Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

“Silivera Ki Ya Ka, ni Gauda Ki Ya Ka”

“Silivera Ki Ya Ka, ni Gauda Ki Ya Ka”

 “Silivera Ki Ya Ka, ni Gauda Ki Ya Ka”

MWA lilimo za ma-500 B.C.E., Sirusi Mulena wa Peresia n’a lukuluzi batu ba Mulimu mwa butanga bwa Babilona. Buñata bwa bona ne ba kutezi kwa Jerusalema ku yo yaha sinca tempele ya Jehova ye ne sinyizwe. Buñata bwa bona ne ba si na hahulu sifumu, mi batu ba ne ba yahile mabapa ni bona ne ba lwanisize musebezi wa bona wa ku yaha sinca tempele. Kacwalo ba bañwi kwa bayahi bao ne ba si na sepo ya kuli ba ka feza mungendenge wo wa ku yaha.

Ka mupolofita Hagai, Jehova n’a kolwisize bayahi bao kuli n’a ka ba ni bona. Mulimu n’a ize: “Ni ka nyanganyisa macaba kaufela; mi bufumu bwa macaba kamukana bu ka ta kwanu, kuli Ndu yeo i tale kanya ya ka.” Hagai n’a lumilwe ku yo taluseza bayahi ba ne ba ikalelwa za ku tokwa pene ya ku yahisa, manzwi a li: “Silivera ki ya ka, ni gauda ki ya ka, ku bulela [Muñ’a] Bupilo wa limpi.” (Hagai 2:7-9) Musebezi wa ku yaha ne u felizwe mwahal’a lilimo ze ketalizoho ku zwa fa bulelela Hagai manzwi ao a susueza.—Ezira 6:13-15.

Manzwi a Hagai ao hape a tiisize batanga ba Mulimu kacenu ha ba eza misebezi ye mituna ye ama bulapeli bwa Jehova. Ka 1879 mutanga ya sepahala ya na ni kutwisiso n’a kalile ku hatisa Tora ya ku Libelela ye ne bizwa Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence ka nako yeo. Mwa hatiso ya pili ne ku ñozwi kuli: “‘Zion’s Watch Tower’ i itingile ku JEHOVA, mi ka libaka leo, ha i na ku kupa mali kamba ku kupa lituso kwa batu. Yena ya bulela kuli: ‘Gauda kaufela ye mwa malundu ni silivera ki za ka,’ ha ka palelwa ku lu fa mali a tokwahala, lu ka itemuhela kuli ki nako ya ku tuhela ku hatisa magazini ye.”

Magazini ye ha i si ka tuhelwa ku hatiswa. Fo i hatisezwa lwa pili ne ku hatisizwe likopi ze 6,000 mwa Sikuwa fela. Kacenu ku hatiswa likopi ze 28,578,000 ka avareji mwa lipuo ze 161. * Awake!, ye tahelelanga ni Tora ya ku Libelela yona i hatiswa likopi ze 34,267,000 ka avareji mwa lipuo ze 81.

Lipaki za Jehova ba eza misebezi ye miñata ka mulelo o swana ni o i hatisezwa Tora ya ku Libelela, ona wa ku bubanisa Jehova sina Muambakani-ya-Pahami ni wa ku shaela taba ye nde ya Mubuso wa hae. (Mateu 24:14; Sinulo 4:11) Sina mo ne ku ñolezwi mwa Tora ya ku Libelela ya 1879, Lipaki ba kozwi kuli Mulimu ki yena ya etelela musebezi wa bona ni kuli mali a ku ezisa musebezi wa Mulimu a ka fumaneha. Kono Lipaki za Jehova ba fumana kai luli mali a ku ezisa misebezi ya bona? Mi ki misebezi ifi ye ba eza kuli i ba tuse ku kutaza taba ye nde lifasi kaufela?

Ba Fumana Kai Mali?

