Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Baituti Ba Ba Feza Sikolo sa Giliadi Ba Elezwa ku “Kalisa ku Yepa”

Baituti Ba Ba Feza Sikolo sa Giliadi Ba Elezwa ku “Kalisa ku Yepa”

 Sitopa sa Bu-123 si Kwaza Sikolo sa Giliadi

Baituti Ba Ba Feza Sikolo sa Giliadi Ba Elezwa ku “Kalisa ku Yepa”

LA MUKIBELO, September 8, 2007, likwanamunu la batu ba 6,352 ba ba futuka mwa linaha ze 41, ne ba putehani kwa mukiti wa ku kwaza kwa baituti ba sitopa sa bu-123 sa Sikolo sa Bibele sa Giliadi. Ka 10 kiloko ya kakusasana, muina-situlo wa tukiso yeo, Anthony Morris, wa Sitopa Se Si Etelela sa Lipaki za Jehova, a amuhela sicaba. Ha sa bulezi manzwi a hae a makalelo, Muzwale Antony Morris a biza mubuleli wa pili, Muzwale Gary Breaux, wa Katengo ka Mutai wa United States.

Muzwale Breaux a kolwisa baituti kuli ku si na taba kuli ba bonahala cwañi, batu kaufela ba ba eza tato ya Jehova ba buheha mwa meto a Hae. (Jer. 13:11, NW) A susueza ba ba kwaza sikolo ku zwelapili ku ba ba ba buheha cwalo. Mubuleli ya na tatami, Muzwale Gerrit Lösch, wa Sitopa Se Si Etelela, na koñomekile kuli ku lukile ku libelela mupuzo ha lu sebeleza Jehova. (Maheb. 11:6) Nihakulicwalo, na ize ha lu swaneli ku sebeleza Jehova kabakala lituso ze lu ka fumana.

Mubuleli ya na mu tatami, William Samuelson, yena muokameli wa Liluko la Likolo za Teokratiki, ni yena na susuelize baituti ku kumalela sebelezo ye kutekeha ye ba filwe ya ku zibahaza Mulena ya busa ni ku bonisa likute la bona ka ku ba ni muzamao o munde. * Muzwale Sam Roberson, ya bakwela muokameli wa Liluko la Likolo za Teokratiki, na susuelize baituti ku bata bunde kamita ku ba bañwi. Na ize ka ku eza cwalo baituti ba ka kona ku bonisa kuli ba ‘lata mizwale kaufela.’—1 Pit. 2:17.

Hamulaho wa lingambolo ze susueza zeo, muluti wa sikolo sa Giliadi, muzwale Mark Noumair, a buhisana ni baituti ba ne ba bile ni ze bonwi mwa bukombwa ka nako ye ne ba li mwa sikolo sa Giliadi. Kaniti bateelezi ne ba iponezi lilato la baituti la ku lata bukombwa ni takazo ya bona ya ku tusa ba bañwi. Cwale muzwale Kent Fischer wa Likolo Le Li Talima za Buino fa Lihae la Patterson, a buhisana ni mizwale ba balalu ba Tutengo twa Mitai ya linaha ze talu mo ku na ni balumiwa. Manzwi a mizwale bao na kolwisize baputehi, ba ne ba kopanyeleza ni bashemi ba baituti, kuli balumiwa ba banca ba babalelwanga hande kwa linaha ze ba lumelwanga teñi. Izak Marais wa Likolo la Sebelezo ya Batoloki na buhisani ni balumiwa ba nako ye telele, mi ze bonwi ze ne ba kandekile ne li tusize baituti ku bona tabo ye ba ka ba ni yona.

