Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ku Puluswa Ki Mubuso wa Mulimu ku Fakaufi!

Ku Puluswa Ki Mubuso wa Mulimu ku Fakaufi!

 Ku Puluswa Ki Mubuso wa Mulimu ku Fakaufi!

“Ku tahe mubuso wa hao; se si latwa ki Wena si ezwe mwa lifasi, mo si ezezwa kwa lihalimu.”—MAT. 6:10.

1. Ki taba mañi luli ya na luta Jesu?

MWA NGAMBOLO ya hae ya fa lilundu, Jesu Kreste na file tapelo ye li mutala mwa na talusize ka bukuswani taba luli ya na luta. Na lutile balateleli ba hae ku lapela ku Mulimu kuli: “Ku tahe mubuso wa hao; se si latwa ki Wena si ezwe mwa lifasi, mo si ezezwa kwa lihalimu.” (Mat. 6:9-13) Jesu n’a ile “mwa minzi ni minzinyana, a nz’a luta batu, a bulela Evangeli ya mubuso wa Mulimu.” (Luka 8:1) Kreste na susuelize balateleli ba hae kuli: “Mu bate pili mubuso wa Mulimu ni Ku Luka kwa Hae.” (Mat. 6:33) Ha mu nze mu nyakisisa taba ye, mu nahanisise mo mu kona ku itusiseza ze mu ituta ha mu li mwa bukombwa. Ka mutala, mu nahane mo mu kona ku alabela lipuzo ze: Lushango lwa Mubuso ki lwa butokwa cwañi? Batu ba tokwa ku puluswa kwañi? Mi Mubuso wa Mulimu u ka tahisa cwañi puluso?

2. Lushango lwa Mubuso ki lwa butokwa cwañi?

2 Jesu na polofitile kuli: “Evangeli ye ya mubuso i ka bulelwa mwa lifasi kaufela, ibe bupaki mwa macaba kamukana; kihona ku ka taha mafelelezo.” (Mat. 24:14) Taba ye nde ya Mubuso wa Mulimu ki ya butokwa hahulu. Mwa lifasi kaufela ki yona taba ya butokwa ka ku fitisisa! Mwa liputeho za Lipaki za Jehova ze fitelela 100,000 lifasi kaufela, ku na ni batanga ba Mulimu ba ba bat’o eza 7, 000, 000, ba ba eza musebezi wa butokwa ka ku fitisisa wa ku taluseza batu kuli Mubuso wa Mulimu ki kale u tomiwa. Ku tomiwa kwa Mubuso wo ki taba ye nde luli, kakuli ku talusa kuli Mulimu u lukisize mulonga wa kwa lihalimu o ka busa lifasi kaufela. Mubuso wo ha u ka busa, tato ya Jehova i ka ezwa mwa lifasi sina mo i ezezwa kwa lihalimu.

3, 4. Ki likamañi ze ka ezahala tato ya Mulimu ha i ka ezwa fa lifasi?

3 Ki likamañi ze ka ezahala kwa batu, tato ya Mulimu ha i ka ezwa fa lifasi? Jehova “u ka takula miyoko kaufela kwa meto a bona; mi lifu ha li sa na ku ba teñi; nihaiba ku tahelwa ki maswabi ni ku lila, ni ku utwa butuku.” (Sin. 21:4) Batu ha ba sa na ku kula kamba ku shwa kabakala sibi ni ku sa petahala ko ba hozize. Mulimu u ka zusa bafu ni ku ba fa bupilo bo bu sa feli, kakuli Bibele i sepisa kuli: “Ku zuha kwa bafu ku ka ba teñi, kwa ba ba lukile ni ba  ba si ka luka.” (Lik. 24:15) Ha ku sa na ku ba ni lindwa, matuku, kamba matala, mi lifasi li ka fetulwa paradaisi. Nihaiba lifolofolo ze lubeta kacenu, li ka pila ka kozo ni batu mane ni lifolofolo zeñwi.—Samu 46:9; 72:16; Isa. 11:6-9; 33:24; Luka 23:43.

4 Mubuso wa Mulimu u ka tahisa limbuyoti ze nde luli, mi kona libaka bupolofita bwa Bibele ha bu talusa mo bu ka bela bupilo bwa kwapili ka manzwi a omba-omba a li: “Ba ba ishuwa ba ka luwa naha, ba ka ikola kozo ye tuna.” Kono ku cwañi ka za batu ba ba maswe? Bibele i polofita kuli: “Ku sa na ni nakonyana ye nyinyani, mi ya maswe h’a sa na ku ba teñi.” Kono “ba ba sepile [Muñ’a] Bupilo ki bona ba ba ka luwa naha.”—Samu 37:9-11.

