Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Kekezeho ye Tabisa fa Sioli Se Si Buheha

Kekezeho ye Tabisa fa Sioli Se Si Buheha

 Kekezeho ye Tabisa fa Sioli Se Si Buheha

BAPOTI ba kwa Taiwan kaniti ba tabiswanga ki bucwañi, likota ni limela ze tala ze fumaneha fa sioli seo. Mubala wa butala bo bu buheha bwa laisi ye sa zo mela u fetuhanga mubala wa ñandatalukeke ka nako ya ku kutula. Malundu a kwateñi a potolohilwe ki mishitu ye tibani. Ka ku sa swana ni litolopo mo ku fumaneha batu ba bañata, limela ze ñata ze hulela mwa masimu ni fa malundu a kwateñi za buheha luli. Mi mane kona za n’a lemuhile mukuwa wa pili ya n’a izo fita fa sioli seo, ili nto ye ne mu susuelize ku biza sioli seo ka libizo la Ilha Formosa, kamba “Sioli Se Si Buheha.”

Kaniti luli Taiwan ki sioli se si buheha, kono haki sioli se situna hahulu—si eza fela likilomita ze 390 mwa butelele ni likilomita ze bat’o eza 160 mwa bupala. Ku na ni malundu a matelele mwa libaka ze ñata ze fa sioli seo. Lilundu la Yü Shan (ona la Morrison) ki le li telele ku fita lilundu la Fuji la kwa Japan kamba lilundu la Cook la kwa New Zealand. Malundu a’ mwahali-hali a sioli seo a potolohilwe ki mabala a zwelapili cwalo ku yo li ti konji kwa liwate, mi mwa mabala m’o ku yahile batu ba bañata ba mwa Taiwan, ba se ba fitelela 22 milioni cwale.

Kekezeho ya Mufuta O Muñwi

Kono hape ku na ni kekezeho ya mufuta o muñwi mwa Taiwan—ili kekezeho ya kwa moya. Kekezeho yeo i iponelwa hande ka tukufalelo ye ba bonisa banana ni ba bahulu muta ba fita fa ku ziba Mulimu wa niti, Jehova. Kwa tabisa luli ku bona kekezeho ya palo ya batu ba ba sebeza ka tukufalelo kuli ba tuse ba bañwi ku ituta za Jehova ni milelo ya hae.

Kekezeho ne i tisize kuli ku batiwe ndao ye nca fa ku yahela ofisi ya mutai ye tuna. Ka December 1990, ne ku lekilwe ndao fo ne ku ka yahelwa ofisi ya mutai ye tuna ya Lipaki za Jehova. Ofisi ya kale ye ne li kwa Taipei ne se li ye nyinyani hahulu mi ne se ku li t’ata ku okamela misebezi ye ne petiwa ki bahasanyi ba Mubuso ba ne ba eza 1,777 mwa Taiwan ka nako yeo. Hamulaho wa lilimo li sikai za ku sebeza  ka t’ata kwa baitateli ba ba zwa kwa linaha li sili ni baitateli ba mwa Taiwan ba banana ni ba bahulu, ofisi ye nca ya kwa Hsinwu ya fezwa ni ku kala ku itusiswa ka August 1994. Ka nako yeo, ne se ku na ni bahasanyi ba 2,515 ba ne ba kutaza taba ye nde ya Linzwi la Mulimu, yona Bibele. Kacenu le, hamulaho wa lilimo ze fitelela 10, palo yeo se i minilwe habeli ni ku fitelela; se ku na ni bahasanyi ba ba fitelela 5,500, mi ku bona bao, palonyana ba abananga ka kweli ni kweli mwa musebezi wa ku kutaza evangeli ka nako kaufela. Mi taba ye tabisa ki ya micaha ni likalibe ba ba swana sina “puka” ya kakusasana.—Samu 110:3.

Banana Ba Bañata Ba Zwelapili kwa Moya

Buñata bwa bahasanyi ba ba tukufalezwi ku kutaza taba ye nde ki banana ba banyinyani. Ba bañwi ba sa li kwa likolo za pulaimari. Ka mutala, mwa tolopo ye ñwi ye kwa mutulo wa Taiwan, bosinyalana ba bañwi ne ba memilwe kuli ba yo fumaneha kwa Sikolo sa Bukombwa sa Teokratiki, ili k’o Lipaki za Jehova ba itutelanga mwa ku lutela niti ya Bibele. Bosinyalana bao ne ba komokile hahulu ha ne ba boni kacaha ka libizo la Weijun inge ka bala Bibele kwa libulelelo ka bukwala bo butuna ku fita mo ne ba kona ku balela ba bahulu. Mi kwa mikopano ye miñwi ye ne ba fumanehile ku yona, ne ba tabisizwe hahulu ha ne ba boni kuli nihaiba twanana to tu si ka kalisa kale sikolo ne tu fa likalabo ze utwahala. Bosinyalana bao ne ba bulezi kuli banana ba banyinyani ba ikutekanga hande kwa Ndu ya Mubuso.

