Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana Mu Foselize Moya O Kenile?

Kana Mu Foselize Moya O Kenile?

 Kana Mu Foselize Moya O Kenile?

“Sibi si teñi se si isa kwa lifu.”—1 JOANI 5:16.

1, 2. Lu ziba cwañi kuli kwa konahala ku foseza moya o kenile wa Mulimu?

“N I IKUTWANGA kuli ni foselize moya o kenile.” Manzwi ao n’a bulezwi ki musali yo muñwi mwa Germany nihaike u sebeleza Mulimu. Kana Mukreste luli wa kona ku foseza moya o kenile wa Mulimu, ona m’ata a sebeza?

2 Eni, kwa konahala ku foseza moya o kenile wa Jehova. Jesu Kreste n’a ize: “Sibi se siñwi ni se siñwi, ni nyefulo ye ñwi ni ye ñwi, li ka swalelwa batu; kono nyefulo ya ku nyefula Moya, ha ba na ku i swalelwa.” (Mateu 12:31) Lu elezwa kuli: “Ha lu eza sibi ka bomu, bo lu se lu amuhezi zibo ya ku ziba niti, fo, ha ku sa na sitabelo se siñwi sa libi; kono ku siyezi talimelo ye sabisa ya Katulo.” (Maheberu 10:26, 27) Mi muapositola Joani n’a ñozi kuli: “Sibi si teñi se si isa kwa lifu.” (1 Joani 5:16) Kono kana ya ezize sibi se situna ki yena ya kona ku atula kuli sibi sa ezize ki sibi “se si isa kwa lifu”?

Ku Bakela Libi ku Tahisa Swalelo

3. Haiba lu swabela sibi se lu ezize, seo si kona ku bonisañi?

3 Jehova ki yena Muatuli yo mutuna wa lifosi. Kaniti mutu kaufela u na ni ku ikalabela ku yena, mi yena u ezanga lika ze lukile kamita. (Genese 18:25; Maroma 14:12) Jehova ki yena ya kona ku atula haiba lu ezize sibi se si sa konwi ku swalelwa, mi wa kona ku lu amuha moya wa hae. (Samu 51:11) Niteñi, haiba lu swabela sibi se lu ezize, seo si kona ku bonisa kuli mwendi lu bakile luli. Kono ku baka luli ku talusañi?

4. (a) Ku baka ki nto mañi? (b) Ki kabakalañi manzwi a kwa Samu 103:10-14 ha li a tiisa?

4 Ku baka ku talusa ku sa kutela ku eza sibi se lu ezize kamba se ne lu lela ku eza. Ku talusa kuli lu swabela sibi se lu ezize ni ku si tuhela. Haiba lu ezize sibi se situna, kono lu ngile mihato ye bonisa kuli lu bakile luli, lwa kona ku tiiswa ki manzwi a walisamu a li: “[Jehova] h’a si ka lu likanyisa ka tikanyo ya libi za luna, mi h’a si ka lu fa mupuzo o likana ni bumaswe bwa luna. Kakuli lihalimu sina mo li pahamezi kwahalimw’a lifasi, sishemo sa hae ki se situna cwalo ku ba ba mu saba. Upa sina mo i inezi kwahule ni Wiko, ni lifoso za luna, u li sutiseza kwahule cwalo. Sina ndat’ahe mutu mw’a utwelela bana ba hae butuku, [Muñ’a] Bupilo u utwela ba ba mu saba, butuku cwalo. Kakuli u ziba se lu bupilwe ka sona, u nz’a hupula kuli lu liluli fela.”—Samu 103:10-14.

5, 6. Mu bulele sisupo se situna se si kwa 1 Joani 3:19-22, mi mu bonise kuli manzwi a muapositola ao a talusañi.

