Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu Nahane za Bunde bwa Kopano ya Jehova

Mu Nahane za Bunde bwa Kopano ya Jehova

 Mu Nahane za Bunde bwa Kopano ya Jehova

“Lu ka kula ze nde za mwa Ndu ya hao.”—SAMU 65:4.

1, 2. (a) Misebezi ye ne ka ezezwanga kwa tempele ne i ka tisañi kwa batu ba Mulimu? (b) Ki lituso mañi za n’a file Davida kwa musebezi wa ku yaha tempele?

DAVIDA wa Isilaele wa ikale ki yo muñwi wa batu ba ba zwile hahulu mubano ba ba bulezwi mwa Mañolo a Siheberu. Mutu yo ya n’a li mulisana, muopeli, mupolofita, ni mulena, n’a sepile Jehova Mulimu ka ku tala. Silikani se si tiile seo Davida n’a bile ni sona ni Jehova ne si mu susuelize ku bata ku yahela Mulimu ndu. Ndu ye cwalo, kamba tempele, neikaba sibaka sa bulapeli bwa niti mwa Isilaele. Davida n’a ziba kuli misebezi ye ne ka ezezwanga kwa tempele yeo ne i ka tisa tabo ni ku tusa batu ba Mulimu. Kona libaka Davida ha n’a opezi kuli: “U filwe mbuyoti mutu y’o iketezi, kuli u mu suteleze ku Wena, mi a pile mwa malapa a hao; lu ka kula ze nde za mwa Ndu ya hao, ze kenile za mwa Tempele ya hao.”—Samu 65:4.

2 Davida n’a si ka lumelezwa ku okamela musebezi wa ku yaha ndu ya Jehova. Kono tohonolo yeo ne i bulukezwi mwan’a hae Salumoni. Davida n’a si ka tongoka kuli tohonolo ya n’a bata hahulu ne i filwe ku mutu u sili. Za n’a iyakatwa fela ne li kuli tempele i yahiwe. N’a tusize hahulu mwa musebezi wo ka ku fa Salumoni milalo ya tempele ya n’a filwe ki Jehova. Hape Davida n’a aluhanyize likiti-kiti za Malivi mwa litopa ka ku ya ka misebezi ya bona mi a fana gauda ni silivera ze ñata za ku itusisa kwa ku yaha tempele.—1 Makolonika 17:1, 4, 11, 12; 23:3-6; 28:11, 12; 29:1-5.

3. Ki moya mañi o ba na ni ona batanga ba Mulimu kwa litukiso za bulapeli bwa niti?

3 Maisilaele ba ba sepahala ne ba tusize ku eza litukiso za bulapeli bwa niti kwa ndu ya Mulimu. Ka ku ba batanga ba Jehova ba mwa miteñi ye, ni luna lu tusa ku eza litukiso za bulapeli ze ezwa mwa kopano ya Jehova ya fa lifasi-mubu. Ka ku fa lituso, lu bonisa kuli  lu na ni moya o swana ni wa Davida. Ha lu na moya wa linonge. Kono lu nahana za bunde bwa kopano ya Mulimu. Kana se mu singanyekile za lika ze nde ze ñata ze lu swanela ku itebuha? Ha lu nyakisiseñi ze ñwi za lika zeo.

Ku Itebuha Ba Ba Etelela

4, 5. (a) “Mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso” u peta cwañi musebezi wa hae? (b) Lipaki ba bañwi ba ikutwile cwañi ka za lico za kwa moya ze ba amuhela?

4 Lu na ni mabaka a utwahala a ku sepa “mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso” ya beilwe ki Jesu Kreste fa bukombwa bwa za luwile fa lifasi. Sitopa sa mutanga sa Bakreste ba ba tozizwe ka moya si etelela mwa ku kutaza taba ye nde, si lukisa za mikopano ya ku lapela, mi si hatisa lihatiso za litaba za Bibele mwa lipuo ze fitelela 400. Bolule-lule ba batu mwa lifasi kaufela ba bonisa buitebuho ka ku ca “lico” za kwa moya “ka nako ye lukela.” (Mateu 24:45-47) Kaniti luli, ha lu swaneli ku tongoka.

