Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Ki Niti, Mwa Kona ku Fumana Tabo

Ki Niti, Mwa Kona ku Fumana Tabo

 Ki Niti, Mwa Kona ku Fumana Tabo

TABO sakata, ye inelela, i t’ata fokuñwi ku i fumana. Ku cwalo bakeñisa kuli buñata bwa batu ba ba bata tabo ba i batela kwa limbule ze sa swaneli. Ba tokwa mulikani ya sepahala, ya yeziseli, ya kona ku ba etelela kwa simbule se si swanela.

Bibele i fa ketelelo yeo ye batahala. Ha lu nyakisiseñi fela buka i liñwi ya Bibele, ya Lisamu. Mwa Lisamu ku fumaneha lipina ze 150 ze opelezwi Jehova Mulimu, mi ibata iba licika la zona lipina zeo ne li ñozwi ki Davida mulena wa Isilaele wa ikale. Ha lu tokwi fela ku ziba bañoli ba buka ye, kono sa butokwa ni ku fita ki ku ziba kuli ne i ñozwi ka ketelelo ya Mulikan’a batu yo mutuna, Jehova. Ki kaho lwa kona ku kolwa kuli mwa buka ye lu ka fumana ketelelo ye zwa ku Mulimu ye lukiselizwe ku lu tusa ni kuli ketelelo yeo i ka lu fumanisa tabo.

Bañoli ba Lisamu ne ba ikolwisize kuli tabo ki mupuzo wa fumana mutu kabakala ku itama silikani se sinde ni Mulimu. Walisamu na ñozi kuli: ‘U fiwa mbuyoti [kamba tabo] mutu ya saba Muñ’a Bupilo.’ * (Samu 112:1) Kwa bulikani kaufela bo bu li teñi, kamba maluo kaufela a li teñi, nihaiba lika ze petiwa mwa bupilo, ha ku na nto ye tisa tabo ye swana ni tabo ye fumanwa ka ku swalisana ni “sicaba seo [Muñ’a] Bupilo a li Mulimu wa sona.” (Samu 144:15) Se si paka taba yeo ki bupilo bwa batanga ba Mulimu ba ba fitana-fitana mwa lizazi la cwale.

Mutala wa pili ki wa bo Susanne ba se ba keni mwa lilimo za bo ma 40. * Ne ba ize: “Ba bañata kacenu ba swalisana ni likwata ze ñwi kuli ba pete milelo ya  bona ye swana kamba kuli ba eze ni bona lika ze ba tabela hamoho. Niteñi ha ba ngi mañi ni mañi ya mwa sikwata seo kuli ki mulikan’a bona. Kono ha ku cwalo kwa batu ba Mulimu. Lilato la luna ku Jehova li lu tusa ku latana. Lu lukuluhile ha lu li mwahal’a batu ba Mulimu, ibe kai kamba kai. Kutwano yeo i lu fa munyaka mwa bupilo. Ha ku na batu ba bañwi ba ba kona ku bulela kuli ba swalisani ku si na taba kuli ba na ni mipilelo ni lisimuluho ze shutanela kwahule ili ba ba zwa mwa linaha ze fapahana-fapahana. Na kona ku bulela ka pilu ya ka kaufela kuli ku ba mwahal’a batu ba Jehova kona nto ye fumanisa tabo.”

Bo Maree, ba ba pepezwi kwa Scotland, ni bona ne ba lemuhile kuli, kuli mutu a fumane tabo u tokwa ku itama silikani se sinde ni Jehova. Ne ba talusize kuli: “Ne ni lata hahulu ku buha mafilimu a mioya ye sabisa pili ni si ka ituta kale niti. Kono busihu ne ni sa boni buloko kwand’a ku swalelela sifapano mwa lizoho kuli ni isileleze kwa bilumba bye ne bi fumaneha hahulu mwa buñata bwa mafilimu ao. Kono ni mano ituta niti, na tuhela ku buha mafilimu ao, mi kabakala silikani sa ka ni Jehova na kalisa ku itobalelanga fela ni sa sabi se siñwi, ni nze ni tabile ku sebeleza Mulimu ya m’ata ku fita bidimona kamba bilumba bye ne ni bonanga.”

