Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Si Tuheli ‘Lilato la Mina la Pili’

Mu Si Tuheli ‘Lilato la Mina la Pili’

 Mu Si Tuheli ‘Lilato la Mina la Pili’

“Swala ka tata s’o na ni sona.”—SIN. 3:11.

1, 2. Ne mu ikutwile cwañi hamulaho wa ku kolwa kuli ze ne mu ituta ka za Jehova ki yona niti?

KANA mwa hupula nako ha ne mu itutile lwa pili ka za lika ze nde za sepisa Jehova batu ba ba mu utwa? Haiba kwamulaho ne mu li ba bulapeli bu sili, ne mu ikutwile cwañi hamulaho wa ku talusezwa milelo ya Mulimu ka tuso ya Bibele kamba ha ne mu kalile ku utwisisa lituto ze ne mu sa utwisisangi? Mwendi ne mu lemuhile kuli ne mu si ka lutiwa niti ka za Mulimu. Kono cwale mu tabile kakuli mwa ziba niti! Haiba ne mu hulisizwe ki bashemi ba Sikreste, kana mwa hupula mo ne mu ikutwezi mu mano kolwa kuli ze ne mu ituta ka za Jehova ne li yona niti ni ku ikatulela ku pila ka yona?—Maro. 12:2.

2 Mizwale ba mina ba bañata mwa puteho ba ka mi taluseza kuli ni bona ne ba bile ni tabo ye tuna, ne ba ikutwile ku ba bukaufi ni Jehova, mi ne ba itumezi ku yena ka ku ba hoha. (Joa. 6:44) Kabakala tabo ye ne ba fumani ne ba kalisize ku abana mwa misebezi  ya Sikreste. Ne ba tabile hahulu kuli mane ne ba bata ku bulelela mañi ni mañi mo ne ba ikutwela. Kana ni mina ne mu ikutwile cwalo?

3. Puteho ya Efese ne i na ni butata mañi Jesu ha na i ñolezi liñolo?

3 Ha na ñolela puteho ya Sikreste ya kwa Efese ya mwa linako za baapositola, Jesu na bulezi za “lilato la hao la pili.” Maefese ne ba na ni tulemeno to tunde to tuñata, kono lilato le ne ba lata Jehova ka lona ne li folile. Kabakaleo, Jesu a ba bulelela kuli: “Ni ziba misebezi ya hao, ni ku ikataza kwa hao, ni ku tiya pilu kwa hao, ni kuli ha u koni ku lumelelana ni ba ba maswe; mane u likile ba ba ipiza baapositola, be isi bona, mi wa ba fumana kuli ki mahata. Mi u na ni pilu-telele, mi u lwezi butata kabakala Libizo la ka, mi ha u si ka katala. Kono se ni nyaza ku wena, kikuli u tuhezi lilato la hao la pili.”—Sin. 2:2-4.

4. Ki kabakalañi za na bulezi Jesu kwa Maefese ha li li za butokwa kacenu?

4 Likelezo za na file Jesu kwa Maefese ni liputeho ze ñwi za na ñolezi mwa buka ya Sinulo li bile ze tusa ku likana ni ze ne ezahala kwa Bakreste ba ba tozizwe ku zwa fela ka 1914. (Sin. 1:10) Kono nihaiba kacenu, Bakreste ba bañwi ba kona ku tuhela “lilato la [bona] la pili” la ku lata Jehova ni lituto za niti za Sikreste. Kabakaleo, ha lu nyakisiseñi mo mu kona ku tiiseza ni ku zusuluseza lilato la mina la pili ni tukufalelo ye ne mu bonisize ku Mulimu ni kwa lituto za niti ze ne mu itutile, ka ku kengeyela ze ne ezahezi mwa bupilo bwa mina.

Ki Nto Mañi Ye Ne Mi Kolwisize Kuli Ne Mu Itutile Niti?

5, 6. (a) Mukreste kaufela u swanela ku lemuha nto mañi? (b) Ki lika mañi ze ne mi kolwisize kuli Lipaki za Jehova ba luta niti? (c) Ki nto mañi ye kona ku tusa mutu ku zusulusa lilato la hae la pili?