5 Ka lilimo-limo bo Elfi, Lipaki za Jehova ba basupali, ba fumani ku tiiswa ni ku tusiwa ka ku mamela kelezo ya mwa Mañolo ye fumaneha mwa lihatiso za sitopa sa mutanga. Ka buitebuho bo butuna, bo Elfi ne ba susuelizwe ku ñola kuli: “Ne ni ka ezañi ni sa tusiwi ki kopano ya Jehova?” Bo Peter ni bo Irmgard ni bona se ba bile batanga ba Mulimu ka lilimo ze ñata. Bo Irmgard b’a itebuha lihatiso kaufela ze hatisizwe ki “kopano ya Jehova ye lilato ni ye babalela.” Lihatiso zeo li kopanyeleza libuka ze lukiselizwe batu ba ba cwale ka ba ba sa boni hande ni ba ba sa utwi hande.

6, 7. (a) Misebezi ye ezwa mwa liputeho za mwa lifasi kaufela i okamelwa cwañi? (b) Ba bañwi ba buleziñi ka za kopano ya Jehova ya fa lifasi-mubu?

6 “Mutanga ya sepahala” u yemelwa ki Sitopa Se Si Etelela sa Lipaki za Jehova, ili sikwatanyana sa banna ba ba tozizwe ka moya ba ba sebeleza kwa ofisi ye tuna ya tamaiso ya Lipaki za Jehova kwa Brooklyn, New York. Sitopa Se Si Etelela si ketanga batanga ba Jehova ba ba yeziseli kuli ba sebeleze fa liofisi za mitai ze okamela misebezi ye ezwa mwa liputeho ze fitelela 98,000 mwa lifasi kaufela. Banna ba ba fita ku ze konisa za mwa Mañolo ba ketiwanga sina maeluda ni batanga ba bukombwa mwa liputeho zeo. (1 Timotea 3:1-9, 12, 13) Maeluda ba etelela ni ku lisa mutapi wa Mulimu o ba filwe ku babalela. Kwa tabisa luli ku ba mwahal’a mutapi wo ni ku iponela lilato ni swalisano ze mwa “kopano kaufela ya mizwale”!—1 Pitrosi 2:17, NW ; 5:2, 3.

7 Ku fita ku tongoka, mizwale ni likaizeli hañata ba itebuhanga ketelelo ya kwa moya ye lilato ye ba fiwanga ki maeluda. Mu nge  mutala wa bo Birgit, basali ba Sikreste ba lilimo za ku bo ma-30. Ha ne ba sa li basizana, ne ba ikenyize mwa liango ze maswe mi hanyinyani fela ba eze bufosi. Kono kelezo ya Bibele ye utwahala ye ne ba ba file maeluda ni tuso ya balumeli ba bañwi ne li ba tusize ku banda muinelo wo o ne u ka ba tiseza kozi. Bo Birgit ba ikutwa cwañi cwale? Ba li: “Ni ya itebuha hahulu kuli ni sa li mwa kopano ya Jehova ye makaza.” Mutangana ya bizwa Andreas wa lilimo za buhulu ze 17 u li: “Ye luli ki kopano ya Jehova, ki kopano ye nde ka ku fitisisa mwa lifasi.” Kana ha lu swaneli ku itebuha bunde bwa kopano ya Jehova ya fa lifasi-mubu?

Ba Ba Etelela Ki Batu Ba Ba Si Ka Petahala

8, 9. Batu ba bañwi ba ne ba pila mwa miteñi ya Davida ne ba ezize cwañi, mi Davida n’a ngile cwañi likezo ze cwalo?

8 Kaniti, ba ba ketilwe ku etelela mwa bulapeli bwa niti ha ba si ka petahala. Kaufela bona ba fosanga, mi ba bañwi ba na ni mifokolo ye ba zwelapili ku lwana ni yona. Kana lu swanela ku zwafiswa ki taba yeo? Batili. Nihaiba batu ba ne ba na ni buikalabelo bo butuna mwa Isilaele wa ikale ne ba ezanga mafosisa a matuna. Ka mutala, Davida ha n’a sa li mucaha, n’a kupilwe kuli a yo omba-omba Mulena Saule ka ku mu lizeza lipina. Hasamulaho, Saule a bata ku bulaya Davida, ili yo kwa mafelelezo n’a na ni ku ñweha ku saba ku bulaiwa.—1 Samuele 16:14-23; 18:10-12; 19:18; 20:32, 33; 22:1-5.