Ki kabakalañi banana bao ha ba isa hahulu pilu ku ze ba ituta mwa Bibele mwa naha ye ye tezi Mabuddha ni Matao? Libaka kikuli bashemi ba bona be li Bakreste ba mamezi likuka za Bibele mi ba bile ni bupilo bwa lubasi bo bu tabisa ka ku ba ni silikani ni Jehova. Bakeñisa kuli bashemi ba Weijun ba ezanga ka t’ata kuli tuto ya Bibele ya lubasi ni bukombwa bwa mwa simu li be ze tabisa, muhulwan’a mucaha yo ni kaizel’a hae se li Lipaki ba ba kolobelizwe. Cwanoñu fa Weijun ha n’a ikupezi kuli a lumelezwe ku kutazanga, bomahe ne ba bulezi kuli mucaha n’a sa file kale limagazini ze ñata ze fita palo kaufela ya limagazini ze ne lu abezi lubasi kaufela mwa kweli yeo. U tabela ku ambolanga za niti ya Mubuso, ku alaba kwa mikopano, ni ku taluseza ba bañwi litaba za itutile.

Ze Ba Peta Banana Ha Ba Nze Ba Hula

Banana ba ba cwalo ba ezanga cwañi ha ba nze ba hula? Buñata bwa bona ba zwelangapili ku bonisa lilato la niti la ku lata Jehova ni bukombwa. Mutala o bonisa cwalo ki wa Huiping, ya li kwa sikolo. Zazi le liñwi, bo muluti ba hae ne ba bulezi kuli ku na ni batu ba bulapeli bo buñwi ba ba sa lumeli ku pompelwa mali, kono bo muluti ne ba sa zibi kuli batu bao ki bomañi. Ha se ba felize ku ituta, Mukreste yo munca yo a taluseza bo muluti ba hae kuli batu be ne ba talusa ki Lipaki za Jehova mi hape a talusa ni libaka ha ba sa lumeli ku pompelwa mali.

Bo muluti ba bañwi ne ba buhisize vidio ye ne talusa za matuku a sihule. Mwa vidio yeo ne ku pundilwe 1 Makorinte 6:9, kono bo muluti ba piha kuli Bibele ha i hanisi kalombe. Ni fona fo hape Huiping a taluseza bo muluti ka mo Mulimu a ngela kalombe.

Shuxia ya n’a li ni Huiping mwa kilasi ye swana ha n’a itukiseza ku ñola piho fa taba ya mifilifili mwa lubasi, Huiping a mu fa magazini ya Awake! ya November 8, 2001, ye ne na ni toho ya taba ye li “Help for Battered Women,” mi a mu taluseza kuli mwa magazini mo ne ku iputezi litaba ze tomile fa Bibele ze ne bulela za taba yeo. Kwa nalulelule, Shuxia a ba muhasanyi ya si ka kolobezwa. Yena ni Huiping se ba kutazanga taba ye nde ku ba bañwi.

Bakreste ba bañata ba ba kwa likolo ku ba belanga t’ata ku itibahaza sina batu ba ba mamela likuka za Bibele. Ku t’ata hahulu ku itibahaza sihulu mwa litolopo za mwa matakanyani. Zhihao n’a na ni ku tiyela sineneketo ya litaka bakeñisa tumelo ya hae ni musebezi wa hae wa ku kutaza. U li: “Ne ni zwafanga hahulu kuli mane ne ni ikalelwanga ku fumana ba ne ni kena ni bona sikolo ha ne ni li mwa  bukombwa. Fokuñwi ne ni nyefulwanga ki batu ba lishumi!” Zazi le liñwi bo muluti ne ba taluselize Zhihao kuli a kandeke za bulapeli bwa hae kwa baituti ba bañwi mwa kilasi. Zhihao u li: “Ne ni ketile ku kalisa likande la ka ka Genese 1:1 ni ku nyakisisa lipuzo ze cwale ka ze: Ki mañi ya bupile lifasi ni ze mwateñi kaufela? Mi batu ne ba kalile cwañi ku ba teñi? Ni sa kalisa fela ku bala Mañolo, ba bañwi ba kala ku ni seha ni ku bulela kuli ne ni lumela za mioya. Kono na zwelapili mi na feza likande la ka. Hamulaho, na ba ni kolo ya ku ambolisana ni ba bañwi be ne ni li ni bona mwa kilasi za musebezi wa luna ni ze lu lumela. Cwale niha ba ni bonanga mwa bukombwa, ha ba sa ni sehanga!”