5. Ki sikamañi se si ka ezahala kwa lifasi la cwale?

5 Kuli zeo kaufela li ezahale, lifasi la lipisinisi le, ni milonga ya lona ye itwanisa hamohocwalo ni bulapeli bwa buhata li na ni ku feliswa. Mi mulonga wa kwa lihalimu kona se u ka eza luli. Ka ketelelo ya Moya wa Mulimu, mupolofita Daniele na ñozi kuli: “Mwa mazazi a malena ao, [ba ba busa cwale] Mulimu wa mwa lihalimu u ka tahisa mubuso [wa kwa lihalimu] o si na ku sinyeha ku ya ku ile; mi bulena bwa ona ha bu na ku shimbulukela kwa sicaba si sili. Mubuso wo, u ka ketula ni ku feza mibuso kaufela [ye li teñi cwale]; kono ona u ka ba teñi kamita ni ku ya ku ile.” (Dan. 2:44) Mubuso wa Mulimu—ona mulonga o mu nca wa kwa lihalimu, kihona cwale u ka busa lifasi le li nca la batu. Ku ka ba ni “lihalimu le linca, ni lifasi le linca, mo ku yahile Ku Luka.”—2 Pit. 3:13.

Puluso I Tokwahala Hahulu Kacenu

6. Bibele i talusa cwañi bumaswe bo bu mwa lifasi?

6 Muta Satani ni bo Adama ni Eva ne ba kwenuhezi Mulimu ka ku bata ku iketela se si nde ku se si maswe, ne ba tahiselize batu kaufela manyando a matuna. Lilimo ze fitelela 1,600 ku zwa fa bukwenuheli bo, ili nako pili munda wa Nuwe u si ka taha kale, ‘bumaswe bwa batu neli bo butuna mwa lifasi, mi mihupulo kamukana ya lipilu za bona neli ye maswe fela, ka mazazi kamukana.’ (Gen. 6:5) Lilimo ze bat’o ba 1,300 hamulaho wa munda, Salumoni na lemuhile kuli bumaswe ne se bu ekezehile hahulu kuli mane a ñola kuli: “Ni ikumbuta ba ba shwile, ba ba se ba ile; bao ba mbubo-mbubo ku fita ba ba sa pila. Kono ba ba mbubo-mbubo ku fita bao ba babeli, ki ba ba si ka pepwa, i li ba ba si ka bona kale bumaswe bo bu ezwa mwa lifasi mo.” (Mubuleli 4:2, 3, Bibele ye Kenile, hatiso ya 1984) Kacenu, hasamulaho wa lilimo ze 3,000 ku zwa fo, bumaswe bu sa ipa m’ata.

7. Ki kabakalañi sihulu batu ha ba tokwa ku puluswa ki Mulimu kacenu?

7 Nihaike kuli bumaswe se bu bile teñi ka nako ye telele, kacenu lu pila mwa nako ye lu tokwa hahulu puluso ku zwelela kwa Mubuso wa Mulimu. Ze ezahalile mwa lilimo ze 100 ze felile li bile ze maswe hahulu ku fita lili kaufela, mi li sa zwelapili ku ipa m’ata. Ka mutala, kopano ye ñwi (Worldwatch Institute) i biha  kuli: “Palo ya batu ba ne ba shwezi mwa ndwa mwa lilimo za ma-1900 i minahanya halalu palo ya batu kaufela ba ne ba shwezi mwa lindwa ze ne bile teñi ku kala mwa lilimo za ma-100 AD ku tisa ka 1899.” Batu ba ba fitelela 100,000,000 se ba shwezi mwa lindwa ku zwa fela ka 1914! Buka ye ñwi i kulubela kuli mwa ndwa ya lifasi ya bubeli ne ku shwile batu ba ba bat’o eza 60,000,000. Ka nako ya cwale, linaha ze ñwi se li na ni lilwaniso za nyukilia ze kona ku timeza batu ba bañata-ñata mwa lifasi. Mi ku si na taba ni zibo ya sayansi ni ya za bualafi ye nze i ekezeha, banana ba ba bat’o eza 5,000,000, ba bulaiwa ki tala silimo ni silimo.—Mu bone kauhanyo 9 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli?