9 Maisilaele ba bañwi ne ba si ka sepahala. Ka mutala, mulauli wa masole ba Davida, Joabi, n’a bulaile Abinere ya na li wahabo Saule. Abisalomi n’a kwenuhezi Davida ndat’ahe kuli a be mulena. Mi Akitofele, muelezi wa Davida ya n’a sepile n’a mu betekile. (2 Samuele 3:22-30; 15:1-17, 31; 16:15, 21) Niteñi, Davida n’a si ka tongoka ka bunyemi, mi n’a si ka fulalela bulapeli bwa niti. Mane n’a kumalezi kwa bulapeli bwa niti. Manyando n’a susuelize Davida kuli a kumalele ku Jehova ni kuli a zwelepili ku bonisa moya o munde wa n’a bile ni ona ha n’a balehile bakeñisa ku saba Saule. Ka nako yeo, Davida n’a opezi kuli: “U ni utwele butuku Mulimu, u ni utwele butuku, kakuli ni sabiseza moya wa ka ku Wena; e, ni fumane sisabelo mwa muluti wa mafufa a hao, manyando mane a fele.”—Samu 57:1.

10, 11. Bakreste ba ba bizwa bo Getrude ne ba kopani ni litamilikezo mañi inge ba sa li basizana, mi ne ba buleziñi ka za mifokolo ya balumeli ba bañwi?

10 Ha lu swaneli ku bilaela za ku sa sepahala mwa kopano ya Mulimu kacenu. Kakuli Jehova, mangeloi a hae ni balisana ba hae ba kwa moya, ha ba lumelezi batu ba ba maswe ba ba sa sepahali mwa puteho ya Sikreste. Nihakulicwalo, kaufela luna lu kopananga ni ku sa petahala kwa luna ni kwa batanga ba Mulimu ba bañwi.

11 Bo Getrude, ba se ba sebelelize Jehova ka nako ye telele, ba kile ba tamelezwa ha ne ba sa li banana kuli ne li baputeleli isi bashaeli ba Mubuso ba ka nako kaufela. Ne ba ngile cwañi taba yeo? Kana bo Getrude ne ba tongokile litamilikezo ze cwalo? Batili. Nakonyana pili ba si ka shwa kale ka 2003 inge ba na ni lilimo za buhulu ze 91, ne ba ihetile bupilo bwa bona bwa kwamulaho mi ba talusa kuli: “Ze ni kopani ni zona mwa bupilo bwa ka kaufela li ni lutile kuli ku si na taba ni mafosisa e ba eza batu, Jehova u zamaisa musebezi wa hae o mutuna, ili musebezi mwa itusisa luna batu ba ba si ka petahala.” Bo Getrude ha ne ba kopananga ni mifokolo ya batanga ba Mulimu ba bañwi, ne ba lapelanga ku Jehova ka ku zwelela kwa pilu.

12. (a) Ki mutala mañi o maswe o ne ba tomile Bakreste ba bañwi ba mwa miteñi ya baapositola? (b) Lu swanela ku isa hahulu mamelelo kwañi?

12 Bakeñisa kuli nihaiba bona Bakreste ba ba sepahala hahulu ha ba si ka petahala, muta mutu ya fa buikalabelo a eza mafosisa,  haike lu zwelepili ku eza ‘linto kaufela lu sa tongi.’ (Mafilipi 2:14) Neikaba bumai luli ha ne lu ka latelela mitala ye maswe ya batu ba sikai ba mwa puteho ya mwa miteñi ya baapositola! Ka ku ya ka mulutiwa Juda, baluti ba buhata ba mwa miteñi yeo ne ba ‘shwaula bulena, mi ne ba nyefula ba ba kanya.’ Ku tuha f’o, lifosi bao ne li batu “ba ba tongoka, ba ba kanana.” (Juda 8, 16) Haike lu si weli mwa nzila ya batongoki mi lu ise hahulu mamelelo kwa lika ze nde ze lu fiwa ka “mutanga ya sepahala.” Ha lu itebuheñi bunde bwa kopano ya Jehova mi lu ‘eze linto kaufela lu sa tongi.’

