Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mulelo wa Mulimu kwa Neku la Lifasi U Ka Tuha U Talelezwa

Mulelo wa Mulimu kwa Neku la Lifasi U Ka Tuha U Talelezwa

 Mulelo wa Mulimu kwa Neku la Lifasi U Ka Tuha U Talelezwa

BO ADAMA ni Eva ha ne ba sa li mwa Paradaisi, ne ba filwe taelo ki Mulimu ya kuli: “Mu tahise lusika, mu ate, mu tale mwa lifasi, mu buse fahalimw’a lona, mi mu buse litapi za mwa liwate, ni ze fufa mwa mbyumbyulu kaufela, ni ze pila kaufela, ni ze zamaya ka mba fafasi.”—Genese 1:28.

Ku busa fahalimw’a lifasi ne ku sa ami fela ku lima kamba ku babalela fela kalulo ye nyinyani ya lona. Kono bo Adama ni Eva ni bana ba bona ne ba na ni ku yandulula Paradaisi ku fitela i kwana lifasi kaufela. Nihakulicwalo, batu ba babeli ba pili bao ne ba ezize sibi mi ne ba lelekilwe mwa simu ya Edeni. (Genese 3:23, 24) Kono seo ne si sa talusi kuli lifasi ne li si ke la limiwa.

Batu ba ba utwa ba ka kona ku lima lifasi bakeñisa kuli ba ka fuyaulwa ki Mulimu. Maisilaele ba kwa kale ha ne ba fuyauzwi ki Mulimu, masimu a bona n’a tahisize lukau lo lu nde ni litolwana ze nde hahulu. Miinelo ye swana i ka ba teñi lifasi la luna ha li nze li cinca hanyinyani-hanyinyani ku ba paradaisi. Sina mo ku sepiselizwe mwa linzwi la Mulimu,  yona Bibele kuli, “lifasi li tahisize lukau lwa lona; Mulimu, Yena Mulimu wa luna, u ka lu fuyola.” (Samu 67:6) Ka mubulelelo o muñwi, masimu a lifasi ni malundu, likota ni mapalisa, linuka ni mawate li ka nyakalala. (Samu 96:11-13; 98:7-9) Lifasi la luna li ka tala limela ze pila, linyunywani ze kateleha, lifolofolo ze komokisa, ni batu ba ba lilato ni silikani.

Lifasi Le Linca Li Fakaufi!

Cwale se lu li fa ngo ni mulomo ni lifasi le linca le li sepisizwe ki Jehova Mulimu. Muapositola Pitrosi n’a ñozi kuli: “Ka sepiso ya hae, lu talimezi lihalimu le linca, ni lifasi le linca, mo ku yahile Ku Luka.” (2 Pitrosi 3:13) Ba bañwi hasamulaho wa ku bala manzwi a Pitrosi ao, ba kona ku nahana kuli lifasi le ni kamuta ha li na ku ba paradaisi. Ba kana ba nahana kuli lihalimu ni lifasi tenyene li ka yoliswa. Kana kwa kona ku ba cwalo?

“Lihalimu le linca” ki sikamañi? Haki lihalimu tenyene le ne li bupilwe ki Mulimu. (Samu 19:1, 2) Pitrosi mwa litimana za pili n’a amile kwa “lihalimu” la swanisezo le li yemela milonga ya batu ye pahamisizwe fahalimw’a babusiwa ba yona. (2 Pitrosi 3:10-12) “Lihalimu” leo li palezwi ku busa batu mi li ka feliswa. (Jeremia 10:23; Daniele 2:44) “Lihalimu le linca” le li ka yola milonga ya batu ki Mubuso wa Mulimu o buswa ki Mulena Jesu Kreste ni ba 144,000 ba ba zusezwa kwa bupilo bwa kwa lihalimu.—Maroma 8:16, 17; Sinulo 5:9, 10; 14:1, 3.

“Lifasi le linca” la n’a talusa Pitrosi haki pulaneti ye nca. Jehova n’a bupile lifasi kuli batu ba kone ku pila mwateñi ku ya ku ile. (Samu 104:5) Fokuñwi Bibele i itusisanga linzwi la “lifasi” ku talusa batu. (Genese 11:1) Lifasi le li tuha li sinyiwa ki batu ba ba iketezi ku ba kalulo ya lifasi le li maswe le. Lifasi la batu ba mahedeni ka nzila ye swana ne li sinyizwe mwa Munda wa mwa linako za Nuwe. (2 Pitrosi 3:5-7) Kacwalo he, “lifasi le linca” ki sikamañi? Ki nyangela ye nca ya balapeli ba niti ba Mulimu, ba ba “sepahala mwa lipilu za bona.” (Samu 125:4; 1 Joani 2:17) Milao kaufela ya “lifasi le linca” i ka zwelela kwa “lihalimu le linca.” Batu ba ba sepahala fa lifasi ba ka bona teñi kuli milao yeo ya latelelwa.

