Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Libaka Ha Ku Li T’ata ku Ikokobeza

Libaka Ha Ku Li T’ata ku Ikokobeza

 Libaka Ha Ku Li T’ata ku Ikokobeza

BATU ba bañata ba nga kuli buikokobezo ha bu na tuso kacenu. Ba ba zamaisa ba bañwi ni ba ba bonahala ku kondisa hahulu lika mwa bupilo ki batu ba ba hatelela ba bañwi, ba ba ikuhumusa, ni ba ba ñañelelanga fela mihupulo ya bona. Batu ba bañata ba ikumbutanga mo ba pilela batu ba ba fumile ni ba ba tumile, isi mo ba pilela ba ba ikokobeza ni ba ba ishuwa. Ba ba kondisize lika hañata ba itumbanga kuli ba kondisize lika zeo ka ku beleka ka t’ata. Ku fita ku ikokobeza, batu ba ba ikuhumusa ba itumbanga bakeñisa ze ba petile.

Caziba yo muñwi wa kwa Canada n’a bulezi kuli mwa naha ya habo se ku na ni hahulu “moya wa ku ipahamisa.” Ba bañwi ba ikutwa kuli lu pila mwahal’a batu ba ba tabela minyaka ku fita lika za butokwa mi ba lemuhile kuli batu kacenu ki baitati. Kacwalo mwa lifasi, buikokobezo ha bu bonahali ku ba ni tuso.

Kiniti kuli batu ba bañata ba lumela kuli ku swanela ku ba ni batu ba ba ikokobeza, bakeñisa kuli batu ba ba cwalo ki ba bande ku pilisana ni bona. Kono mwa lifasi le la likangisano, batu ba bañwi ba saba kuli haiba ba ikokobeza, ba ka ngiwa kuli ki mapyeha.

Linzwi la Mulimu, yona Bibele, ne li sinuzi kuli mwa mazazi e lu pila ku ona, batu ba ka ba “ba ba itumbaeta ni ku ikuhumusa.” (2 Timotea 3:1, 2) Kana ha mu lumeli kuli bupolofita b’o bu sweli bwa talelezwa? Kana mwa lumela kuli ku ikokobeza ki ko ku nde? Kamba kana mu nahana kuli mutu ya ikokobeza u ka ngiwa kuli ki lipyeha ya kona ku putelelwa fela ki ba bañwi?

Niti ki ya kuli Bibele i bonisa kuli buikokobezo ki bwa butokwa ni kuli lu swanela ku ituta ku ba ni bona. Hape i bonisa bunde bwa ku ikokobeza ni kuli mutu ya ikokobeza haki lipyeha kono ki ndume. Taba ye tatama i ka bonisa libaka ha ku li cwalo.

[Siswaniso se si fa likepe 3]

Lu swanela ku ikutwa cwañi ka za lika ze lu petile?