Hañata Lipaki za Jehova ha ba kutazanga ba buziwanga kuli: “Kana mwa holiswanga ha mu kutaza?” Kalabo kikuli batili, ha ba holiswi. Ba beleka ka ku itatela. Kabakala buitebuho bo ba na ni bona, bakutazi bao ba tandanga nako ye ñata inze ba bulelela ba bañwi za Jehova ni za lisepiso ze mwa Bibele za kuli lika li ka ba hande kwapili. Ba itebuha za ba ezelize Jehova ni mo ba tuselizwe ki taba ye nde mwa bupilo bwa bona. Kacwalo ba bata ku taluseza ba bañwi lika ze nde zeo. Ha ba nze ba eza cwalo, ba latelela manzwi a Jesu a li: “Mu filwe fela, mu fane fela.” (Mateu 10:8) Kaniti, takazo ya bona ya  ku paka za Jehova ni Jesu i ba susueza ku itusisa mali a bona kuli ba bulelele ba bañwi tumelo ya bona, nihaiba ba ba pila kwahule ni bona.—Isaya 43:10; Likezo 1:8.

Ku tokwahala mali a mañata kuli ba eze musebezi wa ku kutaza ni ku lifela lika ze itusiswa ku peta musebezi wo ili mishini ya ku hatisa ka yona, liofisi, Mandu a Mikopano, mandu a balumiwa, ni ze ñwi cwalo. Ba fumananga kai mali? Mali a ku ezisa misebezi ye kaufela a fumanwa ka linubu ze fiwa ka ku itatela. Lipaki za Jehova ha ba kupangi mali mwa puteho kuli ba itusise kwa misebezi ya kopano, mi hape ha ba lekisangi libuka za bona. Haiba batu ba itakaleza ku fa linubu kwa musebezi wa bona wa ku luta batu Bibele, Lipaki ba itebuhanga linubu zeo. Ha lu nyakisiseni o muñwi wa misebezi ye ba eza kuli i ba tuse ku kutaza taba ye nde lifasi kaufela, ona wa ku toloka.

Lihatiso mwa Lipuo ze 437

Ka lilimo ze ñata, lihatiso za Lipaki za Jehova li bile ze ñwi za lihatiso ze tolokiwa ka buñata mwa lifasi. Matrakiti, libroshuwa, limagazini ni libuka li tolokiwa mwa lipuo ze 437. Sina ha ku tokwahala mali a mañata kuli misebezi ye miñwi i eziwe, ni ku toloka ku tokwa mali a mañata. Kono ki lifi ze amiwa mwa musebezi wa ku toloka?

Bañoli ba lihatiso za Lipaki za Jehova ha ba feza ku ñola lihatiso mwa Sikuwa, ba li lumelanga ka ku itusisa kompyuta kwa likwata za batoloki ba ba lutilwe ba ba mwa linaha ze shutana-shutana. Sikwata ni sikwata sa batoloki si na ni puo ye si toloka. Sikwata sa batoloki si kona ku ba sa batu ba 5 ku isa ku ba 25 ku likana ni butuna bwa musebezi o ba eza ni butata bwa puo ya bona.

Litaba ze tolokilwe za tatubiwanga ni ku baliwa. Mulelo wa ku eza cwalo ki ku bona teñi kuli litaba ze tolokilwe za lumelelana ni ze mwa Sikuwa mi za baleha hande. Ku eza  cwalo ku t’ata ka mabaka a shutana-shutana. Ha ku tolokiwa litaba ze na ni manzwi a t’ata, batoloki ba ezanga lipatisiso mwa puo mo li ñozwi litaba zeo (ili Sikuwa, kamba Sifura, kamba puo ya kwa Russia, kamba puo ya kwa Spain) mi hape ba ezanga lipatisiso ni mwa puo ya bona ilikuli litaba ze ba toloka li be ze nepahezi. Ka mutala, haiba taba ye ñwi ya mwa Awake! i na ni manzwi a t’ata kamba i ambola litaba ze ne ezahezi kwaikale, f’o batoloki ba na ni ku eza hahulu lipatisiso.

Batoloki ba bañata ba sebeleza fa liofisi za mitai ya Lipaki za Jehova; ba bañwi ku bona ki ba ba inelezi mi ba bañwi ba to tusanga fela. Ba bañwi ba sebeleza mwa libaka mo i bulelwa puo ya bona. Batoloki ha ba holi. Kono ba fiwanga malobalo ni lico ni kapenenyana ka ku itusisa kwa lika za ka butu. Mwa lifasi kaufela ku na ni Lipaki ba 2,800 ba ba sebeza sina batoloki. Ha lu bulela cwana, ku na ni liofisi za mitai za Lipaki za Jehova ze 98 ze na ni likwata za batoloki kamba ze okamela musebezi wa batoloki ba ba sebeleza mwa libaka ze ñwi. Ka mutala, mutai wa Russia u na ni batoloki ba ba fitelela 230 ba ba toloka mwa lipuo ze fitelela 30, ku kopanyeleza cwalo ni lipuo ze sa zibahali hahulu, ze cwale ka si-Chuvash, si-Ossetian, ni si-Uighur.

