Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Bunde Mo Bu ka Tulela Bumaswe

Bunde Mo Bu ka Tulela Bumaswe

 Bunde Mo Bu ka Tulela Bumaswe

Mulena Davida n’a li munna yo munde. N’a na ni lilato le lituna ku Mulimu, n’a tabela hahulu katulo ye lukile, mi n’a iyakatwa ba ba nyandile. Kono mulena yo munde ya swana yo n’a bukile ni musal’a yo muñwi wa banna ba hae ba n’a sepile. Mi kwa mafelelezo Davida ha s’a lemuhile kuli Bati-Sheba n’a itwezi, a lukisa kuli munn’a hae a bulawe. Hamulaho a nyala Bati-Sheba kuli mwendi a pate milatu ya hae.—2 Samuele 11:1-27.

KWA iponahaza hande kuli batu ba na ni buikoneli bwa ku eza hande hahulu. Kono cwale ki kabakalañi ha ba ezanga lunya lo lu cwalo? Bibele i fa mabaka a matuna a sikai. Hape i patulula Mulimu mwa ka itusiseza Kreste Jesu kuli a felise bumaswe ku ya ku ile.

Tengamo Ya Bumaswe

Mulena Davida ka sibili n’a tungunyuzi le liñwi la mabaka a tisa lunya. Milatu ya hae ha se i shongolozwi, n’a itumelezi kuli n’a fosize. Ka ku bonisa kuli n’a bakile a ñola kuli: “Bona, na, ni bupezwi mwa bumaswe, me u ni pepezi mwa sibi.” (Samu 51:5) Mulimu n’a si ka lela kuli basali ba pepange bana ba ne ba ka eza sibi. Kono muta bo Eva ni Adama ne ba iketezi ku ipangula ku Mulimu, ne ba sa koni ku pepa bana ba ba si na sibi. (Maroma 5:12) Batu ba ba si ka petahala ha ne ba nze ba ata, kwa fita fa ku iponahaza kuli “mihupulo ya mutu ki ye maswe ku kala kwa bwanana bwa hae.”—Genese 8:21.

Mutu ha sa tokomeli, tengamo ye maswe ye i kona ku isa kwa “ku buka, . . . sitoyo, ni lifapano, ni lifufa, ni buhali, ni likañi, ni likauhano, ni lituto za buhata; [ni] muna” ni mikwa ye miñwi ye maswe ye taluswa mwa Bibele kuli ki “misebezi ya nama.” (Magalata  5:19-21) Haili Mulena Davida, yena n’a ituhelezi ku komiwa ki bufokoli bwa nama ku fitela a eza buozwa, mi nto yeo ya tisa mufilifili. (2 Samuele 12:1-12) N’a ka kona ku hanyeza takazo ya hae ye maswe. Kono bakeñisa ku zwelapili ku lakaza Bati-Sheba, Davida n’a ezize sina mwa n’a ñolezi mulutiwa Jakobo hasamulaho kuli: “Mutu ni mutu u likwa ki ku hohwa ni ku putelelwa ki takazo ye li ya hae. Mi takazo ha i simuluhile, i tahisa sibi; mi sibi ha si hulile si zwala lifu.”—Jakobo 1:14, 15.

Ku bulaiwa kwa batu ba bañata-ñata, ku swaliwa likalala kwa basali, ni ku lobela ko ku bulezwi mwa taba ye felile ki mitala ye mituna ya lika ze maswe ze ezahalanga muta batu ba ituhelela ku zamaiswa ki litakazo ze maswe.