5 Manzwi a muapositola Joani ni ona a tiisa, a li: “Ki ka se, lu ka ziba kuli lu na ni niti, mi lu ka tiisa lipilu za luna fapil’a hae. Lipilu za luna niha li lu nyaza, Mulimu ki yo muhulu kwa lipilu za luna, mi u ziba litaba kamukana. Balatiwa, pilu ya luna ha i sa lu nyazi, lu na ni sepo ye tiile ku Mulimu; mi se lu kupa lwa si amuhela ku Yena, kakuli lu ya ka litaelo za hae, mi lu eza ze mu kolisa.”—1 Joani 3:19-22.

6 Lwa “ziba kuli lu na ni niti” bakeñisa kuli lwa latana mi ha lu na mukwa wa ku ezanga sibi. (Samu 119:11) Haiba lwa inyazanga bakeñisa lika ze lu ezize, lu swanela ku no hupulanga  kuli “Mulimu ki yo muhulu kwa lipilu za luna, mi u ziba litaba kamukana.” Jehova wa lu shemubanga bakeñisa kuli wa ziba kuli lwa ‘latana ni banabahabo luna, lu si na buikeziso,’ mi wa ziba kuli lu lwaniswa ki sibi, mi hape wa ziba ni buikatazo bo lu bonisa kuli lu eze tato ya hae. (1 Pitrosi 1:22) Haiba lu sepa Jehova, lu latana, ni ku sa eza libi ka bomu, lipilu za luna ha li na ‘ku lu nyaza.’ Lu ka ba ni “sepo ye tiile” ha lu lapela ku Mulimu, mi u ka lu alaba kakuli lwa mamela milao ya hae.

Ne Ba Foselize Moya

7. Ki lika mañi ze kona ku tisa kuli sibi sa luna si swalelwe kamba si si ke sa swalelwa?

7 Ki libi mañi ze sa konwi ku swalelwa? Kuli lu alabe puzo yeo, ha lu nyakisiseñi mitala ye miñwi ya mwa Bibele. Mitala yeo i ka lu tiisa haiba lu bakile kono lu sa ikutwa bumaswe bakeñisa libi ze ne lu ezize. Lu ka lemuha kuli ku swalelwa kamba ku sa swalelwa kwa sibi sa luna, ha ku si ka itinga fela fa mufuta wa sibi se lu ezize; kono ku itingile fa mulelo wa luna ha ne lu eza sibi seo, pilu ya luna, kamba haiba ne lu ezize cwalo ka bomu kamba ka ku sa ziba.

8. Baeteleli ba bulapeli ba Majuda ne ba foselize cwañi moya o kenile?

8 Baeteleli ba bulapeli ba Majuda ba ne ba lwanisize hahulu Jesu Kreste ne ba foselize moya o kenile. Ne ba boni kuli ne li moya wa Mulimu o no tusize Jesu ku eza limakazo ze  ne lumbekisa Jehova. Kono balwanisi ba Jesu bao ne ba ngile kuli m’ata ao a n’a itusisa Jesu n’a zwa ku Satani Diabulosi. Jesu n’a bonisize kuli ba ne ba nyefula moya o kenile wa Mulimu ne ba eza sibi se si si ke sa swalelwa “nihaiba mwa bupilo bo, kamba ku bo bu sa taha.”—Mateu 12:22-32.

9. Ku nyefula ku talusañi, mi Jesu n’a buleziñi ka za ku nyefula?

9 Ku nyefula ku talusa ku shwaula. Bakeñisa kuli moya o kenile u zwa ku Mulimu, ku lwanisa moya wa hae ki ku lwanisa yena Jehova ka sibili. Ku zwelapili ku nyefula moya ki ku eza sibi se si sa swalelwi. Taba ye ne tisize kuli Jesu a bulele manzwi ao i bonisa kuli Jesu n’a ama kwa batu ba ne ba lwanisa moya o kenile wa Mulimu ka bomu. Bafalisi ne ba nyefuzi moya bakeñisa kuli niha ne ba ziba kuli Jesu n’a tusiwa ki moya wa Jehova, bona ne ba ize n’a tusiwa ki Diabulosi. Kona libaka Jesu ha n’a bulezi kuli: “Mutu ufi kamba ufi ya ka nyefula Moya o Kenile, h’a na ku swalelwa, ku ya ku ile; u na ni mulatu wa sibi se si sa feli.”—Mareka 3:20-29.