Ku Sepa Jehova ku Tisa Tabo

Lu na ni mabaka a tiile a swanela ku lu tusa ku sa kakanya m’ata a Mulimu a matuna ka ku fitisisa ni butali bwa hae bo bu si na mo bu felela. Ka ku ziba kuli na kona ku sepa Jehova ka ku tala ni kuli na kona ku sabela ku yena, Davida na ñozi kuli: ‘U filwe mbuyoti [kamba tabo] mutu ya sepile Muñ’a Bupilo.’—Samu 40:4.

Bo Maria ne ba ize: “Ze ni ipumani ku zona mwa Spain ni ku sili li paka kuli haiba lu eza lika ka mwa tokwela Jehova, nihaikaba kuli luna beñi lu ikutwa kuli lu ezeze mu sili, lu ka kutula ze nde. Mi nto yeo i tisa tabo kakuli nzila ya Jehova kamita ki yona nzila ye nde ka ku fitisisa.”

Bo Andreas, baokameli mwa puteho ya Sikreste, ba ba sebelize mwa linaha li sikai mwa Yurope, ni bona ka ku ya ka ze ba ipumani ku zona mwa bupilo ba itutile kuli lwa swanela ku sepa Jehova. Ne ba ize: “Muhulwan’a ka, ya si Paki, na ni susuelize hahulu kwa bwanana bwa ka kuli ni ndongwame misebezi ya mali a mañata. N’a ikutwile ku swaba hahulu ha ne ni kalile bukombwa bwa nako kaufela mi ne ni si ka isepisa litukiso za lipenshini za lifasi le. Kono ku zwa fo ni kalezi bukombwa bwa nako kaufela ha ni si ka ba kale mwa butokwi, mi ni ipumanezi limbuyoti ze ikumbutwa fela ki ba bañwi.”

 Ka 1993 bo Felix ne ba memilwe ku yo tusa kwa musebezi wa ku yandulula sibaka sa ofisi ya mutai wa Lipaki za Jehova kwa Selters mwa Germany. Musebezi wa ku yaha u mano fela bo Felix ba kupiwa ku zwelapili fa Betele. Ne ba ezize cwañi? Ba li: “Ne ni lumezi nihaike ne ni kakanya hanyinyani. Kono cwale se ni felize lilimo ze lishumi fa mutai, mi ni kozwi kuli luli Jehova na alabile litapelo za ka. Wa ziba lika z’e ni swanela. Ka ku mu sepa ka ku tala ni ku mu tuhelela ku ni etelela, ni mu fa kolo ya ku ni bonisa za tokwa kuli ni eze.”

Bo Susanne, bo se lu ambozi kwamulaho, ne ba bata ku ba likombwa za nako kaufela, kamba paina, kono ne ku ba bezi t’ata kuli ba fumane mubeleko wa ku belekanga fela lihora li sikai ka zazi isiñi lizazi mutumbi. Mwaha ha so felile inze ba sa bata-bata cwalo, ba ikatulela fela ku beya sepo ya bona ku Jehova. Ne ba kandekile kuli: “Na isa kupo ya ka ya bupaina bwa kamita. Ne ni bulukile mali a ne ni kona ku itusisa mwa mazazi a bato kwana kweli. Mi ze ne ezahezi kweli yeo ne li ni komokisize luli. Ne ni fumani tabo ye tuna mwa bukombwa bwa ka, kono kaufela ko ne ni kupa misebezi ne ku pala. Kono Jehova n’a si ka ni fulalela sina ka mwa sepiselize. Ka lizazi la mafelelezo mwa kweli yeo, na fumana musebezi. Se ni ituta kuli luli ni swanela ku sepa Jehova! Kabakala taba yeo, ni ikozi bupilo bo bunde, bo bu tabisa, mwa sebelezo ya nako kaufela.”

