Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Itomele Likonkwani ze Mu Kona ku Peta Kuli Mu Be ni Tabo

Mu Itomele Likonkwani ze Mu Kona ku Peta Kuli Mu Be ni Tabo

 Mu Itomele Likonkwani ze Mu Kona ku Peta Kuli Mu Be ni Tabo

“KI KALE ni palelwa hape!” Se li hakai inze mu bulela manzwi a bato swana ni ao bakeñisa kuli ne mu palezwi ku peta ze ne mu lelile ku eza? Me wa Sikreste u kana a bulela manzwi ao bakeñisa ku ikutwa ku kataliswa hahulu ki mbututu ya hae ye sa zo pepwa ye tokwa ku babalelwa nako kaufela mi u zwafile kakuli ha koni ku peta hande misebezi ya kwa moya. Mukreste yo muñwi u kana a ikutwa kuli ha ezi ze ñata kabakala mwa huliselizwe mi u ikutwa kuli ha beleki ka ku tala mwa puteho. Paki wa musupali u kana a ikutwa bumaswe bakeñisa kuli ha sa kona ku peta misebezi ya Sikreste ka ku tala sina mwa na ezezanga ha na sa na ni m’ata. Kaizeli Christiane ya sa koni ku sebeza mwa latela kaufela mwa sebelezo ya Jehova bakeñisa miinelo ya mwa lubasi lwa hae, u talusa kuli: “Lingambolo ze susuezanga ba bañwi kuli ba be mapaina za ni lilisanga.”

Lu kona ku eza cwañi muta lu ikutwa cwalo? Bakreste ba bañwi ba konile cwañi ku ba ni mubonelo o munde wa miinelo ya bona? Ki lituso mañi ze zwa mwa ku itomela likonkwani ze lu kona ku peta?

Mu Itomele Likonkwani ze Swanela

Muapositola Paulusi u lu taluseza ze lu lukela ku eza kuli lu kone ku zwelapili ku ba ni tabo, u li: ‘Mu be ba ba tabile kamita ku Mulena; hape ni kutela ni li: Mu be ba ba tabile. Musa wa mina u zibwe ki batu kamukana.’ (Mafil. 4:4, 5) Kuli lu be ni tabo ni buikolwiso mwa sebelezo ya luna ku Mulimu, lu tokwa ku itomela likonkwani ze swanela ku likana ni buikoneli ni miinelo ya luna. Haiba lu ndongwama likonkwani ze sa swaneli lu sa nahanisisi, lu ka ikenya mwa butata. Kono hape lu swanela ku tokomela kuli ha lu itepelezi, ni ku fa mabaka a kuli mapalelwi a luna ki ona a tisa kuli lu si ke lwa eza hande mwa bukombwa bwa Sikreste.

Ku si na taba ni miinelo ya luna, Jehova u tokwa kuli lu mu fe ze nde ka ku fitisisa—ili ku mu sebeleza ka pilu ya luna kaufela. (Makolo. 3:23, 24) Haiba lu sa sebelezi Jehova ka pilu ya luna kaufela, fohe ha lu talelezi buineelo bwa luna ku yena. (Maro. 12:1) Ku tuha fo, ha lu na ku ba ni tabo luli ni limbuyoti ze ñwi ze tuna ze zwa mwa ku sebeleza Mulimu ka pilu ya luna kaufela.—Liprov. 10:22.

