Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Kana Jesu n’a shwaula kamba n’a sa bonisi musa ka mwa n’a alabezi bom’ahe kwa mukiti wa linyalo mwa Kana?—Joani 2:4.

Hamulahonyana fela wa kolobezo ya hae, Jesu ni balutiwa ba hae ne ba memilwe kwa mukiti wa linyalo mwa Kana. Bom’ahe ni bona ne ba liteñi kwa mukiti wo. Veine i sin’o taela, Maria a bulelela Jesu kuli: “Ba felezwi ki veine.” Jesu a alaba bom’ahe kuli: “Me, taba ya ka ni wena ki ifi? Nako ya ka ha i si ka fita kale.”—Joani 2:1-4.

Kacenu, kuli mutu a bize bom’ahe kuli “me” ni ku ba bulelela kuli “taba ya ka ni wena ki ifi?” u ka ngiwa kuli wa shwaula, kamba wa lwaha. Kono ku fa Jesu mulatu o cwalo ki ku sa hupula sizo sa mwa miteñi yeo ni taluso ya manzwi a n’a itusisize. Ku utwisisa mo ne a itusisezwa manzwi ao mwa linako za kwaikale kwa kona ku lu tusa.

Ka ku ama fa pulelo ya “me,” hatiso ya Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words i talusa kuli: “Pulelo yeo ha i itusisizwe ku musali, haki pulelo ya ku nyaza kamba ye maswe, kono ki pulelo ya ku bonisa lilato kamba likute.” Limbule ze ñwi za litaba li lumelelana ni taba yeo. Ka mutala, The Anchor Bible i bulela kuli: “Haki linzwi la ku nyaza, kamba la kashwau, mi ha li na poniso ya kutokwa lilato . . . Ne li pulelo ye likute ya n’a itusisanga Jesu kwa basali.” The New International Dictionary of New Testament Theology i talusa kuli linzwi leo “ki linzwi fela la ku bizisa ka lona mi ha li na taluso ye ñwi ya kashwau.” Mi hatiso ya Gerhard Kittel ye bizwa Theological Dictionary of the New Testament i bulela kuli mubulelelo wo “haki wa kutokwa likute kamba wa kashwau.” Kacwalo, ha lu swaneli ku nga kuli Jesu n’a shwaula kamba n’a si na musa ku bom’ahe ha na ba bizize kuli “me.”—Mateu 15:28; Luka 13:12; Joani 4:21; 19:26; 20:13, 15.

Ku cwañi ka za pulelo ya kuli “taba ya ka ni wena ki ifi?” Ku bonahala kuli pulelo yeo ki pulelo ya Sijuda ye zibahala hahulu ili ye fumaneha hañata mwa Bibele. Ka mutala, kwa 2 Samuele 16:10, lu bala za Davida inz’a kaupa Abishai kuli a si ke a bulaya Shimei ka ku bulela kuli: “Ni na ni taba mañi ni mina bana ba Zeruya? H’a lwaha cwalo, ki [Muñ’a] Bupilo ya mu bulelezi, a li: U lwahake Davida!” Ka ku swana, kwa 1 Malena 17:18 lu bala kuli mbelwa wa kwa Sarepta, ha sa boni kuli mwan’a hae u shwile, a bulelela Elia kuli: “Ni na ni taba ifi ni wena munna wa Mulimu? Kanti u tezi ku ni hupulisa sibi sa ka, ni ku bulaya mwan’a ka!”

Kwa mitala yeo ya mwa Bibele, lwa kona ku bona kuli pulelo ya kuli “taba ya ka ni wena ki ifi?” ya itusiswanga hañata, isiñi ka kutokwa likute kamba kabakala ku ba ni muipo, kono i itusiswanga mutu ha bata ku hana muhato o akalelizwe kamba ha fitisa maikuto a shutana. Kacwalo lu swanela ku nga cwañi manzwi a n’a bulezi Jesu ku Maria?

Maria ha n’a bulelezi Jesu kuli: “Ba felezwi ki veine,” ku bonahala kuli n’a sa zibisi fela Jesu taba yeo kono n’a akaleza kuli Jesu a eze se siñwi ka za teñi. Jesu n’a itusisize pulelo ya Sijuda ye zibahala hahulu kuli a hane akalezo ye ne filwe ka butali ya Maria, mi manzwi a hae a mañwi a’ kuli: “Nako ya ka ha i si ka fita kale,” a lu tusa ku utwisisa libaka ha n’a alabile cwalo.

Ku zwa ka nako ya n’a kolobelizwe ni ku toziwa ka 29 C.E., Jesu n’a ziba hande kuli Jehova n’a bata kuli yena, ka ku ba Mesiya ya sepisizwe, a latelele nzila ya busepahali ye ne ka mu fitisa fa lifu, zuho, ni ku bubekwa. N’a bulezi kuli: “Mwan’a mutu [ha] si ka taha kuli a sebelezwe, kono ili ku sebeleza, ni ku fa bupilo bwa hae, kuli a liulule ba bañata.” (Mateu 20:28) Lifu la hae ha ne li sutelezi, Jesu n’a talusize taba yeo ka ku utwahala kuli: “Nako i tile.” (Joani 12:1, 23; 13:1) Kacwalo, mwa tapelo ya hae ya n’a lapezi fa busihu bwa mafelelezo pili a si ka shwa kale, Jesu n’a ize: “Ndate, nako i tile; u lumbe Mwan’a hao, kuli ni yena Mwan’a hao a  ku lumbe.” (Joani 17:1) Mi kwa nalule-lule, ñumbili ha i fita kuli i to mu tama mwa Getsemani, Jesu a zusa baapositola kwa buloko mi a li: “Nako i fitile; a mu bone, Mwan’a mutu s’a betekwa mwa mazoho a baezalibi.”—Mareka 14:41.

Kono Jesu ha n’a li kwa mukiti wa linyalo mwa Kana, kona ha n’a sa zo tateka bukombwa bwa hae sina Mesiya, mi “nako” ya hae ne i si ka fita kale. Mulelo wa hae o mutuna ne li wa ku eza tato ya Ndat’ahe ka nzila ni nako ya n’a bulezi Ndat’ahe, mi ha ku na mutu ni yo mukana ya n’a ka lyanganisa keto ya hae. Jesu ha na bulelela bom’ahe taba yeo, n’a bulezi ka ku tiya kono ili ka likute ni musa. Mi ni yena Maria, n’a si ka ikutwa maswabi kamba ku ikutwa kuli u lwahilwe ki mwan’a hae. Mane, Maria ha sa lemuhile za n’a talusa Jesu, a bulelela be ne ba tusa kwa mukiti wa linyalo kuli: “S’a ka mi bulelela kaufela mu si eze.” Ka ku utwa akalezo yeo ya bom’ahe, Jesu a eza makazo ya hae ya pili ha sa bile Mesiya, ya ku fetula mezi ku ba veine ye tabusa—ili ku bonisa ka nzila ye swanela kuli n’a eza tato ya Ndat’ahe mi hape n’a iyakatitwe ze ne ba bulezi bom’ahe.—Joani 2:5-11.

[Siswaniso se si fa likepe 31]

Jesu n’a na ni musa kono n’a bulezi ku bom’ahe ka ku tiya