Bumaswe Bu Fuzelelwa ki Kutokwa Zibo

Ze ne ezahezi mwa bupilo bwa muapositola Paulusi li bonisa libaka la bubeli batu ha ba ezanga lika ze situhu. Ka nako ya n’a timezi, Paulusi na sa zibahala ku ba munna ya musa, ili ya lilato. N’a sebelelize mizwale ni likaizeli za hae ba Sikreste ka nzila ye si na buitati. (1 Matesalonika 2:7-9) Kono kwa makalelo, ka nako ya na bizwa Saule, n’a “tukufalezwi ku fumbela ni ku bulaya” sikwata sa batu ba ba swana bao. (Likezo 9:1, 2) Ki kabakalañi Paulusi ha n’a yemezi ni ku abana mwa likezo za lunya za ku lwanisa Bakreste ba makalelo? U alaba kuli: “Kakuli ne ni eza zeo ka ku sa ziba.” (1 Timotea 1:13) Ki niti, Paulusi kwa makalelo n’a “tukufalezwi za Mulimu, kono isi ka ku utwiseza.”—Maroma 10:2.

Sina Paulusi, batu ba bañwi ba ba na ni niti ba abani mwa likezo ze situhu bakeñisa kutokwa zibo ye nepahezi ya tato ya Mulimu. Ka mutala, Jesu n’a lemusize balateleli ba hae kuli: “Nako ya ta, yeo mutu kaufela ya ka mi bulaya, u ka hupula kuli ki ku sebeleza Mulimu.” (Joani 16:2) Lipaki za Jehova ba mwa miteñi ye ba iponezi manzwi a Jesu ao ha talelezwa ku bona. Mwa linaha ze ñata, ba nyandisizwe mane ni ku bulaiwa ki batu ba ba ipala kuli ba sebeleza Mulimu. Kaniti tukufalelo ye fosahezi yeo ha i tabisi Mulimu wa niti.—1 Matesalonika 1:6.

Ya Tisize Lunya

Jesu n’a file libaka le lituna ha ku na ni bumaswe. Ha n’a ambola ni ba bahulu ba bulapeli ba ne ba bata ku mu bulaya, n’a ize: “Mina mu zwa ku ndat’a mina, yena Diabulosi, mi mu lata ku eza litakazo za ndat’a mina. Ki mubulai isali kwa makalelo.” (Joani 8:44) Satani ki yena ya n’a pepelize bo Adama ni Eva ku ipangula ku Mulimu kabakala buitati. Buipanguli bo ne bu tisize sibi, mi mane ni lifu, kwa batu kaufela.

Moya wa Satani wa bubulai ne u bonahezi hape ka mwa n’a ezelize Jobo. Jehova ha n’a mu lumelelize ku lika busepahali bwa Jobo, Satani n’a si ka icatela ka ku bukula fela Jobo lika za n’a luwile. Kono n’a tahisize ni mafu a bana ba Jobo b’a lishumi. (Jobo 1:9-19) Mwa lilimo za cwanoñu fa, batu ba  iponezi ku ekezeha kwa lunya bakeñisa ku sa petahala ni kutokwa zibo kwa batu ni kabakala ku icocomeza hahulu kwa Satani mwa litaba za batu. Bibele i patulula kuli Diabulosi n’a ‘nepezwi mwa lifasi, mi mangeloi a hae n’a nepilwe hamoho ni yena.’ Bupolofita bo bu swana bo ne bu bulezi ka ku nepahala kuli ku lundulwa kwa Satani ne ku ka tahisa “bumai” bo bu si ka bonwa kale ku ba ba yahile mwa lifasi. Nihaike kuli Satani ha koni ku hapeleza batu ku eza lika ze lunya, ki sifanu kwa ku ‘puma lifasi kamukana.’—Sinulo 12:9, 12.

Ku Felisa Tengamo Ye Maswe

Kuli lunya lu kone ku feliswa ku feliselelezwa, tengamo ye ba hozize batu ya bumaswe, kutokwa zibo ye nepahezi kwa batu, ni kukuezo ya Satani, li swanela ku feliswa. Kono puzo ya pili ki ya kuli tengamo ya sibi ye ba hozize batu i kona ku zwisiwa cwañi mwa lipilu za bona?