“Linzwi Le, Li Tata”

13. Batu ba bañwi ne ba ezize cwañi ha ne ba utwile lituto ze ñwi za n’a luta Jesu Kreste?

13 Haili f’o batu ba bañwi mwa linako za baapositola ne ba tongokanga ba ne ba li fa buikalabelo, ba bañwi bona ne ba tongokanga lituto za Jesu. Sina mo ku ñolezwi kwa Joani 6:48-69, Jesu n’a ize: “Ya ca nama ya ka, mi a nwa mali a ka, u na ni bupilo bo bu sa feli.” Ba ma n’o utwa manzwi ao, “ba bañwi kwa balutiwa ba hae, . . . ba li: Linzwi le, li tata; ya ka li utwa ki mañi?” Jesu n’a ziba kuli “balutiwa ba hae ne ba ñuñuna ka taba yeo.” Mi “ku zwa fo, ba bañata kwa balutiwa ba hae ba kutela mwamulaho, ba tuhela ku mu latelela.” Kono ne si balutiwa kaufela ba ne ba tongokile. Mu lemuhe ze ne ezahezi muta Jesu n’a buzize baapositola ba 12 kuli: “Mina bo, kikuli ha mu lati ku ikela ni mina?” Muapositola Pitrosi a alaba, a li: “Mulena, lu ka ya ku mañi? U na ni manzwi a bupilo bo bu sa feli, mi luna lu lumezi mi lu zibile kuli ki Wena Kreste, Ya-Kenile wa Mulimu.”

14, 15. (a) Ki kabakalañi batu ba sikai ha ba sa kolwi lituto ze ñwi za Sikreste? (b) Lu kona ku itutañi mwa taba ya banna ba ba bizwa bo Emanuel?

14 Mwa miteñi ye, palonyana ya batu ba Mulimu ha ba si ka kolwa lituto ze ñwi za Sikreste mi ba tongokile kopano ya Jehova ya fa lifasi-mubu. Ki kabakalañi ha ba tongoka? Ku tongoka ko ku cwalo hañata ku tiswanga ki ku sa utwisisa mwa zamaiseza lika Mulimu. Mubupi u sinulanga niti kwa batu ba hae hanyinyani hanyinyani. Kacwalo, fokuñwi kutwisiso ya luna ya Mañolo i ka tokwa ku bolosolwanga. Buñata bwa batu ba Jehova ba tabiswa ki licinceho ze cwalo. Kono ba sikai ba ikeza ‘ku ba ni niti ku feleleza’ mi ha ba tabeli licinceho. (Muekelesia 7:16) Ba bañwi ba eza cwalo bakeñisa muikuhumuso, mi ba bañwi bona ba wela mwa lilaba la ku inahanela mo ba latela. Ku si na taba ni ze tisa cwalo, ku tongoka ko ku cwalo ku maswe, kakuli ku kona ku lu kutiseza kwa lifasi ni mikwa ya lona.

15 Ka mutala, bo Emanuel ne li Lipaki ba ne ba hanyezanga lika ze ñwi ze ne ba balanga mwa lihatiso za “mutanga ya sepahala, ya na ni kutwisiso.” (Mateu 24:45) Ba tuhela ku no balanga lihatiso za luna za Sikreste mi kwa nalulelule ba taluseza maeluda mwa puteho ya bona kuli ne ba sa tabeli ku zwelapili ku ba yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Kono hamulaho wa nakonyana, bo Emanuel ba fita fa ku lemuha kuli lituto za kopano ya Jehova ne li ze nepahezi luli. Ba bonana ni Lipaki, ba inyaza, mi ba kutiswa sina yo muñwi wa Lipaki za Jehova. Bakeñisa ku eza cwalo, ba ba batu ba ba tabile hape.

16. Kiñi ze kona ku lu tusa ku tuhela ku kakanya lituto ze ñwi za Sikreste?

16 Ku cwañi haiba lu kenelwa ki ku tongoka bakeñisa ku kakanya lituto ze ñwi ze ba lumela batu ba Jehova? Lu swanela ku libelela. Mwendi “mutanga ya sepahala” kwapili u ka hatisa taba ye ka alaba lipuzo za luna ni ku feza ku kakanya ko. Lu ka eza hande ku kupa tuso kwa maeluda ba Sikreste. (Juda 22, 23) Hape tapelo, tuto ya ka butu, ni ku kopananga ni balumeli ba bañwi ba ba tiile kwa moya, kwa kona ku lu tusa ku tuhela ku kakanya mi ku kona ku hulisa buitebuho bwa luna bwa lituto za niti za Bibele ze tiisa tumelo ili ze lu itutile ka kopano ya itusisa Jehova.

