Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

 Lipuzo Ze Zwa kwa Babali

Muapositola Paulusi n’a talusañi ha na bulezi kuli basali ba swanela ku ‘kuza mwa liputeho’?

Paulusi n’a ñolezi puteho ya Sikreste ya kwa Korinte kuli: “Ki mo ku ezezwa mwa Likeleke kaufela za balumeli. Mi basali ba kuze mwa liputeho; ha ba lumelelwi ku bulela.” (1 Makorinte 14:33, 34) Kuli lu utwisise taba yeo hande, lu ka tusiwa hahulu ha lu ka nyakisisa taba kaufela mo i fumaneha kelezo yeo ya Paulusi.

Kwa 1 Makorinte kauhanyo ya 14, Paulusi n’a bulezi litaba ze ama mikopano ya puteho ya Sikreste. N’a talusize ze swanela ku buhisaniwa kwa mikopano ye cwalo mi n’a bulezi mo i swanela ku zamaisezwa. (1 Makorinte 14:1-6, 26-34) Mi kihona a koñomeka mulelo wa mikopano ya Sikreste—ona wa “kuli Keleke i fumane ku yahiswa.”—1 Makorinte 14:4, 5, 12, 26

Taelo ya Paulusi ya ku ‘kuza’ i fumaneha halalu kwa 1 Makorinte kauhanyo ya 14. Fo ne i pundelwa kaufela, ne i libisizwe kwa sikwata se si shutana sa mwa puteho, kono halalu kaufela, ne i fiwa ka mulelo u li muñwi—ona wa kuli “linto kaufela li ezwe ka swanelo, ni ka mulao.”—1 Makorinte 14:40.

Lwa pili, Paulusi n’a ize: ‘Ha ku na ni ya bulela lipuo, ku bulele ba babeli, mwendi ba balalu, ka ku fanana sibaka; mi yo muñwi a taluse. Ya kona ku talusa h’a li siyo, wa lipuo a kuze mwa Keleke; a ikambolele a nosi, a bulele ni Mulimu.’ (1 Makorinte 14:27, 28) Taba ye ne i sa talusi kuli mutu ya cwalo na si ke a bulela ni kamuta kwa mikopano kono ne i talusa kuli ku na ni linako za n’a swanela ku kuza. Esi mane, mulelo wa mikopano—ona wa ku yahisana—ne u si ke wa petiwa mutu ha n’a ka bulela mwa puo ye ba sa utwi ba bañwi.

Lwa bubeli, Paulusi n’a ize: ‘Ku bulele bapolofita ba babeli kamba ba balalu; mi ba bañwi ba atule se si bulelwa. Yo muñwi, ku ba ba inzi, h’a fiwa ku patulula taba ya sinulo, wa pili a kuze.Fo ha ku talusi kuli, mupolofita wa pili n’a sa swaneli ku bulela kwa mikopano kono ne ku talusa kuli n’a na ni ku kuza  ka linako ze ñwi. Kacwalo ya filwe litaba za limakazo n’a swanela ku bulela kwa puteho, mi ka ku eza cwalo mulelo wa mukopano—ona wa kuli “kaufela ba kutazwe”—ne u ka petiwa.—1 Makorinte 14:26, 29-31.

Lwa bulalu, Paulusi n’a bulezi fela kwa basali ba Sikreste, ha n’a ize: ‘Basali ba kuze mwa liputeho; ha ba lumelezwi ku bulela; kono ba swanezi ku ipeya kwatasi.’ (1 Makorinte 14:34) Ki kabakalañi Paulusi ha na file taelo yeo kwa likaizeli? N’a ezize cwalo kuli puteho i zamaiswe hande. N’a ize: “Ha ba lata ku talifela se siñwi, ba buze banna ba bona kwahae. Kakuli kwa luna basali ha ba bulela mwa Keleke.”—1 Makorinte 14:35.

Mwendi likaizeli ba bañwi ne ba lwanisanga ze ne bulelwa mwa puteho. Kelezo ya Paulusi ne i tusize likaizeli ku tokolomoha moya o cwalo wa mifilifili mi ne i ba tusize kuli ba ipeye ka buikokobezo kwatas’a tukiso ya Jehova ya butoho, sihulu kwatas’a banna ba bona. (1 Makorinte 11:3) Hape likaizeli ha ne ba ka kuza, ne ba ka bonisa kuli ne ba sa lakazi ku ba baluti mwa puteho. Paulusi ha n’a ñolezi Timotea, n’a bonisize kuli ne ku si ke kwa swanela musali ha n’a ka ikwameka mata a ku ba muluti wa puteho, ha na ize: “Ha ni lumeli kuli musali a lute, kamba a pahamele munna; kono a ikuzeze.”—1 Timotea 2:12.

Kana seo si talusa kuli basali ba Sikreste ni kamuta ha ba lukeli ku bulela kwa mikopano ya puteho? Batili. Kakuli mwa miteñi ya Paulusi ne ku banga ni linako fo basali ba Sikreste, mwendi ka ku susumezwa ki moya o kenile, ne ba lapelanga kamba ku polofita mwa Puteho. Ha ne ba ezanga cwalo, basali ne ba ipeya kwatasi ka ku apala litaulo kwa litoho. * (1 Makorinte 11:5) Ku zwa fo, mwa miteñi ya Paulusi ni ya kacenu, likaizeli hamoho ni mizwale ba susuezwa ku zibahaza sepo ya bona kwa nyangela. (Maheberu 10:23-25) Kwand’a ku zibahaza fela sepo ya bona mwa bukombwa bwa mwa simu, likaizeli ba shaela sepo ya bona ni ku susueza ba bañwi kwa mikopano ya puteho ka ku fa likalabo ze itukiselizwe hande ha ba memiwa kuli ba eze cwalo ni ka ku amuhela likalulo za ku fa liponiso kamba lingambolo za mwa sikolo.

Kacwalo, basali ba Sikreste ba ‘kuzanga’ ka ku tokolomoha ku ikwameka misebezi ya banna ni ku laela puteho. Ba ambukanga ku buza lipuzo ze kona ku lwanisa tamaiso ya ba ba luta mwa puteho. Likaizeli ba Sikreste ha ba peta misebezi ya bona ye ba swanela mwa puteho, ba ekeza hahulu kwa moya wa kozo o tisa kuli ‘linto kaufela [kwa mikopano ya puteho] li ezwe ka ku yahisa.’—1 Makorinte 14:26, 33.

[Litaluso za kwatasi]

^ para. 10 Mwa miteñi ye, likaizeli ba ba hulile kwa moya ba latelela ona mutala o swana wo haiba bakeñisa miinelo ye miñwi ba eza misebezi ye ne swanela ku ezwa ki munna ya kolobelizwe mwa puteho.—Mu bone Tora ya ku Libelela ya, July 15, 2002, likepe 26.