5 Mutu kaufela ya ineela ku Jehova u swanela pili ku “lemuha se si latwa ki Mulimu kana ki sifi, se sinde, se si kateleha, se si petehile.” (Maro. 12:1, 2) Ku eza cwalo ku kopanyeleza ku ituta ze i luta Bibele. Lika ze kolwisa mutu yo muñwi kuli Lipaki za Jehova ba luta niti li kona ku shutana ni ze kolwisa mutu u sili. Ba bañwi ba hupula kuli ne ba tusizwe ku eza licinceho ha ne ba balile libizo la Mulimu mwa Bibele kamba ha ne ba utwisisize muinelo luli wa ba ba shwile. (Samu 83:18; Muek. 9:5, 10) Ba bañwi bona ne ba susuelizwe ki lilato le ba latana ka lona batu ba Jehova. (Joa. 13:34, 35) Mi ba bañwi ne ba nahanisisize se si taluswa ki taba ya ku sa ba ba lifasi. Ba utwisisa kuli Bakreste ba niti ha ba swaneli ku ikenya mwa litaba za puso ya sicaba kamba lindwa za naha ifi kamba ifi.—Isa. 2:4; Joa. 6:15; 17:14-16.

6 Mabaka ao ni a mañwi ki ona a na  susuelize ba bañata kuli ba kalise ku lata Mulimu. Mu like ku hupulanga ze ne mi kolwisize mina ka sibili kuli ze mu itutile ki za niti. Mabaka a tisize kuli mu late Jehova ni ku lumela lisepiso za hae a shutana ni mabaka a tisize kuli ba bañwi ni bona ba eze cwalo kakuli ze ezahezi ku mina mwa bupilo li shutana ni ze ezahezi ku bona mi mikwa ya mina i shutana ni ya bona. Kaniti, mabaka a na tisize kuli mu kolwe niti kwa makalelo i sa li ona mabaka a tisa kuli mu kolwe niti ni kacenu. Niti ha i si ka cinca. Kacwalo ka ku ikupulisanga mabaka ao ni maikuto a ne mu bile ni ona, mwa kona ku zusulusa lilato la mina la pili la ku lata niti.—Mu bale Samu 119:151, 152; 143:5.

Mu Ekeze kwa ‘Lilato La Mina la Pili’

7. Ki kabakalañi ha lu swanela ku ekeza kwa lilato la luna la pili, mi lu kona ku eza cwañi cwalo?

7 Mwendi ku bile ni ze ñata ze cincize mwa bupilo bwa mina ku zwa fo mu ineela ku Jehova. Lilato la mina la pili la ku lata niti ne li la butokwa, kono nako ha ne inze i ya, ne mu tokwa ku ba ni lilato le lituna kuli mu talimane ni matata a manca a’ lika tumelo ya mina. Nihakulicwalo, Jehova na mi tiisize. (1 Makor. 10:13) Kacwalo ze ezahezi mwa bupilo bwa mina ni zona ki za butokwa. Li mi tusize ku tiisa lilato la mina la pili mi hape li kona ku mi tusa ku lemuha se si latwa ki Mulimu se si li se sinde, se si kateleha, ni se si petehile.—Josh. 23:14; Samu 34:8.

8. Jehova na itibahalize cwañi ku Mushe, mi Maisilaele ne ba fitile cwañi fa ku ziba hande Mulimu?

8 Ka mutala, mu nyakisise muinelo o ne ba li ku ona Maisilaele Jehova ha na bulezi mulelo wa hae wa ku ba lukulula mwa butanga bwa Egepita. Mulimu na itibahalize ku Mushe kuli: “Na, ki Na Yaliteñi.” (Ex. 3:7, 8, 13, 14) Fo kikuli, Jehova na ka eza ze ne ka tokwahala kaufela kuli a lukulule batu ba hae. Ku ze ne ezahezi ku zwa fo, Maisilaele ne ba fitile fa ku ziba hande Jehova—sina Mulimu ya M’ata Ote, Muatuli, Mueteleli, Mupilisi, Ndwalume, ni Mufani.—Ex. 12:12; 13:21; 14:24-31; 16:4; Neh. 9:9-15.