10. Ki kabakalañi Jesu ha n’a bizize Judasi kuli “mwan’a Sinyeho”?

10 Hape mu nyakisise taba ya Judasi Isikariota. Ne li lisholi ya n’a ikungelanga mali a n’a beiwanga mwa sikwama sa n’a buluka. (Joani 12:5, 6) Judasi hamulaho a ya kwa baeteleli ba Majuda ni ku yo beteka Jesu ka masheleñi a silivera a eza 30. Ki niti kuli Judasi n’a inyazize hamulaho, kono n’a si ka bakela sibi sa n’a ezize ka bomu. Kacwalo, Judasi ha na ku zusiwa. Kona libaka Jesu ha n’a mu bizize kuli “mwan’a Sinyeho.”—Joani 17:12; Mateu 26:14-16.

Ne Ba Si Ka Foseza Moya

11-13. Mulena Davida n’a fosize cwañi ni Bati-Sheba, mi Mulimu mwa n’a atulezi taba yeo ku kona ku lu omba-omba cwañi?

11 Fokuñwi, Bakreste ba ba ipulezi libi za  bona ze tuna ili ba ba tusizwe ki maeluda ba mwa puteho ba sa swabelanga libi za bona za ku tula mulao wa Mulimu. (Jakobo 5:14) Haiba ni mina mu ikutwanga cwalo, lu kolwa kuli mu ka tusiwa ka ku nyakisisa z’a bulela Mañolo ka za batu ba ne ba swalezwi libi za bona.

12 Mulena Davida n’a ezize sibi se situna ka ku fosa ni Bati-Sheba, musal’a Uria. Ha n’a li fahalimw’a ndu ya hae, Davida a bona musali y’o ya buheha inge a tapa, mi a mu bizeza kwa ndu ya hae, a to fosa ni yena. Hamulaho Davida a zibiswa kuli Bati-Sheba u itwezi, mi a lika ku pata taba ka ku biza Uria kuli a to lobala ni musal’a hae. Uria ha n’a hanile ku yo lobala kwa ndu ya hae, mulena Davida a lukisa kuli Uria a yo bulaiwa mwa ndwa. Hamulaho wa f’o, Davida a ikungela Bati-Sheba mi a pepa ni yena mwana mi mwana y’o a timela.—2 Samuele 11:1-27.

13 Jehova ki yena ya n’a atuzi taba ya Davida ni Bati-Sheba. Mulimu n’a swalezi Davida bakeñisa kuli Davida n’a bakile ni bakeñisa bulikani bwa Mubuso bwa n’a itamile ni yena. (2 Samuele 7:11-16; 12:7-14) Ku bonahala kuli Bati-Sheba n’a bakile, kakuli n’a bile ni tohonolo ya ku ba mahe mulena Salumoni ni kukululu wa Jesu Kreste. (Mateu 1:1, 6, 16) Haiba lu ezize sibi, ki hande ku hupula kuli Jehova wa zibanga ha lu bakile.

14. Taba ya Mulena Manase i bonisa cwañi kuli Mulimu wa swalelanga nihaiba libi ze tuna?

14 Taba ye ñwi hape ye bonisa kuli Jehova wa swalelanga nihaiba libi ze tuna ki ya Mulena Manase wa Juda. N’a ezize ze maswe fapil’a Jehova. Manase n’a yahezi Baale lialetare, mi a “lapela limpi kaufela za lihalimu,” mi mane a yahela milimu ya buhata lialetare mwa malapa a mabeli a tempele. A cisa bana ba hae mwa mulilo, a susueza batu ku lapela balimu, mi a kelusa batu ba mwa Juda ni Jerusalema ku “eza ze maswe ku fita macaba a n’a yundisize [Muñ’a] Bupilo fapil’a bana ba Isilaele.” Litemuso za bapolofita ba Mulimu ne li sa latelelwi. Mi kwa mafelelezo, mulena wa Asirya a isa Manase mwa butanga. Ha n’a li mwa butanga, Manase a baka mi ka buikokobezo a zwelapili ku lapela ku Mulimu, mi Mulimu a mu swalela ni ku mu kutiseza fa bulena mwa Jerusalema, mi Manase a zwisezapili bulapeli bwa niti.—2 Makolonika 33:2-17.