Ku Bolosola Toloko

Sina fela ku ituta puo ye ñwi ha ku li t’ata, ni ku toloka hande litaba ze kataza ku t’ata. Mulelo ki ku toloka litaba ka ku nepahala ni ka ku utwahala ilikuli litaba zeo li si ke za utwahala inge ki za ku toloka fela kono li utwahale inge ki mona mo ne li ñolezwi luli. Kuli mutu a eze cwalo, u tokwa ku ba ni buikoneli. Ku fitanga lilimo kuli mutoloki yo munca a zibe ku toloka hande, mi Lipaki za Jehova ba zwelapili ku luta batoloki kuli ba pete hande musebezi wa bona. Mizwale ba ba cuukile mwa musebezi  wa ku toloka ba potelanga likwata za batoloki ili ku ba tusa kuli ba zibe ku toloka hande ni ku itusisa likompyuta.

Tuto yeo i sweli ku tusa hahulu batoloki. Ka mutala, mutai wa Lipaki za Jehova wa Nicaragua u biha kuli: “Ne li lona lwa pili batoloki ba luna ba puo ya Miskito ku lutiwa ku toloka hande ki muzwale ya n’a zwa kwa mutai wa Mexico. Batoloki ba luna se ba kona ku peta hande musebezi wa bona. Toloko ya bona se i utwahala hande hahulu.”

Manzwi A Fita kwa Pilu

Libibele ni lihatiso ze tomile fa Bibele li tolokiwa mwa lipuo za batu ilikuli li kone ku fita batu bao kwa lipilu, mi luli kona ze sweli ku ezahala. Mwa 2006, Lipaki za Jehova ba kwa Bulgaria ne ba tabile hahulu ha ne ku zwisizwe Bibele ya New World Translation of the Christian Greek Scriptures mwa puo ya kwa Bulgaria. Mutai wa Bulgaria u talusa kuli ne u amuhezi mañolo a mañata a n’a zwa kwa batu ba ne ba itebuhile Bibele yeo. Mizwale mwa liputeho ba bulela kuli ‘Bibele cwale se i ba fita hahulu kwa pilu.’ Munna-muhulu yo muñwi wa kwa Sofia n’a ize: “Ni balile Bibele ka lilimo-limo, kono na li ku ba ni bale Bibele ye tolokilwe ka ku utwahala hande ili ye fita luli kwa pilu inge ye.” Ka ku swana, kaizeli yo muñwi wa kwa Albania ha n’a amuhezi Bibele ya hae ya New World Translation mwa puo ya habo, n’a ize: “Bati Linzwi la Mulimu li utwahala  hande mwa puo ya hesu! Ki tohonolo ku utwa Jehova ha bulela ku luna mwa puo ya habo luna!”

Kuli batoloki ba feze ku toloka Bibele mutumbi ku kona ku fita lilimo ze ñata. Kono buikatazo kaufela bwa bona ha bu bangi bwa mbango bakeñisa kuli Bibele ha i tolokilwe, i tusanga batu ba bañata ku utwisisa hande Linzwi la Mulimu.

“Lu Ba Ba Sebeza ni Mulimu”

Kono musebezi wa ku toloka ki o muñwi fela wa misebezi ye tokwahala kuli taba ye nde i kone ku kutazwa hande. Misebezi ya ku ñola, ku hatisa, ni ku lumela lihatiso ze tomile fa Bibele ni misebezi ye miñwi ya fa mitai, mwa mipotoloho, ni mwa liputeho za Lipaki za Jehova i tokwa ku eziwa ni ku lifelwa. Niteñi, batu ba Mulimu ba itatela ku eza misebezi yeo. (Samu 110:3) Ba ikutwa kuli ki tohonolo ku eza misebezi yeo mi kabakaleo Jehova u ba nga kuli ki “ba ba sebeza” ni yena.—1 Makorinte 3:5-9.