9, 10. Ki miinelo mañi ye kona ku tusa mutu ku fita fa ku ziba Mulimu, mi ki kabakalañi ha lu swanela ku ikupulisanga ka za teñi?

9 Muinelo wa mina u shutana ni wa Maisilaele ba kwa ikale. Nihakulicwalo, mwendi ku na ni lika ze ñwi ze ne ezahezi mwa bupilo bwa mina ze ne mi kolwisize kuli Mulimu wa mi tokomela luli, mi lika zeo ne li tiisize tumelo ya mina. Mwendi Jehova na iponahalisize ku mina ka nzila ye ñwi kuli ki Mufani, Mutiisi, kamba Muluti. (Mu bale Isaya 30:20b, 21.) Kamba mwendi mu lemuhile kuli Mulimu u alabile tapelo ya mina. Hape mwendi ne mu li mwa butata, mi Mukreste yo muñwi sa mi tusa. Kamba mwendi ha ne mu ituta Bibele mu nosi, ne mu fumani mañolo a na kona ku mi tusa ku tatulula butata bwa mina.

10 Ha ne mu ka bulelela ba bañwi ze ezahezi ku mina ze cwalo, mwendi ne ba si ke ba ikutwa sina mo mu ikutwela mina. Kakuli ze ne mu ipumani ku zona ne si limakazo. Kono mu li nga ku ba za butokwa. Kaniti Jehova na ezize ze ne tokwahala kaufela kuli a tuse mina. Ha mu nahane lilimo ze mu bile mwa niti. Kana mwa kona ku hupula linako ze ñwi mwa bupilo bwa mina ha ne mu ikutwile kuli Jehova na mi tokomezi luli? Haiba ku cwalo, ku hupula likezahalo zeo ni mo ne mu ikutwezi kwa kona ku zusulusa lilato la ku lata Jehova le ne mu na ni ka linako zeo. Mu itebuhe likezahalo zeo. Mi mu li nahanisise. Kakuli li bonisa kuli Jehova wa mi tokomela, mi ha ku na ya kona ku mi tuhelisa ku lumela cwalo.

Mu Itekule

11, 12. Haiba lilato la Mukreste li folile, ki lika mañi ze kona ku tisa cwalo, mi Jesu na file kelezo mañi?

11 Haiba ha mu sa lata Mulimu sina mo ne mu mu latela sapili mi ha mu sa lata niti sina mo ne mu i latela sapili, fo haki kuli Mulimu u cincize. Jehova h’a fetuhi. (Mala. 3:6; Jak. 1:17) U sa mi tokomela sina mwa na mi tokomelela  kwamulaho. Kono haiba bulikani bwa mina ni Jehova se bu shekesha, ki nto mañi ye tahisize cwalo? Esi mwendi mu ikutwa ku katala hahulu bakeñisa lipilaelo? Mwendi kale ne mu lapelanga hahulu, ku bala hahulu, ni ku yeyanga hahulu. Kana kale ne mu yanga hahulu mwa bukombwa ni ku fumanehanga kamita kwa mikopano ku fita mo mu ezeza cwale?—2 Makor. 13:5.

12 Mwendi hamulaho wa ku itekula ha mu lemuhi kuli mu kutezi mwamulaho, kono haiba mu lemuha cwalo, kiñi ze tisize kuli mu kutele mwamulaho? Esi mwendi ku na ni lipilaelo za bupilo, ze ama lika ze cwale ka ku fumanela lubasi lwa mina lika ze tokwahala ze likani, makulanu, kamba ze ñwi cwalo, ze tisa kuli mu libale kuli lizazi la Jehova li fakaufi? Jesu na bulelezi baapositola ba hae kuli: “Mu tokomele kuli lipilu za mina li si ke za sinyiwa ki ku ca maswe, ni ku kolwa bucwala, ni ku bilaela za bupilo; mane lizazi leo li t’o mi tulukela mu si ka itukisa; kakuli li ka wela ba ba yahile mwa lifasi kaufela sina sikwela. Kifohe, mu tone mi mu lapele kamita, kuli mu kone ku banduka ku zeo kaufela ze ka bonahala.”—Luka 21:34-36.