Linzwi le li tolokilwe kuli “musa” mwa Bibele li kona ku talusa ku iyakatwa ba bañwi. Taluso ya lona luli ki ku ipeya kwatasi. (Jak. 3:17) Linzwi leo hape li kona ku talusa mutu ya sa landalali fa milao. Kacwalo, haiba lu na ni musa, lu ka ba ni mubonelo o itikanelezi ka za miinelo ya luna. Kana ku eza cwalo ku t’ata? Ba bañwi ku ba belanga t’ata, nihaike kuli ba kona ku iyakatwa batu ba bañwi. Ka mutala, haiba mulikan’a mina yo mutuna a bonahala ku katala hahulu bakeñisa kuli na eza lika ze ñata hahulu, kana ne lu si ke lwa lika ku mu tusa ku  utwisisa kuli u swanela ku cinca lika ze ñwi mwa bupilo bwa hae? Ka nzila ye swana, lu tokwa ku itwaeza ku no lemuhanga kuli se lu eza lika ka ku tula tikanyo.—Liprov. 11:17.

Ku ba ni mubonelo o itikanelezi wa ze lu kona ku eza ku kona ku ba t’ata haiba lu hulisizwe ki bashemi ba ne ba lu belekisanga hahulu. Ba bañwi kwa bwanana ne ba ikutwanga kuli ne ba na ni ku eza lika ze ñata kamba ku eza hande hahulu kuli ba latiwe ki bashemi ba bona. Haiba ni luna ki mona mo ne lu ikutwelanga cwalo, lu kana lwa ba ni mubonelo o fosahalile ka za mwa lu ngela Jehova. Jehova wa lu lata kabakala ku mu sebeleza ka pilu ya luna kaufela. Linzwi la Mulimu li lu kolwisa kuli Jehova “u ziba se lu bupilwe ka sona, u nz’a hupula kuli lu liluli fela.” (Samu 103:14) Wa ziba mifokolo ya luna mi wa lu lata ha lu mu sebeleza ka tukufalelo ku si na taba ni mifokolo yeo. Ku hupula kuli Mulimu wa luna haki muzamaisi ya t’ata ku ka lu tusa ku ba ni buikokobezo ku ze lu eza kaufela, lu nze lu ziba ze lu sa koni ku eza.—Mika 6:8.

Nihaike kuli Bakreste ba ziba kuli ku tabisa Mulimu ha ku katazi, ba bañwi ba fumana t’ata ku ba ni mubonelo o cwalo o itikanelezi. Haiba ni mina mu fumana kuli ku ba ni mubonelo o cwalo ku t’ata, mwa kona ku kupa Mukreste ya yeziseli ya mi ziba hande kuli a mi tuse. (Liprov. 27:9) Sina ka mutala, kana mwa tabela ku eza bupaina bwa kamita? Seo ki sikonkwani se sinde luli! Kana ku mi bela t’ata ku peta sikonkwani seo? Mwendi mu tokwa tuso kuli mu nolofaze mupilelo wa mina. Kamba mulikan’a mina wa Sikreste ye mu sepile u kana a nyakisisa ni mina ka za haiba mwa kona ku eza bupaina ka nako ye kamba ha ku konahali bakeñisa buikalabelo bo mu na ni bona bwa ku babalela lubasi. Mukreste yo u kona ku mi tusa ku bona haiba mu ka kona ku eza misebezi ye ekezehile ya bupaina kamba mane u kona ku mi tusa ku ziba cinceho ye mu kona ku eza kuli mu pete hande bupaina. Munna ni yena wa kona ku tusa musal’a hae ku itomela likonkwani za ka kwanisa. Ka mutala, u kona ku fa akalezo ya kuli musal’a hae a pumule pili kweli ya musebezi o ekezehile i si ka fita kale. Ku eza cwalo ku ka tahisa kuli a be ni m’ata mi hape ku ka mu tusa ku bukeleza tabo ya na ni yona ha li mwa bukombwa.

Mu Bate Lika ze Mu Kona ku Eza

Busupali kamba makulanu li kona ku lu palelwisa ku eza ze ñata mwa sebelezo ya Jehova. Haiba mu bashemi, mu kana mwa ikutwa kuli ha mu fumanangi tuso luli kwa tuto ya ka butu kamba mikopano ya Sikreste bakeñisa kuli nako ni m’ata a mina li felela kwa ku tokomela bana ba mina ba banyinyani. Kono kana kikuli ku isa hahulu mamelelo kwa mapalelwi a mina ku kona ku mi tibela ku peta ze mu sa kona ku eza?

