Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ba Ba Feza kwa Sikolo sa Giliadi Ba Amuhela Litaelo Ze Fita kwa Pilu

Ba Ba Feza kwa Sikolo sa Giliadi Ba Amuhela Litaelo Ze Fita kwa Pilu

 Ba Ba Feza kwa Sikolo sa Giliadi Ba Amuhela Litaelo Ze Fita kwa Pilu

LA 9 SEPTEMBER 2006, mukiti wa ku feza Sikolo sa Bibele sa Giliadi sa bu-121 ne u ungekezwi kwa Watchtower Educational Center mwa Patterson, New York. Ne li tukiso ye susueza hahulu.

Bo Geoffrey Jackson, ba mwa Sitopa Se Si Etelela sa Lipaki za Jehova, ne ba kalisize tukiso ka ku amuhela baituti ba ba kwaza ba 56 ni likwanamunu la batu ba 6,366 ba ne ba zwelela kwa linaha ze fitana-fitana. Ne ba nyakisisize Samu 86:11 ye li: “[Muñ’a] Bupilo, ni lute nzila ya hao kuli ni zamaye mwa niti ya hao; u ise pilu ya ka kwa ku saba Libizo la hao.” Muzwale Jackson na koñomekile lika ze talu ze bulezwi mwa timana yani. Na bulezi kuli: “Mwa mubamba wa pili, ki tuto; ku wa bubeli, ki ku sebelisa; mi mwa mubamba wa bulalu, ki ku susueza. Lika ze talu ze sihulu ki za butokwa ku mina balumiwa ha mu ka ya ko mu yo sebeleza.” Kihona cwale a biza lingambolo ni lipuhisano ze ne koñomeka zona lika ze talu zeo kaufela.

Manzwi A’ Susueza a Tuto

Bo William Malenfant, ba ba pila fa sibaka sa tamaiso, ne ba file ngambolo ye li: “Bupilo Bo Bunde Hahulu.” Ne ba bulezi za mutala wa Maria, kaizel’a Mareta. Muta o muñwi Jesu ha na ba potezi, Maria a keta ku ina kwa mahutu a Jesu ni ku teeleza manzwi a hae; ne i bile yona nto ya butokwa hahulu ku yena. Jesu a bulelela Mareta kuli: “Maria u ketile kabelo ye nde, ye a si ke a i amuhiwa.” (Luka 10:38-42) Mubuleli a talusa kuli: “Mu nahane fela yona taba yeo, Maria ku ya ku ile u ka hupulanga kuli a kile a ina kwa mahutu a Jesu ni ku teeleza kwa litaba ze nde za kwa moya pata ka pata—bakeñisa kuli na ezize keto ye nde.” Ha sa babalize baituti ba ba feza ka za liketo za bona ze nde za kwa moya, a bulela kuli: “Liketo za mina li mi libisize kwa bupilo bo bunde hahulu.”

Ku zwa fo, bo Anthony Morris, ba mwa Sitopa Se Si Etelela, ne ba file ngambolo ye li: “Mu Apale Mulena Jesu Kreste,” ye ne tomile fa Maroma 13:14. Lu kona ku apala cwañi Mulena Jesu Kreste? ‘Ku apala Mulena Jesu Kreste’ ku kopanyeleza ku likanyisa muezezo wa Mulena. Kacwalo seo si talusa ku likanyisa mutala ni moya wa Jesu. Mubuleli a talusa kuli: “Jesu na ezisize batu ku ikutwa ku lukuluha ha ne ba li ni yena, bakeñisa kuli na ba iseza hahulu pilu, mi ni bona ne ba ikutwa cwalo.” Mi cwale mubuleli a nyakisisa ka mo baituti ne ba fumanezi zibo ye ñata mwa lituto za bona za Giliadi, sina mo i bulelela Maefese 3:18 kuli ‘ba kone ku utwisisa fo ku kuma bupala, ni butelele, ni butungi, ni butelele bwa ku ya kwahalimu’ bwa niti. Kono na ba hupulisize timana ya 19, ye zwelapili ku talusa kuli: “Mi mu zibe lilato la Kreste le li fita zibo kamukana.” Muzwale Morris a susueza baituti kuli: “Ha mu nze mu zwelapili ku eza tuto ya mina ya ka butu, mu nahane mo mu kona  ku likanyiseza mufelañeke o lilato wa Kreste ni ‘ku apala Mulena Jesu Kreste’ luli.”