Ki niti kuli Mulimu, yena ya bulela kuli “silivera ki ya ka, ni gauda ki ya ka” ha itingi fa masheleñi a luna kuli a pete musebezi wa hae. Niteñi, Jehova u file batanga ba hae tohonolo ya ku bubanisa libizo la hae ka ku fa linubu za ku itusisa mwa musebezi wa ku kutaza litaba ze pilisa kwa “macaba kamukana.” (Mateu 24:14; 28:19, 20) Kana ha mu tabeli ku eza ka mo mu konela kaufela ku tusa kwa musebezi wo, wo si ke wa eziwa hape?

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 5 Mukoloko wa lipuo zeo u fumaneha fa likepe 2 la magazini ye.

[Mbokisi fa likepe 18]

LI LU TUSA KU NAHANISISA”

Musizana wa lilimo ze 14 n’a ñolezi kwa mutai wa Lipaki za Jehova wa Cameroon kuli: “Hamulaho wa ku leka lika za kwa sikolo, se ni lekisa libuka za ka za kale ze peli ka mali a eza madola a 5. Ni mi lumela mali ao ni a mañwi a eza 1.82 e ne ni bulukanga. Ni mi susueza kuli mu zwelepili ku eza musebezi o munde wo. Na itumela kwa limagazini za Tora ya ku Libelela ni Awake! kakuli li lu tusa ku nahanisisa.”

[Mbokisi fa likepe 18]

NUBU YE IPITEZI

Mwanana ya na ni buitebuho wa lilimo ze 6 wa libizo la Manuel ya pila kwa Chiapas State n’a ñolezi liñolo kwa mutai wa Lipaki za Jehova wa Mexico. Bakeñisa kuli ha si ka ziba kale ku ñola, mulikan’a hae n’a mu ñolezi liñolo le. Manuel n’a ñozi kuli: “Bokuku ne ba ni file kulube. Kulube yeo ha ne i pepile bana, na keta fateñi ye nde hahulu mi na i fa mizwale kuli ba ni utele yona. Cwale ka lilato le lituna, ni mi lumela mali e ni fumani ka ku lekisa kulube yeo. Buima bwa yona ne li 100 kg mi ni i lekisize madola a eza 110. Ni kupa kuli mu itusise masheleñi ao kwa musebezi wa Jehova.”

[Mbokisi fa likepe 19]

‘MU ITUSISE MALI A KWA KU TOLOKA BIBELE’

Kwa mukopano wa sikiliti wa Lipaki za Jehova wa 2005 mwa Ukraine, ne ku zwisizwe Bibele ya New World Translation of the Christian Greek Scriptures mwa puo ya kwa Ukraine. Lizazi le li tatama, mwa kakwakwati ka linubu, ne ku fumanwi kañolo ka ka li: “Ni na ni lilimo ze 9. Ni itumezi hahulu kwa Mañolo a Sigerike. Boma ne ba lu file mali a, ni munyan’a ka, kuli lu kwelise ku ya kwa sikolo. Kono bakeñisa kuli pula ne i si ka nela, ne lu ile ka mahutu kwa sikolo mi lwa buluka mali a, a eza madola a 10. Na ni munyan’a ka lu ka tabela kuli mu itusise mali a kuli mu feleleze ku toloka Bibele mutumbi mwa puo ya luna.”

[Mbokisi fa likepe 20, 21]

LINZILA ZEO BA BAÑWI BA IKETELA KU FANA KA ZONA

LINUBU ZA MUSEBEZI WA MWA LIFASI KAUFELA

Ba bañata ba beyanga kwatuko mali a ku beya mwa tumbokisi twa linubu to tu ñozwi kuli “Linubu za Musebezi wa mwa Lifasi Kaufela—Mateu 24:14.”

Ka kweli, liputeho li lumelanga mali ao kwa ofisi ya Lipaki za Jehova ya mwa naha ya zona. Linubu za mali ze fiwa ka ku itatela hape z’a kona ku lumelwa kwa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Box 33459, Lusaka 10101. Macheke a lumelwa kwa keyala ye fahalimu a swanela ku lifiwa kwa “Watch Tower Society.” Lika za bukabali ze pangilwe fa macwe a butokwa kamba lika fela ze ñwi za butokwa ni zona za kona ku fiwa sina nubu. Liñolo le li talusa ka bukuswani kuli lika zeo ki mpo ya ka ku itatela li lukela ku tahelela ni linubu zeo.

