Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Bakeñisa kuli Majuda ne ba laezwi ku sa ca “se siñwi mo ku ile mimela,” ki kabakalañi Jesu ha n’a itusisize veine, ye na ni mumela, ha n’a eza mukiti wa Kupuzo ya lifu la hae?—Exoda 12:20; Luka 22:7, 8, 14-20.

Mukiti wa Paseka o n’o hupulisanga bana ba Isilaele nako ye ba lukululwa mwa Egepita, ne u kalisize ka 1513 B.C.E. Jehova ha n’a fa Maisilaele litaelo za mukiti wo, n’a ize: “Mu si ke mwa ca se siñwi mo ku ile mimela; mwa mandu a mina kaufela mu ka ca buhobe bo bu si ka ya mimela.” (Exoda 12:11, 20) Mulao wo ne u bulezi fela za mufuta wa buhobe kamba sinkwa se ne si ka ciwa fa Paseka. Ne u si ka bulela za veine.

Libaka luli Maisilaele ha ne ba laezwi ku sa ca lico mo ku ile mumela kikuli ne ba zwile mwa Egepita ka ku hema. Exoda 12:34 i talusa kuli: “Batu ba nanula linkwa za bona za buhobe bo bu sa li butala, bo bu si ka ya kale mumela. Mikeke ye na ni buhobe ba i putela mwa likubo za bona, ba i lwala fa maheta.” Ku sa itusisa mumela fa mikiti ya Paseka ye ne ka ezwanga hasamulaho ne ku ka hupulisanga masika a n’a ka taha kwapili ka za yona nako yani.

Hamulaho wa nako, batu ba kala ku nga mumela kuli ne u yemela sibi kamba ku sa petahala. Ka mutala, muapositola Paulusi ha n’a bulela za mutu ya maswe mwa puteho, n’a buzize kuli: “Kana ha mu zibi kuli mumela o munyinyani u hulisa liñende kaufela?” Mi kihona a bulela kuli: “Mu ikenise kwa mumela wa kale, kuli mu be liñende le linca, mi mu tokwe mumela. Kakuli Paseka ya luna, ili Kreste, i tabezwi luna. Cwale, a lu eze mukiti isi ka mumela wa kale, kikuli mumela wa mikwa ye maswe ni wa lunya, kono ibe ka mahobe a si na mumela, a kenile, ni a niti.” (1 Makorinte 5:6-8) Ki buhobe fela bo bu si ka ya mumela bo ne bu swanela ku yemela mubili wa Jesu o si na sibi.—Maheberu 7:26.

Ku itusisa veine fa Paseka ne ku til’o kaliswa ki Majuda hasamulaho. Ku bonahala kuli ne ba til’o kalisa ku itusisanga veine ha se ba kutile ku zwa mwa butanga kwa Babilona. Bibele ha i bonisi kuli ku itusisa veine ne ku hanisizwe, mi kona libaka Jesu ni yena ha n’a itusisize veine fa Paseka. Kono lu swanela ku lemuha kuli veine ye ne itusiswanga mwa linako za kwamulaho ne i sa beiwangi mumela sina buhobe. Mwa buhobe ne ku beiwanga mumela. Kono veine yona ne i sa tokwi ku beiwa mumela. Ne i kona ku bila fela i nosi. Veine ye si ka bila ne i si ke ya fumaneha ka nako ya Paseka, kakuli ne se ku fitile nako ye telele ku zwa fo li yangelwa litolwana za veine ku isa nako ya Paseka.

Kacwalo Jesu ha n’a itusisize veine fa Kupuzo, ne si ku tula litaelo za Paseka ze ne bulela za mumela. Veine kaufela ye fubelu ye si ka natifazwa, kamba ye si ka beiwa lika ze ñwi, ya kona ku yemela “mali a Kreste, a butokwa.”—1 Pitrosi 1:19.