Kelezo ya Mafelelezo ku Zwelela kwa Baluti ba Giliadi

Ngambolo ye ne tatami ne i filwe ki bo muluti ba kwa Giliadi bo Wallace Liverance, mi toho ya ngambolo ya bona ne i tomile fa Liproverbia 4:7. Ne ba bulezi kuli nihaike butali bo bu zwa ku Mulimu ki bwa butokwa hahulu, hape lu swanela ku ‘ipatela kutwisiso,’ yona ye talusa ku nyalanisa tunango to tu shutana twa taba ni ku fita fa ku bona mo tu lumelelanela ili ku tusa ku utwisisa hande taba mutumbi. Mubuleli na bonisize kuli ku ba ni kutwisiso ku tahisa tabo. Ka mutala, mwa miteñi ya Nehemia, Malivi ne ‘ba tusa ku talusa mulao’ ni ku tusa batu kuli ba “utwisise se si balwa.” Hamulaho wa fo, batu ba ‘eza munyaka o mutuna; kakuli ne ba utwisisize manzwi a ne ba bulelezwi.’  (Nehemiah 8:7, 8, 12) Muzwale Liverance a ungula ka ku bulela kuli: “Tabo i zwa fa ku utwisisa Linzwi la Mulimu le li tahile ka moya.”

“Ki Mañi Luli Sila sa Mina?” ne li yona toho ya ngambolo ya bo Mark Noumair, ba bañwi ba baluti ba kwa Giliadi. Mwa ndwa, masole ba bañata ba bulaiwanga ki malumo a zwa mwa litobolo za bona kamba za masole ba bona ba bañwi. Mi ba buza kuli: “Kono ku cwañi mwa ndwa ya luna ya kwa moya? Haiba lu sa tokomeli, lwa kona ku lyangana kuli ki mañi luli ya li sila sa luna mi lu ka holofaza masole ba mwa sikwata sa luna.” Muna u kona ku lu lyanganisa kuli lu palelwe ku ziba sila sa luna. Muna ne u tahisize kuli Mulena Saule a like ku bulaya Davida, mulapeli ka yena, hailifo ba ne ba li lila luli ne li Mafilisita. (1 Samuele 18: 7-9; 23:27, 28) Cwale mubuleli a zwelapili kuli: “Ku cwañi haiba mu sebeza ni mulumiwa ya mi fita mwa lika ze ñata? Kana mu ka holofaza lisole ka mina ka manzwi a ku zwapaula, kamba kana mu ka tisa kozo ka ku ziba kuli ba bañwi ba ka eza hande mwa lika ze ñata ku mi fita? Ku landalala hahulu fa mifokolo ya ba bañwi ku kona fela ku lu lyanganisa kuli lu palelwe ku ziba sila luli. Mu lwanise sila luli, Satani.”

Ze Bonwi Ze Tabisa ni Lipuhisano Ze Luta

Ngambolo ye tatama ye li: ‘Mu Eze Musebezi Wa Mubuleli wa Evangeli,’ ne i filwe ki bo Lawrence Bowen, baluti ba kwa Giliadi mi ne i kopanyeleza lipuhisano ni ze bonwi. Ne ba bulezi kuli: “Musebezi o mutuna wa balumiwa ba ba lutilwe kwa Giliadi ki wa ku shaela taba ye nde, mi ba mwa sitopa se ba ezize cwalo ko ne ba fumana batu kaufela.” Ne ku ezizwe liponiso za ze bonwi ze tabisa.

Lingambolo ze peli ze ne latelela ne li filwe ka ku tatamana ki bo Michael Burnett ni bo Scott Shoffner, mi sibeli sa bona ki ba mwa lubasi lwa Betele. Ne ba buhisani ni ba mwa Katengo ka Mutai ka kwa Australia, Barbados, Korea, ni Uganda. Ze ne ba bulezi ba mwa tutengo bao ne li bonisize buikatazo bo bu eziwa mwa ku babalela balumiwa, ku kopanyeleza ni ku ba fumanela malobalo ni za likalafo ze swanela. Ba mwa tutengo bao ne ba koñomekile kuli balumiwa ba ba kondisa ba itatela ku itwaeza miinelo ya mwa libaka mo ba sebeleza.