15. Ki bufosi mañi bwa n’a ezize muapositola Pitrosi bo bu bonisa kuli Jehova wa swalelanga nihaiba libi ze tuna?

15 Lilimo-limo hamulaho wa f’o, muapositola Pitrosi n’a fosize hahulu ka ku latula Jesu. (Mareka 14:30, 66-72) Kono Jehova n’a swalezi Pitrosi niha n’a fosize hahulu cwalo. (Isaya 55:7) Ki kabakalañi? Kakuli Pitrosi n’a bakile luli. (Luka 22:62) Ne ku bonahezi hande-ndende kuli Mulimu n’a mu swalezi kakuli mazazi a 50 hamulaho, ili fa lizazi la Pentekonta, Pitrosi n’a bile ni tohonolo ya ku bulela za Jesu ka bundume. (Likezo 2:14-36) Kana ku na ni ya kona ku kakanya kuli Mulimu ha koni ku swalela Bakreste ba ba bakile luli kacenu? Walisamu n’a opezi kuli: “[Muñ’a] Bupilo, ha u ka londoloza bumaswe, Mulena, ku ka pila mañi? Kono swalelo i fumanwa ku Wena.”—Samu 130:3, 4.

Ku Sa Ba ni Sabo ya ku Foseza Moya

16. Lu swanela ku ezañi kuli Mulimu a lu swalele?

16 Mitala ye lu sa zo nyakisisa yeo i swanela ku lu tusa ku sa ba ni sabo ya kuli lu foselize moya o kenile. Mitala yeo i bonisa kuli Jehova wa swalelanga lifosi ba ba bakile. Sa butokwa hahulu ki ku lapela ku Mulimu ku zwelela kwatas’a pilu ya luna. Haiba lu ezize sibi, lwa kona ku kupa kuli Mulimu a lu swalele kabakala sitabelo sa Jesu sa tiululo, sishemo sa Jehova, ku sa petahala kwa luna, ni bakeñisa sebelezo ya luna ya busepahali. Bakeñisa ku ziba kuli Jehova u na ni sishemo se situna, lwa kona ku mu kupa kuli a lu swalele inze lu na ni sepo ya kuli u ka eza cwalo.—Maefese 1:7.

17. Lu swanela ku ezañi haiba lu ezize sibi mi lu tokwa tuso ya kwa moya?

 17 Ku cwañi haiba lu ezize sibi kono ha lu koni ku lapela bakeñisa kuli sibi sa luna si lu fokolisize kwa moya? Haiba ki cwalo, lwa kona ku tusiwa ki manzwi a mulutiwa Jakobo a li: “[Mutu ya cwalo] a bize ba bahulu ba Keleke, ba t’o mu lapelela ni ku mu toza oli ka Libizo la Mulena. Mi tapelo ye ezizwe ka tumelo i ka pilisa ya kula, mi Mulena u ka mu zusa; mi haiba u na ni libi z’a ezize, u ka li swalelwa.”—Jakobo 5:14, 15.

18. Mutu ha zwisizwe mwa puteho, ki kabakalañi ha ku sa talusi kuli sibi sa hae ha si konwi ku swalelwa?

18 Nihaiba kuli mutu ha si ka baka, mi u zwisizwe mwa puteho, ha ku talusi kuli sibi sa ezize ha si konwi ku swalelwa. Paulusi ha n’a bulela ka za mutu ya tozizwe ya n’a zusizwe mwa puteho ya Korinte, n’a ize: “Ku likani, mutu yo h’a nyazizwe cwalo ki ba bañata. Cwale, bunde ki ku mu swalela, ni ku mu wisa pilu; ya cwalo a ka swana a bulawa ki butuna bwa maswabi a hae.” (2 Makorinte 2:6-8; 1 Makorinte 5:1-5) Kono kuli mutu ya n’a fosize a yoyelwe kwa moya, u tokwa ku amuhela kelezo ya mwa Bibele ye zwa kwa Maeluda ba mwa puteho mi u swanela ku bonisa kuli u bakile luli. U na ni ku eza “likezo ze swanela mutu ya bakile.”—Luka 3:8.