Ku Amuhela Kelezo ye zwa ku Mulimu ku Ekeza kwa Tabo

Mulena Davida na kile a eza mafosisa a mañwi a matuna. Fokuñwi na tokwanga ku fiwa kelezo ye butali. Kana lwa tabela ku amuhela kelezo ni litaelo sina mwa na ezelize Davida?

Bo Aida, ba kwa France, nako ye ñwi ne ba kile ba lemuha kuli ba ezize bufosi bo butuna. Ne ba kandekile kuli: “Mulelo wa ka o mutuna ne li wa ku bata ku kondisa silikani sa ka ni Jehova. Ne ku si na nto ye ñwi ya butokwa ku fita yeo.” Ba kupa tuso kwa maeluda ba puteho ya Sikreste. Hamulaho wa ku ba mwa bukombwa bwa nako kaufela ka lilimo ze fitelela 14, ba bulela cwana ba li: “Kwa tabisa luli ku ziba kuli Jehova na ni swalezi!”

Ku mamela kelezo ye zwa ku Mulimu kwa kona ku lu tibela ku eza mafosisa isali kwa makalelo. Bo Judith ba talusa kuli: “Ha ne ni li wa lilimo ze 20, ne ku na ni munna cwana wa Mujelemani ye ne ni swalisana ni yena mwa lipisinisi ya na likile ka t’ata ku ni tabisa. Ne li munna ya kutekeha, ya na fumana mali, mi na nyezi! Ne ni lemuhile kuli ne ni tokwa ku iketela ku mamela milao ya Jehova kamba ku mu fulalela ka ku tala. Na sebela bashemi ba ka za teñi. Bondate ne ba si ka ni kekuluha ha ne ba ni hupulisa za na libelela Jehova ku na. Ne ba si ka ni potoloha-potoloha mi kona mo ne ku tokwahalela luli. Kono niteñi mwa pilu ya ka na lika ku fumana sicacani fa ku ipata. Ne ku fitile lisunda boma inge ba tonanga ni na manzibwana ku ni taluseza za butokwa bwa milao ya Jehova ni mo i sileleleza bupilo. Ni itebuha hahulu kuli pilu ya ka ne i hakuluzwi ni ku kutela ku Jehova. Ku kalimelwa ni ku lutiwa ki yena ku ni tiselize tabo ye tuna; ni ikozi lilimo ze ñata mwa bukombwa bwa nako kaufela hamoho ni bo munn’a ka ba ba lata Jehova ka pilu kaufela.”

Litaba ze cwale ka ze li paka buniti bwa manzwi a Davida, ya na ize: ‘U filwe mbuyoti [kamba tabo] mutu ya swalezwi ku fosa kwa hae, ya kwahelezwi libi za hae. U filwe mbuyoti [kamba tabo] mutu y’a sa mu bulukeli Muñ’a Bupilo bumaswe bwa hae.’—Samu 32:1, 2.

Ku Tokomela Ba Bañwi ku Tisa Tabo

Davida na ñozi kuli: ‘U filwe mbuyoti [kamba tabo] mutu ya tokomela ba ba tokwile; mwa lizazi la butata Mulimu u ka mu lamulela. Muñ’a Bupilo u ka mu babalela, a mu pilise; u ka fuyolwa [kamba ku taba].’ (Samu 41:1, 2) Moya wa na bonisize Davida ka mwa na tokomelezi Mefibosheti, mwan’a Jonatani mulikan’a Davida ya lateha, ki mutala wa moya o munde o swanela ku boniswa ku ba ba tokwile.—2 Samuele 9:1-13.

Bo Marlies ba se ba bile balumiwa ka lilimo ze 47 ba na ni tohonolo ya ku kutaza kwa batu  ba ba sabile mifilifili mwa Africa, Asia, ni kwa upa wa Yurope. Ne ba ize: “Batu ba, ba bilaela ze ñata mi ba ikutwa kuli ba ngiwa kuli ki bazwahule, ni kuli ba silokwa. Ku tusa batu ba ba cwalo kwa tabisa kamita.”