Ha ku na mualafi kamba mulyani o pangilwe ki batu o kona ku peta musebezi wo. Kono Jehova Mulimu u lukisize nzila ya ka felisa ka yona sibi ni ku sa petahala kwa batu ba ba itakaleza ku amuhela nzila yeo. Muapositola Joani n’a ñozi kuli: “Mali a Jesu . . . a lu tapisa libi kamukana.” (1 Joani 1:7) Muta munna ya petehile Jesu n’a fanile bupilo bwa hae ka ku itatela, n’a “lwezi libi za luna mwa mubili wa hae fa [kota ya linyando, NW], kuli lu shwe kwa neku la sibi, mi lu pilele Ku Luka.” (1 Pitrosi 2:24) Lifu la Jesu la sitabelo ne li ka felisa ze tiswa ki kezo ye maswe ya Adama. Paulusi u bulela kuli Kreste Jesu n’a fetuhile “tifo ye liulula batu kamukana.” (1 Timotea 2:6) Ki niti lifu la Kreste ne li kwaluzi nzila ya kuli batu kaufela ba kutele kwa bupetehi bo ne bu bolomokile Adama.

Kono mu kana mwa buza kuli ‘Haiba lifu la Jesu le ne li ezahezi lilimo ze fitelela 2,000 kwamulaho k’o ne li konahalisize kuli batu ba kutele kwa bupetehi, ki kabakalañi lunya ni lifu ha li sa ipanda? Ku fumana kalabo kwa puzo yeo kwa kona ku lu tusa ku felisa libaka la bubeli le li tisa bumaswe—lona la ku sa ziba milelo ya Mulimu kwa batu.

Bunde Bu Tiisezwa ki Zibo Ye Nepahezi

Ku ba ni zibo ye nepahezi ya zeo Jehova ni Jesu ba sweli ku eza kuli ba felise lunya, kwa kona ku tusa mutu ya na ni niti kuli a si ke a yemela likezo ze situhu ka ku sa ziba kamba sihulu ku mu tusa ku sa ‘lwanisa Mulimu.’ (Likezo 5:38, 39) Jehova Mulimu u itakaleza ku swalela libi za n’a ezize mutu kwamulaho kabakala kutokwa zibo. Ha n’a li mwa Atene, muapositola Paulusi n’a ize: “Mulimu h’a sa hupula linako zani batu ha ne ba sa tokwa zibo, kono cwale, wa ba laela kaufela kai ni kai, kuli ba tuhele mikwa ya bona ye maswe. Kakuli s’a tomile kale lizazi l’a ka atula lifasi, ku sina sobozi, ka mutu y’a ketile, mi u file batu kaufela sisupo sa taba yeo ka ku zusa mutu yo kwa bafu!”—Likezo 17:30, 31, Bibele ye Kenile, hatiso ya 1984.

Paulusi n’a iponezi luli kuli Jesu n’a zusizwe kwa bafu bakeñisa kuli Jesu ka sibili n’a bulezi ni Paulusi ni ku mu tuhelisa ku nyandisa Bakreste ba makalelo. (Likezo 9:3-7) Paulusi a sa fumana fela zibo ye nepahezi ya milelo ya Mulimu, a cinca mi a ba mutu yo munde luli ka ku likanyisa Kreste. (1 Makorinte 11:1; Makolose 3:9, 10) Hape Paulusi a tukufalelwa ku kutaza “evangeli ye ya mubuso.” (Mateu 24:14) Mwahal’a lilimo ze bat’o kwana 2,000 ze fitile ku zwa fa lifu ni zuho ya Jesu, Kreste u ketile batu fa lifasi-mubu ili bao sina Paulusi ba ka busa ni yena mwa Mubuso.—Sinulo 5:9, 10.