19. Ki lika mañi ze ka lu tusa ku ba ni “niti mwa tumelo”?

19 Ki lika mañi ze kona ku tisa kuli mutu a ikutwe kuli u foselize moya o kenile? Ze ñwi ze kona ku tisa cwalo ki mapongo ni makulanu. Mutu ya ikutwa cwalo u ka tusiwa ha ka lapela ni ku ba ni nako ya ku pumula hande. Sihulu lu si ke lwa lumeleza Satani ku lu zwafisa kuli mane lu tuhele ku sebeleza Mulimu. Bakeñisa kuli Jehova ha tabeli nihaiba lifu la ya maswe, kaniti luli ha koni ku tabela ku bona mutang’a hae ha fokola kwa moya. Kacwalo haiba lu na ni sabo ya kuli lu foselize moya, lu swanela ku zwelapili ku ifepa ka Linzwi la Mulimu, ka ku balanga litaba ze tiisa ze cwale ka ze mwa buka ya Lisamu. Lu swanela ku zwelapili ku fumanehanga kwa mikopano ni ku abananga mwa musebezi wa ku kutaza Mubuso. Ku eza cwalo ku ka lu tusa ku ba ni “niti mwa tumelo” ni ku sa ba ni sabo ya kuli lu ezize sibi se si sa konwi ku swalelwa.—Tite 2:2.

20. Ki lipuzo mañi ze kona ku tusa mutu ku ziba kuli ha si ka foseza moya o kenile?

20 Batu kaufela ba ba ikutwa kuli ba foselize moya o kenile ba swanela ku ipuza kuli: ‘Kana ni nyefuzi moya o kenile? Kana hamulaho wa ku baka, na keshebisa sibi se ne ni bakezi? Kana ni na ni tumelo ya kuli Mulimu wa swalela lifosi? Kana ni mukwenuheli ya hanile liseli la kwa moya?’ Batu ba ba ikutwa kuli ba foselize moya o kenile ha ba ka ipuza lipuzo zeo, ba kona ku lemuha kuli ha ba si ka nyefula moya o kenile wa Mulimu ni kuli ha si bakwenuheli. Batu bao ba bakile, mi ba na ni tumelo ye tiile ya kuli Jehova wa swalela baezalibi. Haiba ku cwalo he, u zibe ha ba si ka foseza moya o kenile wa Jehova.

21. Ki lipuzo mañi ze ka nyakisiswa mwa taba ye tatama?

21 Kwa omba-omba luli ha lu ziba kuli ha lu si ka foseza moya o kenile! Mwa taba ye tatama, lu ka nyakisisa lipuzo ka za taba ye swana yeo ya moya o kenile. Ka mutala, lu kana lwa ipuza kuli: ‘Kana luli ni etelelwa ki moya o kenile wa Mulimu? Kana na bonisa miselo ya moya wa Mulimu mwa bupilo bwa ka?’

Mu Kona ku Alaba Cwañi?

• Ki kabakalañi ha ku konwa ku bulelwa kuli kwa konahala ku foseza moya o kenile?

• Ku baka ku talusañi?

• Jesu ha n’a li fa lifasi, ki bomañi ba ne ba foselize moya?

• Lu kona ku felisa cwañi sabo ya kuli lu ezize sibi se si sa konwi ku swalelwa?

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 17]

Be ne ba bulezi kuli Jesu n’a eza limakazo ka m’ata a Satani ne ba foselize moya o kenile wa Mulimu

[Siswaniso se si fa likepe 18]

Pitrosi niha n’a latuzi Jesu, n’a si ka eza sibi se si sa konwi ku swalelwa