Lilimo-limo kwamulaho k’o, Mulivi yo muñwi na bile ni takazo ya nto ye ñwi ya na sa koni ku eza. Na filwe tohonolo ye ipitezi ya ku sebelezanga kwa tempele lisunda ze peli silimo ni  silimo. Niteñi na bulezi za takazo ya hae ye tuna ya ku pila bukaufi ni aletare kamita. (Samu 84:1-3) Ki nto mañi ye ne tusize munna yo ya sepahala ku kolwa ka za n’a na ni zona? Na lemuhile kuli ku pila nihaiba fela lizazi li li liñwi mwa malapa a tempele ne li tohonolo ye tuna. (Samu 84:4, 5, 10) Ka nzila ye swana, ku fita ku nahana za mapalelwi a luna, lu swanela ku lika ku lemuha lika ze lu kona ku eza ni ku itumela ka zona.

Mu nyakisise mutala wa Nerlande, kaizeli wa Sikreste ya pila kwa Canada. U zamaya ka sipula sa mawili mi na ikutwile kuli na sa beleki hahulu mwa bukombwa. Nihakulicwalo, a cinca muhupulo wa hae mi a kalisa ku kutalezanga kwa masintolo a li bukaufi ni kwa pila. Kaizeli yo u talusa kuli: “Ni inanga mwa sipula sa ka sa mawili bukaufi ni sipula se si kwa masintolo. Ni fumana tabo ka ku kutaza kwa batu ba ba to pumulanga ka nakonyana fa sipula seo.” Ku kutaza ka nzila ye cwalo ya butokwa ku tabisanga hahulu kaizeli Nerlande.

Mu Eze Licinceho Ze Tokwahala

Sisepe si kona ku mata hahulu moya ha u nze u fuka. Kono mumatisi wa sisepe ha bona kuli ku na ni liñungwa, u na ni ku fukuza kwa lubilo lwa sona. Libaka kikuli ha koni ku yemisa moya, kono bakeñisa kuli u fukulize kwa lubilo lwa sona, u kona ku sikulula hande sisepe sa hae. Ka nzila ye swana, hañata ha lu konangi ku sikulula matata a matuna a swana sina liñungwa e lu kopananga ni ona mwa bupilo. Kono lwa kona ku zamaisa bupilo bwa luna mo lu konela kaufela ka ku itusisa hande m’ata a luna, munahano wa luna, maikuto a luna, ni tutu ya luna. Muta lu beya mwa munahano miinelo ya luna ye minca, lu ka zwelapili ku ba ni tabo mwa sebelezo ya Mulimu.—Liprov. 11:2.

Ha lu nyakisiseñi mitala ye miñwi ye latelela. Haiba ha lu na hahulu m’ata, lu kana lwa fumana kuli ku butokwa ku tokolomoha misebezi ye katalisa hahulu kakusasana ilikuli lu kone ku yo fumaneha kwa mikopano ya Sikreste manzibwana. Ku eza cwalo ku ka lu tusa hahulu ku swalisana ni Bakreste ba bañwi. Haiba me ha koni ku ya mwa bukombwa bwa fa ndu ni ndu bakeñisa mwan’a hae ya kula, wa kona ku mema kaizeli yo muñwi wa Sikreste ni ba lituto za hae kwa ndu ya hae kuli a kone ku ituta ni bona mwana inze a lobezi.

Ku cwañi haiba miinelo ya mina i mi palelwisa ku itukiseza mikopano kaufela ya puteho? Haiba ku cwalo, mwa kona ku keta mikopano ye mu kona ku itukiseza hande ka  tokomelo. Haiba lu tomahanya hande likonkwani za luna za butokwa, lu ka tiya ni ku ba ni tabo.

