ba kona ku imululwa kwa matata a bupilo ka ku siya bulapeli bo bu kenile. Mwa kona ku ba kolwisa kuli ba kona fela ku imululwa ka ku ba balateleli ba ba sepahala ba Jesu.—Mu bale Mateu 11:28-30.

20 Mu hupulise ba ba fokozi kuli Mulimu u lu tokwa ku eza ze lu kona. Maria kaizel’a Lazaro ha na nyazelizwe ku toza Jesu mafula a sende ye tula pili a si ka shwa kale, Jesu na ize: “Mu mu tuhele. . . . U ezize mw’a konezi kaufela.” (Mare. 14:6-8) Jesu na babalize musali wa mbelwa ya shebile ya na file nubu ye nyinyani hahulu kwa tempele. Musali yo ni yena na ezize mwa na konezi kaufela. (Luka 21:1-4) Buñata bwa luna lwa kona ku fumaneha kwa mikopano ya Sikreste ni ku abana mwa musebezi wa ku kutaza Mubuso. Ka tuso ya Jehova, buñata bwa ba ba fokozi ba ka kona ku eza cwalo ni bona.

21, 22. Ki lika mañi ze mu kona ku kolwisa ba ba kutela ku Jehova?

21 Haiba mutu ya swana sina ngu ya keluhile mwa mutapi u saba ku kopana ni mizwale ba hae hape, mwa kona ku mu hupulisa za tabo ye ne bile teñi mwana ya na latehile ha na kutezi kwahae. Ba ba kutela kwa puteho ni bona ba tahisanga tabo ye cwalo. Mu ba susueze ku nga muhato cwale kuli ba lwanise Diabulosi ni ku sutelela ku Mulimu.—Jak. 4:7, 8.

22 Ba ba kutela ku Jehova ba ka amuhelwa ka tabo luli. (Mali. 3:40) Ku si na ku kakanya, ze ne ba ikozi mwa sebelezo ya Mulimu ne li ba file tabo ye tuna. Limbuyoti ze ñata li libelezi ba ba kutela mwa mutapi ka bubebe!

Mu Kona ku Alaba Cwañi?

• Mu kona ku tusa cwañi Mukreste ya na sitatalile ni ku fokola kwa moya?

• Mu kona ku ambolisana cwañi ni mutu ya na keluhile mwa mutapi wa Mulimu kabakala mubonelo wo muñwi wa hae ka za tuto ye ñwi?

• Mutu ya zina-zina ku kutela kwa puteho u kona ku tusiwa cwañi?

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 13]

Mu teeleze ka tokomelo mulumeli ya fokozi ha bulela maikuto a hae

[Siswaniso se si fa likepe 15]

Ku nahanisisa nguli ya Jesu ya mwana ya na latehile kwa kona ku tusa ba bañwi ku kutela mwa mutapi!