Ngambolo ya Mafelelezo ye Susueza

Ngambolo ye tuna ya tukiso, ye n’e na ni toho ya taba ye li: “Mu Sabe Mulimu, Mu Mu Lumbeke,” ne i filwe ki bo John E. Barr, ba ba sebelize ka nako ye telele mwa Sitopa Se Si Etelela. Ne ba nyakisisize Sinulo 14:6, 7, ye bala kuli: “Hape na bona lingeloi le liñwi le li fufa fahali a lihalimu, li sweli Evangeli ya linako ze sa feli, ku i bulelela ba ba yahile mwa lifasi, ba masika kamukana, ni mishobo, ni lipuo, ni macaba; la bulela ka linzwi le lituna, la li: Mu sabe Mulimu, mu mu lumbeke; kakuli nako ya hae ya ku atula i tile.”

Muzwale Barr a susueza baituti kuli ba hupule lika ze talu ka za lingeloi lani. Pili, ne li na ni ku shaela evangeli ya linako ze sa feli ili ku shaela kuli Kreste cwale wa busa ka mata a Mubuso. Mubuleli a talusa kuli: “Lu na ni sepo ye tuna ya kuli na beilwe fa bulena ka 1914. Kacwalo taba ye nde ye i lukela ku shaelwa mwa lifasi lote.” Sa bubeli, lingeloi ne li ize: “Mu sabe Mulimu.” Mubuleli a talusa kuli baituti ba ba kwaza bao ba ka tokwa ku tusa baituti ba bona ba Bibele ku ba ni likute le lituna ku Mulimu ilikuli ba si ke ba eza nto ifi kamba ifi ye ka mu nyemisa. Sa bulalu, lingeloi ne li laezi kuli: ‘Mu lumbeke Mulimu.’ Baituti ne ba susuelizwe kuli: “Mu si ke mwa libala kuli lu sebeleza ku lumbeka Mulimu, isiñi ku ipatela tumbo.” Cwale ha na nyakisisa “nako . . . ya ku atula,” Muzwale Barr na ize: “Ku siyezi fela nako ye nyinyani kuli katulo ya maungulo i zibahazwe. Buñata bwa batu ba mwa likalulo za luna za simu ba tokwa ku utwa lushango lwa taba ye nde ha ku sa na ni nako.”

Manzwi ao ha na nze a luma mwa mazebe a bona, baituti ba 56 bao ba fiwa mapampili a bonisa kuli ba felize sikolo mi ba lumiwa kwa mafelelezo a lifasi. Lipilu za baituti hamohocwalo ni za ba bañwi kaufela ba ne ba fumanehile kwa tukiso ne li tiisizwe hahulu ki likelezo ze susueza ze ne ba filwe fa lizazi lani le li tabisa hahulu.

[Mbokisi fa likepe 17]

LITABA KA ZA SITOPA

Palo ya linaha ko ba zwa baituti: 6

Palo ya linaha ko ba lumezwi: 25

Palo ya baituti: 56

Avareji ya lilimo za ku pepwa: 35.1

Avareji ya lilimo za ku ba mwa niti: 18.3

Avareji ya lilimo za ku ba mwa bukombwa bwa ka nako kaufela: 13.9

[Siswaniso se si fa likepe 18]

Sitopa Sa bu-121 Se Si Feza kwa Sikolo sa Giliadi sa Bibele

Fa mukoloko o kwatasi, milaini i baliwa ku zwa kwapili ku kuta kwamulaho, mi mabizo a kolohanyizwe ku zwa kwa nzohoto ku ya kwa silyo mwa mulaini o muñwi ni o muñwi.

(1) Fox, Y.; Kunicki, D.; Wilkinson, S.; Kawamoto, S.; Consolandi, G.; Mayen, C. (2) Santiago, N.; Clancy, R.; Fischer, M.; de Abreu, L.; Davis, E. (3) Hwang, J.; Hoffman, D.; Wridgway, L.; Ibrahim, J.; Dabelstein, A.; Bakabak, M. (4) Peters, M.; Jones, C.; Ford, S.; Parra, S.; Rothrock, D.; Tatlot, M.; Perez, E. (5) de Abreu, F.; Kawamoto, S.; Ives, S.; Burdo, J.; Hwang, J.; Wilkinson, D. (6) Fox, A.; Bakabak, J.; Cichowski, P.; Forier, C.; Mayen, S.; Consolandi, E.; Wridgway, W. (7) Parra, B.; Perez, B.; Tatlot, P.; Santiago, M.; Ibrahim, Y.; Kunicki, C. (8) Burdo, C.; Cichowski, B.; Ives, K.; Ford, A.; Rothrock, J.; Hoffman, D.; Davis, M. (9) Peters, C.; Dabelstein, C.; Jones, K.; Clancy, S.; Fischer, J.; Forier, S.