Zhihao u zwelapili ku talusa kuli: “Bakeñisa kuli bashemi ba ka ki Lipaki, zazi ni zazi kakusasana lu buhisananga liñolo la zazi. Hape lu itutanga Bibele ni ku fumaneha kwa mikopano kamita. Kona libaka ha ni kona ku tiyela lisineneketo za batu ba ba kana ba bata ku ni nyefula ha ni bata ku buhisana niti ye tabisa ya mwa Bibele ni ba bañwi.”

Tingmei ki muituti fa sikolo sa sekondari fo ku kenela fela basizana. Nako ye ñwi bana ba sikolo ba bañwi ne ba mu memile kuli ba yo ishumusa hamoho ni micaha ba ne ba kenela fa sikolo sa micaha. Kono a lemuha kozi ye ne ka kona ku tiswa ki ku ishumusa ko ku cwalo mi a hana ku ya ni bona. Ne ba kuta-kutelanga ku mu mema, nihaike kuli n’a buhisananga ni ba na kena ni bona mwa kilasi litaba ze nde ze mwa buka ya Questions Young People Ask—Answers That Work. * Basizana ne ba mu nyefulanga, ka ku bulela kuli na siyalezi. Niteñi, butali bwa ku mamela likuka za Bibele ne bu fitile fa ku iponelwa hande muta yo muñwi wa basizana bao n’a itwezi ni ku sulula mulwalo. Tingmei u li: “Ku eza za bulela Jehova ku tahisize kuli ni be ni lizwalo le li kenile. Ka ku eza cwalo, ni na ni mwangalwa ni tabo ye tuna.”

Ku Tula Matata A Palelwisa Kekezeho

Ruiwen ki yo muñwi wa balikani ba batuna ba Tingmei. Ha na sa li mwanana, Ruiwen n’a ikutwanga kuli ku yanga kwa mikopano ya Sikreste ni ku yanga mwa bukombwa bwa mwa simu ne ku katalisa fela. Kono ha na boni shutano ye mwahal’a lilato la niti la batu ba mwa puteho ni silikani sa fahalimu fela sa ba n’a li ni bona mwa kilasi, a fita fa ku utwisisa kuli n’a tokwa ku eza licinceho mwa bupilo bwa hae. Ruiwen a kala ku kutazanga kwa bana ba sikolo ba bañwi, mi ku si ka fita nako a lemuha hande za n’a tokwa ku eza. A kala ku eza bupaina bwa  ku tusa, ka ku tandanga lihora ze fitelela 50 ka kweli mwa bukombwa. Ku tuha fo, a kala ku eza bupaina bwa kamita, ka ku tandanga lihora ze fitelela 70 ka kweli mwa simu. Ruiwen u li: “Ni ya itebuha hahulu luli ku Jehova. N’a si ka tuhela ku ni tusa. N’a zwezipili ku ni lata niha ne ni ezanga lika ze ne sa mu tabisangi. Boma ni ba bañwi mwa puteho ne ba bonisize moya o swana wa lilato. Bakeñisa kuli cwale ni zamaisa lituto za Bibele ze ketalizoho, ni ikutwa kuli ni eza musebezi o tabisa hahulu.”

Fa sikolo se siñwi sa sekondari se si mwa matakanyani, banana ba babeli ba Lipaki ne ba taluselizwe kuli ba yo yemela sikolo sa bona mwa papali ya ku bina. Ha ne ba lemuhile mufuta wa papali yeo, Lipaki ba banca bao ba lemuha kuli ha ne ba ka bapala papali yeo ne ba ka silafaza mazwalo a bona a Sikreste. Ha ne ba likile ku talusa maikuto a bona ni ku ikupela kuli ba si ke ba ba mwa papali yeo, ba ba hanela. Kono baluti ba ba taluseza kuli bakeñisa kuli ne ba taluselizwe ku eza cwalo, ne ba na ni ku ya. Ka ku sa bata ku tuhela ku sepahala, Lipaki ba banca bao ba itusisa Intaneti mi ba ñolela liñolo kwa liluko la tuto la ku talusa butata bwa bona. Nihaike kuli micaha bao ne ba si ka fiwa kalabo luli ye ne zwa kwa liluko la tuto, ku si ka fita nako sikolo seo sa fiwa taelo ya ku sa hapeleza mutu ufi kamba ufi ku ba mwa kangisano yeo. Kaniti banana ba babeli bao ne ba tabile hahulu ha ne ba boni kuli tuto ya Bibele ye ne ba lutilwe ne i si ka ba tusa fela ku ba ni mazwalo a lutilwe kono hape ne i ba file m’ata a ku ikatulela ku eza ze lukile!