Ku cinca likonkwani za luna ku tokwa tukufalelo ni buikatazo. Bo Serge ni ba ku bona bo Agnès ba ba pila kwa France, ne ba ezize cinceho ye tuna mwa milelo ya bona. Bo Serge ba li: “Ha ne lu lemuhile kuli bo Agnès ne ba na ni mulwalo, lwa ziba kuli ha lu sa na ku ba balumiwa sina mo ne lu sepezi.” Bo Serge ba se ba na ni twana to tubeli cwale to tu talifile twa tusizana, ba talusa ka mo bona ni ba ku bona ne ba itomezi sikonkwani se sinca. Ba li: “Bakeñisa kuli ne lu sa koni ku yo sebeleza kwa naha isili, lwa itomela sikonkwani sa ku beleka sina balumiwa mwa naha ya hesu. Lwa swalisana ni sikwata se ne si bulela puo ya kwa naha isili.” Kana bo mutu ni musal’a hae bao ne ba fumani tuso kabakala sikonkwani se sinca seo se ne ba itomezi? Bo Serge ba li: “Lu ikutwa kuli lu ba butokwa hahulu mwa puteho.”

Odile, kaizeli wa Sikreste ya pila mwa France wa lilimo ze fitelela 70, u kula butuku bwa ku opa mañwele, mi ha koni ku yema nako ye telele. Na zwafile bakeñisa mapongo a hae a ne a mu palelwisa ku kutaza fa ndu ni ndu. Kono, na si ka tuhela ku kutaza. A cinca mukutalezo wa hae ni ku kala ku kutazanga ka luwaile. U li: “Ku kutaza ka luwaile ku bunolo mi ku tabisa hahulu ku fita mo ne ni nahanela!” Mukutalezo wo ne u zusulusize takazo ya kaizeli yo ya ku tabela bukombwa.

Ku Itomela Likonkwani Ze Mu Kona ku Peta ku Tahisa Limbuyoti

Ku ba ni mubonelo o munde ka za lika ze lu kona ku eza ku ka lu tusa ku sa zwafa. Ha lu toma likonkwani ze lu kona ku peta, lu ka ikutwa kuli lu petile se siñwi niha lu na ni mapalelwi. Kacwalo lu ka ba ni tabo ka ze lu kona ku peta, nihaike kuli ki ze nyinyani fela.—Magal. 6:4.

Ha lu eza lika ka ku likana ni buikoneli bwa luna, lu ka iyakatwa hahulu Bakreste ba bañwi. Haiba lu lemuha mapalelwi a bona, lu ka itumelanga ku bona ka ze ba lu ezeza. Mi ha lu itebuha tuso kaufela ye lu fiwa, lu ekeza kwa moya wa swalisano ni wa ku utwelana butuku. (1 Pit. 3:8) Mu hupule kuli, Jehova ka ku ba Ndate ya lilato ha tokwi kuli lu mu fe lika ze ñata ze lu sa koni. Ha lu ba ni mubonelo o itikanelezi wa ze lu kona ku eza ni ku itomela likonkwani ze lu kona ku peta, misebezi ya luna ya kwa moya i ka lu tahiseza tabo!

[Manzwi a fa likepe 29]

Kuli lu be ni tabo mwa sebelezo ya luna ku Mulimu, lu tokwa ku itomela likonkwani ka ku ya ka buikoneli kamba miinelo ya luna

[Siswaniso se si fa likepe 30]

Nerlande u fumana tabo ha nze a eza za kona mwa bukombwa

[Siswaniso se si fa likepe 31]

Mu itute ku “fukuza kwa lubilo lwa sisepe”

[Manzwi a bañi ba siswaniso]

© Wave Royalty Free/age fotostock

[Siswaniso se si fa likepe 32]

Bo Serge ni Agnès ne ba tusizwe ki ku toma likonkwani ze nca