Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Kana Paki ya Jehova wa swanela ku fumaneha kwa sinawenga sa wahabo yena kamba sa mutu ya ziba ya si Paki?

Nako ya linawenga i banga nako ye tabisa luli, mi Mukreste a kana a tabela ku abana mwa tabo ye cwalo. Banana ba ba memelwa kwa mukiti o cwalo ba swanela ku utwa taelo ya bashemi ba bona kamba batu be ba zamaya ni bona. (Maefese 6:1-3) Kono ku cwañi haiba musali wa Sikreste a kupiwa ki munn’a hae ya si Paki ku mu sindeketa kwa sinawenga se si ezezwa kwa keleke ye ñwi? Lizwalo la hae li kana la mu lumeleza ku fumaneha fela kwa sinawenga seo a sa abani mwa likezo za bulapeli ze ezahala kwateñi.

Taba kikuli mutu ni mutu u na ni ku ikatulela ka za haiba u ka fumaneha kwa mukiti wa sinawenga kamba kutokwa. Mukreste kaufela u swanela ku hupula kuli u ka ikalabela ku Jehova mi u swanela ku nyakisisa likuka ze mwa Mañolo ze ka mu tusa ku ziba ka za haiba wa swanela ku ya kwa sinawenga sa mutu ya si Paki.

Nto ya pili ya swanela ku iyakatwa Mukreste ki ku tabisa Mulimu. Jesu na ize: “Mulimu ki Moya, mi ba ba mu lapela, ba swanezi ku mu lapela ka Moya ni ka niti.” (Joani 4:24) Kacwalo, Lipaki za Jehova ha ba ikenyangi mwa likezo za bulapeli bu sili, ze cwale ka litapelo, lizo, kamba mikiti ye sa lumelelani ni likuka za Bibele.—2 Makorinte 6:14-17.

Mukreste u swanela ku nyakisisa mo i ka ngelwa keto ya hae ki ba bañwi. Haiba mu keta ku fumaneha kwa sinawenga se si cwalo, kana bahabo mina ba ka sitatala ha ne mu si ke mwa eza lika ze ñwi? Hape mu tokwa ku nyakisisa mo mu kona ku ngelwa ki mizwale ni likaizeli ba mina. (Maroma 14:13) Nihaike kuli mina kamba ba bañwi mwa lubasi lwa mina ba kana ba atula kuli ku fumaneha kwa sinawenga sa mutu ya si Paki ha ku si ka fosahala, kana mizwale ni likaizeli ba mina ba ka sitatala ha ne mu ka fumaneha kwa sinawenga se si cwalo? Kana ku eza cwalo ku ka holofaza mazwalo a ba bañwi?

Mikiti ya linawenga ye eziwa ki bahabo mutu besi Lipaki i kona ku kenya mutu mwa muliko. Ku cwañi haiba mu kupiwa ku ba kashambeli wa ba ba nyalana? Kamba ku cwañi haiba ba ku mina besi Lipaki ba bata ku abana hahulu mwa mukiti wo? Haiba mukiti wa linyalo u zamaiswa ki ba mulao kamba mutu ya yemela muuso, ku fumaneha ku ona ha ku si ka fosahala, mina mu bona fela ze ezahala.

Kono mu swanela ku tokomela hahulu haiba mukiti wa linyalo u ka yo ezezwa mwa keleke kamba ku zamaiswa ki yo muhulu wa bulapeli. Kuli mu latelele lizwalo la mina le li lutilwe ki Bibele ni ku tokolomoha ku eza lika ze sa lumelelani ni tumelo ya mina kamba lika ze kona ku swabisa bañi ba mukiti wo, mwa kona ku keta ku sa fumaneha teñi. (Liproverbia 22:3) Kono mwa kona ku sa ikenya mwa butata kamba ku kenya lubasi lwa mina mwa muliko ha ne mu ka talusa cimo likuka za Mañolo ze mu latelela pili mukiti u si ka ezahala kale, ku bonisa ze mu kona fela ku eza mwa mukiti wo kamba mwendi ku akaleza mo u kona ku bela.

Bakreste ba bañwi ha se ba nyakisisize hande miinelo kaufela ya sinawenga sa mutu ya si Paki, ba ikatulelanga ku yo fumaneha teñi ni ko ba sa yo abani mwa lizo za bulapeli. Kono haiba Mukreste a bona kuli ha ka fumaneha kwa mukiti wo a ka swana a ipumana mwa muinelo o ka mu lobisa likuka za Bibele, u na ni ku keta ku sa ya kwateñi. Haiba a ikatulela ku ya fela kwa mukiti o ezwa hamulaho wa lisebelezo za bulapeli, u swanela ku bona teñi kuli u ‘eza linto kaufela kuli Mulimu a lumbekwe ka zona.’ (1 Makorinte 10:31) Ha mu eza likatulo ze cwalo, mu hupule kuli “mutu ni mutu u ka lwala mulwalo wa hae” wa ka ikalabela ka ona. (Magalata 6:5) Kacwalo ibe kuli mu ikatulela ku yo fumaneha kwa sinawenga kamba kutokwa, mu hupule kuli sa butokwa hahulu ni ku fita ki ku ba ni lizwalo le li kenile fapil’a Jehova Mulimu.