Mwahal’a lilimo ze mwanda ze felile ku to fita cwale, Lipaki za Jehova ba petile ka tukufalelo musebezi wa n’a ba file Jesu ha n’a ize: “Mu ye cwale, mu lute macaba kaufela, mu ba kolobeze ka Libizo la Ndate, ni la Mwana, ni la Moya o Kenile; mu ba lute ku mamela ze ni mi laezi kaufela.” (Mateu 28:19, 20) Ba ba latelela taelo yeo ba fumana  sepo ya ku pila ku ya ku ile fa lifasi-mubu mwatas’a puso ya mulonga wa lihalimu o mwa mazoho a Kreste. Jesu n’a ize: “Bupilo bo bu sa feli, kikuli ba ku zibe, Wena, Mulimu a nosi wa niti, ni y’o lumile, yena Jesu Kreste.” (Joani 17:3) Ku tusa yo muñwi ku fumana zibo ye ki yona nto ye nde ka ku fitisisa yeo mutu a kona ku ezeza yo muñwi.

Ba ba amuhela lushango lwa taba ye nde ye ya Mubuso ba bonisa tulemeno to tu cwale ka “lilato, ni tabo, ni kozo, [ni] pilu-telele, ni musa, ni bunde, [ni] busepahali, ni ku ishuwa, ni buiswalo,” ku si na taba ni bumaswe bo bu ba potolohile. (Magalata 5:22, 23) Ka ku likanyisa Jesu, ha ba ‘kutisi bumaswe ka bumaswe.’ (Maroma 12:17) Mañi ni mañi wa bona u ikataza ku ‘tula bumaswe ka bunde.’—Maroma 12:21; Mateu 5:44.

Mo Lu Ka Tulelwa Lunya kwa Mafelelezo

Batu ka ili bona fela ha ba na ku kona ku tula mupepezi yo mutuna wa lunya, yena Satani Diabulosi. Kono ona cwale cwale fa, Jehova u ka itusisa Jesu kuli a pyate toho ya Satani. (Genese 3:15; Maroma 16:20) Jehova hape u ka laela Jesu ku “ketula ni ku feza” lipuso kaufela za lipolitiki, ili zeo buñata bwa zona li ezize lunya lo lutuna ku zwa kwa simuluho. (Daniele 2:44; Muekelesia 8:9) Ka nako ye taha ya katulo, batu kaufela “ba ba sa zibi Mulimu, ni ba ba sa ipeyi kwatas’a Evangeli ya Mulena Jesu . . . koto ya bona, ki ku sinyeha ko ku sa feli.”—2 Matesalonika 1:8, 9; Zefania 1:14-18.

Satani ni bayemeli ba hae ba sa timezwa fela, Jesu ku zwelela mwa lihalimu u ka tusa ba ba ka punyuha kuli ba kutiseze lifasi mwa muinelo o ne li li ku ona kwa makalelo. Kreste hape u ka zusa kaufela ba ba swanela ku fiwa kolo ya ku pila fa lifasi-mubu le li uncafalizwe. (Luka 23:32, 39-43; Joani 5:26-29) Ka ku eza cwalo u ka felisa lika ze ñwi ze tisizwe ki lunya lo lu nyandisize batu.

Jehova ha na ku hapeleza batu ku amuhela taba ye nde ya za Jesu. Kono u fa batu kolo ya ku ba ni zibo ye isa kwa bupilo. Ki kwa butokwa kuli mu nge muhato ha ku sa na ni kolo! (Zefania 2:2, 3) Haiba mu eza cwalo, mu ka ituta mwa ku talimanela ni bumaswe bwa mufuta kaufela bo bu sinya bupilo bwa mina cwale. Hape mu ka iponela m’o Kreste kwa mafelelezo a ka etelelela ku feliselelezwa kwa bumaswe.—Sinulo 19:11-16; 20:1-3, 10; 21:3, 4.

[Siswaniso se si fa likepe 5]

Saule n’a yemezi likezo ze situhu bakeñisa kutokwa zibo ye nepahezi

[Siswaniso se si fa likepe 7]

Ku tusa mutu yo muñwi ku fumana zibo ya Mulimu ye nepahezi ki yona nto ye nde ka ku fitisisa yeo mutu a kona ku ezeza yo muñwi