Lipetuho ze Nca Ze Komokisa

Kaniti Jehova n’a lu file lihae le li nde hahulu ha n’a lukisize kuli lifasi li pilwe ki batu. Yena ka sibili n’a bulezi kuli kaufela za n’a ezize fa lifasi ne “li lukile hahulu.” (Genese 1:31) Satani Diabulosi n’a tahisize kuli bo Adama ni Eva ba ipangule. (Genese 3:1-5; Sinulo 12:9) Kono niteñi, Mulimu u ka tuha a nga muhato ilikuli ba ba na ni niti ba be ni “bupilo bo bu sa feli” mwa muinelo o petehile wa Paradaisi. (1 Timotea 6:12, 19) Ha lu nyakisiseñi limbuyoti ze ñwi ze ba ka ikola batu ka nako yeo.

Mwa Puso ya Kreste ya Lilimo ze Sikiti, Satani u ka tamiwa mi h’a na ku kona ku nyandisa batu. Muapositola Joani u bulela cwana u li: “Na bona lingeloi [ku talusa Mikaele, yena nduna wa mangeloi, kamba Jesu Kreste] le li tuluka kwa lihalimu, li sweli sinotolo sa mukoti, ni liwenge le lituna mwa lizoho la lona. La swala drakoni, noha ya kale, ye li Diabulosi ni Satani; mi la mu tama ka liwenge, myaha ye 1,000; mi la mu kunupela mwa mukoti; la u kiya, mi la u tiisa ka liswayo; kuli a tuhele ku puma macaba, mane ku fite myaha ye 1,000.” (Sinulo 20:1-3; 12:12) Satani ha nz’a kwalezwi mwa mukoti, batu ha ba na ku lukuluha fela kwa likukuezo za hae, kono  hape ba ka ikola lika ze ñwi ze ñata mwa puso ya Mubuso.

Bumaswe, mifilifili, ni lindwa ha li sa na ku ba teñi. Bibele i sepisa kuli: “Ku sa na ni nakonyana ye nyinyani, mi ya maswe h’a sa na ku ba teñi; e, u ka bata sibaka sa hae, kono si se si ka ba siyo. Kono ba ba ishuwa ba ka luwa naha, ba ka ikola kozo ye tuna. Ba ba na ni niti ba ka yola sanda sa naha, ni ku yaha mwateñi ku ya ku ile.” (Samu 37:10, 11, 29) Jehova Mulimu ‘u ka felisa lindwa ku isa kwa mafelelezo a lifasi.’ (Samu 46:9) Ki sepiso kwa ku makaza ya buiketo ni kozo!

Lu ka ba ni lico ze ñata ze tabusa ni ze tahisa buikangulo bo bunde. Walisamu n’a opezi kuli: “Buloto bu ka ba bo buñata mwa naha, mane ni fahalimu a malundu.” (Samu 72:16) Ka nako yeo, ha ku na ya ka tiyela butuku bo bu maswe bwa tala.

Ha ku na ya ka nyandiswa ki makulanu. Kaniti, ‘ha ku na muyahi ya ka ipulela kuli na kula.’ (Isaya 33:24; 35:5, 6) Jesu Kreste ha n’a li fa lifasi, n’a folisize ba ne ba kula mbingwa ni lihole ni libofu. (Mateu 9:35; Mareka 1:40-42; Joani 5:5-9) Mu nahane za ka eza mwa lifasi le linca! Mu nahane ka za tabo ye ka ba teñi muta libofu, bosusu, lihole, ni limumu ha ba ka foliswa.

Batu ba ba utwa ha ba nze ba petahala, busupali ni bona bu ka feliswa. Ha ku sa na ku ba ni tuso ya mangilasi a kwa meto, milamu, likota za ku zamaela, lipula za ku zamaela, lipatela, ni milyani. Lu ka cinca luli muta lu ka kutelwa ki m’ata a luna a kwa bucaha! (Jobo 33:25) Kakusasana ni kakusasana ha lu zuha lu ka ikutwanga kuli lu pumuzi hande ni ku katuluha, mi lu ka kona ku ikola misebezi ya lizazi le li tatama.

Zuho ya balatiwa ba ba shwile ni ba bañwi i ka lu tabisa. (Joani 5:28, 29; Likezo 24:15) Ku ka nyakalalisa hakalo ku amuhela Abele, Nuwe, Abrahama, Sara, Jobo, Mushe, Davida, Elia, Estere, ni ba bañwi ba bañata! Bolule-lule ba bañwi ba ka zusiwa ni bona. Buñata bwa bona ne ba si ka ituta za Jehova, kono ba ka amuhelwa ki batu ba ba lakaza ku ba luta za Mulimu, za milelo ya hae, ni za Mwan’a hae Jesu Kreste. Kaniti ba ba zusizwe kwa bafu ha ba nze ba ziba Mubupi wa bona, lifasi li ka tala zibo ya Jehova.