8. Lilimo-limo ze fitile za puso ya batu li bonisize buniti bufi?

8 Batu ba palezwi ku felisa bumaswe. Mibuso ya lifasi ni likopano za bulapeli li palezwi ku tusa kamba ku tahisa kozo ni buikangulo ze ba tokwa batu. Ku fita kuli li tatulule makayamana a batu, likopano zeo li ekelize fela kwa butata. Kaniti, lilimo-limo ze fitile za puso ya batu li bonisize buniti bwa manzwi a li: “Nzila ya mutu ha i yo mwa mata a hae; mi mutu nih’a zamaya, h’a koni ku izamaisa ili yena.” (Jer. 10:23) Kaniti, “mutu u na ni mata fahalimu a yo muñwi, ku mu eza maswe.” (Muek. 8:9) Mi mane “ze bupilwe kaufela li tonga hamoho, mi hamoho li utwa butuku.”—Maro. 8:22.

9. Ki likamañi zeo Bakreste ba libelela ku ezahala mwa “mazazi a maungulelo” a?

9 Ka ku supa kwa linako za luna, Bibele ne i polofitile kuli: “Mwa mazazi a maungulelo, ku ka taha linako ze tata.” Hasamulaho wa ku talusa ze ne ka ezahala mwa mazazi a maungulelo mwatas’a lipuso za batu, bupolofita bo bu li: “Batu ba lunya, ba ba puma, ba ka zwelapili mwa bumaswe.” (Mu bale 2 Timotea 3:1-5, 13.) Zeo kona ze ba libelela Bakreste, kakuli ba ziba kuli “lifasi kamukana li lapalezi mwatas’a ya maswe,” yena Satani. (1 Joa. 5:19) Kono taba ye nde ki ya kuli Mulimu u tuha a pulusa batu ba ba mu lata. Ba ka puluswa ku zwa mwa lifasi le, le li nze li zwelapili ku ekezeha mwa bumaswe.

Ko I Kona Ku Zwa Fela Puluso

10. Ki kabakalañi Jehova ha li yena fela ya kona ku lukulula batu?

10 Ha mu nze mu kutaza taba ye nde, mu taluseze bateelezi ba mina kuli Jehova ki yena fela ya kona ku pulusa batu. Ki yena fela ya na ni m’ata ni takazo ya ku pulusa batanga ba hae ba ba li mwa butata bufi kamba bufi. (Lik. 4:24, 31; Sin. 4:11) Lwa kona ku kolwa kuli Jehova u ka lukulula batanga ba hae ni ku peta mulelo wa hae, kakuli u itamile ka luci kuli: “Luli, se ni hupuzi si ka bonahala.” Linzwi la hae ha li na ku “kutela ku [yena] mukungulu.”—Mu bale Isaya 14:24, 25; 55:10, 11.

11, 12. Mulimu u sepisizeñi batanga ba hae?

11 Jehova u sepisize kuli u ka pulusa batanga ba hae hasamulaho a ku timeza batu ba ba maswe. Ha n’a luma mupolofita Jeremia kuli a yo shaela katulo ya hae ka bundume kwa baezalibi, Mulimu na ize: “U si ke wa ba saba.” Ki kabakalañi ha na sa swaneli ku saba? Mulimu na zwezipili ku talusa kuli: “Ni inzi ni wena ku ku lamulela.” (Jer. 1:8) Hape nako ye ñwi Jehova ha na bata ku timeza mileneñi ye maswe ya Sodoma ni Gomora, na lumile mangeloi a mabeli kuli a yo tusa Lota ni lubasi lwa hae ku baleha mwa sibaka seo. Mi “cwale [Muñ’a] Bupilo a neliseza Sodoma ni Gomora sulufula ni mulilo.”—Gen. 19:15, 24, 25.