13. Jakobo na bonisize kuli Linzwi la Mulimu li swana niñi?

13 Jakobo, yo muñwi wa bañoli ba Bibele, na elelize balumeli ka yena kuli ba itekule ka ku itusisa Linzwi la Mulimu. Na ñozi kuli: “Mu be baezi ba Linzwi, isi bautwi fela ba ba ipuma. Kakuli mutu h’a utwa Linzwi, a sa li ezi, u swana sina mutu ya talima mwa siiponi pata ya hae y’a pepilwe ni yona; mihe a man’o ipona, wa ikela mi u libala kapili mw’a inezi. Kono ya talimisisa mwa Mulao o petehile, ona Mulao wa tukuluho, mi a tiiseza mwateñi, isi muutwi fela ya libala, kono muezi ya eza musebezi, mutu yo u ka fuyaulwa ku z’a eza kaufela.”—Jak. 1:22-25.

14, 15. (a) Bibele i kona ku mi tusa cwañi ku tiisa bulikani bwa luna ni Jehova? (b) Ki lipuzo lifi ze mu kona ku nahanisisa?

14 Mutu u kona ku itusisa siiponi kuli a ikolwisise kuli wa bonahala hande. Ka mutala, haiba munna a bona kuli tai ya hae i sikami, u ka i otolola. Haiba musali a bona kuli milili ya hae i shangalakani, u ka i kamuna hande. Bibele ni yona i lu tusa ku itekula seo lu li sona. Ha lu bapanya ze lu eza ku ze i lu bulelela Bibele kuli lu eze, fo lu itusisa yona sina siiponi. Kono tuso ya ku talima mwa siiponi ki ifi haiba lu sa lukisi mafosisa e lu boni? Lu ka eza hande haiba lu nga muhato ku likana ni ze lu bona mwa “Mulao o petehile” wa Mulimu, mi lu ka ba “baezi” ba ona. Kacwalo, mañi ni mañi ya lemuha kuli lilato la hae la pili la ku lata Jehova ni niti li fokozi, u swanela ku nahanisisa lipuzo ze latelela: ‘Ki matata afi e ni sweli ku kopana ni ona mwa bupilo, mi ni ezañi ka za ona? Ne ni ezizeñi ka za ona kwamulaho? Kana ni cincize ka mo ne ni ezelize?’ Haiba hamulaho wa ku itekula cwalo mu lemuha kuli mu na ni mifokolo, mu si ke mwa keshebisa mifokolo yeo. Haiba mu tokwa ku eza licinceho, a mu eze cwalo ka putako.—Maheb. 12:12, 13.

15 Ku nahanisisa ko ku cwalo hape ku kona ku mi tusa ku itomela likonkwani za kwa moya. Muapositola Paulusi na susumelizwe  ka moya wa Mulimu kuli a fe sikombwa ka yena Timotea kelezo ilikuli a eze zwelopili mwa bukombwa bwa hae. Paulusi na susuelize mutangana Timotea kuli: “Tokomela zeo, u li tukufalelwe; ku zwelapili kwa hao ku lemuhiwe ki batu kaufela.” Ni luna lu swanela ku tokomela kamba ku nahanisisa, ka tuso ya Linzwi la Mulimu, ze lu kona ku eza kuli lu eze zwelopili.—1 Tim. 4:15.