Nto ya butokwa ka ku fitisisa kikuli lu ka kona ku lapela Mulimu a nosi wa niti ku ya ku ile. Lu ka ba ni tohonolo ya ku ‘sebeleza Muñ’a Bupilo inze lu tabile,’ mi lu ka swalisana hamoho mwa misebezi ha lu nze lu yaha mandu a mande ni ku lima lifasi kaufela. (Samu 100:1-3; Isaya 65:21-24) Ku ka tabisa luli ku pila mwa paradaisi ye siselo, ye na ni kozo, ni ye buheha ili ye kutekehisa libizo le li kenile la Jehova!—Samu 145:21; Joani 17:3.

Muliko wa Batu wa Mafelelezo

Mwa Puso ya Jesu ya Lilimo ze Sikiti, mutu kaufela ya utwa u ka fumana tuso kwa sitabelo sa hae sa tiululo. Kacwalo nako ha inze i ya, sibi kamukana si ka be si felisizwe mi batu ba ka petahala sina kwa makalelo. (1 Joani 2:2; Sinulo 21:1-4) Ze zwile mwa sibi sa Adama ha se li felisizwe, batu ba ba petehile ba ka fita fa sipimo sa Mulimu kwa mubili, mwa munahano, mwa likezo, ni kwa moya. Kacwalo ku “zuha” tota kwa bona ku ka ba teñi muta ba petahala ni kutokwa  sibi. (Sinulo 16:14, 16; 20:5) Kaniti nto yeo ni paradaisi ya fa lifasi li ka lumbekisa Jehova!

Hasamulaho wa Puso ya Kreste ya Lilimo ze Sikiti, Satani Diabulosi ni madimon’a hae, kamba mangeloi a maswe, ba ka lukululwa ka nakonyana mwa mukoti mo ne ba nepezwi lilimo ze 1,000 kwamulaho. (Sinulo 20:1-3) Ba ka lumelezwa kuli ba ikataze lwa mafelelezo ku zusa batu ku Mulimu. Nihaike ba bañwi ba ka tulwa ki litakazo ze maswe, bukwenuheli b’o bu ka ba bwa mbango. Jehova u ka bulaya bakwenuheli bao hamoho ni Satani ni badimona ba hae. Bumaswe ha bu sa tuha bu ba teñi hape. Lifosi kaufela ha li sa tuha li ba teñi ku ya ku ile, mi ba ba lukile ba ka fiwa bupilo bo bu sa feli.—Sinulo 20:7-10.

Kana Mu Ka Ba Teñi?

Tabo ye sa feli i bulukezwi ba ba lata Jehova Mulimu. Ha ku na nto ye ka lu nyikwisa ku pila ku ya ku ile mwa Paradaisi. Mane nako ha inze i ya, bupilo kihona bu ka tabisa ni ku fita bakeñisa kuli zibo ya Jehova Mulimu ha i feli. (Maroma 11:33) Nako kaufela mu ka itutanga nto ye nca, mi mu ka ba ni nako ye ñata ya ku ituta. Libaka? Kakuli ha mu na ku pila fela lilimo ze 70 kamba ze 80, kono ku ya ku ile.—Samu 22:26; 90:10; Muekelesia 3:11.

Haiba mwa lata Mulimu, mu ka tabela hahulu ku eza tato ya hae nako kaufela. Muapositola Joani n’a ñozi kuli: “Ku lata Mulimu, kiha lu mamela litaelo za hae; mi litaelo za hae ha li na bukiti.” (1 Joani 5:3) Kacwalo mu si tuheleli nto ye ñwi ku mi palelwisa ku tabisa Jehova Mulimu ka likezo ze lukile. Mu si libali sepo ye makaza ye mu fumana mwa Linzwi la Mulimu, yona Bibele. Mu tundamene ku eza tato ya Jehova, mi mu si keluhi ku yona nzila yeo. Ha mu eza cwalo, mu ka ba teñi muta mulelo wa Mulimu kwa neku la lifasi u talelezwa ni muta lifasi la luna li ba paradaisi ku ya ku ile.

[Siswaniso se si fa likepe 4]

Maisilaele ha ne ba fuyauzwi ki Mulimu, masimu a bona n’a tahisize lukau lo lu ñata

[Siswaniso se si fa likepe 7]

Mu tabela ku ikola limbuyoti mañi mwa Paradaisi?