 Mu Zwelepili ku Ba ni Moya wa ku Lemuha Bunde

17, 18. Ku fita ku tongoka, ki moya mañi o lu swanela ku ba ni ona, mi ki kabakalañi?

17 Ki niti kuli batu ba ba si ka petahala ba na ni mukwa wa sihozo wa ku eza sibi, mi ba bañwi ba kana ba ba ni mukwa wa ku bilaela-bilaela fela ku si na mabaka. (Genese 8:21; Maroma 5:12) Kono ha ne lu ka ba batu ba ba bilaela bo busile bo kaufela, ne lu ka beya silikani sa luna ni Jehova Mulimu mwa kozi. Kacwalo lu tokwa ku tuhela mukwa wa ku tongoka haiba lu na ni ona.

18 Ku fita ku tongoka mo li ezezwa lika mwa puteho, lu swanela ku ba ni moya wa ku lemuha bunde ni ku zwelapili ku eza lika ze lu patehisa, ze lu tiseza tabo, ze kutekehisa, ze swanela, ni ze tiisa tumelo ya luna. (1 Makorinte 15:58; Tite 2:1-5) Jehova u zamaisa lika kaufela mwa kopano ya hae, mi Jesu wa ziba ze ezahala mwa puteho ye ñwi ni ye ñwi, sina fela mwa n’a zibela ze ne ezahalanga mwa liputeho za mwa linako za baapositola. (Sinulo 1:10, 11) Ka pilu telele mu libelele ku Mulimu ni Kreste, ya li Toho ya puteho. Balisana ba mwa puteho ba kona ku itusiswa kwa ku sikulula litaba ze kana za tokwa ku hakululwa.—Samu 43:5; Makolose 1:18; Tite 1:5.

19. Ku fitela Mubuso u kalisa ku zamaisa litaba kaufela za batu fa lifasi-mubu, lu swanela ku nahana zañi?

19 Hona cwale-cwale fa, muinelo wa linto wo o maswe u ka fela, mi Mubuso wa Mesiya u ka zamaisa litaba kaufela za batu fa lifasi-mubu. Ku fitela yona nako yeo i fita, mañi ni mañi wa ku luna u swanela ku ba ni moya wa ku lemuha bunde ku ba bañwi! Moya wo u ka lu tusa ku lemuha tulemeno to tunde twa balumeli ba bañwi, ku fita ku landalala fa mafosisa a bona. Ku nahana za tulemeno twa bona to tunde ku ka lu tabisa. Ku fita ku kataliswa ki ku tongoka, lu ka susuezwa ni ku tiiswa kwa moya.

20. Moya wa ku lemuha bunde u ka lu konisa ku ba ni limbuyoti mañi?

20 Hape moya wa ku lemuha bunde u ka lu tusa ku hupulanga limbuyoti ze ñata ze lu ikola bakeñisa ku swalisana ni kopano ya Jehova ya fa lifasi-mubu. Ye kona fela kopano i nosi mwa lifasi ye sepahala ku Mubusi wa pupo kamukana. Mu ikutwa cwañi ka za taba yeo ni ka za tohonolo ya ku lapela Jehova, Mulimu a nosi wa niti? Haike mu be ni moya o swana ni wa Davida, y’a n’a opezi kuli: “Wena ya utwa milapelo, batu kaufela ba ka ta ku Wena. U filwe mbuyoti mutu y’o iketezi, kuli u mu suteleze ku Wena, mi a pile mwa malapa a hao; lu ka kula ze nde za mwa Ndu ya hao.”—Samu 65:2, 4.

Kana Mwa Hupula?

• Ki kabakalañi ha lu swanela ku itebuha ba ba etelela mwa puteho?

• Lu swanela ku ezañi haiba mizwale ba ba li fa buikalabelo ba eza mafosisa?

• Lu swanela ku nga cwañi licinceho za kutwisiso ya Mañolo?

• Mukreste u kona ku tusiwa kiñi kuli a tuhele ku kakanya?

[Lipuzo za Tuto]

[Siswaniso se si fa likepe 20]

Davida n’a file Salumoni milalo ya tempele mi n’a file lituso kwa bulapeli bwa niti ka ku tala

[Siswaniso se si fa likepe 23]

Maeluda ba Sikreste ba fanga tuso ya kwa moya ka ku lata