Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Bakreste ba ba ya kwa lihalimu ba fezwa ku bizwa lili?

Bibele ha i fi kalabo ye namile kwa puzo yeo. Kono lu ziba kuli balutiwa ba Jesu ba ba ka yola sanda sa lihalimu ne ba kalile ku toziwa ka silimo sa 33 C.E. (Likezo 2:1-4) Hape lwa ziba kuli baapositola ba mano fela ku shwa, “buloto” kamba Bakreste tota ba ba tozizwe, bwa ‘hulelela hamoho’ ni “mufuka” kamba Bakreste ba buhata. (Mateu 13:24-30) Mi cwale kwa mafelelezo a lilimo za ma-1800, Bakreste ba ba tozizwe ba kala ku tukufalelwa musebezi wa bona hape. Ka silimo sa 1919 kwa kalwa ku kutulwa “lukau lwa lifasi,” ku kopanyeleza cwalo ni Bakreste ba ne ba kwaniseleza palo ya batoziwa.—Sinulo 14:15, 16.

Ku kala ka lilimo za mafelelezo a ma-1800 ku tisa ka 1931, mulelo o mutuna wa musebezi wa ku kutaza ne li ku kubukanya bomasiyaleti ba mubili wa Kreste. Ka 1931 Baituti ba Bibele ba kala ku itusisa libizo la mwa Bibele la Lipaki za Jehova, mi mwa Tora ya Sikuwa ya November 15, 1933, ne ku koñomekilwe kuli libizo le li ipitezi leo ne li yona “sixpence” ya na bulezi Jesu mwa nguli ya hae ye kwa Mateu 20:1-16. Lihora ze 12 ze bulezwi mwa nguli yeo ne li ngiwa kuli ki zona lilimo ze 12 ze ne kalile ka silimo sa 1919 ku isa ka 1931. Ne ku fitile lilimo ze ñata ku zwa fo i hatisezwa Tora yeo inge ku lumelwa kuli ba Mubuso wa lihalimu ne ba felizwe ku bizwa ka 1931 mi ba ne ba bizizwe ka 1930 ni 1931 ne li bona ba “mwamulaho” kamba ba mafelelezo ku biziwa. (Mateu 20:6-8) Kono ka silimo sa 1966 ne ku bile ni kutwisiso ye nca ya nguli yeo mi ne ku bonahezi hande kuli nguli yeo ne i sa ami ni hanyinyani kwa taba ya ku fela kwa pizo ya ba ba tozizwe.

Ka 1935 ne ku lemuhilwe kuli “buñata bo butuna” bo bu bulezwi kwa Sinulo 7:9-15 ki “lingu ze ñwi,” bona Bakreste ba ba na ni sepo ya ku pila fa lifasi, ili ba ne ba ka kubukanywa mwa “mazazi a maungulelo” ni ku punyuha Armagedoni ka sikwata. (Joani 10:16; 2 Timotea 3:1; Sinulo 21:3, 4) Hamulaho wa silimo seo musebezi wa ku luta macaba wa kala ku ezwa ka mulelo wa ku kubukanya buñata bo butuna. Kacwalo, sihulu ku zwa ka 1966, ne ku lumelwa kuli ba ba ka yo yola sanda sa lihalimu ne ba felizwe ku biziwa ka 1935. Ne ku ngiwa  kuli ku na ni bupaki bwa kuli pizo ya lihalimu ne i felile kakuli buñata bwa ba ne ba kolobelizwe hamulaho wa 1935 ne ba ikutwa kuli ba ka yola sanda sa lifasi. Mi ne ku lumelwa kuli ba ne ba bizizwe hamulaho wa 1935 ne ba yola fela Bakreste ba ba tozizwe ba ba palezwi ku sepahala.

Ki niti haiba yo muñwi wa ba ba tozizwe a keluha mwa niti a sa baki, Jehova u ketanga mutu u sili ku mu yola. (Maroma 11:17-22) Niteñi palo ya batoziwa ba niti ba ba palezwi ku sepahala ha i koni ku ba ye tuna. Kono cwale, nako ha i nze i ya, moya wa Bakreste ba bañwi ba ba kolobelizwe hamulaho wa 1935 u pakelani ni moya wa Mulimu kuli ba amuhezi pizo ya lihalimu. (Maroma 8:16, 17) Kacwalo ku bonahala kuli ha lu koni ku toma nako tenyene ye ba ka tuhelwa ku bizwa Bakreste ba ba ya kwa lihalimu.

Lu swanela ku nga cwañi Mukreste ya ikolwisisa ka pilu ya hae kaufela kuli ki kale a toziwa mi u kalisa ku canga liswanisezo za fa Kupuzo? Ha lu swaneli ku mu atula. Yeo ki taba ya hae ni Jehova. (Maroma 14:12) Kono Bakreste luli ba ba tozizwe haki batu ba ba tokwa ku bubekwa. Ha ba ngi kuli kabakala ku toziwa kipeto ba na ni “kutwisiso” ye ipitezi, ye fita ye ba na ni yona Bakreste ba ba cuukile ba buñata bo butuna. Ha ba ngi kuli bona ba na ni moya o kenile o muñata ku fita balikani ba bona ba lingu ze ñwi; mi ha ba libeleli ku sebelezwa ki ba bañwi kamba ku ikutwa kuli ku ca liswanisezo za fa kupuzo ku ba pahamisa ku fita maeluda ba ba ketilwe mwa puteho. Kono ka buikokobezo ba hupula kuli Bakreste ba bañwi ba ba tozizwe mwa miteñi ya baapositola ne ba si ka kwanisa lipimo za mwa Mañolo za kuli ba ketiwe ku ba maeluda kamba batanga ba bukombwa. (1 Timotea 3:1-10, 12, 13; Tite 1:5-9; Jakobo 3:1) Mane ba bañwi ba Bakreste ba ba tozizwe ne ba fokola kwa moya. (1 Matesalonika 5:14) Mi likaizeli, niha ne ba tozizwe, ne ba sa lumelezwi ku luta mwa puteho.—1 Timotea 2:11, 12.

Kacwalo Bakreste ba ba tozizwe hamoho ni balikani ba bona ba lingu ze ñwi ba lika ka t’ata ku ba ba ba tiile kwa moya, ili ku ituta tulemeno twa moya wa Mulimu ni ku tisa kozo mwa puteho. Bakreste kaufela, ibe ba ba tozizwe kamba lingu ze ñwi, ba sweli ka t’ata musebezi wa ku kutaza taba ye nde ni ku luta macaba ka ketelelo ya Sitopa Se Si Etelela. Bakreste ba ba tozizwe ba eza cwalo ka tabo mwahal’a nako ya ba lumelelize Mulimu ku zwelapili ku mu sebeleza fa lifasi.