Nihaiba batu ba ba na ni mapalelwi ba fumana tabo ye tuna ka ku taluseza ba bañwi sepo ya Bibele. Minyu u bile ya omelezi luñañali ku zwa kwa bwanana. Bakeñisa kuli ha koni ku itusisa mazoho a hae, u apulanga makepe a Bibele ka ku itusisa lilimi la hae ni ku fumana liñolo la bata ku bala. Ha fanga lingambolo mwa Sikolo sa Bukombwa sa Teokratiki mwa Ndu ya Mubuso, Minyu u shendamanga mwa sipula se si kuswani mi mutusi wa hae u inanga fa kapula ka ka kuswani inge a mu swalezi maikrofoni. Kwa tabisa luli ku bona buikatazo bwa eza Minyu bwa ku fa lingambolo zeo!

Minyu ha na itatezi ku ba muhasanyi wa Mubuso, likaizeli ba bañwi mwa puteho ne ba itutile mwa ku kutaleza fa luwaile ilikuli ba mu tusange. U sinanga linombolo ka ku itusisa lilimi la hae, mi likaizeli ba mu tusanga ku ñola ni ku buluka mabizo a batu ba ambozi ni bona. U ikola hahulu musebezi wo kuli mane sa li paina wa ku tusa; u tandanga lihora ze 50 ku isa ku ze 60 ka kweli fa luwaile inge a taluseza ba bañwi za Mubuso wa Mulimu. U fumani batu ba bañwi ba ba amuhelanga lihatiso za Bibele ni ba ba mu lumelezanga ku ambola ni bona hape. Cwale u zamaisa lituto za Bibele ze talu kwa batu ba na fumani ka ku itusisa luwaile.

Kaniti, ka ku swana sina puka ya malungasiku, micaha ni likalibe ba ba mwa liputeho ze 78 za Lipaki za Jehova mwa Taiwan, ba sweli ba tisa taba ye nde ya Mubuso ye isa kwa bupilo ku bolule-lule ba batu ba ba fumaneha fa sioli seo; mi ba eza cwalo ka ku lata ni ka tukufalelo. Yeo ki kalulo ye nyinyani fela ya ze petiwa mwa lifasi kaufela ka ku taleleza bupolofita bwa Bibele, bo bu li: “Sicaba sa hao si kopana si nze si lata, mwa lizazi la hao la ku puma ndwa, ka ze kenile za mikabo. Micaha ya hao i ta ku wena, sina puka ya malungasiku.” (Samu 110:3) Kaniti luli ba banca bao ba tiisa hahulu bahasanyi ba bahulu, mi sa butokwa ni ku fita kikuli ba tahisa tabo ye tuna ku Ndat’a bona ya kwa lihalimu, yena Jehova Mulimu!—Liproverbia 27:11.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 16 I hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

[Mbokisi/Siswaniso se si fa likepe 10]

KU TOKWAHALA MANDU A MUBUSO A MAÑATA

Bakeñisa kekezeho ya bahasanyi mwa Taiwan, ku t’ata hahulu ku ba ni Mandu a Mubuso a mañata. Ki kabakalañi ha ku li t’ata? Bakeñisa kuli mwa libaka ze ñwi za mwa matakanyani, ha ku na hande ndao fa ku yahela Mandu a Mubuso. Ku tuha fo, liteko za mubu li pahami hahulu, mi milao ya ku fumana ndao i t’ata. Mwa litolopo ze tuna, hakuna mwa ku ezeza kwand’a ku lifela liofisi ni ku li fetula ku ba Mandu a Mubuso. Nihakulicwalo, buñata bwa liofisi li na ni lituwa ze kuswani hahulu, za tula hahulu ku li lifela, haki batu kaufela ba ba lumelezwa ku kena mwateñi, kamba ku kona ku ba ni lika ze ñwi ze kona ku palelwisa libaka ze cwalo ku itusiswa sina Mandu a Mubuso.

Kono mwa lilimo za cwanoñu fa, Lipaki za Jehova mwa Taiwan ba konile ku ba ni Mandu a Mubuso a manca a sikai. Lipaki ba sa zwelapili ku bata lindao ze nca ha ba nze ba itatela ku lifa mali a mañata ni ku zwelapili ku ituta za buyahi.