Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Mwa Mulao wa Mushe, ki kabakalañi miitusisezo ye miñwi ya lilama za lupepo ha ne i ngiwa kuli i ‘silafaza’ mutu?

Mulimu n’a lukisize kuli ku be ni tobali, ilikuli ku pepiwe batu ni kuli i ikoliwe ki bosinyalana. (Genese 1:28; Liproverbia 5:15-18) Kono mwa likauhanyo 12 ni 15 za Livitike, ku na ni litaelo ze tungile ka za ku silafazwa ko ku tiswa ki ku izwela fela kwa lupepo lwa sinna, ku keluha kwa musali, ni ku pepa mwana. (Livitike 12:1-6; 15:16-24) Milao ye cwalo ye ne filwe Isilaele wa kwaikale ne i susueza ku ba ni makete, ne i bonisa butokwa bwa likuka ze nde, mi ne i koñomeka bukeni bwa mali ni ku bonisa kuli ne ku tokwahala swalelo ya libi.

Litaelo za Mulao wa Mushe ka za mo ne li swanela ku itusisezwa lilama za lupepo ne li tahisize kuli Maisilaele ba be ni buikangulo bo bunde. Buka ya The Bible and Modern Medicine i li: “Mulao o no hanisa ku eza tobali ka nako ya ku keluha kwa musali ne u li silelezo ye tuna kwa matuku a mañwi a sihule . . . mi hape ne u tibela ku kalisa ni ku hulisa matuku a kansa ya mwa zwalo.” Milao ye cwalo ne i silelelize batu ba Mulimu kwa matuku a n’a kana a sa zibahali kamba mane ku sa lemuhiwa ki bona. Ku ba ni makete ku za tobali ne ku tisize kuli ku pepiwe bana ba bañata mwa sicaba se ne si fuyauzwi ki Mulimu ni ku sepiswa kuli si ka ata ni ku onyoka. (Genese 15:5; 22:17) Milao ye cwalo hape ne i silelelize buikangulo bwa mwa maikuto bwa batu ba Mulimu. Ka ku utwa milao yona ye, bosinyalana ne ba itutile ku no iswala ha ku taha ku za takazo ya tobali.

Kono taba ya butokwa hahulu ye amiwa mwa mifuta ya ku silafala ko ku tahiswa ki likezo za tobali, ne li ya mweya kamba ku zweta mali. Milao ya Jehova ya ka za mali ye ne suñilwe mwa minahano ya Maisilaele ne i sa bonisi fela bukeni bwa mali kono hape ni musebezi o a peta mali mwa bulapeli bwa Jehova, o cwale ka ku itusiswa kwa matabelo ni kwa ku lifela libi.—Livitike 17:11; Deuteronoma 12:23, 24, 27.

Kacwalo, litaelo ze tungile za Mulao mwa taba ye, li bonisa ka za ku sa petahala kwa batu. Maisilaele ne ba ziba kuli Adama ni Eva—ha se ba ezize sibi—ne ba sa koni ku pepa bana ba ba petehile. Bana ba bona kaufela ne ba ka nyandiswa ki ze zwa mwa sibi sa sihozo—ili ku sa petahala ni lifu. (Maroma 5:12) Kacwalo, bashemi ne ba kona fela ku hozisa bana ba bona ku sa petahala ni bupilo bwa sibi, nihaike kuli kwa makalelo lilama za lupepo ne li lukiselizwe ku tahisa bupilo bo bu petehile ka tukiso ya linyalo.

Kacwalo Mulao wa litaelo za ku ikenisa ne u ka hupulisa Maisilaele isi fela ka za sibi se ba hozize kono hape ni ka za kuli ne ku tokwahala sitabelo sa tiululo se si kwahela libi ni ku kutisa sinca bupetehi bwa batu. Kono matabelo a lifolofolo a ne ba fanga n’a si ka peta mulelo wo. (Maheberu 10:3, 4) Mulelo wa Mulao wa Mushe ne li wa ku ba isa ku Kreste ni ku ba tusa ku utwisisa kuli swalelo ya niti ne i konahala fela ka sitabelo se si petehile sa Jesu, se ne si ka kwalulela ba ba sepahala nzila ye libile kwa bupilo bo bu sa feli.—Magalata 3:24; Maheberu 9:13, 14.