12 Jehova mane wa kona ku pulusa batu kaufela ba ba eza tato ya hae mwa lifasi kaufela. Ha na sinyize lifasi le li maswe la mwa miteñi ya Nuwe ka munda, Mulimu na “pilisize Nuwe, yena mubuleli wa Ku Luka, ni ba bañwi ba ba 7.” (2 Pit. 2:5) Jehova hape u ka pulusa ba ba na ni niti ha ka sinya lifasi le li maswe le. Kona libaka Bibele ha i li: “Mu bate [Muñ’a] Bupilo, mina kaufela ba ba ishuwa mwa lifasi, . . . mu bate ze lukile, mu bate buikokobezo; mwendi mu ka suhana mu silelezwa  mwa lizazi la buhali bwa [Muñ’a] Bupilo.” (Zef. 2:3) Hamulaho wa ku timeza ba ba maswe mwa lifasi kaufela, ‘ba ba eza niti ba ka yaha mwa naha, kono ba ba maswe ba ka kauhelwa mwa lifasi.’—Liprov. 2:21, 22.

13. Batanga ba Mulimu ba ba shwile ba ka lukululwa cwañi?

13 Kono batanga ba Mulimu ba bañata se ba shwile kabakala nyandiso, makulanu ni mabaka a mañwi. (Mat. 24:9) Kaufela bona bao ba ka lukululwa cwañi? Sina ha se ku bulezwi kwa makalelo, ku “zuha kwa bafu ku ka ba teñi, kwa ba ba lukile.” (Lik. 24:15) Kaniti, ku ziba kuli ha ku na se si kona ku palelwisa Jehova ku lukulula batanga ba hae, kwa lu omba-omba luli.

Mulonga O Ka Busa Ka Ku Luka

14. Ki kabakalañi ha lu kolwa kuli Mubuso wa Mulimu ki mulonga o ka busa ka ku luka?

14 Ha mu li mwa bukombwa mwa kona ku taluseza batu kuli, Mubuso wa Jehova wa kwa lihalimu ki mulonga o ka busa ka ku luka. Lu bulela cwalo bakeñisa kuli Mubuso wo u bonahaza tulemeno twa Mulimu to tunde to tu cwale ka katulo ye lukile ni lilato. (Deut. 32:4; 1 Joa. 4:8) Mulimu u ketile Jesu Kreste ku ba mulena wa Mubuso wo, mi ki yena fela ya kona ku busa hande lifasi. Jehova hape u lukisize kuli Bakreste ba ba tozizwe ba 144,000 ba ngiwe fa lifasi ni ku zusezwa kwa bupilo bwa kwa lihalimu kuli ba yo swalisana ni Kreste ku busa lifasi.—Sin. 14:1-5.

15. Puso ya Mubuso wa Mulimu i shutana cwañi ni lipuso za batu?

15 Puso ya Jesu hamoho ni ba 144, 000 i ka shutanela kwahule ni lipuso za batu ba ba si ka petahala. Babusi ba lifasi le kamita ba bile ni situhu, mi ba bulaisize batu ba bañata-ñata mwa lindwa. Kona libaka Bibele ha i lu eleza kuli lu si ke lwa sepa batu “ba ba palelwa ku tusa”! (Samu 146:3) Kono Kreste u ka busa ka lilato! Jesu na ize: “Mu tahe ku na mina kamukana ba ba katezi, ba ba imezwi, mi ni ka mi imulula. Mu itwese coko ya ka, mi mu itute ku na; kakuli ni na ni musa ni pilu ye bunolo, mi mu ka fumanela mioya ya mina pumulo. Kakuli coko ya ka i bubebe, mi mulwalo wa ka ha u na bukiti.”—Mat. 11:28-30.

Mazazi A Maungulelo A Tuha A Fela!

16. Mazazi a maungulelo a, a ka fela cwañi?

16 Ku kala fela ka silimo sa 1914, lifasi le li bile mwa mazazi a maungulelo, zona linako za “ku fela kwa lifasi.” (Mat. 24:3) Ona cwale-cwale fa, “ñalelwa ye tuna” ya na bulezi Jesu i tuha i ezahala. (Mu bale Mateu 24:21.) Ñalelwa yeo, ye samba ba i ezahale i ka yundisa lifasi kaufela la Satani. Kono ñalelwa ye tuna i ka kalisa cwañi? Mi i ka fela cwañi?

