Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

“Ndwa ya lizazi le lituna la Mulimu Ya-Mata-Kaufela” ye ka ezahala fa Harmagedoni kiñi, mi i ka petañi?—Sinulo 16:14, 16.

Ka mubulelelo o bunolo, ndwa ya Ar-magedoni ki ndwa ye ka ezahala kwapili mwa lifasi kaufela ili mo Mulena ya ketilwe ki Jehova, Jesu Kreste, u ka yundisa lila za Mulimu. Bibele i talusa kuli lila zeo, ona “malen’a lifasi kamukana,” li kubukanyiwa ki “mioya ya badimona” mi li kubukanyezwa “ndwa ya lizazi le li tuna la Mulimu Ya-Mata-Kaufela . . . mwa sibaka se si bizwa Harmagedoni, ka Siheberu.”—Sinulo 16:14, 16.

Sibaka ko a kubukana ku sona makuta a itwanisa haki sibaka luli. Libizo la Har–​Magedon, le li tolokilwe kuli “Armagedoni” mwa Libibele ze ñwi, li talusa “Lilundu la Megido.” (Sinulo 16:16) Kwa li ku simwa ku sa bi ni lilundu le li bizwa cwalo. Hape, “malen’a lifasi, ni limpi za bona” ha ba koni ku kubukana luli mwa sibaka si li siñwi. (Sinulo 19:19) Kacwalo linzwi la “sibaka” li talusa muinelo o ba li ku ona babusi ba lifasi ba bupolitiki ni bayemeli ba bona—ili muinelo wa ku lwanisa Jehova ni “limpi ze kwa lihalimu” ze etelelwa ki yo muhulu wa limpi yena “Mulena wa malena, ni Mubusisi wa babusisi,” Jesu Kreste.—Sinulo 19:14, 16.

Ku bonahala kuli linzwi la “Harmagedoni” li simuluha fa libizo la Megido la muleneñi wa kwaikale wa Isilaele. Muleneñi wa Megido ne u yahezwi fa sibaka se si swanela luli kwa upa wa Lilundu la Karmele, mi ne u na ni lipisinisi ze tuna mi hape ki mona mo ne ku fita mikwakwa ye mituna ya masole mwa miteñi yeo. Hape ne li sibaka ko ne ku lwanelwanga lindwa ze tuna. Ka mutala, ne li “kwatuko ni mezi a Megido” ko Muatuli wa Muisilaele Baraki n’a tulezi mpi ye m’ata ya Makanana ye ne etelezwi ki mulauli wa mpi Sisera. (Baatuli 4:12-24; 5:19, 20) Hape, mwa sibaka seo, ki mona m’o Muatuli Gidioni n’a fenyelize Mamidiani. (Baatuli 7:1-22) Bibele ha i bulela za Megido ka ku ama kwa ndwa ye taha, i lu kolwisa kuli Mulimu, ka Mwan’a hae, u ka fenya limpi kaufela ze mu lwanisa.

Ki sikamañi se i ka peta ndwa yeo? Ndwa ya Harmagedoni i ka felisa bumutendasilya ni bumaswe kaufela fa lifasi. I ka kwalulela batu nzila ya ku ikola bupilo bo bunde ka ku fitisisa. (Sinulo 21:1-4) Mwatas’a okamelo ye lilato ya Mubuso wa Mulimu, lifasi li ka fetulwa paradaisi mo ku ka pila batu ba ba na ni niti ku ya ku ile.—Samu 37:29.