Ngambolo ye tuna fa tukiso yeo, ne i filwe ki Muzwale Geoffrey Jackson, wa Sitopa Se Si Etelela, mi ne i na ni toho ya taba ye li, “Mu Ka Ezañi Hamulaho wa Ze Mu Ikutwezi Kaufela?” Muzwale Jackson, ya na sebelize sina mulumiwa ka lilimo ze bato ba 25 kwa South Pacific, na nyakisisize litaba za mafelelezo mwa Ngambolo ya fa Lilundu. Mwa Ngambolo ya fa Lilundu yeo, Jesu na bulezi za banna ba babeli ba ne ba yahile mandu, ya na ni ngana ni wa sikuba. Mubuleli na ize mandu ao, mwa bubeli bwa ona, a lukela ku ba a  na yahezwi mwa sibaka se si swana. Kono munna wa sikuba na tomile ndu ya hae fa mushabati fela, haili munna ya butali yena na yepile mwa mubu ku fitela a fumana lice mi a toma ndu ya hae ku lona. Ha ne ku suluhile pula ya simbwewewe, ndu ye ne yahilwe fa licwe ne i si ka wa kono ye ne yahilwe fa mushabati yona ya wa.—Mat. 7:24-27; Luka 6:48.

Jesu na talusize kuli munna wa sikuba na swaniseza bote ba ne ba teelelize ku Jesu ni ku palelwa ku sebelisa za na ba lutile. Munna ya na ni ngana yena na yemela bote ba ne ba teelelize ku Jesu ni ku sebelisa za na ba lutile. Muzwale Jackson a bulelela baituti kuli: “Haiba mwa sebelezo ya mina ya bulumiwa mu sebelisa ze mu itutile mwa Bibele, mu ka swana sina munna ya na ni ngana.” Mi ka ku ungula, a susueza baituti ku “kalisa ku yepa” mwa musebezi wa bona wa bulumiwa.

Kwa mafelelezo a tukiso, baituti ba amuhela mapampili a bona a ku kwaza sikolo sa Giliadi ni ku talusezwa ko ba lumiwa ku yo sebeleza, mi Muzwale Morris a fa baituti likupuliso za malaezo. A ba susueza kuli ba zwelepili ku latelela Jesu kamita ni ku itinga fa m’ata a Jehova. Mi tukiso kaufela ya fuama.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 5 Liluko la Likolo za Teokratiki, li mwatas’a tamaiso ya Katengo ka Tuto, mi li okamela sikolo sa Giliadi, sikolo sa ba Tutengo twa Mitai, ni sikolo sa baokameli ba maeto.

[Mbokisi fa likepe 31]

LITABA ZA SITOPA

Palo ya linaha ko ne ba zwa baituti: 10

Palo ya linaha ko ba lumezwi: 24

Palo ya baituti kaufela: 56

Avareji ya lilimo za ku pepwa: 33.5

Avareji ya lilimo za ku ba mwa niti: 17.9

Avareji ya lilimo za ku ba mwa sebelezo ya nako kaufela: 13.8

[Siswaniso se si fa likepe 32]

Sitopa sa bu-123 Se Si Felize Sikolo sa Giliadi sa Bibele

Mwa mukoloko o kwatasi, milaini i baliwa ku zwa kwapili ku kuta kwamulaho, mi mabizo a kolohanyizwe ku zwa kwa bunzohoto ku ya kwa bulyo mwa mulaini o muñwi ni o muñwi.

(1) Esparza, E.; Papaya, S.; Bilal, A.; Suárez, M.; Evers, E.; Dimichino, K. (2) Rosa, M.; Fujii, R.; Ratey, O.; Leveton, J.; Van Leemputten, M. (3) Boscaino, A.; Beck, K.; Budanov, H.; Braz, C.; Peltz, K.; Siaw, A. (4) Leveton, S.; Santikko, H.; Conte, S.; Wilson, J.; Rylatt, J.; Pierce, S.; Fujii, K. (5) Rosa, D.; Boscaino, M.; Austin, V.; Rodiel, P.; Bilal, P.; Dimichino, P. (6) Ratey, B.; Czyzyk, D.; Clarke, C.; Riedel, A.; Esparza, F.; Siaw, P.; Van Leemputten, T.(7) Rodiel, J.; Evers, J.; Green, J.; Czyzyk, J.; Santikko, M.; Rylatt, M. (8) Peltz, L.; Austin, D.; Riedel, T.; Beck, M.; Pierce, W.; Conte, S.; Green, S. (9) Suárez, J.; Clarke, J.; Papaya, S.; Budanov, M.; Wilson, R.; Braz, R.