17. Bibele i bulelañi ka za makalelo a ñalelwa ye tuna?

17 Ñalelwa ye tuna i ka kalisa ka sipundumukela. Kaniti, “lizazi la Mulena” li ka taha ka ku sa libelelwa, ka “nako ye ba ka li: Kozo ni buiketo!” (Mu bale 1 Matesalonika 5:2, 3.)  Ñalelwa ye polofitilwe yeo i ka kalisa ka nako yeo macaba a ka ikutwa kuli sa tuha a tatulula matata a mañwi a ona. “Babilona yo mutuna,” yona kopano ya bulapeli bwa buhata mwa lifasi kaufela, u ka sinyiwa ka sipundumukela, mi nto yeo i ka patisa macaba. Malena ni batu ba lifasi ba ka mbwetuka Mulimu ha ka atula Babilona yo Mutuna.—Sin. 17:1-6, 18; 18:9, 10, 15, 16, 19.

18. Jehova u ka eza cwañi, Satani ha ka taseza batu ba Hae?

18 Ka nako ye i ka minya ñalelwa ye tuna, “lisupo li ka bonahala fa lizazi ni kweli ni linaleli,” mi “kiha ku ka taha kwa lihalimu sisupo sa Mwan’a mutu.” Cwale kiha ‘lu ka talimisa meto kwahalimu, kakuli ku liululwa kwa luna ku se ku li fakaufi.’ (Luka 21:25-28; Mat. 24:29, 30) Satani, yena Gogo hamoho ni limpi za hae ba ka taseza batu ba Mulimu. Kono ka za batu ba ba lwanisa batanga ba hae ba ba sepahala, Jehova u i ze: “Ya mi ngunyuta, u ngunyuta taku ya liito la [ka].” (Zak. 2:8) Kacwalo, Satani h’a na ku kona ku timeza batanga ba Mulimu. Libaka? Kakuli Muambakani ya Pahami Jehova, kapili-pili u ka pulusa batanga ba hae.—Ezek. 38:9, 18.

19. Ki kabakalañi ha lu kolwa kuli limpi za Mulimu li ka timeza Satani ni ba hae kaufela?

19 Mulimu ha ka nga muhato wa ku yundisa ba ba maswe, macaba a ka ‘ziba kuli ki yena Jehova.’ (Ezek. 36:23, NW) U ka luma limpi za hae—bolule ba mangeloi mwatas’a ketelelo ya Kreste Jesu ku to yundiseleza lifasi la Satani. (Sin. 19:11-19) Ku hupula kuli muta o muñwi Jehova na itusisize fela lingeloi li li liñwi mwa busihu bu li buñwi ku “bulaya batu ba ba eza 185,000” ba ne ba li lila za hae, ku lu fa buikolwiso bwa kuli limpi za lihalimu ha li na ku sitela mufaho lifasi la Satani fa masetela a ñalelwa ye tuna, fa Armagedoni. (2 Mal. 19:35; Sin. 16:14, 16) Satani ni badimona ba hae ba ka notelwa mwa mukoti ka lilimo ze 1,000. Mi kwa mafelelezo kihona ba ka bulaiwa.—Sin. 20:1-3.

20. Jehova u ka petañi ka Mubuso wa hae?

20 Kacwalo, bumaswe kaufela bu ka be bu felile fa lifasi, mi batu ba ba lukile ba ka pila fa lifasi le ku ya ku i le. Fo Jehova u ka bonisa kuli ki Mupulusi yo Mutuna. (Samu 145:20) Ka Mubuso wa hae, u ka bubanisa bubusi bwa hae, ku kenisa libizo la hae, ni ku peta mulelo wa hae fa lifasi. Haike mu zwelepili ku kutaza taba ye nde ka tabo, ni ku tusa batu “ba ba ketezwi bupilo bo bu sa feli” ku lemuha kuli ku puluswa ki Mubuso wa Mulimu ku fakaufi!—Lik. 13:48.

Kana Mwa Hupula?

• Jesu na bonisize cwañi kuli Mubuso wa Mulimu ki wa butokwa hahulu?

• Ki kabakalañi sihulu batu ha ba tokwa puluso kacenu?

• Ki likamañi ze lu libelela ku ezahala ka nako ya ñalelwa ye tuna?

• Jehova u bonisa cwañi kuli ki Mupulusi yo Mutuna?

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 12]

Bibele ne i polofitile kuli mwa miteñi ya luna taba ye nde ne i ka kutazwa hahulu mwa lifasi kaufela

[Siswaniso se si fa likepe 15]

Jehova u ka lu pulusa sina fela mwa na puluselize Nuwe ni lubasi lwa hae

[Siswaniso se si fa likepe 16]

Jehova “u ka takula miyoko kaufela . . . , mi lifu ha li sa na ku ba teñi.”—Sin. 21:4