16. Ki nto mañi ye mu swanela ku tokomela ha mu nze mu itatuba ka tuso ya Mañolo?

16 Mutu ha itekula ka pilu ye sepahala u ka fumana kuli ku na ni mifokolo ya na ni yona. Mifokolo yeo ya kona ku mi zwafisa, kono mu si ke mwa tuhelela nto yeo ku ezahala ku mina. Esi mane mulelo wa ku itekula kikuli mu zibe licinceho ze mu swanela ku eza. Niti kikuli Satani u bata kuli Mukreste a ikutwe ku tokwa tuso kabakala ku sa petahala kwa hae. Mane Mulimu u tamelelizwe kuli ha na taba ni ba ba ikataza ku mu sebeleza. (Jobo 15:15, 16; 22:3) Mi bo kona buhata bwa na hanyelize Jesu ka t’ata; Mulimu u nga mañi ni mañi wa luna kuli ki wa butokwa. (Mu bale Mateu 10:29-31.) Ku lemuha mifokolo ya mina mane ku swanela ku mi tusa ku tukufalelwa ku eza licinceho ka buikokobezo, mi Jehova u ka mi tusa. (2 Makor. 12:7-10) Haiba mu fokoliswa ki makulano kamba busupali, mwa kona ku itomela likonkwani ze konahala, kono mu si ke mwa zwafa kamba ku tuhelela lilato la mina ku fola.

Lika Ze Ñata Ze Mu Swanela Ku Itebuha

17, 18. Ki mipuzo mañi ye mu ka fumana haiba mu ekeza kwa lilato la mina la pili?

17 Mu ka fumana mipuzo ye mituna haiba mu zwelapili ku ekeza kwa lilato la mina la pili. Mu ka ekeza kwa zibo ya mina ya ku ziba Mulimu mi mu ka itebuha hahulu ku yena ka ku mi zamaisa. (Mu bale Liproverbia 2:1-9; 3:5, 6.) Walisamu na ñozi kuli: “Mwa ku ya ka [likatulo za Jehova], ku na ni mupuzo o mutuna. Mulao wa [Muñ’a] Bupilo u petehile, u katulusa moya; bupaki bwa [Muñ’a] Bupilo bwa sepahala, bu talifisa ya si na kutwisiso.” Hape, “ba filwe mbuyoti ba ba zamaya ka busepahali, ba ba ya ka mulao wa [Muñ’a] Bupilo.”—Samu 19:7, 11; 119:1.

18 Kaniti mwa lumela kuli ku na ni lika ze ñata ze mu swanela ku itebuha. Mwa utwisisa mabaka a ze sweli ku ezahala mwa lifasi kacenu. Mu sweli mwa fumana tuso ka lika kaufela za sweli ku fa batu ba hae kacenu Mulimu. Kaniti luli, ni mina mwa itebuha kakuli Jehova u mi hohezi kwa puteho ya hae ya mwa lifasi kaufela mi u mi file tohonolo ya ku ba yo muñwi wa Lipaki za hae. Mu itebuhe limbuyoti ze mu filwe! Ha ne mu ka li kolohanya kaufela zona, ne li ka ba ze ñata luli. Ku eza cwalo kamita ku ka mi tusa ku mamela kelezo ye li: “Swala ka tata s’o na ni sona.”—Sin. 3:11.

19. Ki lika mañi za butokwa ze kona ku mi tusa ku tiya kwa moya kwand’a ku nahanisisa ka za bulikani bwa mina ni Mulimu?

19 Ku nahanisisa mo i tiyezi tumelo ya mina ka lilimo-limo ki o muñwi wa mihato ye kona ku mi tusa ku swala ka t’ata se mu na ni sona. Magazini ye i kuta-kutezi ku lu bonisa lika ze ñwi za butokwa ze kona ku lu tusa ku tiisa bulikani bwa luna ni Jehova. Ze ñwi za lika zeo ki tapelo, ku fumanehanga kwa mikopano ya Sikreste ni ku abana ku yona, ni ku tukufalelwa mwa musebezi wa ku kutaza. Lika zeo li ka mi tusa ku zwelapili ku ekeza kwa lilato la mina la pili.—Maef. 5:10; 1 Pit. 3:15; Juda 20, 21.

Mu Kona ku Alaba Cwañi?

• Ze ne tisize kuli mu late Jehova li kona ku mi tiisa cwañi kacenu?

• Ku hupulanga lika ze ezahezi mwa bupilo bwa mina ku kona ku mi tusa ku ba ni buikolwiso mañi?

• Ki kabakalañi ha mu swanela ku itekula kuli mu bone mo mu latela Mulimu?

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 23]

Ki lika mañi ze ne mi kolwisize kuli mu fumani niti?

[Siswaniso se si fa likepe 25]

Ki licinceho mañi ze mu bona ze mu swanela ku eza?