Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mutala wa Buikuhumuso ni Buikokobezo

Mutala wa Buikuhumuso ni Buikokobezo

 Mutala wa Buikuhumuso ni Buikokobezo

KU NA NI taba ye kile ya ezahala ku Mulena Davida ye bonisa mo bu shutanela buikokobezo kwa buikuhumuso. Taba yeo ne i ezahezi Davida ha sa hapile Jerusalema ni ku i eza muleneñi wa hae o mutuna. Davida na sepile Jehova kuli ki yena Mulena luli wa Isilaele, kacwalo a lukisa kuli Aleka ye ne yemela ku ba teñi kwa Mulimu i tiswe mwa muleneñi. Yeo ne li kezahalo ya butokwa hahulu ku Davida kuli mane na si ka pata tabo ya hae kwa sicaba ha na latelela baprista ba ne ba shimbile Aleka. Bayahi ba Jerusalema ne ba iponezi mulen’a bona inz’a “tulaka” ni ku “bina ka mata a hae kaufela.”—1 Makolonika 15:15, 16, 29; 2 Samuele 6:11-16.

Kono Mikali musal’a Davida, yena n’a si ka ya kwateñi. Na sweli fela ku ukumela mwa lihaulo, mi ku fita kuli a tabele ku bona Davida mwa na sweli ku lumbekela Jehova, Mikali yena a “mu shwaula mwa pilu ya hae.” (2 Samuele 6:16) Ki kabakalañi Mikali ha na ezize cwalo? Ku bonahala kuli na ikuhumuseza mayemo a hae a ku ba mwan’a Saule, yena mulena wa pili wa Isilaele, mi cwale na sa li musal’a mulena wa bubeli wa Isilaele. Mwendi na ikutwile kuli munn’a hae, yena mulena, na sa swaneli ku ikisa hahulu cwalo kwatasi inge kuli ne li mutu-tu fela. Buikuhumuso bwa hae ne bu bonahezi ka mukwa wa na katanyelize Davida ka ona. Ka kashwau a bulela kuli: “Kacenu mulena wa Isilaele u ikutekile cwañi h’a tubuzi mwa meto a batanga ba basizana ba batanga ba hae, inge ni yena u kwa batu ba ba si na tuso.”—2 Samuele 6:20.

Davida na ezize cwañi ha utwa nyefulo yeo? Na kalimezi Mikali ka ku mu bulelela kuli Jehova na hanile ndat’ahe, Saule, ni ku keta yena. Hape a ekeza kuli: “Mane ni ka ikokobeza ku fita mo ni ezelize kacenu, ni ikeze yo munyinyani mwa meto a ka; kono batanga ba basizana b’o bulezi, bona ba ka ni kuteka.”—2 Samuele 6:21, 22.

Ki niti, Davida na ikatulezi kuli na ka sebeleza Jehova ka buikokobezo. Moya wa hae wo u lu tusa ku utwisisa libaka Jehova ha na mu bizize kuli “munna ya kolisa pilu ya ka.” (Likezo 13:22; 1 Samuele 13:14) Davida na likanyisa mutala o mutuna ka ku fitisisa wa buikokobezo—ona wa Jehova Mulimu ka sibili. Esi mane pulelo ya na bulezi Davida ku Mikali ya kuli, “ni ikeze yo munyinyani” i zwelela fa linzwi la Siheberu le li itusisizwe hape kwa ku talusa mo Mulimu a ngela batu. Jehova niha li yo mutuna ka ku fitisisa mwa pupo kaufela, Samu 113:6, 7 i mu talusa kuli u “inamela ku ukumela ze mwa lihalimu ni lifasi [sina mutu wa situlo se si pahami ha ikisa kwatasi kuli a sebelisane ni ba ba mwatas’a hae], ya maibile u mu zwisa mwa liluli, u zwisa mubotana mwa sileze.”

Bakeñisa kuli Jehova wa ikokobeza, u toile batu ba “meto a’ talima ka buikuhumuso.” (Liproverbia 6:16, 17) Kabakala moya wa hae o maswe ni kashwau ka hae ku mulena ya ketilwe ki Mulimu, Mikali na si ka fiwa tohonolo ya ku pepela Davida mwana. Na shwile a li mumba. Yeo ki tuto ya butokwa luli ku luna! Bote ba ba bata ku shemubwa ki Mulimu ba swanela ku mamela manzwi a a’ li: “Mu apale buikokobezo; kakuli Mulimu u hanela ba ba ikuhumusa, mi u shemuba ba ba ishuwa.”—1 Pitrosi 5:5.