Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mwa ku Zibela Bulapeli bwa Niti

Mwa ku Zibela Bulapeli bwa Niti

 Mwa ku Zibela Bulapeli bwa Niti

BULAPELI bo buñata bu ipapata kuli ze bu luta li zwa ku Mulimu. Kacwalo, lu swanela ku mamela manzwi a Joani, muapositola wa Jesu, ya n’a ñozi kuli: “Balatiwa, mu si ke mwa lumela mioya kaufela; kono mu like mioya ku ziba kana i zwa ku Mulimu. Kakuli bapolofita ba buhata ba bañata ba tile mwa lifasi.” (1 Joani 4:1) Lu kona ku lika cwañi nto ye ñwi kuli lu zibe nji i zwa ku Mulimu?

Ze zwa ku Mulimu kaufela li bonahaza tulemeno twa hae, sihulu kalemeno ka hae ka ka tuna ka ku fitisisa, kona ka lilato. Ka mutala, buikoneli bwa luna bwa ku utwa miunko, ye cwale ka miunko ya limela, mapalisa, kamba sinkwa se si sa zo beswa, bu bonahaza lilato la Mulimu. Buikoneli bwa luna bwa ku bona bunde bwa lizazi ha li likela, ku bona mibala ya sikokwani se si bizwa sipulumuki, kamba ku bona mwanana ha menya bu bonisa kuli Mulimu wa lu lata. Buikoneli bwa luna bwa ku utwa lipina ze nde ha li lila, ku utwa linyunywani ha li cobila, kamba ku utwa linzwi la mulatiwa ni bona bu bonisa kuli Mulimu wa lu lata. Mane ni butu bwa luna, niha bu si ka petahala, bu bonisa lilato la Mulimu. Kona libaka ha lu iponelanga buniti bwa manzwi a Jesu, a’ li: “Ku na ni mbuyoti mwa ku fana, ye fita ye mwa ku fiwa.” (Likezo 20:35) Lwa ikolanga ku bonisa lilato kakuli lu bupilwe “ka siswaniso sa Mulimu.” (Genese 1:27) Jehova u na ni tulemeno to tuñwi to tuñata, kono kalemeno ka hae ka ka ipitezi ka ku fitisisa ki lilato.

Mañolo a’ zwa ku Mulimu a swanela ku bonisa lilato la hae. Bulapeli bwa lifasi bu na ni libuka ze ñata za ikale. Libuka zeo li bulelañi ka za lilato la Mulimu?

Taba ya niti kikuli buñata bwa libuka za bulapeli za ikale ha li buleli ze ñata ka za mw’a lu latela Mulimu kamba mo lu kona ku mu latela. Kona libaka bolule-lule ba batu ha ba sa fumanangi kalabo ha ba buza kuli, “Kiñi pupo ha i lu bonisa kuli Mulimu u lilato hailifo manyando ni bumaswe li sa zwelapili?” Kono Bibele ki yona fela buka ya kale ye tolongosha lilato la Mulimu. I lu luta hape mwa ku boniseza lilato.

Buka Ye Bulela za Lilato

Linzwi la Mulimu, yona Bibele, li bonisa kuli Jehova ki “Mulimu wa lilato.” (2 Makorinte 13:11) Bibele i bonisa m’o lilato ne li tisize kuli Jehova a fe batu ba pili bupilo bo bu si na makulanu ni lifu. Kono ku fetuhela Mulimu ne ku tisize kuli manyando a wele batu. (Deuteronoma 32:4, 5; Maroma 5:12) Jehova n’a ngile muhato wa ku lukisa muinelo o maswe w’o. Linzwi la Mulimu li li: “Mulimu u latile lifasi hahulu, mane u li file Mwan’a hae wa libanda, kuli mutu ufi kamba  ufi ya lumela ku yena a si ke a shwa, kono a be ni bupilo bo bu sa feli.” (Joani 3:16) Mane Mañolo a Kenile a bonisa hape lilato la Mulimu ha talusa m’o Jehova n’a ngezi muhato wa ku toma mubuso o petehile o mwa m’ata a Jesu kuli u tahiseze kozo batu ba ba ipeya ku utwa.—Daniele 7:13, 14; 2 Pitrosi 3:13.

Bibele i kusufaza cwana za lukela ku eza mutu ni mutu: “Lata Mulena Mulimu wa hao, ka pilu ya hao kaufela, ni ka moya wa hao kaufela, ni ka kutwisiso ya hao kaufela. O ki mulao o mutuna ni wa pili. Wa bubeli o swana sina ona, u li: Lata wahenu mo u itatela. Kwa litaelo zeo ze peli, ku pahekilwe Mulao kaufela.” (Mateu 22:37-40) Bibele i bulela kuli i tahile ka moya wa Mulimu. Mi lwa kona ku ba ni buikolwiso bwa kuli i zwa ku “Mulimu wa lilato,” kakuli i bonisa hande mwa inezi.—2 Timotea 3:16.

Ka ku itusisa fela sipimo si li siñwi seo sa lilato, lwa kona ku ziba libuka za ikale ze zwa luli ku Mulimu. Lilato hape li zibahaza balapeli ba niti, kakuli ba likanyisa Mulimu ka ku bonisa lilato.

Mwa ku Zibela Batu Ba Ba Lata Mulimu

Ba ba lata Mulimu luli ba zibahala, sihulu mwa nako ye ye lu pila ku yona ye bulelwa mwa Bibele kuli ki “mazazi a maungulelo.” Batu ba zwelapili ku ba “baitati, ba ba lata mali, . . . ba ba lata minyaka, isi Mulimu.”—2 Timotea 3:1-4.