Bo Marina ba ba sa zo kena mwa lilimo za bo ma 40, ne ba ñozi kuli: “Ka ku ba likwasha, kwa tiisa pilu luli ku ziba kuli ku na ni batu ba ba kona ku ku tusa. Seo si ni susueza ku tiisa ba bañwi ka ku itusisa luwaile kamba mañolo. Ba bañata ba bonisize buitebuho bwa bona. Ku tusa ba bañwi ku ni fa tabo.”

Bo Dimitar ba ba mwa lilimo za ma 20 a fa sihali-hali, ne ba ize: “Boma ba ni utile ba nosi. Ha ne ni sa li mwanana, ne ni tabile kuli muokameli wa Tuto ya Buka ya Puteho na ni shimbanga sunda ni sunda ku yo ni luta mwa ku kutaleza. Ni sa itebuha tuso ya hae ya kamita. Na ziba kuli ku ni susueza kamita ne si nto ye bunolo.” Kabakala ku itebuha tuso ye ne ba kile ba fiwa, bo Dimitar cwale ba sweli ku tusa ba bañwi ni bona, mi ba li: “Ni lukisanga kuli nihaiba fela hañwi ka kweli ni sebeze mwa bukombwa ni mwanana ni mutu ya sa hulile.”

Buka ya Lisamu hape i bulela lika ze ñwi ze tisa tabo. Ye ñwi ya lika zeo ki butokwa bwa ku itinga fa m’ata a Jehova isiñi fa m’ata a luna: ‘U filwe mbuyoti [kamba tabo] mutu ya fumana mata a hae ku Wena [Jehova].’—Samu 84:5.

Bo Corinna ba kona ku paka taba yeo. Ne ba tutezi mwa naha mo ne ku na ni butokwi bo butuna bwa bakutazi. Ba bulela kuli: “Ne ni izo fumana puo ye nca, mupilelo u sili, ni munahanelo o shutana ni ko ne ni zwa. Ne ni ikutwile inge ya zwile mwa lifasi ni ku ya kwa sibaka si sili-sili. Ne ni ikalezwi hahulu ha ni nahana za ku kutaza mwa sibaka se ni si ka twaela. Na kupa Jehova kuli a ni tuse, mi ka m’ata a hae se ni kona ku kutazanga lizazi mutumbi mwa sibaka se ne si li kwahule. Hamulaho wa nako se ni fita fa ku twaela. Na kalisa lituto za Bibele ze ñata mi ze ne ni itutile ka nako yeo li sa ni tusa ni la kacenu le. Ne ni itutile kuli ka m’ata a Jehova lwa kona ku tula matata a bonahala inge a tulile tikanyo.”

Ki niti, ku na ni lika ze ñata ze kona ku tisa tabo, ze cwale ka ku itama silikani ni Mulimu hamohocwalo ni batu ba hae, ku sepa Jehova ka ku tala, ku amuhela kelezo ye zwa ku yena, ni ku tokomela ba bañwi. Ha lu zamaya mwa linzila ni milao ya Jehova, lu ka ba ni tabo ha nze lu shemubwa ki yena.—Samu 89:15; 106:3; 112:1; 128:1, 2.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 4 Mwa taba ye, manzwi a tabo ni mbuyoti a itusisizwe hamoho ku talusa nto ye swana. Mutu ya fuyauzwi u banga mwa tabo. Kona libaka Bibele ya Silozi ha i itusisa linzwi la “mbuyoti” fo ku fumaneha linzwi la “tabo” mwa Bibele ya Sikuwa. Kakuli tabo ki maikuto a tiswa ki mbuyoti ya Mulimu.—Mu bone buka ya Insight volyumu 1 likepe 1032.

^ para. 5 Mabizo a mañwi a cincizwe.

[Siswaniso se si fa likepe 12]

Bo Maria

[Siswaniso se si fa likepe 13]

Bo Maree

[Siswaniso se si fa likepe 13]

Bo Susanne ni bo Andreas

[Siswaniso se si fa likepe 15]

Bo Corinna

[Siswaniso se si fa likepe 15]

Bo Dimitar