TUKISO YA LINUBU ZA KA TUMELELANO

Mali a kona ku beiwa mwa pabalelo ya Watch Tower Society kuli a itusiswe mwa lifasi kaufela. Nihakulicwalo mutu ya fa nubu wa kona ku kutisezwa mali a hae haiba a’ kupa. Haiba mu bata litaba ze ñwi, shangwe mu ñolele kwa “Treasurer’s Office” (Ofisi ya Mubuluki wa Sikwama) ka ku itusisa keyala ye bonisizwe fahalimu.

MILELO YA KU FANA

Kwand’a linubu za mali ze fiwa luli, ku na ni mifelo ye miñwi ya ku tusa ka yona sebelezo ya Mubuso mwa lifasi kaufela. Yeo i kopanyeleza:

Mali a Silelezo: Watch Tower Society ya kona ku ñolwa kuli ite i fiwe mali a bulukezwi ku itusiswa ki ba bañwi hamulaho wa lifu la mutu kamba mali a fiwa mutu ya tuhela musebezi.

Liakaunti za kwa Panga: Mali a bulukiswa mwa panga, mapampili a mali a bulukisizwe, kamba mali a fiwa mutu ya tuhela musebezi a kona ku beiwa mwa pabalelo ya Watch Tower Society kamba kuli a fiwe Watch Tower Society fa lifu la mutu, ka ku ya ka ze i tokwa panga yeo.

Ma-Stock ni Ma-Bond: Ma-stock ni ma-bond a kona ku fiwa kwa Watch Tower Society sina mpo luli.

Miyaho ya ka Butu ni Ndao: Miyaho ya ka butu kamba ndao ye kona ku lekiswa ya kona ku fiwa luli sina mpo, kamba haiba ki ndu mwa pila mufi y’o, kipeto wa kona ku zwelapili ku pila mwateñi ku fitela a shwa. Mu ñolele kwa ofisi ya mutai mwa naha ya habo mina pili mu si ka ñolisa kale za ku fa muyaho kamba mubu wa mina.

Ma-Will ni ma-Trust: Tutu kamba mali a kona ku fiwa kwa Watch Tower Society ka ku itusisa will (pampili ye bonisa mw’a batela mutu kuli libyana za hae li abelwe ha s’a shwile) ye ñozwi ka mulao, kamba Watch Tower Society ya kona ku kalimiwa nto ye ñwi kuli i itusise yona, ili ye bizwa trust. Trust ye fiwa kwa kopano ya bulapeli i kona ku tahisa kuli mutu a si ke a telela lika ze ñwi.

Sina ka mo i taluseza pulelo ya kuli “milelo ya ku fana,” linubu ze cwalo li tokwa hahulu kuli mufani a nahanisise hande. Kuli batu ba ba bata ku fana linubu kwa musebezi wa Lipaki za Jehova wa mwa lifasi kaufela ba tusiwe, ku lukisizwe broshuwa ya mwa Sikuwa ni mwa si-Spanish ye na ni toho ya taba ye li Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide. Broshuwa yeo ne i ñozwi kuli i fe litaba ka za linzila ze ñata za mo li kona ku felwa linubu ibe cwale kamba mutu ha sa timezi. Ba bañata ha se ba balile broshuwa yeo ni ku nyaka milao ya naha ya bona kamba ku buza baelezi ba za mutelo, se ba konile ku tusa kwa musebezi wa bulapeli ni wa ku tusa batu o ba eza Lipaki za Jehova mwa lifasi kaufela ni ku hulisa lituso za bona za mutelo ha ba nze ba eza cwalo. Haiba mu bata broshuwa ye, mwa kona ku i kupa kwa Ofisi Ya Milelo ya Ku Fana.

Kuli mu utwe ze ñata, mwa kona ku buza ba Ofisi Ya Milelo ya Ku Fana, ka ku ñola kamba ka luwaile, kwa keyala ye bonisizwe kwatasi kamba mwa kona ku ñolela ofisi ya Lipaki za Jehova ya mwa naha ya mina.

Treasure’s Office

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

Box 33459, Lusaka 10101

Telephone: (021) 1 272062

[Maswaniso a fa likepe 19]

Batoloki ba puo ya Miskito, fa mutai wa Nicaragua