Mu kona ku ziba cwañi batu ba ba lata Mulimu? Bibele i li: “Ku lata Mulimu, kiha lu mamela litaelo za hae.” (1 Joani 5:3) Ku lata Mulimu ku susumeza batu ku pila ka likuka za Bibele za muzamao. Ka mutala, Linzwi la Mulimu li na ni milao ye bulela za tobali ni linyalo. Tobali i lumelezwa fela mwa linyalo, mi linyalo li swanela ku inelela. (Mateu 19:9; Maheberu 13:4) Musali yo muñwi wa kwa Spain ya itutile za bulapeli ha n’a fumanehile kwa mukopano ko ne ba itutela Lipaki za Jehova milao ya Bibele ya muzamao, n’a bulezi kuli: “Ne ni zwile kwa mukopano wo inge ni tiisizwe ki lingambolo ze tomile fa Mañolo ni swalisano ye mwahal’a bona, ni muzamao wa bona o munde.”

Kwand’a ku lata Mulimu, Bakreste ba niti hape ba zibahala ka bunolo ka mo ba latela batu ba bañwi. Musebezi wa bona wa butokwa ka ku fitisisa ki wa ku bulelela batu kuli ki Mubuso wa Mulimu fela o ka kona ku felisa matata a batu. (Mateu 24:14) Ha ku na nto ye kona ku tiseza batu lituso ze inelela ye fita ku ba tusa ku fumana zibo ya ku ziba Mulimu. (Joani 17:3) Bakreste ba niti hape ba bonisa lilato ka linzila ze ñwi. Ba tusanga ba ba nyandile. Ka mutala, zikinyeho ha ne i tisize kozi mwa Italy, mutende wa kwateñi ne u bihile kuli Lipaki za Jehova “ba tusanga ba ba nyandile, ku si na taba kuli ki ba bulapeli bufi.”

Kwand’a ku lata Mulimu ni batu ba bañwi, Bakreste ba niti hape ba latana. Jesu n’a ize: “Ni mi fa mulao o munca, kikuli mu latane; sina mo ni mi latezi, ni mina mu latane cwalo. Se ba ka ziba batu kaufela kuli mu balutiwa ba ka ka sona, ki ha mu latana.”—Joani 13:34, 35.

Kana ku latana kwa Bakreste ba niti kwa lemuhiwanga kuli ku ipitezi? Mubeleki wa mwa lapa ya bizwa Ema n’a lemuhile cwalo. U beleka mwa La Paz, kwa Bolivia, ko ku na ni ketululo mwahal’a bafumi ni babotana. N’a ize: “Ha ne ni ile lwa pili kwa mukopano wa Lipaki za Jehova, ne ni boni munna ya n’a tinile hande inge a ambola ni musali wa Musame. Na li ku ba ni bone nto ye cwalo. Honaf’o, se ni ziba kuli batu ba, ba lukela ku ba batu ba Mulimu.” Ka ku swana, kalibe wa kwa Brazil ya bizwa Miriam n’a ize: “Ne ni sa zibi kuli ku ba ya tabile ku cwañi, mane nihaiba mwa lubasi lwa hesu. Lwa pili ku bona mo li bonisezwa lilato ne li mwahal’a Lipaki za Jehova.” Muzamaisi yo muñwi ya talima za makande a fa TV kwa United States n’a ñozi kuli: “Kambe batu ba bañata ne ba ka  pila sina mo ba pilela ba bulapeli bwa mina, naha ye ne i si ke ya ba mo i inezi cwale. Na ni mubihi wa makande ya ziba kuli kopano ya mina i tomile fa lilato ni tumelo ye tiile ku Mubupi.”

Mu Bate Bulapeli bwa Niti

Lilato li taluhanya bulapeli bwa niti ku bwa buhata. Jesu n’a bapanyize ku fumana bulapeli bwa niti kwa ku fumana nzila ye lukile ni ku keta ku zamaya ku yona. Ki yona fela nzila ye isa kwa bupilo bo bu sa feli. Jesu n’a ize: “Mu kene ka munyako o kumbani; kakuli munyako wa Sinyeho u atami, mi nzila ye ya mwateñi i atami, mi ba ba kena mwateñi ki ba bañata. Kakuli munyako wa bupilo wa kumbana, nzila ye ya mwateñi ki ye sisani, mi ki ba banyinyani ba ba i fumana.” (Mateu 7:13, 14) Ki sikwata fela si li siñwi sa Bakreste ba niti ba ba zamaya ka swalisano ni Mulimu mwa nzila ya bulapeli bwa niti. Kacwalo, keto ya mina ya bulapeli ki ya butokwa. Haiba inge mu fumana nzila yeo ni ku iketela ku zamaya ku yona, mu ka ba ni mupilelo o munde ka ku fitisisa kakuli ki yona nzila ya lilato.—Maefese 4:1-4.

Mu nahane fela ka za tabo ye mu kona ku ba ni yona ha mu nze mu zamaya mwa nzila ya bulapeli bwa niti! Ku swana inge ku zamaya ni Mulimu. Mi Mulimu u ka mi luta butali ni lilato ilikuli mu pilisane hande ni batu ba bañwi. U ka mi luta mulelo wa bupilo, mi mu ka kona ku utwisisa lisepiso za hae ni ku ba ni sepo ya kuli lika li ka ba hande kwapili. Ha mu na ku inyaza kuli mu sinyize nako ku bata bulapeli bwa niti.

[Siswaniso se si fa likepe 5]

Kwa libuka za ikale za bulapeli, ki Bibele fela ye bonisa lilato la Mulimu

[Maswaniso a fa likepe 7]

Bakreste ba niti ba zibahala kakuli ba bonisa lilato